Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lärarutbildning’

Från Harklings blogg:
Många obehöriga lärare läsåret 2014/2015

31 augusti, 2015 av harkling

Det var utmärkt att den förra regeringen införde lärarlegitimation. Elevernas rätt till kvalificerade lärare är naturligtvis det viktigaste i sammanhanget, men det medför också ett synliggörande av det stora antal obehöriga som, legitimationskravet till trots, anställts i svenska skolor inför lå 2015/2016. Enligt statistik från Skolverket 2015-08-27 saknar 20 % av dessa lärare legitimation. Till det kommer ett stort antal med legitimation i bara ett enstaka ämne, men som ändå tillåts undervisa i andra ämnen där de saknar behörighet. Anledningen sägs vara brist på behöriga lärare och denna brist är mest uppenbar i svenska som andraspråk. (Di 28/8 2015)

Under rubriken ”Regeringen låtsas att det regnar” skrev Susanna Birgersson i GP 22 juni 2015 om fortsatt sjunkande resultat i Göteborgs skolor. Från 73 % godkända i alla ämnen 2010, hade under läsåret 2014/2015 bara drygt 66 % nått godkänt. Birgersson undrar om det är ett resultat av den stora flyktinginvandringen och ser fram emot nästa år, då betygen för nyanlända kommer att särredovisas. ”Jämförelser av skolresultat, mellan skolor eller mellan länder, är meningslösa om de inte samtidigt är detaljerade nog för att ringa in problemen”, konstaterar hon och nämner också det faktum att vi i Sverige har ett större kunskapsgap mellan infödda elever och de med utländsk bakgrund än de flesta andra länder. En tredjedel av eleverna i den senare gruppen saknar enligt SCB gymnasiebehörighet. Birgersson efterlyser ”lite mer handfasta grepp” från våra politiker. ”Vore det bra om nyanlända elever efter sin introduktionstid slussades ut till ett större antal skolor? Är det, liksom i fråga om kommunplaceringarna, dags för en lite mer resolut fördelning av nyanlända elever?” undrar hon……

För mer följ länken: Många obehöriga lärare läsåret 2014/2015

Se även: Krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare

Read Full Post »

för att kunna skjuta från höften som många av oss som läst in ämnen och stadier på Grundskolan brukar skämta om. Att skjuta från höften är att ha så stor breddkunskap samt så mycket djupkunskap att INGET som en elev tar upp kan förhindra att eleven får ett bra svar. Ett svar som eleven själv kan söka vidare på för allt handlar om att eleven SKALL lära in. Inte bara sitta där och få serverat, upprepat utan förstå och få grund för att söka mer kunskap! För en legitimerad, ämnes- och stadiebehörig lärare handlar det om att veta vad som krävs för att stimulera varje enskild elev. Att sedan inte alla lärare lyckas, det är beklagligt men jag har under alla mina i morgon 66 år bara stött på en enda utan lärarexamen i sitt ämne som hållit den standard som krävs. En nybliven läkare som fick hoppa in när han inte fick sin tjänst direkt på hösten och vår biologilärare av vissa förklarliga men oförklarliga skäl var förhindrad att undervisa.

Börjar förstå varför även jag, dyslektiker men med tre examina, stör mig inte bara på svenskaformuleringar samt den extrema okunskap som en journalist på GP, av alla tidningar, gång på gång visar upp……

Under några månader i åttonde klass hade jag en lärarvikarie i svenska. Hon var journalist och saknade alltså skolning från något av statens pedagogiska institutioner. Jag vet inte om hon ens var utbildad journalist. Men jag lärde mig mer om skrivande och om litteratur under dessa månader än under resten av högstadiet.Legitimation gör ingen lärare, Susanna Birgersson på GP:s ledarsida 25 augusti 2015 TÄNK DET ÄR EXAKT DET LEGITIMATION GÖR: UTGÖR EN GARANTI FÖR ATT DEN SOM LÄR UT VERKLIGEN VET HUR DET GÅR TILL ATT FÅ ELEV ATT LÄRA IN. Vilket Susanna Birgersson själv visar att hon inte gjorde varken på svensk historia eller samhällskunskap. Att hon därutöver är i total avsaknad av vad som är giltiga argument som kan/skulle kunna leda till en hållbar slutsats, det är ett av de problem hon delar med så många av de som aldrig lärde in eller tvingades lära in ordkunskap och ordförståelse i Sverige.

Men i Sverige är det tillåtet att vara dum – mycket dumt att själv bevisa det gång på gång.

