Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läs- och skrivsvårigheter’

För oss som gått i den gamla skolan innan flumskolan är det en självklarhet att skolan måste se till att fullfölja sin absolut viktigaste uppgift. Så långt är Miljöpartiets från Folkpartiet upplockade läsa-skriva-räkna garanti ett mycket bra förslag. Det stora problemet utöver dagens kommunala snålhet, ofta tvärtemot Skollagen som redan idag kräver att elever som behöver extra stöd skall få detta.

FP:s Bortglömda löfte. Ska vi möta skolans utmaningar måste vi börja tidigt, med insatser som gör att alla barn lär sig läsa, räkna och skriva under de första årskurserna. Därför vill vi göra verklighet av Jan Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda idéer ska förverkligas oavsett vem som först presenterade dem, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Alla har rätt att kunna förstå innehållet i en dagstidning och räkna ut ett kassakvitto. Att kunna läsa, uttrycka sig i skrift och behärska räknesätten är dessutom grundläggande för att klara att tillgodogöra sig skolan.

Ska vi möta skolans utmaningar måste vi därför börja tidigt, genom insatser i förskola och de tidiga årskurserna som gör att alla barn får lära sig läsa, räkna och skriva. Sådana insatser är mer effektiva, både mänskligt och samhällsekonomiskt, än insatser som kommer för sent. ”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva och räkna”, Gustav Fridolin Språkrör, Jabar Amin samt Agneta Luttropp Miljöpartiet på DN Debatt 9 mars 2013

Det är bara det att det kräver i sig kontroller av såväl läseförmåga, ordförståelse (räcker inte att automatiskt kunna läsa av utan att förstå), skriftliga inlämningsuppgifter samt motsvarande matematikkontroll. I och med att ”Alla skall med” idag innebär ju Grundskolan precis som tidigare att alla flyttas upp oavsett om de klarar att uppnå kursmål som skrivs ut i Skollag aldrig så noggrannt. Det borde inte innebära mer uppgifter för läraren, självfallet talar vi om att elever i 1-3:an MÅSTE ha ÄMNES OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE som fått extra utbildning i svenska språket och matematik såväl vad gäller metodik som didaktik än vad de flesta som utbildats på 2000-talet fått med sig. Inte mer uppgifter för detta var vad som ingick i varje småskollärares uppgift att kontrollera och säga till så elev som behövde hjälp före Grundskolans tid fick hjälp, i speciellt förekommande fall om det handlade om att elev inte var mogen tillräckligt genom att gå om en klass. Så får ju inte förekomma nu. De stackars elever som fått hjälp men ändå inte klarat de har tvingats vidare upp mot ännu större prövningar i sann Socialistisk anda att det är fult att ‘peka ut’ den som inte klarar.

Ändå är det redan här vi har sett rotskottet till elevers framtida skolstress. För inbilla Er inte att elever idag har mer att läsa, skriva och räkna än vad man hade förr i tiden. De texter som varje svensk skolelev skulle klara av att läsa årskurs 2, utöver välskrivning, läsförmåga och ordförståelse, de har idag många elever som kommer till årskurs 5 aldrig fått. Tyvärr finns det elever som kommit till årskurs 5 som trots att de ”klarat” att läsa, skriva och räkna helt saknat förmåga att förstå vad det de läser talar om. Här har vi alltså ett viktigt problem att tackla: Hur får vi barn som utvecklas saktare att inte bli de sk. ‘tysta tjejerna’ dvs de som automatiskt lär in en text och på skrivning verkar vara duktiga för de kan ju ”rapa upp” allt det som står i boken, elever som ofta inte räcker upp handen när det handlar om förståelse frågor. Just bara för att de inte förstår det de till synes har lärt sig. Eller elever som verkar vara ena hejare på att räkna med räknare, men som när de blir ombedda att ställa upp talet och skriva det för hand på tavlan eller i boken helt visar att de inte förstått vad de gör?

Sedan har vi ändå inte tagit med den grupp som oftast senare i skolan får sk. bokstavsepitet alternativt placeras över i Särskola för att de är utåtagerande och stökiga, jag talar om de elever som både kan läsa, skriva och räkna samt förstå och förklara vad de gör och som i dagens skola blir de som en pensionerad lärarinna talade med mig om härom året: Vi tar in vetgiriga barn i ettan och släpper ut skoltrötta stökiga elever i femman.

