Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Legitimering av skolledare’

Reblogg från Norah4you för 3 år sedan. Som jag skrev redan då, 2010: Det behövs rektorsutbildning med legitimation.
För Socialdemokraterna har det tagit tre år att inse att kvalitetsutbildningen på skolans personal skall gälla ända till toppen. Bättre sent än aldrig Socialdemokraterna. Men det hade varit bra, om Ni förstått att det INTE är det nya rektorsuppdraget som gör detta möjligt. Tvärt om var det Socialdemokratiska politiker som efter Göran Perssons Kommunalisering av skolan fördärvade genom att hellre välja ekonomer än rektorer som kan skolvärlden!
Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet, DN 20 oktober 2013
Höj utbildningskrav på rektorer, Aftonbladet 20 oktober 2013

Norah4you's Weblog

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering…

Visa originalinlägg 1 218 fler ord

Read Full Post »

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering av lärares arbetstid.”

Tja, dessa 10 timmar är bl.a. till för att förbereda för lektioner och läsa in till lektioner både det som finns att tillgå på Sveriges många gånger dåligt utrustade skolor där än idag det finns elever som tvingas arbeta med kartböcker (ibland även vanliga böcker) där händelseutvecklingen efter järnridåns fall 1989 fortfarande som bäst avspeglar det som hände fram till 1995! Där läroböckerna i historia m.fl. ämnen är enkelriktade utifrån flumskolans snuttifikations teknik där avsaknad av djup och sammanhang är så stort att bara det kräver en hel del extra arbete av varje SO-lärare (samma för alla andra lärargrupper också) för att kunna anpassa stoffet inte bara till en skolklass som idag inte sitter stilla som elever gjorde för 30 år sedan utan som bäst klarat av att hitta penna, suddgummi och förhoppningsvis sin egen sittplats när 5-8 minuter gått av de 40 minuter som lektionen oftast är.

Läraren som i en vanlig svensk skolklass inte bara har problem med oroliga elever utan också i en normal 7:a (exempel) har en kunskaps- och förståelsebredd hos eleverna som kan sträcka sig från 4:e klass läs- och läsförståelseförmåga upp till de som mycket lätt skulle klarat 8-ans och 9-ans SO-böcker med gott resultat. Läraren måste alltså på dessa 10 timmar även anpassa stoffet till enskilda elever OCH vilket är mycket viktigt eller rättare sagt dessa sk. skolledare redan borde vetat: En lärare som skall undervisa samma lärostoff i 3-4 klasser samtidigt, kan ytterst sällan även om alla elever har goda svenska kunskaper, vilket långt ifrån alltid är fallet, undervisa på exakt samma sätt – men däremot undervisa utifrån samma kunskapsinnehåll på för varje enskild klass anpassat sätt OCH vara beredd med extra texter utifrån varje klass elevers behov d.v.s. förenklade texter till de som har svårt att läsa alternativt ha annan undervisningsmetodik för dem samtidigt som andra elever i exakt samma klass kan behöva både en och två extra fördjupningar för att inte sitta sysslolösa.

Härutöver skall läraren stå till förfogande för föräldrar som behöver ringa även utanför kontorstid. Långt i från alla föräldrar har möjlighet att ringa på kontorstid, hur står det till med nutidskunskapen ‘kära’ skolledare. Läraren skall förkovra sig själv. Jag talar inte om de kurser som skolan/kommunen högst eventuellt bekostar i vidareutbildning och där nedsättning i tid eller annan kompensation utgår. Nej det jag talar om är att varje lärare som vill följa med i den forskning och vetenskapliga utveckling som finns i ämnet och som krävs att läraren har ett hum om inte kan läsa sig till det sittande på skolan som ytterst sällan har den vetenskapliga litteraturen som läraren behöver lugn och ro för att läsa in. Lugn och ro är det sällan på skolans arbetsrum. Men det är klart är man inte själv utbildad i metodik, didaktik, pedagogik OCH barn och ungdomars utveckling är det självfallet lätt att gå och tro att alla barn är lika och att samma lektion kan hållas gång efter gång; att elevers inlärning av det utlärda går att mäta med fyllerifrågor eller alternativsvarsfrågor och att allt blir bra bara man fortsätter i flumskolans spår!

ALLA barn är lika värda men varje barn är olikt de andra i samma klass. Det är inte bara förkunskaper, lästeknik, läsförståelse, intressen och egen bakgrund som skiljer. Barn utvecklas olika fort både hormonellt och kulturellt också. Där det i ena fallet är nödvändigt med förenklad text och att ge eleven extra stöd i olika form för att klara ens de enklaste arbetsuppgifter är det i det andra fallet så att det nästan skulle gå att sätta gymnasieböcker i händerna på en elev. Detta och mycket mer ingår i en ämnes- och stadiebehörig lärares utbildning, men är inte ett krav för skolledare att ha ett uns kännedom om.

Legitimering av rektorer och skolledare behövs å det snaraste! Det är inte acceptabelt att tillsättande av icke färdigutbildade rektorer på skolledartjänster får fortgå.

Tillägg 16 mars 05:53 En avart som varit förödande för skolelever och lärare är att skolledare och rektorer kunnat skära ner på anslagen till skolbiblioteken pga av en brist i bibliotekslagen. Bibliotekslagen har misstolkats på samma sätt av skolledare och rektorer i landet som de misstolkat rätten för rektorer att själva avgöra en potentiel lärares behörighet. I det senare fallet fått till följd att många av Sveriges elever från kommunaliseringen och fram till idag inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare. I det förra fallet att såväl lärare som elever i många av Sveriges skolor inte har tillgång till ett skolbibliotek där t.ex. uppslagsböcker har med uppdelningen av såväl gamla Sovjetunionen som fd. Jugoslavien i nya av FN godkända stater. Ett minimalt anslag till skönhetslitteraturen gör att inköp de senaste 20 åren ofta är ensidiga tillskott av böcker utifrån den biblioteksansvariges egna värderingar om hur skönhetslitteratur för unga skall se ut och vara samt har utrymme att rymma inom den mycket magra budgeten.

Det enda krav som finns på kommunerna är ”lämpligt fördelade skolbibliotek”, en luddighet som många skolledare har sparat pengar på. Skolinspektionen har heller inte haft som sitt uppdrag att kontrollera om bibliotekslagen följs.

Men genom att skärpa lagen om skolbibliotek och flytta den till skollagen, kommer de rektorer som helt struntar i skolbibliotek att kunna prickas. Senast inför höstterminen 2011 bör alla som idag inte har skolbibliotek ha en lösning. Regeringen räknar med att reformen kostar cirka 25 miljoner kronor per år.Bibliotek krav för alla skolor, SvD 1 mars 2010

Redan det existerande förhållandet på stor del av Sveriges skolor avseende skolbibliotekens utformning och omfattning är ett tillräckligt argument för att tillbakavisa skolledarnas krav på att styra lärarnas förtroendetid av rent ekonomiska skäl. När det inte finns tillräckligt med aktuella böcker, forskningsrapporter, vetenskaplig litteratur etc att tillgå på skolan, så skulle varje lärare ha rätt att kräva ersättning för resor fram och tillbaka till närmaste fullständiga bibliotek för att skollagens krav på allsidighet utveckling utifrån demokratisk ståndpunkt skall kunna genomföras.

Hur många övertidstimmar som en lärare gör varje vecka för att klara av förberedelser till lektioner, skrivningar, efterarbete inklusive rättningar och idag får kompensation i form av ledighet för, det är svårt att uppskatta. En mellan tummen och pekfingret analys jag själv gjorde för länge sedan ger fler övertidstimmar än vad något fackförbund skulle godkänna. Dvs långt över de 150 + 150 timmar per individ (i detta fallet lärare) och år och som om det inte fick tas ut i form av kompensationsledighet som nu vid tider då eleverna inte är i skolan skulle behöva betalas ut. Obs multiplicera antalet lärartjänster i Din kommun med 300 så får Du fram ett lägsta belopp som kommunen skulle tvingas betala ut för att ens upprätthålla nuvarande låga skolkvalite.

Utöver detta så verkar det som skolledarna missat att en normal lärare som arbetar heltid idag gör 45,5 timmar varav 10 timmar är förtroendetid…… Vad skulle det kosta kommunerna att sänka lärarens arbetstid till 40 timmar i veckan i form av sämre stödmöjligheter för de elever som skolledarna säger sig värna samt i form av ökat antal anställda som skulle krävas? Vissa har tydligen inte bara missat vad som lärts ut under SO-lektionerna om Sveriges Grundlagar utan även missat den mycket nödvändiga övningen hemma i ämnet matematik!/Inger E (norah)

Stämpelurets makt, DN huvudledare 16 mars 2010 sätter fingret på problemet att skolledare, rektorer och politiker lever kvar i 1950-talets arbetsmiljö.

Read Full Post »