Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Liberalism’

Det finns ingen liberalism i ditt uttalande: Kan man förstå oron hos Ukrainas rysktalande befolkning?

– Det är dimridåer från Putins sida. Varje anständig nation skyddar sina minoriteter. Det handlar inte om de rysktalande. Det är en maktmarkering från rysk sida.

Hur reagerar du på att partiet Svoboda har fått plats i interimsregeringen?

– Jag hade hellre sett att de inte varit där. Det är ett högerextremt, rasistiskt parti med osmaklig politik. Men om 76 dagar är det val och det avgör vilka partier som kommer att ingå i regeringen.Birgitta Ohlsson: Ukraina är en del av Europa, GP 10 mars 2014

Förvisso har DU Birgitta Ohlsson gång efter gång visat att Du inte har den grundläggande skolkunskap som en EU-minister borde ha. Men nu visar Du att DU inte ens behärskar Kursmålet för 5:e klass i SO-ämnen. Skrämmande.

I 5:e klass läser eleverna om Ryssland i Geografi avsnitt Europa….. och om Vikingatiden-tidig Medeltid i Historia. Hur i hela fridens namn kan Du räkna Ukraina till Europa men missa att Ryssland är en del av Europa oaktat att väst och öst blev uppdelat efter västroms och östroms intresseområden när västliga kristna kyrkorna gick en väg och östliga en annan efter Nicea?

Hur kan en svensk EU-minister så flagrant visa sig inte förstå innebörden i de Mänskliga Rättigheterna?

Utdrag ur bloggartikel Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014
Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.
——— slut på Utdrag ur Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Sedan när har det enligt DIG Birgitta Ohlsson blivit accepterat att en Liberal inte tar avstånd från rasism eller från diskriminering av homosexuella? Lär dig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§ och försök förstå att det gäller i alla situationer för svenska Ministrar eftersom svenska lagar och svenska Grundlagar gäller i Sverige! Svoboda är längre utåt höger än SD. Läs deras program!

Pseudoliberalism är lika illa som ideér från Stureplanscentern! Icke förankrat i respektive partis ideologiska historia!

Read Full Post »

Historisk bakgrund

Under historiens gång har grupper utkristaliserats:

dels de som synts utåt de som ‘lyckats’ och fått det bra – stor grupp inom den kategorin har traditionellt sett i många västeuropeiska länder fått adelsstatus. Andra har blivit väldigt rika. Långt ifrån alla på egna uppfinningar och/eller eget arbete även om sådana finns.

dels de som knappt har haft mat för dagen och känt sig tvingade eller tvingats att ta anställning som mer eller mindre pga arbetstider, arbetets art samt arbetets dåliga betalning om ens någon utöver bostad + natura haft svårt inte bara ekonomiskt utan också genom att kroppen slitits ut i förtid. Den första gruppen de som känt sig tvingade känner vi till i historien redan från de gamla grekernas tid i Aten. Människor som skuldsatt sig kunde ‘ge sig’ som slavar på kortare eller längre tid för att klara att överleva och därigenom få möjlighet att på sikt få bättre förhållanden.

Atens ‘demokrati’ kortfattat om rösträtt

För att få rösta i Aten krävdes det:

* att vara man

* att vara född i Aten

* över viss ålder (20 år)

* att man var fri (icke slav och inte satt i fängelse)

Slutsats

Demokratibegreppet i Antiken innebar inte detsamma som idag. Kvinnor, slavar, icke Atenfödda män samt de slavar och de som satt i fängelse fick icke rösta

Detta är en av utgångspunkterna för den diskussion som från 1600-talets andra hälft ledde fram mot det vi känner som Liberalism. Frihet som var lika för alla. Åtminstone för alla som var myndiga. Frihet som var oberoende av föräldrars yrke[1] och oberoende av vilken åsikt som personen själv och eller personens föräldrar förde/fört fram.

Det för oss fram till John Locke 1632-1704[2]

John Locke

Den liberalism som John Locke kom att stå fader för utgick från:

* Barn föds som oskrivna blad och lär genom erfarenhet

* Endast omdömen kan sägas vara sanna eller falska

* Lag kan delas in i två grupper,

– Gudomlig lag till vilken Locke räknade plikt och synd

– Borgerlig lag, det som var brottsligt och det som var oskyldig handling

Till detta kom Offentliga meningarna, dygd och last, något vi nu skulle kunna kalla moral och etik utifrån allmänna rättsmedvetandet.