Alla barn är lika värda, men olika. Först när detta blivit skolans viktiga uppgift att ta till sig, först då så har vi en chans att få lugnare skolmiljö, mindre stress för att elever blir frustrerade antingen för att de inte hänger med, hänger med utan att förstå eller blivit helt uttråkade för att deras vetgirighet och egna utveckling inte tillgodosetts. Svenska skolan är ena hejare på att söka problem, inte alltid att lösa dem, men helt odugliga på att hitta varje elevs möjligheter!

MP: Garantera rätt att kunna läsa, GP 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, SvD 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Aftonbladet 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Skånskan 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Norrbottens Kuriren, 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Västerbottenskuriren 9 mars 2013

Det borde vara en Mänsklig Rättighet att i stället för att ‘Alla skall med’ få utvecklas i sin egen, inte andras takt, oavsett om denna utveckling går sakta eller snabbt!

Read Full Post »

att var femte Europe har svårt att läsa, och det är sant att Finland har mindre än hälften cirka 8 % som har besvär av vad Sverige har i procentuell andel cirka 17 % som har svårt att läsa,
så är det dags att få svar på två frågor:

* Beror detta problem helt eller delvis på mängden invandrare som kommit till Europa från länder där annat alfabet använts
eller kan det möjligen vara så, vilket kemiföretag redan i slutet på 70-talet varnade för på sina produktblad för
* att kemikalier som kunde (och ofta fick) användas i livsmedel för att förlänga hållbarheten används eller för att ersätta socker alternativt producera ‘light’-produkter av och inklusive fett som inte är riktigt smör eller ren olja? I vissa fall var de i slutet av 1970-talet av kemiföretag kända gränsvärdena så låga att risk föreligger att mer än ett barn de senaste 30 åren fått i sig för höga värden av ämnen som kan påverka barnets utveckling.

Läskunnigheten alarmerande låg, Sydsvenskan 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, GP 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, SvD 7 september 2012
Var femte europé har svårt att läsa, DN 7 september 2012
Var fente europé har svårt att läsa, Aftonbladet 7 september 2012

Read Full Post »

offer från flumskolan har nått de höga politiska positionerna i många av Sveriges Kommuner och i de Landsting som egentligen bara är en betongkloss av administratörer där Parkinsons lagar t.ex.: ”Parkinsons kända lag säger att arbetet expanderar för att fylla ut den tid som finns tillgänglig. Eller som det hette i professor Parkinsons första lagbok: hur sju personer kan fås att göra en persons arbete. ” Parkinsons lag jobbet fyller tiden, ComputerScience 2002 För den som vill läsa igenom Parkinsons lagar lite noggrannare Prof. Cyril Northcote Parkinson; Parkinson’s Law (Professor Parkinson formulerade ett antal andra Parkinsons lagar, lika aktuella idag som när de formulerades och de kan hittas på den engelska versionen av Wikipedia.)

Det vi har idag är alldeles för många politiker som inte har utbildning i de områden de har att besluta om. Följden av detta är att de som gått i fylleri- och snuttifieringsskolan,
fylleri = det undervisningsmaterial som pga att ngn ville förenkla elevernas ‘inlärning’ består av hela meningar med vita luckor för ord som eleverna är tänkta att slå upp i läroboken men som de ofta bara skriver av varandras noteringar utan att lära in;
snuttifiering = i stället för att bygga den helhetsbild som fanns förr i gamla Folkskolan där man t.ex. på svenskan och engelskan läste om andra historiska tider och eller andra länder för att få förkunskap inför motsvarande perioder i historia och geografi, och som blockinlärningen SO, NO var tänkt att utöka i stället lett till att eleverna fås en liten bit kunskap här och en liten bit kunskap där som aldrig finns tid att knyta till de andra under 40 minuters lektioner i svenska klassrum där de första 5-8 minuterna i princip alltid går till att få eleverna på plats medförande läroböcker, anteckningsböcker, pennor och suddgummin (effekten av att man på 70-talet övergick från hemklassrum till skåp i en korridor någonstans på skolan),

och där politikerna numera ägnar mycket tid åt ‘inläsning’ av administrativa handlingar så att vi i Sverige idag har alldeles för många hel- och halvtids politiker utan kontakt med verkligheten samt ytterst sällan med bakgrund i de områden där de skall fatta beslut utifrån politiska, möjligtvis kommunalpolitiskt ekonomiska utgångspunkter. Det är dessa som sitter på SKL och utifrån sin egen administrativa erfarenhet, se Parkinsons lag ovan, tror att utlärning och inlärning kan göras om till ett löpande band.

