Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Luftföroreningar’

fick jag av en vän boende på varmare nejder än Göteborg där vi idag 13:e november bara har 9 plusgrader….
Kan inte undanhålla läsare av bloggen länk och kommentar:
Dagens roligaste…

http://www.va.se/viktigaste/viktigaste-575949?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Hur skall man nu hantera CO2?

En sak vet samtliga som kan Naturvetenskapliga ämnen och som följt med verklighetens förändringar inte sk. experter eller journalisters fantasier. Det som påstås i länken hör närmast hemma som en 1 april-historia!

Read Full Post »

över Hisingen och Göteborg idag. Ser på GP:s väderrapport att det skall falla hela dagen. Tänk när vi som är i 60+ åldern var små. Då var det viktigt att se till att man fick regn i nytvättat hår. Nästan lika viktigt som det var att sola så mycket som möjligt…. Ack vad de sk. experterna bedrog sig. Inte var regnvattnet rent då heller. Riktiga experter visste och försökte få politiker samt företagsledare att förstå problemet med svavel från bl.a. oljeförbränning och industrier inom landet men främst från andra länder….. jorden snurrar och vi med den. Ännu verkar det inte som om de flesta förstår att luftföroreningar följer med vindarna och vindarna beror till stor del på att jorden snurrar.

I andra delar av världen rasar skogsbränder. Det är något som alltid funnits och under senaste tusentals åren har människan använt sig av brand vid skogsavverkning för att få ny och bättre balanserad jord att odla i. Blixtnedslag har alltid varit ett problem i torra områden där vinden pga jorden snurrar och vegetationen bundet det vatten som trots allt finns i den växtlighet som finns. Största boven är dock människan. Inte pga något som helst CO2-hot. Det är ren och skär bluff som enbart bevisar att de som försöker hävda det inte lärde sig om Vattnets kretslopp , Kolets kretslopp, Fotosyntes, vad Atmosfär är och för den delen antingen glömt bort eller inte brytt sig om att förstå vad Archimedes princip är…

Vi människor underlättar inte för oss själva genom att bygga på platser som naturen inte alltid har gett förutsättningar som är de bästa för bostäder och industrier. Ett exempel på detta är i torra områden där växtligheten konstbevattnas. På kort sikt ser det bra ut. Över längre period kan flera olika scenarior inträffa. I gamla Egypten fanns det liksom i delar av Syd-Ost Asien tidigt konstbevattningskanaler. Där råkade man ut för försaltning av jordar som när inte normal (vad det nu än är) översvämning-torka skedde så blev skördarna mindre och mindre. I nutid har vi haft andra följdverkningar. Sjöar har torkat ut. Dricksvattenbrunnar har fått borras djupare och djupare ner. Det finns inget som helst CO2-hot. Däremot finns det stora miljöhot mot vår egen överlevnad genom att vi förgiftar, försurar, smutsar ner vårt vatten och vår luft. De problemen är mycket allvarliga och ligger nära i tiden. Närmare i vissa områden på vår jord än andra. Bland annat för att vi har en tendens att klumpa ihop oss i stället för att sprida ut oss och leva med i stället för mot naturen. Det är dags att ställa krav på Rent vatten som en Mänsklig Rättighet.

Read Full Post »

Börja i stället med att skaffa vetenskapligt hållbar fakta. Inte bara utgående från antagandet om att CO2 skulle ha ökat för att utsläppen på kontrollpunkten vulkanen Mauna Loa, Hawaii helt naturligt ökat då mer än 10 stora utsläpp av CO2 skett från vulkanen och i vulkanens närområde pga ökat tryck i vulkaner på land och i havsbotten runt Hawaii samt pga tektoniska plattornas rörelser. Varje vulkan släpper ut stora, men över tid och under en och samma vecka högst varierande mängder så länge vulkanen är aktiv OCH även när vulkanen är död….

Fortsätt sedan med det enkla här hemma. I Sverige har CO2-utsläppen MINSKAT sedan 1970. Minskningstakten var störst i början men minskningen har trots detta skett sett över tiden 1990 till 2013! Det är bara det, att idag står förbränningen i värme och energianläggningar för merparten av all CO2-utsläpp om vi inte räknar in biobränsles påverkan…. Vänligen läs Naturvårdsverkets och Statistiska Centralbyråns siffror för olika år. Läs själv och lita inte på sk. forskare!