Lockes liberalism kan kortfattat sammanfattas som att varje människa äger rätt till frihet till sin egen kropp och själ, dvs rätten att bestämma över sin egen person och sin egendom. Detta kallades naturrätt. Locke var mot kroppsstraff och för att alla barn skulle få läsa i skola, dock med reservationen att de skulle läsa det som de verkligen hade nytta av. Ett resultat av detta var Lockes framförda förslag att fattiga barn skulle få mat samt lära sig läsa i Arbetsskolor.

1712-1778

Rosseau var motståndare till vetenskap och teknik som han såg som hinder för att människan skulle kunna vara helt fri. Frihet för Rosseau innebar bl.a. att materiella ting var ett hinder för att människan skulle kunna vara fri.

Rosseau ansåg att alla människor skulle rätta sig efter ‘Allmänviljan’ och avstå från alla eventuella fördelar. Konkret:

* Människor skulle avsäga sig sina individuella anspråk

* Allmänviljan skulle råda i form av direktdemokrati[3]

Den form av ‘frihetstänkande’ som vi i skolor idag lär ut dvs att Rosseau stod för Tillbaka till Naturen, var ingalunda så bokstavligt eller avsett som det tolkas.

Kända Rosseaucitat:

* ”Människan är född fri och överallt är hon i bojor”

* ”En konstnär är ett geni som har rätt att skapa fritt.”

* ”Naturen är vår källa.”

Slutsats

Medan John Locke i mångt och mycket kan sägas vara Liberalismens fader vars skrifter ledde fram till Liberalismens grundpelare: Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar.

så kan Jean-Jacques Rosseaus natur och frihetstänkande närmast sägas vara foster till såväl Marxism, allmänviljan viktigare än invididens anspråk (rättigheter) som Socialism, majoriteten bestämmer oavsett om majoriteten endast är en mer än minoriteten.

Ekonomisk liberalism

MERKANTILISM

Adam Smith 1723-1790

Adam Smith började sina högre studier med att läsa moralfilosofi och samhällsekonomi. 1751 blev han professor i logik och året därefter professor i moralfilosofi. Grunden för Smiths liberalism kom att starta utifrån den ekonomiska politiken där Smith framhävde ‘Nyttan’ som grund för alla politiska institutioner. Smith pläderade för frihandel som ‘verktyg’ för att öka det allmänna välståndet i ett land. Han talade för att ‘naturen’ och ‘naturens lagar’ när det gällde handel och välstånd gav bäst möjligheter om statens inblandning begränsades. Samtidigt så lade han grunden för stor del av den Nationalekonomi som idag praktiseras i flertalet länder. Detta utifrån sina resonemang om arbetsfördelningen och lagarnas påverkan på lönesättning och tillgången på pengar i samhället. Det senare framkom främst i hans resonemang runt löner, prisbildning och kapitalbildning/kapitalbehov för vidare utveckling.

– – – – – –

Så såg Liberalismens rötter i princip ut fram till dess att Industrialismen tagit fart. De som hävdar att Liberalismen stod för total frihet, de har missat att Liberalismen redan i sin vagga utgick från två helt olika bitar:

* Människans egen individuella frihet, rätt att själv bestämma sina åsikter, framföra dessa och få dem respekterade. Dvs med rättigheterna följer också skyldighet att inrätta sig efter de lagar och konstitutioner som finns. Individuell frihet innebär framför allt rätten att t.ex. få organisera sig för att tillsammans med andra arbeta för bättre förhållanden – skyldigheten att inte bryta mot gällande lagar utan framföra dessa åsikter inom den parlamentariska ramen!

* Människans skyldighet att inrätta sig under lagarna i samhället. Dvs i princip ta de jobb som fanns att få så länge dessa jobb inte var öppenbart omänskliga eller hade omänskliga villkor. Till dessa villkor räknades om jobben innebar fara för liv och hälsa. Däremot hade den ekonomiska välfärden endast betydelse får individen om samhället genom alla individers samlade arbete möjliggjorde välfärd.