Alla människor är lika värda, men olika – en icke ämnes- och icke stadiebehörig lärare saknar SAMTLIGA verktyg en behörig har och som gör att den som har legitimation vet hur man i en klass med 30 elever klarar kombinera katederundervisning med enskilda uppgifter utifrån varje elevs egna intressen och nuvarande kunskaper.

BAKLÄXA till journalister som försöker simma ovanpå utan att ens tagit simborgarmärket i historia samt samhällskunskap. Krävs att kunna visa att man lärt in. Inte bara haft lärare man tyckt om och som man fått för sig inspirerat. Inspiration är som transpiration – individuell men inte kunskapsgrundande!

Norah4you's Weblog

lärare som krav på varenda skola i Göteborg speciellt i ämnet samhällskunskap i sjuan till nian och i svenska under de första fem skolåren.

”Vi har en läxa att göra”
Obligatorisk utbildning av alla chefer i kommunens öppenhetspolicy. Det blir följden av försöket att tysta en konsult som ville tipsa om oegentligheter inom Göteborg Energi.

RelateratDet bedömer stadsdirektör Åke Jacobsson.

– Det här är oerhört allvarligt, säger han. Sannolikt beror det på okunskap i organisationen. Kommunfullmäktige har fattat ett mycket tydligt beslut vad gäller beslut om öppenhet i alla förvaltningar och bolag.”Vi har en läxa att göra, GP 30 september 2010

Hallå!!?? Vad Kommunfullmäktige fattar för beslut, tydliga eller otydliga om öppenhet i alla förvaltningar och bolag styrs helt och hållet av våra grundlagar! Lag stiftas av Riksdagen och Grundlagar kan inte ändras av något svenskt Kommunfullmäktige, någon svensk kommunal nämnd eller bolag!

En annan läxa som alltså…

Visa originalinlägg 252 fler ord

Read Full Post »

Läste alldeles nyss på nätet, ja vissa saker är bra att läsa på nätet – om man vill ha en snabb överblick etc – en mycket viktig debattartikel som för ovanlighetens skull innehåller ”sound arguments” och där fallacies inte lyser som använda ”argument”.

I Sverige har läroböcker nästan blivit något fult som lärare helst ska klara sig utan. Men en ny engelsk studie, ”Why Textbooks Count. A Policy Paper”, visar att länder med goda skolresultat ofta satsar på läromedel av hög kvalitet. Dessa länders läromedel ger ofta också ett tydligt stöd åt lärares arbete och professionella utveckling. Studien är framtagen på universitetet i Cambridge av Tim Oates som under lång tid bland annat har varit rådgivare år den brittiska regeringen…..

Man slås vid läsning av rapporten av likheterna mellan attityden till läromedel i England och i Sverige. Rapporten citerar en forskare som skriver: ”Attityden i utbildningskretsar i detta land har varit mer negativ mot läroböcker än i många andra länder; i en sådan utsträckning att man kan postulera en antiläroboks-anda”. Det verkar onekligen som om utvecklingen i England har drivits av samma pedagogiska ideologi som funnits på svenska lärarutbildningar, där lärobokens betydelse förminskats för att inte säga förringats.Framtidens skola behöver en strategi för läromedel, Kirsti Hemmi docent i matematikdidaktik och Per Kornhall oberoende skolexpert på DN-debatt 6 april 2015

Tänk att det överhuvudtaget behöver sägas lika tillgång till läromedel och då avses läromedel av god kvalité är grunden för att alla oavsett var de bor i detta land skall få samma möjligheter att tillgodogöra sig de kunskaper som ämnes- och stadiebehöriga lärare lär ut.

Datorer i all ära, själv från början naturvetare med systemprogrammerarexamen 1971, men datorer kan aldrig ersätta varken goda ledare i form av ämnes- och stadiebehöriga lärare. Datorer kan heller aldrig någonsin ersätta den skrivna läroboken eller kartboken som eleven kan bläddra i och lägga sida vid sida med kartor ur uppslagsverk eller lärobok!

Rätt använd är datorn ett bra komplement till en god lärobok. Datorn är också bra att ”blåsa huvudet” för att tänka på annat INNAN man sätter sig med läroboken i hand. Läser för att lära in och samtidigt för att förstå så att man kan använda sig av det man lärt in. En bra lärobok är inget som läses för att glömmas. Att lära för livet innebär att skaffa sig små byggstenar på vägen mot ett kunskapshusbygge oavsett vad man vill bli och har förutsättning att kunna bli i framtiden.

