Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lars Vilks’

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR

Det nedan borde vara ett krav som alla som utbildar unga i Förskola och Grundskola MÅSTE vara beredda att stödja i ORD OCH HANDLING:

Yttrandefrihetsgrundlagen

1 kap. Grundläggande bestämmelser

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.
………
– – – – – – – Slut på utdrag ur Yttrandefrihetsgrundlagen – – – – –

Skollagen

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
…..
– – – – – – SLUT på utdrag ur SKOLLAGEN – – – –

Inledning av

Läroplan för Grundskolan

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
……
— – – – -Slut på utdrag ur Läroplan Grundskolan – – – – –

De som inte är beredda att ställa upp bakom Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet begår Grundlagsbrott.
I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR

Yttrandefriheten ute på hal is, SvD ledarsidan 8 mars 2015
Låt inte extremister tysta vår yttrandefrihet, GP debatt 5 mars 2015

Det klagas på Kina för att Yttrandefriheten inte finns:
….Utländska medier får det allt svårare att verka. Censuren av internet hårdnar, och regimen försöker täppa till alla hål som ger tillgång till internationalla informationskanaler. En ny terroristlagstiftning riktas mot separatister och islamister i provinsen Xinjiang, men många befarar att den också ska utnyttjas för att rättfärdiga förtrycket av yttrandefriheten.Ointaglig ledning i Kina, DN Ledarsidan 9 mars 2015

Men varför är så många så tysta när Yttrandefriheten Sverige och Svensk Historia (=Svensk KULTUR) har hotas?

Norah4you's Weblog

Jag måste säga att jag undrar hur i hela fridens namn diskussionen om det var rätt eller fel att neka Vilks ställa ut utifrån Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihetslagstiftningen ens har hamnat på tapeten. Nog har jag under senare år med bestörtning, vilket en del som läser bloggen reagerat på, förstått att flumskolan skördat många offer som aldrig fått ämnes- och stadiebehöriga lärare som sett till att de fått lära in vad som gäller i en demokratisk stat som Sverige. Än mindre fått lära sig var gränserna går och varför det måste vara tillåtet att ha de mest vidriga uppfattningar och framföra dem SÅ LÄNGE DET INTE FINNS FÖRBJUDET ATT GÖRA SÅ. Sveriges Grundlagar är inte utformade och har i sin tradition aldrig varit avsedda att sära ut. Sedan må det finnas människor som känner sig kränkta av att andra har uppfattningar som står så långt från vad deras egna gör…

Visa originalinlägg 401 fler ord

Read Full Post »

men förbaskat dumt att själv bevisa det. Förvisso äger konstnären Vilks samma Yttranderätt som alla andra svenska medborgare. Och Yttranderätt går över Religionsfrihet eftersom Religionsfrihet i sin natur kräver att Yttranderätten finns. Utan Åsikts- och Yttranderätt så hade Sverige aldrig fått Religionsfrihet alls. Först 1860 fick vi Religionsfrihet för svenska medborgare. Men det var först för 60 år sedan vi fick religionsfrihet i praktiken. Det var 1952 som svenska medborgare fick rätt att villkorslöst utträda ur Svenska Kyrkan som vi svenskar av tradition fötts in i…. Kanske något att tänka på när vi talar om religionsfrihet. Vad Religionsfrihet innebär har ännu inte landat hos många svenskar medborgare, oavsett var i världen de är födda. Än mindre har Yttranderätten återfått den självklara ställningen och förståelsen som den hade på 1950-60 talet. Om man läser Regeringsformens 2 kapitel Grundläggande fri- och rättigheter:

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion

så ser den som kan lite logik att det som står som nummer 1 är förutsättning för att nummer 2 skall gälla i praktiken och inte bara i teorin. Och så vidare nedåt. Yttrandefriheten är basen för att Sverige skall kunna kallas demokratiskt.
Sedan finns det
Skydd mot diskriminering
12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408).

Men det innebär inte att någon enda grupp kan hävda rättighet att sätta sig ovanpå en annans yttrandefrihet FÖR SÅ VITT INTE DET YTTRADE DIREKT STRIDER MOT GÄLLANDE LAGAR OCH DÄRMED FALLER UNDER BROTTSBALKEN ELLER TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN. Man får inte diskriminera någons rättigheter för att man själv blivit diskriminerad. Lika lite har journalister, konstnärer eller andra yrkesgrupper rätt att bryta mot Brottsbalken. I Sverige gäller svenska lagar och det är de som är rättesnöret. INGET ANNAT. Men som sagt, dum är det tillåtet att vara i Sverige….

Men att välja att visa sig dum nog att sig upp och tala på ställen där man talar mot grundläggande Mänskliga Rättigheter och/eller där de som finns som åhörare och arrangörer väljer att sätta sig själva på höga hästar genom ‘von oben’ attityder, det säger tyvärr för de som är dumma nog att göra det mer än vad de förstår. Kanske är det för att de inte förstår som de visar upp ett dumt beteende eller är de dumma för att de inte förstår? Det krävs noggrannare koll att de SO-lärare som elever har i svenska skolor verkligen är ämnes- och stadiebehöriga. Utan utbildade ämnes- och stadeibehöriga samhällskunskapslärare fallerar inte bara förståelse och empati för andra grupper utan i förlängningen hela samhället.

