Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Leif Blomqvist (S)’

Leif Blomqvist (S) måste ha blivit lurad å det kapitalaste av sina partivänners sk. experter när han påstår: Västsvenska paketet är grundligt utrett, GP debatt 19 juni 2013 För det krävs att tjänstemän och politiker bryr sig om mycket kända och utredda risker med byggnationer som föreslås i Västlänken. En sak är säker. Här i Göteborg har varken den Rödgröna röran eller den sk experten som anställdes som konsult brytt sig om att lära in vad geologiska grundförutsättningar är. De kan inte mycket geologi, logistik, matematisk samt inte heller statistikförmåga. Uppriktigt sagt är det ren och skär skandal när man tittar på de uppgifter som från Rödgröna hållet och från Trafikverket påstås föreligga och som helt saknar kontakt med de geologiska undersökningar som gjorts sedan min egen far gjorde dem under krigsåren. Vissa bitar i de sk. grundliga utredningarna är så allvarliga att man undrar om de som analyserat; Om de ens tittat på det och förstått vad de tittat på när det gäller t.ex. fara med instabil lera.

Exempel på icke grundlig utredning av Västlänkens konsekvenser:

* Föreligger inget som helst behov i dagsläget för genomfartstrafik med tåg från Oslo till Malmö-Köpenhamn. Det är ren och skär fantasi så länge som det inte existerar en direktförbindelse mellan Halden och Strömstad. Vilket inte är planerat. De som gjort de glädjekalkylerna på framtida resanden, har varken tagit tid eller kostnadsaspekten in i utredandet. Än mindre tagit hänsyn till den förändrade resbilden, dvs hur människor reser idag relaterat till för 10 år sedan. Det som finns i de sk. utredningarna är 30 år gamla glädjekalkyler.

* Tågtunnel med stopp i Haga. Ingen som har något som helst sunt förnuft kan påstå att den biten är grundligt utredd när såväl 1939 års som senaste årens geologiska undersökning om lerdjup (vanligen 50-53 meter på sina ställen ännu djupare) och lerkvalité (mycket instabil lera) inte alls framkommer i de sk. grundliga utredningarna när de väl hamnat på politikerborden. Av någon mycket märklig orsak har även geologisk kartor från SGI utelämnat de farligaste rasriskområdena i Göteborg. Kartorna finns däremot i SGU:s verkliga undersökningar!

* Spårräl dras från Lilla Bommen mot Järntorget. Är det inte någon enda hos de politiska partierna som har tillräcklig geologisk kunskap för att förstå att orsaken till att det inte fått byggas annat än mycket få och då säkrade byggnader i området från Lilla Bommen till Stena Lines Tysklandsfärja, är den mycket stora rasrisk när hela området bebyggs utan pålning ända ner till berggrund var 8:e meter(!) samt att ev byggnation även kräver totalt nya VA-rör och de får inte vara lim’ade eller av plast. Vilket bara det leder till en ökad kostnad för ny rördragning från Järntorget mot Masthugget, Majorna o.s.v. rör sig om mer än 180 gånger det belopp som avsatts för VA-ledningar i hela staden de närmaste 10 åren……

Skulle kunna fortsätta, men drar streck här. Att det ens finns så okunniga sk. experter, konsulter och politiker är skrämmande.

Read Full Post »

Det är något som blivit vardag de senaste 35 åren i Sverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Var och en som kan tänka själva, kan säkerligen dra sig till minnes mer än en gång vi hört: ”Det är inte mitt bord” eller att ”det har vi experterna till” alternativt ”det har tjänstemännen kommit fram till”. Om en enda av Er som läser detta hört: Självfallet får det inte vara så här. Jag som högste ansvarig tar självfallet på mig mitt ansvar, så vore jag tacksam om Ni vill dela med Er vilka politiker som haft civilkurage nog att stå upp och erkänna sitt eget ansvar för alla tokerierna i Göteborg.

Senaste tokeriet är när någon fått för sig att bygga gång och cykelbana uppför backen till Norumshöjd. Cykelbana och gångbana är i och för sig inte fel även om det sällan ses cyklar här annat än när ungdomar på våren ev. skall upp till fotbollsträning. Om ens då annat än sporadiskt. Det är bara det att något snille inne på Trafikkontoret(?) har tagit 1/2 av ena vägbanan. Vilket leder till att det är svårt nog när bil skall möta buss i uppförs/nedförsbacken. Hur snillena har tänkt sig att det skall gå vintertid med dålig plogning när bussarna redan tidigare haft problem att mötas eller när det inte ens sommartid går att mötas två bussar i nederdelen där båda behöver svänga upp/ned. Knappt mötas utan att skrapa mot varandra resten av sträckan heller. Göteborgsröran har gjort sig påmind. Igen.

Gnisslande vagnar med trasiga klimatanläggningar, sönderkörda spår, rost högt och lågt, försenade leveranser, märkliga reseräkningar och miljontals kronor i sjön har uppenbarligen inte rubbat förtroendet för Blomqvist. År ut och år in har han tillsammans med sin moderata kollega Roland Rydin kunnat sitta och hävda att ”Italienarna har lyckats bra” och ”I grund och botten är det ett bra avtal”.

Är det inte på tiden att dessa herrar får ta konsekvenserna av sin inkompetens? Att de lämnar sina uppdrag (Rydin sitter i dag i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon)? Malin Lernfeldt: Vem litar på Blomqvist, GP ledarsidan 21 mars 2013
Samme Blomqvist som kläcker ur sig Leif Blomqvist är inte kritisk över hur hanteringen skötts efter att rostproblemen med de nya spårvagnarna uppdagades, men däremot innan.

– Jag fick reda på rostproblemen vid årsskiftet, säger han. De som var där nere visste ju uppenbarligen hela tiden.

2003 var Göteborgs Spårvägars tekniker på besök hos spårvagnstillverkaren Ansaldobredas fabrik i Italien. Redan då observerades rost på spårvagnsplåten.

– Jag kan ju tycka att skickar man ner folk för att förbereda och granska så är det väl deras skyldighet att rapportera vad de ser, säger Leif Blomqvist. Det hade jag utgått från, annars är det ju ingen idé att de åker ner.
Nyhus: Vi beställer ju inte rostiga vagnar, GT 21 mars 2013
Må så vara, men varje politiker som är ansvarig borde också kunnat lyssna på det som sägs…… Eller begär jag för mycket.

Gårdagens fråga Ska man skratta eller gråta, Norah4you 20 mars 2013 är lika aktuell idag…..

Read Full Post »

även om Ni sitter i Trafiknämnd och Västtrafik, Ulrika Frick, ordförande (MP) i kollektivtrafiknämnden, och Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik! Replik: Visst satsar vi på kollektivtrafik, Expressen 1 januari 2013

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det var inte många rätt det. Endast en av alla ATT-satser som MÅSTE uppfyllas har Ni kanske uppfyllt. Ni har ännu inte visat, ens gjort trafikräkning som visat, att den av Er valda vägen leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det Ni visat är däremot att Ni prioriterar friska och unga som kan cykla, klarar av att byta buss ofta samt gå långa sträckor. Gamla, sjuka av alla åldrar samt funktionshindrade försvårar Ni åter för i Er omorganisation av Kollektivtrafiken samt inte minst i Er egocentriska syn på vilka som skall besluta om trängselskatten. Ni visar Er inte förstått vad demokrati står för än mindre visar Ni att Ni uppfattat att Ni är skyldiga att följa Regeringsformens Att-satser
Tur för Er att Ni inte hade mig som betygsättare i Samhällskunskap – oavsett vad skriftliga prov hade visat är det tveksamt om Ni uppfyller krav för att få något som räknats till godkänt!

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012

Se även: I villande skogen de ‘vallar’, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »