Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LO’

Är det detta du kallar Jämlikhet, Margot Wallström?

Fackförbundet Kommunal ordnade en hyresrätt i en av sina fastigheter i Stockholms innerstad till utrikesminister Margot Wallström.

– Jag sa att jag aldrig skulle ta en lägenhet om jag skulle gå före i någon kö. Men det verkar inte ens finnas någon kö, säger WallströmWallström fick lägenhet av Kommunal, Aftonbladet 15 Januari 2016
Wallström: Kommunal ljög om min lägenhet, Expressen 15 Januari 2016
Wallström: Kommunal ljuger om min bostad, DN 15 Januari 2016

Wallströms kostnad för lägenhet i Stockholm 32 kronor i månaden, DN 15 Januari 2016

Bara de som tror sig vara för mer än andra eller är dumma, kan ha levt i en värld där svårigheten att få tag på lägenhet i Stockholm inte ens finns i tankevärlden. Välj själv vilket. Du är definitivt inte den Margot Wallström du verkade vara i din ungdom.

Sveriges Socialdemokratiska Nomenklatura förnekar sig inte.

AVGÅ Margot Wallström! Det må vara att du sänker Kommunal samt Socialdemokraterna. Men din von oben syn som gör att Du inte är beredd att ta ansvar för egna handlingar, kastar smuts på Sverige som land.

Institutet mot mutor vill att åklagare granskar om ett brott begicks när utrikesminister Margot Wallström tog emot en hyreslägenhet av Kommunal.
-Blotta misstanken är illa nog, säger generaldirektör Helena Sundén.
Wallström bör mutgranskas, GP 15 Januari 2016
”Wallström bör mutgranskas”, SvD 15 Januari 2016

M:s krav: Förklara dina affärer Wallström, Expressen 15 Januari 2016
”Wallströms bortförklaringarna imponerar inte, Aftonbladet 15 Januari 2016

Se även: Upp till kamp emot kvalen – Sista striden det är för Socialdemokraternas trovärdighet

Read Full Post »

Behöver mer sägas om Nomenklaturan som Socialdemokraterna själva byggt upp:

Löfvén: Jag vet inte om det är pampkultur, Expressen 13 Januari 2016
Stefan Löfven kommenterar Aftonbladets avslöjanden om Kommunal, tv.aftonbladet.se 13 Januari 2016

Inte kan väl en enda ledande Socialdemokrat eller Fackföreningsledare ha missat:

Kommunal äger en rad fastigheter i Stockholms innerstad och delar ut paradvåningar till sina höjdare, chefer, ledande socialdemokrater och LO-toppar.

Hyrorna är låga och flera av våningarna är topprenoverade.

Andra fastighetsägare lämnar hälften av sina lägenheter till bostadsförmedlingen – men Kommunal har inte släppt en enda lägenhet på 16 år.

Socialdemokraterna har spelat dubbelspel med sina medlemmar, sina väljare och hela svenska folket. Vi där upp = Nomenklaturan som inte behöver bry oss om vad som gäller. Det vi säger gäller, gäller bara för alla andra…..

Skjortbytaren som slagit alla rekord i att bryta mot löften han gav innan Val 2014,
tidigare fackföreningsledaren som kanske själv varit med på Kommunals fester, varit bjuden på Kommunals restaurang eller till semesterön? Vem vet? Än har inte räfst och rättarting hunnit med att kontrollera.
Har dock svårt att se att Stefan Löfvén skulle varit helt okunnig om vad som hänt.
Om Stefan Löfvén gått genom sitt fackliga liv utan att observera fackföreningarnas utsugning av sina medlemmars hårt förvärvade pengar,
så har Stefan Löfvén själv utan hjälp lyckats bevisa inte bara sin olämplighet om Statsminister, den kände vi till sedan tidigare,
utan också sin olämplighet som fackföreningsledare.
Hur kan någon som sades vara mästerförhandlare missat det som skett mitt framför hans ögon?