Vilks på antimuslimskt möte i USA, GP 12 september 2012
Vilks på väg till antimuslimskt möte, SvT 11 september 2012
Vilks på antimuslimskt möte i USA, SvD 12 september 2012
Vilks deltar i islamfientligt möte, DN 12 september 2012
Vilks på antimuslimskt möte, Aftonbladet 12 september 2012

Jag har väldigt svårt att förstå att någon kan vara så dum att den vill förneka någon annan de Yttrande-, Åsikts-, Tryckfrihets- och Religionsfrihet som vederbörande kräver för sig själv. Karln utmärker sig minst sagt som så många andra ingen nämnd och ingen glömd.

Read Full Post »

Jag måste säga att jag undrar hur i hela fridens namn diskussionen om det var rätt eller fel att neka Vilks ställa ut utifrån Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihetslagstiftningen ens har hamnat på tapeten. Nog har jag under senare år med bestörtning, vilket en del som läser bloggen reagerat på, förstått att flumskolan skördat många offer som aldrig fått ämnes- och stadiebehöriga lärare som sett till att de fått lära in vad som gäller i en demokratisk stat som Sverige. Än mindre fått lära sig var gränserna går och varför det måste vara tillåtet att ha de mest vidriga uppfattningar och framföra dem SÅ LÄNGE DET INTE FINNS FÖRBJUDET ATT GÖRA SÅ. Sveriges Grundlagar är inte utformade och har i sin tradition aldrig varit avsedda att sära ut. Sedan må det finnas människor som känner sig kränkta av att andra har uppfattningar som står så långt från vad deras egna gör att det knappast ens är möjligt att förstå bakgrunden till de uppfattningarna.

Enkelt uttryckt. I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR. Det finns inte i sinnevärlden i Regeringsformen någon som helst rätt för någon offentlig myndighet att neka någon på grund av personens åsikter att t.ex. ställa ut en tavla – OM det inte är så att personen är fälld i domstol för att ha uttryckt sin åsikt eller om det i Yttrandefrihetslagstiftningen finns inskrivna begränsningar av vad som får sägas. Vilket i sig skulle gjort Yttrandefrihet till en papperstiger.

Det hade varit fullt acceptabelt om Jamtli samtidigt som de tillåtit Vilk att ställa ut, vem är de att neka honom tala i något sammanhang i annat land? Där bryter Jamtli om de har pengar från svenska Staten mot Regeringsformens 1 kap 2§ så det visslar om det, hade ordnat ett seminarie där representanter för de som känner sig kränkta av Vilks samt någon Statsvetare utan knytning till något politiskt parti med eller utan represenanter för alla svenska partier (av Riksdagen godkända) och självfallet Vilks själv hade förmåtts ta en diskussion. För Vilks agerande är kränkande för många. Därom råder inget tvivel. Dock faller hans agerande inom vad en svensk medborgare har rätten att uttrycka sin åsikt, använda sin yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi har att välja att acceptera att de mest befängda uppfattningarna får framföras och att ingen svensk grundlag hindrar svenskar att tala utomlands om vad de vill så länge det inte finns begränsningar i lagstiftningen i det land där uppfattningarna framförs, eller att sätta begränsningar i våra rättigheter att ha åsikter. Vilket helt strider mot allt i svenska Grundlagar.
Skall Sverige kalla sig demokratiskt, så måste man som minst leva upp till våra Grundlagar och inte tolka dem utifrån politiskt korrekta grunder utan våga ta debatten. Protestera gärna på olika sätt mot uppfattningar som du inte uppfattar som demokratiska. Men gör det utifrån de möjligheter som svensk lag ger dig – inte utifrån något annat.

Massprotest mot att utesluta Lars Vilks, SvD 29 augusti 2012
Osäkert om Jamtli-utställningen blir av, GP 28 augusti 2012
Kollegor stöttar Vilks – lämnar utställning, Expressen 29 augusti 2012

Det var någon, minns inte vem (hjälp mig om du vet) som sa: Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att stå på barrikaderna för din rätt att framföra dem . Det är ett humant, demokratiskt och liberalt förhållningssätt helt i linje med svenska Grundlagar!

Read Full Post »

Det där med att göra hemläxan innan en artikel skrivs har tydligen kommit på avvägar eller blivit impopulärt 😛

Det är faktiskt så att mord som är tänkta att skapa fruktan, tvinga civila samhället eller offentliga att lyssna på terroristernas krav, uppfattningar etc, är en del av det som ingår i begreppet terrorism. Definitionen varierar mellan olika delar av världen. Inom EU är viss typ av förberedelse till mord även terrorism. Med all rätta. Jfr Breivik i Norge om han tagits innan bomben utanför Regeringskansliet smällde, så hade det även i hans fall varit frågan om förberedelse till mord.

lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3§.)Bekämpning av terrorism, Regeringens hemsida

Tillägg 09.10 14 september 2011 Lars Vilks kan ha varit målet, GP 14 september 2011
Misstänkta begärs häktade för mordförberedelse, GP 13 september 2011
Begärs häktade för förberedelse till mord, GT 13 september 2011
Göteborgsgripna ska begäras häktade, SvD 13 september 2011
Fyra begärs häktade för mordförberedelse, DN 13 september 2011
Terrorgripna i Göteborg begärs häktade, sverigesradio.se 13 september 2011

Read Full Post »