Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Magnus Eriksson’

Citat ur Göteborgs Posten:

Efter händelserna i Köln är det som om hedersvåldsdebatten från början av 2000-talet sänds i repris. Från flera håll hörs argument som är karbonkopior av de som hördes från de som ville förminska, och helst förneka, att det fanns ett hedersvåldsproblem i Sverige.

Relativiseringen som hördes då var att våld mot kvinnor förekommer i alla kulturer. Nu får vi höra att det som hände i Köln händer överallt. Det är en förljugen och ofullständig bild av det som skett.
……
Det är som att kulturella skillnader helt har upphört att existera i Fahls och Marçals värld. Som om människor världen över enbart förenades, och skiljdes åt, av kön och möjligen av klass. En sådan analys är inget annat än en medveten fördumning. Om man på förhand bestämmer sig för att vissa förklaringar inte är acceptabla så kommer man aldrig att kunna skildra verkligheten på ett sanningsenligt vis.
…..

….. Verkligheten får ge vika för teorin, inte tvärtom. Eftersom de som utförde övergreppen i Köln och Stockholm anses tillhöra strukturellt underordnade grupper upphör helt plötsligt maktanalysen att gälla.Cwejman: Kultur förklarar sexuella övergrepp, GP Ledarsidan 12 Januari 2016

Trots att det är en mycket bra ledarartikel, så är förklaringen inte mer värd än många andra bortförklaringar.. Giltiga argument? Ja, men ”spegelsyn” när det gäller hur svenska samhällets politiker och media behandlat:

* Hedersmord……. hur något som visar att just det saknas, HEDER, alltså…. kan få användas när en kvinna, nästan alltid en kvinna, mördas för att den individ som utför dådet och de som ligger bakom INTE KLARAR AV ATT ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA FÅR FÖLJDVERKNING I ATT KVINNOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA SOM MÄN. SKAMMORD hade varit bättre beteckning. Det är en skam att någon född av människa tar på sig att leka Gud!
Det har inget med religion eller religionstolkning att göra. Den dag vi människor lämnade Eden, så blev vi människor. Människor av kött och blod får inte sätta sig i Guds ställe.

* Mord på kvinna i nära relation…..

hur i hela fridens namn har detta fått pågå år ut och år in ÄVEN I SVERIGES KULTUR från mitten av 1800-talet. Observera:
Sverige var det första landet som fick kvinnofridslagar. Alsnöstadgan(Not 1) har de flesta glömt. Magnus Erikssons landslag gjorde det helt klart att kvinnan skulle kunna känna sig trygg i sitt hem, på sitt tun och på hela den inhägnade gården. Frågan är när detta synsätt försvann. För kvinnan i det ännu äldre Vikingatida Norden hade en mycket stark ställning ÄNDA tills religionen kom. Idag är det ofta kvinnor lider, slås och mördas i religionens namn. Allt för att det finns svaga män, för män som inte försvarar sin kvinna mot all form av våld är inget annat än svaga män.Kvinnovåld skämmer och skrämmer, Norah4you 14 Oktober 2008

* Våldförande på kvinna, ung eller gammal…

I Sveriges kultur sedan före Vikingatiden ingick att kvinnan inte var mannens egendom, endast det hon ärvde och/eller medförde som giftogods kunde mannen under vissa omständigheter få förfoga över. Fram till dess att religionen gjorde sitt allvarliga intåg i Sverige, så var kvinnan i familjen den som ägde rätten att sköta gård och tun, hus och hem, när mannen inte var hemma. Detta gällde oavsett om mannen var i krig eller tillhörde de som samlats för att delta i svensk kungs Riksråd (olika namn och olika inflytande under tidernas gång hör inte hit).

Uppriktigt sagt:
Den man eller kvinna som inte klarar av att ta ansvar för sina egna reaktioner och handlingar, den mannen eller kvinnan avslöjar själv sin oförmåga att vara vuxen. I att vara vuxen ingår att ta eget ansvar för egna handlingar!