Det är här som Liberalismen till sin natur skiljer sig från Socialism, Marxism och Kommunism. Individen har å ena sidan rätt till stor frihet och rätt att bestämma över sina egna handlingar, ta ansvar för dessa. Individen är å andra sidan inte skyldig att inrätta sig efter något annat än de lagar som bestämts i ett demokratiskt samhälle där fria val får och har hållits. Det är inte så att en liten grupp pga av någon form av överhöghet, majoritetsresultat etc, har rätten att glömma bort att ta hänsyn till de friheter som följer av att varje människa är född fri. Åsiktsfrihet, Tryckfrihet, Mötesfrihet o.s.v. har begränsningar som finns där för att skydda samhällets individers rätt till denna frihet. Total frihet finns aldrig. Ingen människas rättigheter får inkräkta på en annan människas möjlighet att få utöva sina rättigheter. Ingen människa är mer värd än någon annan. Ingen människas frihet får därför ställas ovanför de lagar och den konstitution som samhället demokratiskt beslutat om.

Liberalism är detsamma som Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar


[1] Såväl slavstatus som träldom, senare vanligare i t.ex. Sverige fram till Magnus Erikssons landslag i mitten av 1300-talet, var något som barn ärvde från föräldrar. Precis på samma sätt som rikedom i form av gods och/eller förmögenhet.

[2] Locke föddes själv in i en burgen familj. Fadern var åklagare och hade goda kontakter vilket ledde till att Locke själv gavs möjlighet att studera vidare. Först studerade Locke vid Westminster School, en skola som finns på andra sidan Elizabeth I:s trädgård i förhållande till själva Westminster Cathedral. Det var en kristen skola där Latin var huvudämne. Locke studerade senare vidare bl.a. i Oxford, retorik, moralfilosofi och grekiska m.m., Locke som var Frisinnad gick snart över till att läsa Kemi och Medicin. Allt ämnen som krävde egna pengar och eller sponsorer i form av föräldrar eller mecenat.

[3] Rosseau bortsåg helt från att hans resonemang kunde leda till tvära kast om allmänviljan och/eller opinionen av vad som ansågs rätt och fel ändrades från tid till annan.

Read Full Post »

Den som inte kan respektera alla människors lika värde fullt ut och inte respekterar att ALLA Göteborgare har laglig rätt att få göra sin stämma hörd i Trängselskattfrågan, den är varken liberal eller demokrat. Så långt har det alltså gått, säger jag som en gång i tiden tillhörde Folkpartiet i Göteborg, att i det som var Liberala gruppers högborg i Sverige och där framstående Folkpartister sedan långt innan Andra Världskriget varit beredda att stå på barrikaderna även för sina verkliga meningsmotståndares rätt att fritt uttrycka sin uppfattning, kommer att vända sig i sina gravar. Respekten för andra människor och förståelsen för att det ALDRIG NÅGONSIN I DE SENASTE TVÅ VALEN ELLER TIDIGARE VARIT EN TRÄNGSELSKATT UPPE TILL OMRÖSTNING, den är helt borta. De som tror att detta är rätt sätt är väl samma som fått för sig att lägga tågtunnel i instabil lera som riskerar att urlakas och de som tror att de vet bättre än Sveriges Geologiska Institut (SGI) som rödlistat (rasrisklistat) området där politiker tänkt bygga sjöstaden…… Sådana dumheter straffar sig i längden för Folkpartiet och för Göteborgs framtida utveckling såväl säkerhetsmässigt (skredrisk är mycket stor) som kostnadsmässigt.

FP: Nej till folkomröstning, GP 12 maj 2013
Folkpartiet säger nej till folkomröstning, GT 12 maj 2013
Nej till folkomröstning från Folkpartiet, Aftonbladet 12 maj 2013
Nej till omröstning från Folkpartiet, SvD 12 maj 2013

Se även FP Göteborg inte liberala längre, Norah4you 11 maj 2013

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om när Folkpartister tvekar om folkomröstning, GP 11 maj 2013

Vart tog den liberala andan som gjorde folkpartister villiga att stå på barrikaden även för sina meningsmotståndares rätt att uttrycka sin åsikt???? Respektera att lagen ger rätt till folkomröstning. Att inte respektera väljarna straffar sig i längden och på tvären.