Hur kan Socialdemokraterna med att på sin hemsida idag 14 Januari 2016 efter Fackliga skandalerna i Kommunal samt i Livs ens försöka sin desinformation a la Östtysklands nomenklaturas ledare:

”Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.”
Socialdemokraterna – Framtidspartiet Framtidspartiet???? Vilket århundrade då?

Upp till kamp emot kvalen – När fackförbund går vilse i pannkakan

Read Full Post »

LO om SD (4) Bytt titel vid rebloggning: LO har glömt att läsa Regeringsformens 1 och 2 kapitel.

Regeringsformen
1 kap. Statsskicket grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den
enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas.

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

Att det är svenska medborgare och de som getts asyl eller uppehållstillstånd torde klart framgå av Kapitel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

….
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
…..
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

Källa: LO om SD (4)

Read Full Post »

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…..
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.Socialdemokraternas mörka historia

Att Aftonbladets Behrang Kianzad varken lärt sig svensk 1900-tals historia eller definitionen av vad som är nazism, utan själv i sin argumentering starkt närmar sig de kriterier som ingår i Nazism, det må vara hans och Aftonbladets problem. Vi som inte är Sverigedemokrater, men utbildade på att lära ut 1900-tals historia, Samhällskunskap och Religion, vi vet att i denna frågan HAR Sverigedemokraterna rätt.
SD: vi är inga nazister;
Mattias Karlsson svarar Behrang Kianzad – och får svar direkt, Aftonbladet 11 December 2015

Beklagar Behrang Kianzad. Som jag skrivit så många gånger i allehanda frågor: Det ÄR tillåtet vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa det.

Nazism
A person with extreme racist or authoritarian views.
Källa Oxford dictionary.

Nationalencyklopedin:
nazism (tyska Nazismus, av Nationalsozialismus), nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

Som politisk strömning härstammade den nationella socialismen ursprungligen från gränsområden i Böhmen, där grupper bland de tyskspråkiga arbetarna med såväl tysk-nationell som socialistisk inriktning i början av 1900-talet förenades i Deutsche Arbeiterpartei. I maj 1918 bytte partiet namn till Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Med namnändringen markerades socialismen som en tysknationell strömning till skillnad från den internationella. Det var härifrån det tyska NSDAP fick namn och symboler

Ovanstående text är ett utdrag från OM SD vore fascister, Vad är då Ukrainas regering Läs gärna mer på Definition fascism, nazism och rasism

Källa: LO om SD (2)

Read Full Post »

Hur kan det, Landsorganisationen, vara så att Ni trots att en av de stora inom LO-kollektivet hade ”Mästerförhandlaren” inte förrän nu gjort den konsekvensanalys som de flesta andra Fackförbund pekade på att som minst gällde alla som var födda efter 1949? Året som jag själv är född blev brytpunkten. Är det ens rimligt att LO inte förstått att stort antal av LO:s medlemmar kommer att bli fattigpensionärer?

LO lägger under måndagen fram ett par rapporter som beskriver hur dagens pensionssystem fungerar för medlemsgrupperna. I den ena ”Vad får en arbetare i pension?” finns tydliga beräkningar.

I ett exempel går en kvinnlig kommunalare i pension 65 år gammal år 2014. Hon har arbetat heltid sedan 20 års ålder. Månaden innan hon går i pension lyfter hon sin lön 23 000 kronor, som är lika med den genomsnittliga lönen för denna grupp. I handen får hon 18 000 kronor när skatten är betald.

……..
LO har också gjort beräkningar på en manlig industriarbetare, som också går i pension vid 65 års ålder efter att ha arbetat heltid sedan han var 20 år gammal.

Månaden före pensioneringen tjänar han som den genomsnittlige industriarbetaren 26 200 kronor. I handen får han 20 200 kronor när skatten är betald. Månaden därpå är han pensionär. Pensionen är 16 000 kronor och han får i handen 12 500 kronor när skatten är betald, det vill säga 7 700 kronor mindre.Trots helt arbetsliv med heltid blir LO-medlemmen fattigpensionär, Arbetet 14 December 2015

http://rpc.twingly.comDet var kanske så, LO, att Ni inte brydde Er så mycket om de äldre kvinnorna som var hemma med barnen och när mannen dog blev fattigpensionärer?