Det finns ingen förklaringsmodell för detta som inte är en bortförklaring och/eller erkännande av inkapacitet att sätta sig i annan persons ställe utan användande av ”Tyck som jag”-syndromet.

Alice Tendorescue skriver idag:
Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet, skriver Alice Teodorescu.

Många är upprörda och chockade. Efter de senaste dagarnas avslöjanden om Stockholmspolisens agerande i samband med de sexuella övergreppen på ungdomsfestivalen We are Sthlm är de kraftiga reaktionerna helt befogade. Vad mer mörkas i Sverige? Vilka (politiska) intressen ligger bakom vad som granskas, vilka som kommer att lagföras? Blotta misstanken om att myndigheter och medier inte fullgör sitt uppdrag på ett opartiskt vis kan på sikt skada förtroendet för det demokratiska samhälletAlice Teodorescu: Vad är det som händer i Sverige?, GP Ledarsidan 13 Januari 2016

Vad det är som mörkas i Sverige?
Alldeles på tok för mycket mörkades fram till 1976.
Exempel:

* Rasbiologiska institutet. Socialdemokraternas mörka historia

* Socialdemokraterna sänkte kunskapsskolan. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

* ”Neutralitet” Du gamla Du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben

Ett annat mycket bra inlägg vad gäller synen på kvinnan:

Jag tänker inte vara tyst inför kvinnohatet. Var inte det du heller, Frida Boisens krönika på GT 13 Januari 2016
Stockholms stad kände till övergreppen i flera år, DN 12 Januari 2016
Kritiken mot svensk polis en världsnyhet, DN 12 Januari 2016

Nutidshistorisk bakgrund
Det vi idag upplever är efterdyningar av Vänstervågen på 1970-talet. Trots att man på Göteborgs Stadsteater stod och sjöng: Vi kan vi vill vi törs,
så kom kvinnors ställning samt möjlighet att få ledande jobb på arbetsmarknaden, privat såväl som offentlig, att minska i samma utsträckning som ropet på kvinnans rättighet till heltidsjobb, till egen tid o.s.v. ökade. Själv upplevde jag aldrig att det var svårt att vara kvinna. Blev erbjuden höga positioner, men jag valde att få vara mig själv. För det är ett av kraven som finns om ”man” vill vara med och ”leka”, att det påverkar privatlivet.

Vänstervågens efterverkningar från 1970-talet

De nynazistiska, observera skillnaden i definition – kan du läsa om här: Definition rasism som hör hemma bland nazister och fascister – och nedvärderande åsikter om andra grupper (faller numera under Diskrimineringslagstiftning men har sina grunder i Regeringsformens 1 kap 2§ utan att för den skull ens kunna falla under ”rasist” epitetet annat än i okunnigas ”Tyck som jag”-tolkning av Grundlagar. De nynazistiska och fascistiska grupperna har inte mycket gemensamt med något svenskt Riksdagsparti idag. Inte ens med Sverigedemokraterna. Grupperna var klart rasistiska och elitistiska. I huvudsak härrörde dessa gruppers rötter från det rastänkande som med hjälp av Rasbiologiska institutet (Läs mer om det här: Rätt fråga – Sveriges 1900-tals rasism, vilka drabbades? som grundade sig på Riksdagsbeslut i båda Riksdagens kamrar stött av i princip alla partier utom Liberaler och Kommunister men i främsta ledet stod socialdemokrater, från Branting till makarna Myrdal: Socialdemokraternas mörka historia )
började med skallmätning av samer (då kallade lappar), tattare (många med vallonsk bakgrund och ingalunda enbart romer som en del romer idag försöker få det till) andra var de som inte levde enligt samhällets normer.