Read Full Post »

och de som fått domstolsbeslut att de inte får någon ändring på Immigrationsverkets nekande av asyl/uppehållstillstånd, de har fått ett avvisningsbeslut. Då är det enligt svensk lag brottsligt att gömma sig. Vilket jag utifrån vad jag själv sett under åren tycker är helt riktigt. Detsamma gäller i samtliga andra länder i EU och i alla demokratiska stater. I många av länderna är det lika brottsligt att gömma en som har domstolsbeslut om avvisning som att gömma vilken annan brottsling som helst.

Det skall inte vara media eller vänsternissar som beslutar vilka som får och vilka som inte får stanna i Sverige. Att en del vänsternissar, speciellt sk. liberaler som inte vet vad riktig liberalism är, försöker jämföra med invandringen på 1800-talets slut och under 1900-talet till USA, förändrar inte saken. Det är stor skillnad att bygga upp ett land från grunden med helt ny konstitution och ett historiskt existerande land med konstitution som går tillbaka länge i historien med invandring. Det finns mer fog att sätta stopp för illegal invandring än det finns att sätta stopp för arbetskraftsinvandring. Detta även om självfallet fack och andra har rätt när de kräver att arbetsgivare ställs ansvariga om de som får tillstånd att komma meddelst arbetskraftsinvandring inte får de löner och de förmåner de skriftligt lovats och/eller om löner sätts på ett sätt som inte överenstämmer med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Jag skriver ovan ‘utifrån vad jag själv sett’. Detta inkluderar allt från sk.psykotiska barn som för cirka 20 år sedan lekte klockan 23 på kvällen på mellangården mellan mitt eget köksfönster och nästa hus, till de som förtvivlade tidigare landsmän berättade om kom och krävde stora summor pengar för att inte rapportera hem till t.ex. Saddam Hussein så att släktingar drabbades. Finns mycket liknande i den vägen fortfarande som berättas om.

Det finns också en annan sida av saken. Flera av de sk papperslösa sätts av andra, svenskar eller landsmän, att för en bråkdel av normal lön utföra arbeten av olika slag. Inte heller det är rätt. Men det förändrar inte saken att de som fått avvisningsbeslut begår en brottslig handling när de gömmer sig. Möjligen skulle ett samarbete mellan Skatteverk, tullare och polis kunna göra skillnad.

Sedan undrar jag vem/vilka från alla dessa som åberopar ‘ömmande skäl’ som själva varit eller är beredda att åka ner som volontärer för att trygga återvändandes livssituation under kortare eller längre tid. Det är så lätt att vilja öppna andras kassas, och statens, kommunernas och landstingens kassa är inte ägd av media eller vänsternissar utan av hela svenska folket. Det är Sveriges Riksdag som fattar beslut om lagar. Inte media. Det är i Riksdagen och i Kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige som beslut om budget tas. Inte i media och inte av vänsternissar.

Det är för mig fullständigt ointressant var en person som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Varje person som är intresserad av att göra rätt för sig har presenterat giltiga handlingar för att kunna vara identifierbar. Det är svensk lag som gäller i det fallet som i alla andra. Men de som illegalt vistas i ett land, måste i varje demokratiskt land acceptera de lagar som finns och sluta gömma sig. Här i Sverige som i andra länder.

Så har vi på senaste åren fått romer som påstår sig vara från länder i forna Östeuropa. Alla är inte det. Senaste veckan har en tidigare elev som jag vet är svensk medborgare och där såväl föräldrar som far- och morföräldrar bott i Sverige som svenska medborgare som minst (vad jag vet) i ett par generationer, den tidigare eleven har vid 3 tillfällen försökt tigga av mig och först låtsats att hon inte förstår svenska tills jag talat om för henne att jag vet vem hon är. Många svenskar är onödigt naiva som hennes egna släktingar säger om de i släkten som försöker smita undan vanligt ansvar som svensk.

