Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LUF (Liberala ungdomsförbundet)’

Eller vad är det frågan om?
Kan det möjligen vara ytterligare ett gäng politiska ungdomar som saknar rötterna i det som är Liberalt och Frisinnat? Saknar historisk kunskap. Det var aldrig någonsin när Folkpartiet bildades tal om att Rättssamhället skulle skrotas eller att inte lagar skulle respekteras. Det var inte det som avsågs med att minska Statens makt. Inte ens de flummiga idéerna inom vissa delar av Folkpartiet sedan Maria Leissners tid, dvs de som under Nord-Syddebatten som avlöste U-/I-landsdebatten(som en del tycks hamnat tillbaka i) inte bara snurrade till det med öppna gränser – här, eller föll tillbaka till de frisinnade liberaler som under 1900-talets inledning fick för sig att det fanns inga bättre missionärer är kristna missionnärer från frikyrkor och att det var en liberal uppgift att se till att alla fick tillgång till Guds ord genom dem. Kom ihåg att jag själv är troende och att jag tidigare var aktiv inom FPU (70-talet).

Problemet med att inte kunna sin historia och att inte inse att Sverige som rättstat har rötter i såväl Birger Jarls gånge hatt till och hätta från som Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och det har aldrig varken i svensk eller utländsk liberalism varit frågan om att det skulle vara någon Mänsklig Rättighet att bryta mot samhällets lagar. Det har heller aldrig varit en liberal fråga att slå sig för bröstet och hävda att Sverige skall vara öppet för alla. Det är ingen Mänsklig rättighet att bosätta sig var man själv vill. Det har alltid varit de Liberala grundernas utgångspunkter att slåss för verkliga Mänskliga Rättigheter – inte några fria flummiga fantasier från de som inte varit med och byggt upp samhället.

Att attackera Johan Pehrson, det är att attackera alla sanna liberaler. Det är inte så att det är en mänsklig rättighet att göra vad man vill och få reda på vad man vill och låta andra betala notan. Johan Pehrson har varit ett föredöme som liberal. Det är inte dagens LUF! Börja med att läsa in Sveriges, Europas och Världens historia så som den står i läroböckerna, det har Ni inte lärt Er. Fortsätt med att lära Er ordkunskap och ordförståelse nog att ta till Er det som lärs ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare – borde varit ett krav från dag 1 i kommunaliseringen att Samhällskunskap som är ett viktigt ämne för att kunna förstå och verka i samhället alltid hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

LUF står numera till vänster om 70-talets Garthonister. Jag vet – jag tillhörde båda FPU-lägren under olika perioder av 70-talet så försök inte med mig.

Att stå till vänster om vänsterpartiet är inte att vara Liberal. Det har heller inget med Socialliberalism att göra. Att bry sig om sina medmänniskor är inte detsamma som att brösta sig och orda för att alla skall få komma hit och att vårt Rättsväsende och de av Riksdagen stiftade lagarna inte skulle behöva följas. Vårt rättsväsende, som förvisso inte är tillräckligt för att trygga människors vardag ens som det är med den okunskap om vad som står i våra Grundlagar, kräver ansvar. Det Ni förespråkar när Ni kräver Johan Pehrsons avgång är diktatur! Inget annat. Att protestera mot att någon folkvald som stödjer av Riksdagen beslutade Grundlagar och Lagar, det är så långt från Liberalism och Demokrati som tänkas kan!
Johan Pehrson har på ett föredömligt sätt i alla år försvarat sanna Liberala Värden. På tiden att LUF lär sig Folkpartiet och Liberalernas historia.

LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, SvD 6 mars 2013
LUF kräver att FP-topp avgår, DN 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, Aftonbladet 6 mars 2013
LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013 Dags att LUF ser om sitt eget hus och flyttar dit där de politiskt hör hemma numera – till Vänster om Vänsterpartiet och t.o.m. till Vänster om SKP. Flumskolan har skördat många offer!

Read Full Post »

Ur övergripande betygskriterier för samhällsorienterade ämnen:
Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder centrala begrepp och symboler inom det samhällsorienterande kunskapsområdet samt har insikter i den betydelse dessa har.
Eleven förstår demokratins principer och gör överväganden för att formulera egna ståndpunkter vid tillämpningen av dessa.
Eleven identifierar etiska frågor och problem, bearbetar dem, urskiljer olika synsätt samt diskuterar och reflekterar kring dessa.
Eleven ger exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger samman samt hur de kan förklaras även i ett historiskt perspektiv. Eleven använder olika källor, sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa.”

Ur Målbeskrivningen för ämnet Samhällskunskap:
”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
– känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,

– kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund,

– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,

– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad samt förstå innebörden av det grundläggande norm- och rättssystemet i Sverige,

– ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv,

– ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt,

– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.”

När flera, Mona Sahlin och andra inom oppositionen, tyvärr en och annan FP-partist ansluter sig till denna grupp, inte ens klarar av att förstå att ”– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,,” i klartext innebär att de borde kännt till att det Bildt och Billström sa om det var det de sa, källvärdet av tredjehandsuppgift är mycket vagt, var exakt det som svensk lagstiftning och svenska grundlagar kräver. Dvs. att svenska asyllagar gäller i Sverige. De som inte får uppehållstillstånd FÅR INTE stanna i Sverige och skall återvända samtidigt som svenska myndigheter har skyldighet, vilket är precis det Bildt och Billström sägs ha gjort, att försöka säkra att återvändandet till ‘flyktings’ hemland kan ske så tryggt som möjligt.

Bakläxa till alla vänsternissar!

Förfärlig retorik från statsråden, GP 22 januari 2011
Ministrars tystnad får kritik, GP 22 januari 2011
LUF kräver Billströms avgång, GP 22 januari 2011
Sahlin: Bildt och Billström måste tala, SvD 22 januari 2011
Sahlin: Det här är en skandal, DN 22 januari 2011 Skandalen är att Sahlin själv suttit i regeringar utan att ha kunskaper som vanliga 9:e klassare skall ha med sig från ämnet samhällskunskap!

Read Full Post »