Att miljöministern är så okunnig om verkligheten att hon pläderar för högre kostnader vad gäller utsläppsrätter (hm firma bluff och båg måste göra sig miljarder – har någon kollat vart pengarna tar vägen??)
Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp, miljöminister Lena Ek (C) på SvD Brännpunkt 8 maj 2013 se även min bloggartikel som aldrig dök upp i bloggarna på SvD Redan på 70-talet, Norah4you 9 maj 2013

Men okunniga finns det gott om: Nya regler för utsläpp är kraftigt försenade, advokat Pia Pehrson och jur kan Sara Sjöholm Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt på SvD Brännpunkt 13 maj 2013 Får jag föreslå de juridiskt utbildade att gå tillbaka till exakt ordalydelsen i Sveriges Rikes Lagbok t.ex. 1971 avseende industriutsläpp i luft och vatten? (om de har ordkunskapen nog att ta in vad där verkligen står förstås….)

Att sedan Sveriges Miljöminister Lena Ek är så kapitalt okunnig om vanlig Naturvetenskap och den NO som alla i ‘gamla’ skolan fick lära sig, är skrämmande. Med så urbota okunnighet, så blir besluten tokigare än tokigast! Lena Ek: trodde inte frågan var så akut, Expressen 13 maj 2013 AKUT är den endast för de sk. forskarna som inte får de pengar de behöver för att låtsasforska. Riktiga forskare studerar faktiskt uppmätta värden och försöker inte heller att hoppa över steg för att få micronivåer (lokalt uppmätta värden) om än de hade varit uppmätta med mindre än 800 meters avstånd runt hela jordklotet (vilket de aldrig varit) att stå för macronivåer. Den som inte kan vanlig hederlig vetenskapsteori, är heller ingen naturvetenskapare till vetenskapsman. Korrigerade värden och sammanblandning mellan olika sorters medelvärden är utöver avsaknad av kunskap om jordens naturliga processer något som borgar för sämre och sämre sk. forskning. Vetenskaplig forskning är det inte!
Det är i sig ganska fantastiskt och så ovetenskapligt som tänkas kan att CO2-s sk. experter utöver sin egen okunnighet om naturens/jordens naturliga utsläpp som står för mer än 90% av all CO2 utsläpp, glömmer bort allt från Archimedes princip till Fotosyntes och på vägen försöker lura folk att biobränsle ger jämnvikt mellan utsläpp och bindande av CO2. Det senare är en bluff som till och med är värre än mycket annat i hela CO2-svindeln. Det är sant att för varje träd som fälls, så skall man plantera ett nytt. Så långt är det korrekt. Men som varenda en som läst 5:ans biologikurs i NO fått lära sig om de inte förstått det tidigare, så är det inte så att en liten trädplanta på de närmaste 30 åren eller mer omvandlar lika stor mängd CO2 via mörkerreaktionen (ljusreaktionen är den som skapar förutsättningen) i den totala Fotosyntesen där man enkelt uttryckt kan säga att CO2, en naturlig form under kolets kretslopp, ‘omvandlas’ och växten/trädet avger för alla människor nödvändig syre att andas in. Får inte växten CO2 eller planterar man för lite träd och växter eller tar man bort stadskärnors lungor, dvs parkerna, så blir den lokala biotopens upptagning av CO2 lägre och lokalt blir CO2 värdet ett annat.

OBSERVERA vi talar lokalt om från markhöjd upp till LL – INTE OM NÅGOT FÖRÄNDRAT CO2 värde globalt eller ens i atmosfären ovanför den lokala mätningen. Atmosfärens ‘vindar’/’strömmar’ etc står lika lite stilla över en plats som drivis befinner sig på samma plats år ut och år in. Drivis och vindar/jetströmmar eller andra rör sig. Jorden rör sig och står inte stilla. Människan är inte centrum i universum även om det finns de som fortfarande vill önska detta.

Read Full Post »

fanns skarp skrivning i lagtext om industriutsläpp. Mycket har urvattnats på vägen sedan dess.
Redan den andra versionen av vår första Miljölagstiftning, och då talar vi om tid som var för 40 år sedan, krävde de reningsåtgärder som miljöministern idag talar om att vi skall införa på EU:s direktiv! Svaveldioxidutsläppen samt Kväveoxidutsläpp m.fl. krävdes i lag undantag för om någon industri ville slippa kostnaden för de elektrolytfilter alternativt de slutna system som redan under 1970-talets första år börjat införas! Att den borgerliga regeringen, för så var det tyvärr, tillät alla möjliga undantag som inte varit tänkta från Naturvårdsverkets sida när Naturvårdsverket bildades 1967…..