Rasist? Nej verkligen inte. Jag har både jobbat med och bott vid sidan om samt umgåtts med många som fått uppehållstillstånd. En del har blivit svenska medborgare. Andra har fått dubbelt medborgarskap, vilket som det står på Immigrationsmyndigheternas hemsida inte ger Sverige samma möjligheter att hjälpa till om de grips i andra länder utanför EU. Allt handlar för mig om Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. I Sverige gäller svensk lag
Att följa Sveriges Grundlagar och andra lagar är inte att vara rasist. Tvärt om. Det är däremot att säga nej till anarki och mediadiktat om hur svenska lagar enligt vänsternissar borde tolkas. Något helt annat.

Reva-varningar sprids via Facebook, GP 30 mars 2013
Varnar för polisens Reva-kontroller, Expressen 30 mars 2013
Reva-varnigar sprids via Facebook, SvD 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, DN 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, Aftonbladet 30 mars 2013
Någon måtta får det allt vara på anarkister och vänsternissar. OM polis eller annan myndighet har i uppdrag att söka efter vissa papperslösa, så är det självfallet så att det är rimligt att de som kontrolleras är de som liknar de som eftersöks. Det är bra att det inte sker slumpvis för är det människor från visst område som eftersöks, så är det inte så att alla andra grupper av människor skall behöva kontrolleras bara för att vänsternissar och media så önskar. och det är också bra när någon som kontrolleras visar sig ha klara papper. Alla som bor i ett EU-land är enligt EU-lag skyldiga att kunna identifiera sig för myndigheterna. Någon måtta får det allt vara på gnället.

Tillägg 31 mars 09.55 Två utvisningshotade hämtades på sjukhus, DN 31 mars 2013 Helledudanedå…. Svensk Polis följer Svensk Lag. Ett sjukhus varken kan eller får vara en helig plats där gripande inte får ske. Brott är brott och flera av våra svenska sjukhus har senaste tiden t.o.m. tvingats ha vakter och polis för att inte bråk och brott skall ske. Nu får vänsternissarna sluta upp: Det Ni förespråkar är brott mot svensk Grundlag, Brott mot EU-lag samt att Ni hellre vill ha Anarki. Stopp och belägg per omgående! 1984Orwellskt nyord och reviderad historia är inget som hör hemma varken i Sverige, EU eller något demokratiskt land”

Det är inte någon mänsklig rättighet att själv få bestämma i vilket land man skall få bo!

Read Full Post »

och i Sverige är det precis som i länder som England, Australien, Nya Zeeland, USA och i EU-länder i vår närhet BROTTSLIGT att gömma sig när beslut om utvisning fattats. Det må gälla de som media plägar kalla ‘papperslösa’, vilket de inte är förutsatt att de inte är utomjordingar. Endast utomjordingar skulle kunna ta sig till Sverige utan pengar och giltiga id-handlingar! Det är inte gratis att ta sig till Sverige. Att sedan det finns länder som enligt media ‘vägrar’ ta emot de som inte frivilligt återvänderSvårt att tvångsutvisa 4 000, SvD 7 mars 2013, det innebär inte att det är Sveriges uppgift att ta hand om dessa personer för all framtid! Det enda det innebär är att frågan måste föras över till första ankomstland som är det som borde få betala helt i enlighet med gällande EU-direktiv.

Det är inte det minsta liberalt, även om många som gått flumskolan tror det, att värna så mycket om de som river sina identitetshandlingar och gömmer sig för att få de flummiga okunniga att kräva att svenska Staten skulle betala.

De som kallar sig socialliberaler idag saknar kontakt med verklighetens Liberala rötter och blandar ihop Rousseaus påstående att Människan föds fri, och överallt är hon i bojor med den Liberala grundsynen att Människan klarar mycket själv och att Staten inte skall bestämma om allting. En sann liberal vill minska Statens inflytande och kostnader samtidigt som en sann liberal bryr sig om sina medmänniskor och är för att själv hjälpa (inte ha andra att betala t.ex. via statens budget) utöver att en sann Liberal värnar om att Samhället/Staten skall ha ett skyddsnät för sina medborgare som är sjuka, handikappade och äldre. En sann Liberal är och har alltid varit för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. Det är där en liberal skiljer sig från en kommunist respektive en vänstersocialist:

* En liberal är för att yttrandefriheten inte får begränsas med mer än som finns fastställt i grundlag/författning.
Det är alltså inte liberalt att t.ex. kräva att Johan Pehrson (FP) skulle avgå från sin av svenska folket valda riksdagsplats som Folkpartiet utsedda rättspolitiska talesman. LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013
Att kräva något sådant är så långt från Liberalism som tänkas kan. Ha synpunkter får alla ha, men att kräva att någon som har ett partis förtroende inte skall få uttala sig är lika tokigt och kontraproduktivt i yttranderättsfrågan som att försöka stoppa till riksdagen valda personer från att uttala sig för att deras partis uppfattning inte är den samma som ‘man själv’ har.

* En liberal är för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. En sann liberal anser till skillnad från en kommunist/socialist att människor har personligt ansvar att följa gällande lagar. Detta utesluter inte att en liberal inom sitt parti, oavsett vilket personen tillhör och är verksamt i, kan lägga fram personliga förslag (Yttrandefriheten) med avsikt att få till stånd en lagändring. Men detta är inget som en liberal för fram som krav. Individen inte gruppen är det viktiga för en liberal!

* En liberal är för Tryckfriheten, men samtidigt klar över att allt har sina gränser. Allt är inte Offentlig handling utan Offentlighetsprincipen har sina begränsningar. Det följer av att en liberal är för Frihet under Ansvar och personligt ansvar. Ansvaret omfattar såväl rikets som individens säkerhet att inte få sina säkerhets respektive personliga uppgifter spridda för vinden.

Det borde därför vara naturligt, enligt min uppfattning, att alla verkliga liberaler kräver en Författningsdomstol som kan pröva vad som aldrig får lämnas ut. Sekretessbelagt material skall vara sekretessbelagt även när priset är att ‘DU’ inte kan få se alla skäl till t.ex. varför en individ som ‘du/media ömmar för’ inte har ett enda giltigt skäl till att få stanna!

Det är inte en Mänsklig Rättighet att få bosätta sig i vilket land man själv önskar. Det är inte en Mänsklig Rättighet att kräva att i domstol fattade utvisningsbeslut inte skall respekteras.

Får man efter prövning inte tillstånd att stanna i Sverige så ska man enligt lagen utvisas.
Självklart ska polisen verka inom de ramar som staten uppställt för dem. Gör polisen fel ska den granskas och korrigeras. Däremot ska polisen inte kritiseras när den fullgör sitt uppdrag inom givna ramar. Har man kritik mot detta ska den riktas mot regering och riksdag. Sverige behöver regler kring migrationen, Staffan Danielsson riksdagsman C på SvD Brännpunkt 4 mars 2013

REVA protest samlade hundratals, GP 2 mars 2013
Polisens nyrektrytering oroar Reva-motståndare, GP 3 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
Det handlar även om trovärdigheten i det asylsystemet.
– Ytterst är det upp till den enskilde att återvända. Om en individ som vägrar lämna landet får stanna kvar så drar vi undan mattan på hela asylsystemet. Det är ett grundskott mot hela asylsystemet, säger Johan Malkan, opolitisk sakkunnig på justitiedepartement.
Länder vägrar ta emot tvångsutvisade, DN 7 mars 2013

Politik är ett uttryck för folkviljan. Därför är det bästa att vi gemensamt väljer de politiker som företräder talan om den politik vi vill ska förverkligas. Detta också på migrationsområdet. Vi är för en generös och begränsad invandring till Sverige. Vi är för att personer i skyddsbehov ska få asyl i Sverige och uppbära flyktingstatus, men inte på bekostnad av vårt demokratiska rättssystem.
Vi anser det vara självklart att en generös migrationspolitik förutsätter att beslut respekteras och möjligheten till överklagande finns. Att ignorera myndighetsbeslut omöjliggör det goda arbetet med att erbjuda personer i akut skyddsbehov asyl i Sverige
Id-koll kan jämföras med alkotest i trafiken, Joanna Ljunggren vice ordf Fria Moderata Studentföreningen Stockholm och Mikael Wallentin Åström medlem Socialdemokraterna Stockholm på SvD Brännpunkt 6 mars 2013
Ligger mycket i det. Vårt demokratiska rättsystem må ha stora brister, men inte i Sverige gäller svenska lagar!

Sedan har Expressens ledarsida helt rätt när de skriver: Enligt OECD:s regler, rikslikare i de här sammanhangen, är det okej att använda bistånd till flyktingmottagande. Sluta hyckla om biståndet, Expressen ledarsidan 6 mars 2013

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om?
Kan det möjligen vara ytterligare ett gäng politiska ungdomar som saknar rötterna i det som är Liberalt och Frisinnat? Saknar historisk kunskap. Det var aldrig någonsin när Folkpartiet bildades tal om att Rättssamhället skulle skrotas eller att inte lagar skulle respekteras. Det var inte det som avsågs med att minska Statens makt. Inte ens de flummiga idéerna inom vissa delar av Folkpartiet sedan Maria Leissners tid, dvs de som under Nord-Syddebatten som avlöste U-/I-landsdebatten(som en del tycks hamnat tillbaka i) inte bara snurrade till det med öppna gränser – här, eller föll tillbaka till de frisinnade liberaler som under 1900-talets inledning fick för sig att det fanns inga bättre missionärer är kristna missionnärer från frikyrkor och att det var en liberal uppgift att se till att alla fick tillgång till Guds ord genom dem. Kom ihåg att jag själv är troende och att jag tidigare var aktiv inom FPU (70-talet).

Problemet med att inte kunna sin historia och att inte inse att Sverige som rättstat har rötter i såväl Birger Jarls gånge hatt till och hätta från som Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet och det har aldrig varken i svensk eller utländsk liberalism varit frågan om att det skulle vara någon Mänsklig Rättighet att bryta mot samhällets lagar. Det har heller aldrig varit en liberal fråga att slå sig för bröstet och hävda att Sverige skall vara öppet för alla. Det är ingen Mänsklig rättighet att bosätta sig var man själv vill. Det har alltid varit de Liberala grundernas utgångspunkter att slåss för verkliga Mänskliga Rättigheter – inte några fria flummiga fantasier från de som inte varit med och byggt upp samhället.

Att attackera Johan Pehrson, det är att attackera alla sanna liberaler. Det är inte så att det är en mänsklig rättighet att göra vad man vill och få reda på vad man vill och låta andra betala notan. Johan Pehrson har varit ett föredöme som liberal. Det är inte dagens LUF! Börja med att läsa in Sveriges, Europas och Världens historia så som den står i läroböckerna, det har Ni inte lärt Er. Fortsätt med att lära Er ordkunskap och ordförståelse nog att ta till Er det som lärs ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare – borde varit ett krav från dag 1 i kommunaliseringen att Samhällskunskap som är ett viktigt ämne för att kunna förstå och verka i samhället alltid hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare.

LUF står numera till vänster om 70-talets Garthonister. Jag vet – jag tillhörde båda FPU-lägren under olika perioder av 70-talet så försök inte med mig.

Att stå till vänster om vänsterpartiet är inte att vara Liberal. Det har heller inget med Socialliberalism att göra. Att bry sig om sina medmänniskor är inte detsamma som att brösta sig och orda för att alla skall få komma hit och att vårt Rättsväsende och de av Riksdagen stiftade lagarna inte skulle behöva följas. Vårt rättsväsende, som förvisso inte är tillräckligt för att trygga människors vardag ens som det är med den okunskap om vad som står i våra Grundlagar, kräver ansvar. Det Ni förespråkar när Ni kräver Johan Pehrsons avgång är diktatur! Inget annat. Att protestera mot att någon folkvald som stödjer av Riksdagen beslutade Grundlagar och Lagar, det är så långt från Liberalism och Demokrati som tänkas kan!
Johan Pehrson har på ett föredömligt sätt i alla år försvarat sanna Liberala Värden. På tiden att LUF lär sig Folkpartiet och Liberalernas historia.

LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, SvD 6 mars 2013
LUF kräver att FP-topp avgår, DN 6 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, Aftonbladet 6 mars 2013
LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013 Dags att LUF ser om sitt eget hus och flyttar dit där de politiskt hör hemma numera – till Vänster om Vänsterpartiet och t.o.m. till Vänster om SKP. Flumskolan har skördat många offer!