Att bakgrunden för de nynazistiska rörelserna som förföljde judar och zigenare (numera kallade romer) var rent elitistiskt tänkande där de som hörts i bakgrunden svagt mullrande (deras rörelser hade ju förlorat Andra Världskriget) ansåg sig själva ha bättre kultur(hur nu kultur definierades och definieras) samt bättre arvsanlag än de kultur- och etniska grupper de såg ner på och rent ut sagt sa inte hade något existensberättigande.

Trots allt var det avsevärt högre till tak i den politiska debatten i Sverige. Vänsternissarna förökade sig genom delning sa vi på 70-talet. R-are, SKP-are, Clarteister blandade sig med drömmare som precis som i dagens Sverige ofta kom från Liberal bakgrund drömmande om en gränsfri värld och tolkande detta som om gränser och lagar inte gällde dem. Då som nu fanns det de som genom praktik eller studier hamnat i den journalistiska världen. Ofta efter att missförstått det personliga ansvaret, inte bara nerrakandet på det ”kapitalistiska samhället” som i sann vänstersocialistisk anda spreds för att det hade en befogad kritik av hur kvinnor, lågavlönade samt lågutbildade hade det i Sverige. Sverige har aldrig varit den idyll som Socialdemokraterna lyckades få människor att tro.Sverige, historia och politisk korrekthet

Läs även: Kvinnovåld och männens bortförklaringar, Norah4you 17 Maj 2010

Till sist ett mycket bra förslag enligt min personliga uppfattning: KD: Sexbrott bör leda till utvisning, SvD 12 Januari 2016

Not.1 Alsnö Stadga skrevs runt 1280. Magnus Ladulås undertecknade innehöll en förnyelse av de sk. Edsöreslagarna som hans far Birger Jarl stadfäst. Edsöreslagarna avsåg att få frid och lugn i riket.
Wikipedia har för ovanlighetens skull rätt:

I Alsnö stadga upptogs som edsöresbrott:

att dräpa eller sarga i kyrka, på kyrkogård eller på ting
att våldföra kvinna

att sarga eller dräpa någon i hans eget eller annan mans hus
att hämnas då fred blivit lovad och förlikning gjord
att hugga lem av annan.

Straffet för edsöresbrott var:
att brottslingens lösegendom förverkades till kungen, häradet och målsäganden, (en tredjedel var).
att förbrytaren blev biltog tills den som han hade förbrutit sig mot bad för honom.
att han, sedan han återfått fred, fick böta 40 mark till kungen.

Dessa fridsstadganden bekräftades med ed av kungen och de förnämsta herrarna i riket

Men edsöreslagarna som var betydligt fler till antal hade ännu äldre förlagor i Östergötland och Västergötland. Kan om nödvändigt återkomma till dem vid annat tillfälle.

Read Full Post »

På Magnus Erikssons tid, han som gav oss våra första Landslagar, så sträckte sig Sveriges kolonier från Disco Bay på Grönland ner till Korsnes och ytterligare en diocese under Gardar Stift hela vägen till öster Sveaborg och in i det som blev ursprunget till Ryska Riket. Staraja Ladoga. På Magnus Erikssons sons tid, så försvarade Kung Hakon norsk kung de Nordiska Kolonierna i Nordamerika. Som tidigare berättats i min historiblogg, så skrev redan Olaus Magnus om detta:

I Olaus Magnus stora verk Historia de gentibus septentrionalibus, svenska översättningen, finns i 9 kapitlet följande rad:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”.

Olaus Magnus (1490-1557) bekräftar
English text: Olaus Magnus (1490-1557) confirms

Observera: För att segla med Krigsflotta förbi Grönland, så måste man antingen startat öster om Grönland och seglat väster om Grönland, eller tvärt om.

I öster hade Rurik eller som jag brukar kalla honom Rus Erik,fullföljt ”återerövring” av stora områden från Baltiska viken hela vägen ner till Svarta Havet som från Hermaneriks/Ermaneriks tid legat under ”svenskarna”. Namnet jag gett Erik kommer utifrån uppgifter på runstenar om en dåtida Erik som enligt andra källor samregerade nära Nyköping med bröder och far.