Kunskap faller inte som regn från ovan. För att någon skall kunna förmedla kunskap, lära ut så att elever kan lära in, krävs kunskap. Det är inget som kommer naturligt med modersmjölken eller fadersvattnet. Kunskap som behövs för att klara av, inte bara komma in på högre utbildning på Högskola/Universitet, är inget som de som inte läst ämnes- och stadieinriktad lärarutbildning får naturligt. En icke behörig lärare, eller en icke ämnesbehörig lärare, kan vara aldrig så trevlig och aldrig så populär, men didaktiken, förmågan att kunna anpassa läroboken och kursmålen till varje enskild elevs förutsättningar är inget som kommer utan egen kunskapsinhämtning, övning och träning samt konstant vidareutbildning på Lärarhögskola under hela lärarlivet.

Read Full Post »

är det inte många som ifrågasätter oavsett partitillhörighet. Dock visar Fackförbund och Socialdemokrater återigen avsaknad av ordförståelse. Huvudmannaskap är inte detsamma som att vara utförare av uppdraget Bo Jansson, Lärarnas riksförbund!

Svenska folket vill att staten tar över ansvaret för skolan, Bo Jansson Lärarförbundet på DN debatt 29 juni 2014
Svenskar vill ha statlig skola, GP 29 juni 2014
Lärarfack: Svenskar vill ha statlig skola, Expressen 29 juni 2014
Väljarna: Skolan kommer avgöra valet”>Väljarna: Skolan kommer att avgöra valet, Aftonbladet 29 juni 2014

Bäva månde Socialdemokraterna om Skolan kommer att avgöra valet.
Svenska väljare vet attSocialdemokraternat skyldiga till skolans förfall ;
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.
….
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
…..
‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.Socialdemokraternat skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Se även:* Aldrig låta någon icke ämnes- samt icke stadiebehörig lärare gå före behörig vid anställning oavsett tidigare anställningstid för icke behöriga lärare.
…..
* En arbetsgivare oavsett vem som är utförare och oavsett om skolan som nu står under kommunerna eller återgår till att ha Staten som huvudman SKALL inte få vägra anställd lärare att vidareutbilda sig och heller inte ha rätten att skjuta upp vidareutbildning med mer än 6 månader.
……
* Politiker skall dra riktlinjer för genomförandet utifrån Skollag, Regeringsform och Kursmål. Men Politiker har inte med vilken inlärningsmetodik, didaktik och pedagogik som används i skolan att göra.
Minimikrav för att få och behålla behöriga lärare

Read Full Post »

Ibland tar man sig för pannan. Nog för att vi de senaste åren sett många dumheter passera revy efter att förhoppningsvis läst i genom av någon på tidningsredaktion innan publicering. Men nog måste väl ändå de flesta redan under Grundskoleåren ha lärt sig skilja på orsak och verkan samt förstå att:
För att A innehåller B som medför C och D är en del av A som kan innehålla B, så innebär inte det att D kan lastas för allt som händer i A…….

Nästan hälften av de svenska lärarna ångrar sitt yrkesval och det är den sämsta siffran bland alla länder i undersökningen. Svenska lärare får mindre kompetensutveckling och deltar sällan i  i­ntroduktions- och mentorskapsverksamheter. I stället får de ta en massa skit. Ogiltig frånvaro, sen ankomst, glåpord och hot är vanligare i svenska skolor.

Våra elever leder den internationella skolkligan och det borde vara ett problem även för föräldrarna.
………
Nio av tio svenska lärare tycker ändå om sitt arbete, de måste bara få bättre förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Och här har faktiskt Marcus Wallenberg och hans släktingar ett ansvar. Tillsammans kontrollerar de en stor del av de svenska friskolor där lärarna får minst kompetensutveckling av alla. Wallenbergfamiljen kan fortsätta att behandla sina lärare som barnflickor. Eller så kan de ge dem förutsättningar att bli riktigt bra lärare.Kapiralet kräver ”tyst i klassen, Eva Franchells ledarkrönika Aftonbladet 26 juni 2014

Verkligheten är den att stora summor sparas in på att ordningen i klassrum, korridorer samt uppehållsrum är bättre i Friskolor än många Kommunala skolor. Alla elever behöver ”tyst i klassen”, dvs respekt för att de andra i klassrummet också behöver arbetsro. I skolan precis som på vilken arbetsplats som helst, blir arbete, inläsning och resultat bäst om det är ”tyst i klassen”. De elever som bäst behöver stöd i sin inlärning, drabbas värst av oron som finns i den svenska Kommunala skolan. Skolkning på vanlig Kommunal skola kan ta sig månadslånga perioder innan alla skolor har reagerat, tagit kontakt med föräldrar samt med (eller utan dessa om föräldrar inte är intresserade) tagit fram ett åtgärdsprogram. I en privat driven skola har man varken tid, lust, ork eller intresse att låta en enda skoldag gå förlorad. Kontakt tas med förälder och någon i skolan, ofta vaktmästare eller en lärare som har specialuppdraget att samla in uppgifter om närvaro reagerar snabbt.