Read Full Post »

för i grunden är det det det handlar om i fråga efter fråga. Från rätten för äldre att själva välja om de vill ha kommunal hemtjänst eller t.ex. privat städning, tvätt och mathandlande, via rätten att själv välja skola för sina barn och unga till rätten att kräva att politikerna hör på sina väljare när det gäller trängselskatten. (För den senare frågan se: I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Göteborgs Posten har rätt: Som alltid brinner det som hetast i skärningspunkten mellan individen och kollektivet. Alliansregeringen har genomfört valfrihetsreformer i skola, vård och omsorg som utmanar Socialdemokratins ståndpunkt att medborgaren blir fri om samhället fattar de centrala välfärdsbesluten.

Den liberala frihet som alliansregeringen driver innebär individens rätt att välja. Den socialistiska uppfattningen, som Socialdemokratin försvarar under påtvingad ideologisk reträtt, är att frihet uppnås när individen slipper välja.

Denna ideologiska konflikt om vad som är frihet har inte på mycket länge varit så tydlig som den är nu. Och den har blivit tydlig genom att Moderaterna och Socialdemokraterna kolliderat i mitten, ivriga att ge medborgarna samma välfärd, men på helt olika ideologiska villkor. Ideologiernas tid, GP ledarsidan 30 december 2012
se även: Svensk politiks nya landskap, Mauricio Rojas på SvD ledarsidan 27 december 2012
Dags att myndighetsförklara svenska väljare!

Read Full Post »

glömmande Kommunismens fula historia. Att ens ha mage att gå ut att påstå att ”Både i den fria ekonomin och i annan frihet måste man utgå från teorier som hela tiden hotas att motsägas av praktiken. Den fria marknaden blir monopol och antimarknad, den individuella friheten är helt beroende av att man föds med rätt gener och i rätt sammanhanFinansvärlden är lögnernas marknad, Isobel Hadley-Kamptz på Expressens ledarsida 5 maj 2012

säger tyvärr alltför mycket om artikelförfattarinnans okunskap om vad hon borde lärt in för att bli godkänd i samhällskunskap och historia årskurs 9 utifrån de betygsmål som gällde när hon gick i Grundskolan. Att ens vilja visa upp sin okunskap.

Nej varken Kommunismen eller Socialismen har lika lite som högerytterkantens utanför riksdagen stående partier något att lära ut när det gäller hur ett samhälle kan fås att utvecklas. Att hacka på marknadsekonomins avarter gör inte saken bättre oavsett från vilket håll. Grunden som artikelförfattarinnan skulle lärt sig har dels med skillnaden mellan planekonomi och marknadsekonomi som möjliga utvecklingsmodeller att göra, dels i de konsekvenser som blir direkt följd och som vi idag sett under de senaste 50 åren när det gäller vår vård, speciellt sjukvård där nomenklaturan, förlåt politiker, än i dag på gammalt socialistiskt vis fördelar pengar utifrån vilken vård av t.ex. trafikskadade, brutna ben och skadade höfter, cancer och annat som de anser skall behandlas på si och så många patienter per år och vårdenhet ökande administrationen så att både den och politikerna är så många att pengar för verkligt läge inte finns ute i vården.

Att vilja visa upp att man inte har täckning för vad liberalism, nyliberalism, merkantilism, kommunism och socialism är och vad som följer, det är så märkligt att man baxnar.

Alla ekonomiska teorier har sina brister. Men brister går att åtgärda. Vad som är svårare är de som oavsett ekonomiskt system göder sig själva glömmande att pengar så långt som möjligt skall ut där de hör hemma – i verksamheten. Glömmande att det krävs ett företagsklimat som stimulerar inte hämmar möjligheten att kunna ge möjlighet till fler arbetstillfällen. Fast å andra sidan med de okunskaper som flera unga idag visar upp när de gått ut Grundskola och Gymnasium, så är det kanske inte så konstigt att alla inte får de jobb de vill ha eller ens platsar på något av de jobb de söker. Attityden mina vänner är viktig. Viktigare än socialkompetens nu på 2000-talet.

Read Full Post »