För uppgifter om Hermanerik/Ermanerik går det att gå till närmaste bibliotek och där beställa Zosimus, New History. Det går också att läsa kortfattat om Ermanerik på denna länken: Hermanerik, Norah4History bloggartikel

Rurik/Rus Erik och ”svenskar” som byggde upp Ryssland finns berättat om i Nestorskrönikan. Vad många inte känner till, är att den avgörande händelsen år 861, efter att ”svenskarna” under mitten av 800-talet förlorat sina tidigare rättigheter och land söder och sydost om Baltiska Viken, att den händelsen utan angivande av namn helt bekräftas av ett för oss svenskar än idag välkänt 860-tals skrift: Rimberts Vita Ansgari. Se Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
Engelsk text: Vita Ansgarii, Nestor’s Chronicle and Russian History

Rimbert skrev sin Vita Ansgarii senast år 867, för det var då den presenterades som hyllningsskrift över Ansgar och hans mission i Sverige.

Ända in i våra dagar har Sverige, som land genom våra kungar och statsministrar, tillämpat en märklig form av kolonialism som inte står protektionism långt efter. De kolonier vi haft i Nya Världen, de som finns bekräftade på Erik XIV:s Riksäpple från 1560-talet om än i spegelvänd etsning, de som fram till våra dagar stått Sverige och Norden nära, de tenderar våra politiker till att se i vitt medan de kolonier och/eller handelsområden Sverige fick skatt från ända fram till Birger Jarl samtidigt med Smolenskavtalet avsade Sverige rätten till, de områden som Sverige tidigt förlorade kontrollen över, de tenderar såväl svenska politiker som media att svartmåla. Korrigerare oavsett om de sitter i Halmstad och stryker inlägg på Twitter som inte passar in i deras version av vad som bör stå i media; politiker som aldrig lärt sig Rysslands historia än mindre Ukrainas Svenska Historia raljerar och desinformerar. Att det finns många nyanser av grått mellan vitt och svart, det har de glömt eller aldrig lärt in.

Läste i natt en mycket intressant och viktig ledarartikel i Göteborgsposten. Här först några citat:

Det finns två kategorier av artiklar om Östeuropa i svensk press. Den ena består av intressanta och kunniga skildringar, oftast skrivna av personer med lokal kännedom eller språkkunskaper.

Sen finns den andra kategorin som utgörs av politisk rapportering och samtidsanalyser. Den senare kategorin av artiklar säger mer om svensk än östeuropeisk samtid.

Det finns nämligen ett underligt, väldigt svenskt, filter som gör sig synligt så fort händelser i Östeuropa ska beskrivas.
…….
Östeuropa tycks vara intressant så länge det går att varna för riktiga eller inbillade fascister. En sorts projektionsyta för svensk samhällsdebatt. Kanske handlar det om att hålla samman berättelsen om ett Europa på väg åt helvete? I övrigt är intresset för de Östeuropeiska länderna svalt.

Förståelsen för våra grannländer tar skada av detta. De enda konturer som tecknas är av råkapitalistisk öken eller högerextrem jungfrujord. Östeuropa har åter blivit den där obehagliga skurken i filmer från kalla kriget. Arg, kall och alkoholiserad. Numera också fascist. Man förfasas och lägger pannorna i djupa veck, oroar sig lite. Sen går man vidare och har inte gjort läsarna ett dyft klokare.Den svenska koloniala blicken, GP ledarkrönika 1 oktober 2015

Tänk jag kommer utsökt att tänka på: ”Att inom Sveriges gränser vinna Finland åter”. Som vi på min tid var tvungna att analysera på Svenska i III:e ring.