Nog borde väl någon hos Er höjt en varnande hand före det att pensionssystemet ändrades för 20 år sedan? Det blir heller inte billigare totalt sett att människor tvingas gå och begära Försörjningsstöd. Varje utbetald krona kostar samhället mer än tre kronor. De som skall bevilja är inte gratis och varje papper som skrivs på en kommunalförvaltning kostade redan när jag räknade på det (och det är länge sedan) mer än tjugo kronor. Hur många papper produceras på en Socialförvaltning. Även om det varit så lite som tjugo kronor, snarare 35 om man räknar med allt omkring är så att de skall betalas av inkommande skatter och avgifter.

Finns endast en lösning i det korta perspektivet:

Låt samtliga löntagare få de första 10 000 kr per månad skattefritt.
Det är inte gratis heller att som idag ta skatt på de som tjänar mindre än 120 000 kr per år.

Någon gång måste väl ändå LO vars kollektiv idag har närmare hälften av medlemmarna som inte är Socialdemokrater vakna även när det gäller Ebberöds Bank som det är att ta in skatt av en individ för att sedan bevilja Försörjningsstöd.

Det skall löna sig att arbeta. Antingen bör man utöver skattefritt för alla upp till 120 000 per månad låta pensionärer få aom minst 140 000 kr per år skattefritt samtidigt som man höjer gränsen för vad en pensionär får ha på banken (låta pensionärer bo kvar i hus vars taxeringsvärde gått upp för att nya grannar betalt dyrt),
eller också får man se över hela pensionssystemet samt minska skatterna under hela den yrkesverksamma tiden samtidigt som var och en får eget skattefritt sparkonto som inte får tas ut före 60 års ålder där den minskade skatten går in som ett komplement till ett uruselt pensionssystem!

Börja hemma med svenska löntagare. Sluta upp med dumheterna att de som kommer hit skall få mer pengar i handen än svenskar. Allt detta står redan i Regeringsformens 1 kap 2§ som LO tillsammans med Socialdemokraterna försökt att låtsas som om det inte fanns. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!

Read Full Post »

Socialdemokraterna och facket förnekar sig inte – i många år har kvinnolöner, speciellt i sk. kvinnoyrken som skola, vård och omsorg hållits nere till förmån inte minst för de S-are som gjort facklig eller politisk karriär. Ibland utan att de ens kan uppvisa verkliga meriter från de arbetsplatser S anser sig ha rätt att företräda… utom metall och gruv förstås…

Att ens ha mage att återigen föra fram kravet på höjt tak i A-kassan, det är mer än magstarkt. De som idag har högsta A-kassa som måhända inte ligger i nivå med vad tillfälligt(?) arbetslösa får att betala sitt uppehälle och sina lån, de som ränteavdraget sänkt skatten för så de skattar lägre än många i vanlig medelklass, de må ursäkta,
MEN
Det är golvet som behöver höjas. De som p.g.a kvinnoyrken, tidigare sjukdom eller olycksfall fått sin A-kassa sänkt, och som lever på så låg inkomst när de blir arbetslösa, det är de som behöver få det bättre Det skall inte vara så att det är nödvändigt att söka Försörjningsstöd eller ta vilket låglönejobb som helst för att få behålla A-kassans bedrövliga golv.

Bidrag skall ingen svensk medborgare som arbetat behöva söka annat än i mycket få undantagsfall enligt min mening. Det är de som inte har råd att köpa vinterskor för att gå torrskodda när snösmälter och heller inte har råd att köpa ny vinterjacka/kappa när den gamla är utsliten, det är de som borde gå golvet höjt – SAMT att de första 10.000 kr/månad blir skattefria! totala samhällskostnaden för detta är att vår skatt idag till 1 kr 40 öre av skatten (kommunal och statlig) betalar onödigt lidande, onödig administration samt att Socialdemokraterna tidigt (redan under Olof Palmes sista regeringsperiod) skaffade sig en B-arbetskraft av de som blev arbetslösa!