Som Svenska Miljöinstitutet(IVL) skriver i sin rapport
så var det Sverige som var det land som drev kraven, till och med drev hårdare krav än det vi idag ser Miljöministern hänvisa till som om Sverige skärper kraven för industriutsläpp

IVL:s sida 9 Luftkvalitetsarbetets historia, Peringe Grennfelt IVL Svenska Miljöinstitutet 28 september 2011

De svenska mätningarna blev basen för
ett OECD-projekt kring långdistanstransport
av svavel
 Pågick mellan 1971 och 1975
 Omfattade cirka 10 västeuropeiska länder
 Stort antal mätstationer
 Första modellen för långdistanstransport
 Bekräftade att luftföroreningsproblemet i Europa kräver
en samlad lösning

Miljöministern skriver ….. Naturvårdsverkets regler om stora förbränningsanläggningar, om avfallsförbränning och om användning av flyktiga organiska föreningar flyttas till nya förordningar och blir tydligare. Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp, Miljöminister Lena EK på SvD Opinion 9 maj 2013……
Det miljöministern kallar Naturvårdsverkets regler om stora förbränningsanläggningar, om avfallsförbränning och om användning av flyktiga organiska föreningar var 1971 (!) införda i lagtext om än det fanns uppdelat på två ställen beroende på om det ar större verksamhet som krävde ”längre gående rening än slamavskiljning” , Dessa frågorna var orsak till att jag hamnade i politiken på 70-talet. Jag kunde lagtexterna, varken Folkpartiet, Centern eller Vänsterpartiet kunde läsa innantill. Det var bråk efter en debatt där jag var och lyssnade på FP och hörde att FP tillsammans med de andra skulle ställa krav jag visste redan fanns i lagtexten!!!!! Jag fick till slut rätt efter att min far och andra på Blå sidan, Luft och Vattenproblem fått förklara för ärade politiker vad som redan då fanns som lagkrav för att få ha industriell verksamhet!

Läs sid 6 Luftkvalitetsarbetets historia, Peringe Grennfelt IVL Svenska Miljöinstitutet 28 september 2011 ! Där framgår det klart att Sverige under 70-talet vidtog åtgärder:
Mätningar ledde fram till åtgärder
 Ett stort antal kommuner kartlade sina
föroreningshalter mellan 1965 och 1975
– Skälet till mätningar: Uppvärmning i enskilda fastigheter,
industriutsläpp och dålig ventilation
– Omfattande åtgärder:
– Industrin: Rening, processförändringar. Många exempel på
utsläpp utan rening; Vargön, Trollhättan, Sundsvall, Luleå,
Borlänge,
– Uppvärmning Uppbyggnad av fjärrvärmenät med
värmecentraler: Uppsala, Göteborg,
– Begränsning av svavelhalt i eldningsolja; 1969 i Stockholm och
Göteborg, så småningom nationellt.

Något som resulterade i att Sverige var drivande bland de länder som 1979 undertecknade OECD konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar….. samtidigt började vi i Sverige att släppa på kraven och ge undantag på undantag för industrier som rent ut sagt gnällde i onödan. Trots dessa undan för undan ökade undantag från lagstiftning fram till dess den urvattnade Miljöbalken kom, dvs samtliga regeringar oavsett färg har lika stor skuld till att vi försämrade lagarna, så lyckades faktiskt Sverige t.ex. att få ner Svavelemissionen från drygt 500 kton/S per år till omkring 100 kton/S per år räknat från 1970 till år 1990. När vi kom med i EU avstannade en hel del av detta arbetet! Trots att industriproduktionen i Sverige gick ner under 1990-talet-2010 gick utsläpp av såväl Svavel som Kväve lite upp, i några utsläppsfall och under vissa år höll utsläppen sig på samma nivå. (Se sid 16 i länken)
Det intressanta är att Europa, och då främst EU, under samma period MINSKADE sina utsläpp från 27 Mton/S per år till nuvarande 8 Mton/S och år…… OBSERVERA VAD Mton/S och kton/S och år står för. Börjar befara att politiker inte vet att kton är kiloton…. 🙂

Så visst är det bra att regler skärps men dessa reglerna fanns som lagar redan på 70-talet. BAKLÄXA!

Read Full Post »