Read Full Post »

Norse Vikings predated Columbus exploring North America – Smoking Gun part 3

Read Full Post »

Sverige och Norge, ibland var för sig ibland tillsammans, har satt stora avtryck i Nordamerika som svenska historiker och arkeologer i allmänhet är helt okunniga om. Undantag finns, men få av dessa efter 1780-talet…

En av de mer intrikata okända uppgifterna är Olaus Magnus ord i Historia de gentibus septentrionalibus:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”. Annan för äldre svensk historia viktiga uppgifter finns på karta som Olaus Magnus ritade. För mer om den vänligen sök BRENNER, Die achte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Munchener Staatsbibliothek in Christiana Videnskabs-Selskas Forhandlinger (1886), no. 15; via närmaste UB.

Passerade Grönland gjorde Kung Håkon son till Magnus Eriksson något eller några år före faderns död i drukningsolycka. Det finns en obekräftad uppgift att Magnus Eriksson själv var med ombord i en skotsk källa som talar om återkomst till Europa av vinddrivet fartyg där Magnus Eriksson sägs ha varit nära att drunkna och räddats i land vid skotska kusten. Vad som är klart är att läderbåtarna finns dokumenterade i ett flertal 1400-tals källor, allt från donationsböcker till annaler.

Bland annat som är relativt okänt i Sverige, är verklighetens svenskar och norrmäns bosättningar i Nordamerika från sen Vikingatid fram till det vi känner som ”Nya Sverige” ”skapades i Delaware” 1638. Sanning med modifikation som motsägs av Englands förste guvernör på den Nordamerikanska kontinenten. Bland dennes handlingar finns uppgift att ”svenskarna” var här före engelsmän och holländare. Samt även uppgift om svenska farmare från norr nuvarande New York och långt söderut till Virginia. Dessa farmarna ”fick” lämna över sina gårdar till nykomna engelsmän och endast behålla en utgård, en ko, en oxe och en gris…..

Det mest intriganta av allt, är att stora delar av Nordamerika inklusive Mississippi finns i form av en av de säkraste källorna som vi vet när den graverades (och där flamländaren som utförde gravyren tyvärr spegelvände Nordamerika) – Svenska Riksregalien Riksäpplet gjort till Erik XIV:s kröning där kungen vid trontillträdet förklarade sig vara arvtagare till hela norra hemisfären. Vilket ligger mycket sanning i.

Om man rättvänder bild på Amerika, så ser alla att delar som påståtts vara okända av alla kartografer samt outforskade finns med på Riksäpplet. Men det finns mer att berätta. Finns en hel del okända bitar i Eriks frieri till Elizabeth I före det att hon och han kom till tronen. Bland de bitarna finns en karta från 1544 som Johan lämnade över till Elizabeth som gåva. Kartan finns idag i Elizabeth I:s arkiv. Tack vare framlidne Geoffrey Richardson som vid sin forskning för böckerna om Rosornas krig hittade kartan, digitaliserade den samt sände den till mig med rättighet att använda den digitaliserade kartan, så går det att visa den del av östkusten samt delvis västerut som svensk-fransk-skotsk expedition karterat tidigare.

I Pehr Kalms(1716 d. 1779) Resa till Norra Amerika finns beskrivet fällningen av ett träd som inte växer naturligt i NA där det räknades ringar som gav vid handen att trädet planerats på 1500-talet. Finns även notering om en vildäpple (av europeisk art – inte naturligt hemmahörande i NA enligt Linneaus) som växte vid ruiner av ett hus norr om de stora sjöarna.

Såväl Hudson Bay som Mississippi finns på en karta från 1480-talet. Jag har i många år försökt få tag på den länken och fick mig den tillsänd så sent som förra veckan. Kommer att analysera den närmaste månaden för att se om den är kopia av alternativt härrör från en kartograf som enligt samtida källor lämnade över en karta på hela NA till Norske Kung Håkon nämnd ovan. När? 1364. Kartografen var med på resan vänsterut som Ivar Bardarson och Paul Knutson gjorde där vi vet att Ivar Bardarson/Bardson vid återkomst lämnade över tithes för hela Gardar See på Grönland till påvlige collektorn. Se Finnur Jónsson förord i Ivar Bardarson, Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930).

I dagens tidningar (22 augusti 2014) läser vi om 1639 köpte sig Jonas Bronck en bit mark vid Harlem River. Att Bronck, som gav namn åt New York-stadsdelen, var en svensk emigrant, har varit känt i USA i över 30 år. Men i Sverige har han varit i princip okänd.Okänd smålänning grundade Bronx, GP 22 augusti 2014 Okänd? I min barndom hörde jag talas om HUR den affären gick till och om ytterligare områden i NY som svenskar köpte fram till 1638 av indianer.

Okänd smålänning grundade stadsdel i New York, DN 22 augusti 2014
Okänd smålänning grundade Bronx, SvD 22 augusti 2014

Read Full Post »

har långa anor av kontakter tvärs över kulturella och politiska barriärer. Tror tyvärr inte att svensken i gemen har historisk kunskap nog för att förstå vad detta betytt i senare tider när Geelys köp av Volvo kommit på tapeten. I tidningsartiklar har det ibland framställts som om en Volvofabrik i Kina vore lika stort hot mot Volvo Torslanda, som en rysk fabrik för Saab vore mot Trollhättan. Så är inte fallet och har aldrig varit fallet. Men för att förstå betydelsen av att ”…den 56-årige vicepresidenten Xi Jinping som i följe med flera ministrar och personer inom det kinesiska näringslivet planerar för ett officiellt besök till Sverige om ett par veckor, enligt pressavdelningen på kinesiska ambassaden i Stockholm.

Program och datum är inte helt spikade, men delegationen ska enligt planerna starta i Göteborg och sedan väntar en tur till Stockholm för samtal med den svenska regeringen och kungen.” Kinas vicepresident till Göteborg, GP 12 mars 2010 så måste vi ta ett stort steg tillbaka i historien. Dvs ett stort steg i Göteborgs och Sveriges historia men inte så stort steg i Kinas historia.

Under Quianlong kejsaren, Honglis, regeringstid 1735 till 1796 utvecklades Kinas handel med omvärlden. Svenska Ostindiska Companiet bildat 1731, dvs. under Honglis fars Yongzhengs regeringstid. Yongzheng känd för att ha varit mycket sträng genomförde en stor omorganisation av Kinas statsförvaltning; av Kinas skattesystem samt hade några år tidigare, 1727, slutit ett fördrag med Ryssland i Kjachta om handelsförbindelser. Kina öppnades upp för ett mer lönsamt handelsutbyte. Lönsamt för såväl Kina som de som handlade med dem.

Nu hade Göteborg, eller rättare sagt Göteborgs föregångare Kongahälla och Bohus redan under Magnus Erikssons tid som svensk kung, 1319 – 1364, upparbetat handelsförbindelser direkt mot Kina via Ryssland. En kunskap som tycks ha gått förlorad även bland historiker som eljest brukar ha god reda på sig. Som de som läst min blogg och mina utdrag om Grönland kan dra sig till minnes så skickade Magnus Eriksson vithövdad (!) örn, Geirfalkar m.m. via sin östra gräns, nuvarande ryska Karelens östra gräns, över rysk mark ända bort till dåvarande kinesiske kejsarens hov, Yuandynastin. Handelsvägarna till Kina kom under åren fram till början av 1700-talet att främst gå över Ryssland. Problem som tillstötte under de senare århundraden för den handelsvägen som under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet även inkluderade handel med pepparkakor(! ansågs vara medicin som renade kroppen och var allmänt bra) samt skinn, fjällräv och sobel, hade gjort att dåvarande Sverige understödde försöken att hitta Nordostpassagen. En passage som inte ‘hittades’ förrän av Nordenskiölds Vegaexpedition 1878-1880, men som redan Magnus Erikssons son Hakon sökt kort efter att Ivar Bardson återvänt med tiondet för Grönland samt för de två(!) stift som fanns ännu vid den tiden, i mitten på 1360-talet, fanns på den nordamerikanska kontinenten. Källor för detta finns på annan plats i mina bloggar. Den sökta handelsvägen norr om Ryssland till Kina var omtalad att den varit segelbar i tidigare skeppshandlingar och dokument. Obs inte i Isländska Sagorna eller Annalerna som bara är bråkdelen av alla de äldre källor på mångahanda språk som finns om Norden och Nordens handelskontakter före Magnus Erikssons tid.

Handeln mot Kina bedömdes alltså i början av 1700-talet vara så viktig att Svenska Ostindiska Companiet bildades 1731 som nämnts ovan. Handeln utvecklades så starkt att under slutet av den för båda parter, Göteborg och Kina, lyckosamma perioden fram till 1786 dels gav aktieinnehavarna i Companiet en vinst på upp mot 290% per skepp och det var många skepp ytterst få skeppsbrott under denna tiden. Samtidigt kom Companiet från Göteborg att segla upp som den största handelspartnern till Kina i samband med att Engelsmän, Holländare, Fransmän m.fl bands upp under det Amerikanska Revolutionen även kallad Frihetskriget, 1775-1783 med den Amerikanska självständighetsförklaringen 1776 som resulterade i bildandet av den första pusselbiten i det vi idag kallar USA.

Göteborg och Kina har alltså gamla traditioner. Det som många svenskar inte vet(?) är också att kineser till skillnad från andra länder oavsett vilka som suttit vid makten alltid å ena sidan varit mycket stolta över sin historia, med rätta, och samtidigt oavsett senare kejsare, regeringars o.s.v. klara politiska ställningstagande mot sina föregångare alltid vårdat och vårdar sin vänskap utåt. När det gäller Göteborg känner svensken idag mest till den rekonstruerade kopian av Götheborg som härom året gjorde samma resa som sin namne som 1745 förlist vid återkomsten till Göteborg. En händelse, Ostindienfararens resa 2005-2007, som betytt mycket både för staden Göteborg, Göteborgs industrier, och för Kina, Kinas handelsutbyte mot Göteborg. Det har också talats tyst om den stora handel som gått via förmedling av Handelshuset Elof Hansson AB under många år och som fortfarande pågår bl.a. via Elof Hanssons Shanghaikontor.

Som säkert en hel del vet, så har Volvo redan fabrik i Kina. En samägd fabrik med Ford i Chongqing har gjort att Volvo har bibehållit sitt starka namn i Kina från tiden innan Ford köpte Volvo fram till idag. Fabriken är en hoppsättningsfabrik av S40 och S80. När Geely köper Volvo och talar om egen Volvofabrik, så har alltså grunden redan lagts för att Volvos försäljningsutveckling i Kina skall kunna fortsätta att blomstra samtidigt som Geely, och Kina, via Volvo Torslandafabriken och staden Göteborg fått ännu större möjligheter att handla inom EU. Fördelar som kineserna värdesätter, och så gör staden Göteborg, men som skulle gå förlorade om Torslandafabriken lades ner som en del av Saabnissarna fört fram i diskussionerna om sin egen situation.

Det är också viktigt att känna till något annat om den kinesiska kulturen. Medan vi i Sverige talar om ett handslag som bekräftar ett avtal, så är en handelsöverenskommelse och muntligt givna löften inte bara något som bekräftas av ett handslag för kineser. För kineser i allmänhet är ett givet löfte till vänner viktigt. Så viktigt att kinesen riskerar att ‘förlora sitt ansikte’ om löftet bryts. Att ‘förlora sitt ansikte’ vill ingen kines.

Som göteborgare välkomnar jag ökade handels- och kulturellt utbyte med Kina och tycker att det känns bra att Kinas vicepresident börjar sitt Sverige besök i vår stad, porten mot Västerhavet.

Kinas vicepresident till Sverige, DN 12 mars 2010 Kinas vicepresident till Sverige, SvD 12 mars 2010

Read Full Post »