Det är de som varje person kallande sig representant för ”arbetare” om de med någon som helst etisk och moralisk Människosyn borde måna. Inte de som tillfälligt får lämna sin glassiga värld där de på pappret tjänar 25.000 kr och med S + fackens förslag få tjäna 80 kr/dag! Att ens jämföra deras eller de som enligt förslaget skulle få 910 kr/dag med de som har den lägsta A-kassan, det är STOR SKAM!

Under Erlanders och Strängs tid var det en annan Människosyn som Socialdemokraterna visade upp och fortsatte kalla Folkhemmet. Sedan blev det andra bullar som kastades in i ugnen och serverades halvgräddade eller brända 😛

A-kassan måste räcka att leva på för tillfälligt arbetslösa, Ylva Johansson (S) arbetsmarknadsminister; Karl-Petter Thorwaldsson ordf. LO; Eva Nordmark ordf. TCO samt Göran Arrius ordf. Saco på DN Debatt 30 november 2014

A-kassan MÅSTE räcka att leva på för de som endast får ut lägsta ersättning!
Nu får det vara nog med att hålla nere kvinnoyrken, kvinnolöner och speciellt välutbildade inom kvinnoyrken! Fackförbund som inte är beredda att prioritera de som har det sämst i sina led, de hör inte hemma på 2000-talet malande om jämlikhet!

Vård, skola och omsorg är områden där personalen utför minst lika viktigt jobb för Sverige och svenska samhället som fackpampar vars löner betalade av medlemmarna långt överskrider de senares. Det är ”Svenska Modellen” i sin prydno.

Nu sitter Löfvén för S som via parti och fack stått bakom detta. Han har en arbetsmarknadsminister som försöker cementera orättvisor från Svenska Staten. Frågan som är aktuell är den som ställs i Dagens Nyheter idag: Hur många fler misstag tål Stefan Löfvén, Peter Wolodarski i signerad ledare på DN 30 november 2014

Read Full Post »

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR, LO!

Inte LO:s önskan att begränsa Arbetskraftinvandring. Inte heller är LO:s utspel LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson föreslår en jobbpakt för bland annat utlandsfödda arbetslösa, där staten finansierar beredskapsarbeten. Villkoren vill han komma överens med arbetsgivarna om.LO vill ha beredskapsjobb för invandrare, SvT 27 september 2014 i enlighet med Sveriges Regeringsform, den viktigaste Grundlagen i Sverige!
LO vill ha jobbpakt för utlandsfödda, SvD 27 september 2014

Regeringsformen

1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det står SKA vilket i korthet betyder att det Offentliga inte får diskriminera någon på grund av nationellt eller etniskt ursprung
Med andra ord LO:s förslag att ha jobbpakt som skulle ge utlandsfödda företräde eller ensamma beredskapsjobb betalda av det Offentliga, är ett klart Grundlagsbrott!

Men det står dessutom mer i vår Regeringsform LO!

Under rubriken
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

Svenska medborgare, oavsett var i världen de som är medborgare i Sverige är födda, är skyddade på helt annat sätt från begränsningar i fri- och rättigheter, än vad de som endast fått eller söker uppehållstillstånd i Sverige är.
Passar inte galoscherna LO, är det dags att lära in att LO inte är någon Statlig Myndighet i Sverige endast en intresseorganisation där nästan hälften inte delar LO:s stöd till Socialdemokraterna. Demokratin står i fara om LO fortsätter sitt agerande. Tilltron till det parti LO stödjer går mer och mer förlorad ju mer LO försöker diskriminera på sätt som inte svenska Grundlagar medger!

Read Full Post »

Sådan är Socialismen – Tyck som jag syndromet är det som gäller. Demokrati vad är det???

Kommunal och LO stoltserar idag med okunskap värre än de flesta. Även om vi i Sverige har haft Flumskola följt av Alla Skall med Skola i efterdyningarna av att Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall samt LO:s inblandning i regeringsförhandling innan valresultat Bröllopsbekymmer efter fredagsmyset förhandling hos LO
så borde väl såväl Kommunal som LO ha lärt sig:

* Rödgröna röran har INTE vunnit Valet 2014, spelet pågår tills domaren blåser av på valnatten!

* Sverige är inte socialistiskt och inte kommunistiskt. I Sverige gäller Regeringsformen samt av Sverige träffade internationella avtal.

Kommunal stoppar SD:s annonser, GP 16 april 2014
Kommunal stoppar SD:s annonser, Expressen 16 augusti 2014
Kommunal stoppar SD:S valaffischer på bussar, DN 16 augusti 2014
Bussar med SD-annonser stoppas, SvD 16 augusti 2014
Kommunal stoppar SD:S annonser, Aftonbladet 16 augusti 2014

Vi kan tycka vad vi vill om SD som privatpersoner. Och det gör många av oss. Däremot är det inte tillåtet enligt Regeringsformen för det Allmänna/det Offentliga inte heller för utförare och tjänstemän/arbetare för det Allmänna att bryta mot Regeringsformen, inte mot Kapitel 1 §2 eller mot FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Det ironiska kära okunniga S-are är att det är NI och inte SD som bryter mot regeringsformen för att ni inte har ordförståelse nog att förstå FN:s rasdiskrimineringskonvention! Enligt HD:s prejudicerande dom B 3203/96 krävs det att idéer med rasöverlägsenhet och rashat samt uttalad eller underförstådd utrotning av annan ras finns för att det skall anses som rasdiskrimineringsbrott!

Read Full Post »

Det måste gått vildare till under Socialdemokraternas Fredag(S)nys än vad man kunde anat. De glömmer Regeringsformen när de kallat in LO som medlare INNAN bröllopet ens kommit till stånd…..

S och MP i bråk om LAS, Expressen 16 augusti 2014

Read Full Post »

I dagsläget verkar det som om Fackföreningsrörelsen,LO, SEKO och HRF glömt bort att Sverige inte är kommunistiskt och inte socialistiskt. Sverige har ingen livslång arbetsgaranti samt är skyldiga att följa EU-s Konkurrensdirektiv och direktivet om fri rörlighet för EU-medborgare.

Senaste aktiva åtgärden som talar för att Fackföreningsrörelsen lever kvar i gamla tider då LO var lika med Svenska Staten på Erlanders tid kom idag: Sekos pågående tågkonflikt med Veolia och arbetsgivarorganisationen Almega trappas nu upp ytterligare. Allt då HRF på torsdagsförmiddagen varslat om sympatiåtgårder gällande LSG Skychef i Sverige. Det omfattar Arlanda, Centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö samt LSG Skychef Malmös anläggning i Fosie.

Varslet berör samtliga anställda, men omfattar bara de arbetsuppgifter som rör catering till SJ:s tåg, uppger HRF.HRF lägger sympativarsel för SEKO, SvD 12 juni 2014

Någon måtta får det allt vara – en sak att ett fackförbund har rätt strejka om det anser att egen medlem är felbehandlad, men aldrig någonsin kan det vara rätt att sympatistrejka på ett sätt som drabbar tredje man OCH icke berört företag! SJ är inte samma som Veolia och om det är så att Fackföreningsrörelsen tänkte lite, så torde de inse att de biter sig själva i svansen med sådan åtgärd!

I sann protektionistisk anda, i strid med vad svenska staten i Riksdag beslutat försöker LO stoppa arbetskraftsinvandring och krävs tolkningsföreträde vilka som skall få komma samt vilka löner dessa skall få. Som om svenska arbetstagare i utlandet hörts gå ner i lön om de arbetar för svenskt företag i t.ex Baltikum……

Samtidigt så kräver fackförbund tolkningsföreträde, något som Regeringsformen inte ger facken….., när företag tar över offentlig verksamhet skulle innebära att villkor för mellan fackförbund och ny arbetsgivare avtalade överflyttning av anställda både skulle ha kakan – samma löner och samma arbetstidsvillkor; och dessutom ge bättre villkor att bli ”fast” anställd – garanterad heltid efter ett års timanställning…… Hur står det till?

Sådana krav som närmast påminner om kommunistiska och socialistiska staters livstidsgaranti om anställning hör inte hemma inom EU och kan i Sverige om tågstrejken utvidgas/fortsätter bli spiken i kistan på två sätt för Socialdemokraterna:

1. I Sverige gäller svenska Grundlagar.
Förvisso har arbetsmarknaden rätt att förhandla om löner samt arbetsvillkor. Men facken har inte och kan inte utifrån våra svenska Grundlagar hävda eller kräva tolkningsföreträde av Grundlag och lagar som Riksdagen stiftat! Läs Regeringsformens 1 kap 2§. Att kräva det är att kräva icke demokratiska informella tolkningsbeslut som knappast socialdemokratiska väljare in spe utanför kärnkadern vill se. Stor del av svenska folket störs lika mycket av vänsternissar vänster om Vänsterpartiet som av högerfötter till höger om Sverigedemokraterna. (OBS lär Er vad som är rasistiskt – inte som ”folk” tror och tycker.

För att kalla något ”Hets mot folkgrupp” så krävs det att det som kallas hets innebär rasism, vad detta ord innebär framgår av FN:s rasdiskrimineringskonvention: Rasideologi som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Det kravet uppfyller nynazister och nazister men inte Sverigedemokraterna som partiOkunniga vänster- och ”liberala” debattörer

2. Sverige har inte livstidsgaranti på arbete
Om jag ägde ett företag som i sin produktion behövde ha del xyz för att vi skulle kunna tillverka det företaget tänkt, så hade jag/företaget full rätt att gå ut och fråga andra på marknaden vilket pris de var beredda att offerera mitt företag om jag köpte si och så många på avrop eller under andra villkor. Om jag därefter utan att bryta kontrakt med tidigare tillverkare valde annan tillverkare när min order på xyz hos nuvarande tillverkare var avropad och betald, så inte är den nye leverantören av xyz skyldig att erbjuda tidigare leverantörens anställda jobb hos sig.

Det är där komplikationen ligger när det gäller offentlig upphandling, som jag ser det. För om den offentliga upphandlingen handlat om att köpa in x mängd av kött eller att utföra del 2 i ett byggprojekt där första delen utförts av företag y, och den som vunnit upphandlingen varit ett utländskt företag, inte ger EU-direktivet rätten till förre leverantören/utförarens anställda att kräva att få anställas för att producera vara eller för att utföra byggnationen. Sverige är inte en kommunistisk eller socialistisk stat.Tågstrejk komplicerad fråga

Stor del av LO:s och Sekos medlemmar står utanför Socialdemokratiska partiets politiska åskådning. Det är en sak. Men även jag som är moderat tycker det är fel av LO och Seko att glömma bort de väljare som finns bland anställda och resenärer oavsett partiuppfattning som anser tåg vara ett framtidens res-alternativ i kollektivtrafiken!

Nytt möte i sydsvenska tågkonflikten, GP 11 juni 2014
Pendeltågen tas ut i strejk, SvD 10 juni 2014
Tågstrejken utökas – 375.000 kan drabbas, SvT 10 juni 2014
Tågstrejk då får cafépersonalen gå, DN 10 juni 2014

Svenska fackförbund har gjort mycket gott genom åren. De har också blundat för en hel del fall där de borde ställt upp för sina medlemmar utan att snegla på politiska arenans elefanter. Men en sak verkar fackförbundet SEKO och stora LO ha glömt bort totalt:

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »