Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mänskliga rättigherna artikel 5’

Ett NEJ är ett NEJ och INGET ANNAT
Mer än så: Att ifrågasätta en kvinnas NEJ är och förblir inget annat än att ifrågasätta om kvinnan är myndig och kapabel att själv avgöra vad hon vill! Svenska kvinnor äger själva rätten att bestämma över om de vill eller inte vill ha sex med någon annan! En kvinna äger rätt att säga nej när som helst under en sexakt. Samma gäller för män. INGEN ÄGER RÄTTEN ATT FORTSÄTTA EFTER ETT NEJ OAVSETT UPPSÅT!!!!!

Det finns ingenting i Hovrättens dom som följer det som varenda svensk Offentlig Myndighet är skyldig att följa:
Regeringsformens 1 kap 2§ (Att Alla skall med skolan gått så långt att vi har domare i detta land som vill visa upp att de med största sannolikhet inte har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, det säger i och för sig ALLT när det gäller kunskapsskolan som försvann!)

Dom fastställs i kritiserat våldtäktsmål, Aftonbladet 16 juni 2014
28-årig man frias i kritiserat våldtäktsmål, Kvällsposten 16 juni 2014
Debatten om samtyckeslag kommer att fortsätta, DN 16 juni 2014

SAMTYCKESLAG SKALL INTE BEHÖVAS OM VÅRA JURISTER TVINGAS LÄRA IN DET DE MISSADE I GRUNDSKOLAN! Utöver detta kan aldrig någon frias för att den inte haft uppsåtet – då läser juristerna lagtexterna fel. Om någon inte haft uppsåtet att köra på en person men ändå gjort detta, så är personen ändå skyldig till ett brott vållande av skada eller psykiskt lidande! Att påstå att våldtäktsmisstänkt skulle kunna frias om uppsåtet inte kan bevisas är att ha missat mycket under utbildningens gång! Vi, några stycken, överbevisade en domstol i Östergötland om detta när ett liknande mål var uppe i början av 90-talet.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. [IEJ: Hovrättens beslut innebär Grundlagsbrott samt brott mot Mänskliga Rättigheter Artikel 3, Artikel 7 samt Artikel 12, se nedan]

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Enkel fråga till svenska jurister, advokater och domare. Om en bil står med nyckel i och någon främmande tar den med hänvisning till att han/hon trodde det var ett skämt menat att vem som helst fick ta bilen, hade Ni då accepterat att en brottsmisstänkts ord vägt lika tungt eller tyngre än bilägarens?

Professorn: Det är orealistiska beviskrav, Kvällsposten 16 juni 2014 I all synnerhet som såväl tingsrätt som hovrätt inte följt de Mänskliga Rättigheterna och verkar ha glömt bort att Regeringsformen gäller i Sverige!

Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. [iej: Det är att betrakta som omänsklig och förnedrande behandling när ett lands rättsväsende ifrågasätter en parts rätt att säga nej och för fram att den andra parten inte uppfattat det som ett nej utan en sexlek! Värre förnedring än att åter bli förnedrad en andra gång och då av rättsväsendet finns inte!]

ARTIKEL 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

ARTIKEL 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. [IEJ: Även här bryter Hovrätten mot Mänskliga rättigheterna. Det är inte tillåtet enligt denna paragraf att t.ex. ifrågasätta en kvinnas klädsel, tidigare leverne eller ens om det ”brukar vara så att”. KLART DISKRIMINERANDE FRÅN HOVRÄTTENS SIDA.]

Se även: Ett nej är ett nej oavsett klädsel och sexvanor, Norah4you 4 januari 2009

Sverige behöver en Författningsdomstol med det snaraste. Tills dess vore det bra om någon anmälde Sverige för brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

visande att de saknar ordkunskap och ordförståelse utöver inlevelseförmåga samt empati. Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa det. Sedan när är det från en Barnperspektiv rätt att tvinga barn att träffa en far som sitter inne för att ha slagit och misshandlat barnen och modern?
Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, Aftonbladet 30 mars 2013 Att de från sociala myndigheter som förordat umgänge saknar all kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling, gör inte saken bättre.

Vänligen skaffa tillräcklig ordkunskap för att tolka lagtexterna. Och ta för en gångs skull tid på Er att läsa in förarbetena till lagtexten i stället för att som en av Kammarrätten ifrågas jurister vid tidigare tillfälle sa: ‘varför skall man läsa dem’. I ärlighetens namn tvivlar jag (och många med mig som läst statskunskap) på att en Författningsdomstol skulle godta så flagrant avvikande från vad Regeringsformens 1 kap 2 § kräver att det Allmänna skall behandla människor!

Regeringsformen
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, umenytt.se 30 mars 2013

De Mänskliga rättigheterna
Artikel 3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
…..
Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

INGEN, det gäller även barn. Speciellt viktigt efter som svensk Grundlag noga poängterar att det allmänna, dvs även svensk Kammarrätt är skyldiga att se till barnperspektivet. Kan domare inte läsa och förstå Regeringsformens 1 kap 2§, så är frågan på vilka grunder utifrån vilka kvalifikationer de erhållit sina poster!

Read Full Post »