Men nu har SKL bitit sig själva i svansen. Jag har många gånger sagt att det är tillåtet att vara dum, men att det är dumt att bevisa att man är det. Att inte förstå konsekvenserna av:

* att 45 timmar – 40 timmar = 5 timmar påverkar lärarnas möjligheter att förbereda lektioner, inklusive anpassa lärostoffet till varje enskild elevs behov, t.ex. dyslektiker, synsvaga, elever som har svårt att förstå dvs. saknar ordkunskap oavsett om detta är medfött eller beror på annat hemspråk, elever som är skoltrötta men har något intresse utanför skolan, elever som är störande och de övriga eleverna i klassrummet, möjlighet att konstruera relevanta skrivningsuppgifter och inte minst ha tid att rätta de samma inom rimlig tid, för att kunna se att eleverna har lärt in det som lärts ut, dvs för att ytterligare kunna anpassa genomgångar och lärostoff under pågående termin dvs inte bara för att eleverna skall kunna få sina terminsbetyg…

Alltför många kommer till gymnasiet utan att ha baskunskaper i ett eller flera ämnen där baskunskapernas nivå varierar från normal 5-e till 7:e klassare.

* Det kostar att förlägga 40 timmar, vilket aldrig kan räcka för de arbetsuppgifter som enligt svensk skollag, läroplaner och kursdirektiv MÅSTE utföras. Än mindre räcka till att läsa in andra läromedel som kommer, tidskrifter som skolorna inte har råd att prenumera ens ett exemplar på (biblioteksbesök nödvändiga eller läraren får själv betala prenumerationen), förberedelser inför museibesök, friluftsdagar, kulturevenemang förberedelser som inte kan ske på skolan utan måste ske ute i verkligheten och på de tider utöver skoltid då dessa platser är möjliga för besök, instuderande av filmer eller andra media som skall visas i ett klassrum vilket kräver lugn och ro, dvs de 40 timmarna måste kompletteras med övertid i stället för att som idag utgöra stor del av den sk. semester som många tror att lärare har. (Lärare har inte mer semester än andra, men har liksom jourhavande läkare på lasarett kompledighet som i lärarens fall förlagts före och efter terminsavslut. Obs att lärare jobbar med t.ex. lagning av böcker, suddande av Din telings noteringar i läromedel etc samt har ämnes-, stadiemöten, skolkollegiemöten, överlämnings och mottagande möten inför nya stadier/årskurser o.s.v. även på de sk. skolloven).

Sedan kostar det SKL att anställa det antal skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och andra som kommunerna plockat bort som daglig kontakt på skolorna och där lärare idag utöver sin egen lärargärning tvingas vara något slags substitut för i kontakter med elever som har det svårt, oavsett om det gäller en mobbad elev eller en elev som har det svårt hemma. Allt sådant arbete måste per omgående lyftas bort från lärarnas arbetsuppgifter om politikerna och de sk. skolledarna skall vara ens trovärdiga!

Inte att förglömma att det kostar multum att se till att varje lärare får ett EGET skrivbord med en arbetsplats värd namnet, EGEN dator, EGEN telefon o.s.v.

Sveriges Kommuner och Landstings ledande politiker och skolledare, uppväxta i flumskolans fylleri- och snuttifieringsutlärning ofta utan ämnes- och stadiebehöriga lärare som kunnat utvärda att utlärd kunskap lärts in, har bitit sig själva i svansen. BAKLÄXA!
Börja med att läsa in (och lära in) Regeringsformens 1 kap 2 § om Allas lika värde och rätt till utbildning och trygghet m.m.

Högre löner och mindre arbetstid ger inte mer tid till enskilda elever utan mindre samt sämre villkor för föräldrar och elever som inte längre får ringa läraren utanför kontorstid….

Gör inte lärarna till byråkrater, Ledarsidan SvD 8 april 2010
Fel fråga för skolan, DN ledarsidan 1 april 2010
Dags att slanta upp SKL, Ledarsidan Allehanda.se 8 april 2010
Strid om arbetstiden för lärare, Norran.se 7 april 2010
Facket säger nej till ökad tid för lärarna, SvD 8 april 2010

Läs även Inga Magnussons tänkvärda blogg:
SKL ut i strid mot lärarna, inga.blogg.se

Se även tidigare blogginlägg: SKL är ute och seglar, Norah4you 7 april 2010

Read Full Post »