Kostnader för förstörelse i skolmiljö på skoltid eller fritid är mindre om eleverna tillåts ha lugn och ro när de har undervisning samt lär sig att respektera andra samt lyssna till och lyda lärare som ber dem lugna ner sig. Det finns Kommunala skolor som insett detta. Men fortfarande finns det mediaröster, politiker samt ”tyck som jag”-människor som inte förstår att barn har rätt till samma lugn på sin arbetsplats som de själva har OCH att det är en av de stora posterna där skolor som tar detta på allvar kan spara stora summor pengar.

Rätten till kunskap kör S i botten, Norah4you 25 juni 2014 samt Minimikrav för att få och behålla behöriga lärare, Norah4you 25 juni 2014

Read Full Post »

Det finns ett antal minimikrav som är väsentliga oavsett om arbetsmarknadens parter i skolfrågan tagit upp kraven eller helt låtsas som det regnar och ”glömt” dem:

* Aldrig låta någon icke ämnes- samt icke stadiebehörig lärare gå före behörig vid anställning oavsett tidigare anställningstid för icke behöriga lärare.

* Högre lön. Minst 4.000 kr högre ingångslön samt minst 5.000 högre lön för alla ämnes- och stadiebehöriga lärare som arbetat minst 2 år efter certifiering.

* En arbetsgivare oavsett vem som är utförare och oavsett om skolan som nu står under kommunerna eller återgår till att ha Staten som huvudman SKALL inte få vägra anställd lärare att vidareutbilda sig och heller inte ha rätten att skjuta upp vidareutbildning med mer än 6 månader.

* De ämnes- och stadiebehöriga lärare som går vidareutbildning/fördjupning i sina egna ämnen skall utöver lön med B-avdrag få bonus genom att deras totala studielån till CSN skrivs ner med 25 % två års fortsatt anställning hos arbetsgivare efter vidareutbildning/fördjupning. (Det måste löna sig att förkovra sig)

* Samtliga Sveriges rektorer som anställs i framtiden, oavsett utförare, SKALL ha lärarkompetens samt som minst nästan vara klara med sin rektorsutbildning.

* Föräldrainflytandet på skolans innehåll måste minska. Föräldrarna har normalt sett inte utbildning i Barn- och Ungdomars Utveckling eller i inlärningsmetodik, pedagogik och didaktik. Skolmiljön runt inlärningen är något helt annat. Där bör Föräldrainflytandet över såväl städning som ventilation och uppehållsrums utformning samt hur skolgård bäst skall användas för ökad elevtrygghet öka.

* Politiker skall dra riktlinjer för genomförandet utifrån Skollag, Regeringsform och Kursmål. Men Politiker har inte med vilken inlärningsmetodik, didaktik och pedagogik som används i skolan att göra.

* Administrativ personal liksom skolhälsovårdspersonal måste öka i skolorna. En ämnes- och stadiebehörig lärare är inte utbildad administratör, inte extra städare, inte utbildad till psykolog eller skolsköterska OCH lärarnas lunchraster måste respekteras eller ersättas med annan ledig tid!

Svenska lärare värderar sig själva lågt, GP 25 juni 2014
Bottennotering för läraryrket i Sverige, Expressen 25 juni 2014
Många ångrar att de blev lärare, DN 25 juni 2014
Bottennotering för läraryrket, SvD 25 juni 2014
Svenska lärares självförtroende lägst i Europa, Aftonbladet 25 juni 2014
Bottennotering för läraryrket visar ny studie, Sveriges Radio 25 juni 2014

Se även: Läxan borde vara ämnes- och stadiebehöriga, Norah4you 30 september 2010 samt Tips till de som vill vinna val 2014, Norah4you 7 juni 2014

Read Full Post »

räkna med att få tjänster som i åratal blockerats av icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare! Vid ett tillfälle år 2005, månaden innan jag råkade ut för den skada som fördärvade vänster knät och höger foten, så fanns det i Västra Götaland över 100 ämnes- och stadie behöriga Samhällskunskapslärare som oavsett vilka kombinationer de hade i andra ämnen, svenska; historia+geografi, historia+geografi+religion, historia+religion m.m. gick arbetslösa trots att de som var anställda och i flera fall anställdes på Samhällskunskapstjänster i kommunala skolor aldrig läst Samhällskunskap på universitetet eller Lärarhögskolan.

En av de som anställdes på vikariat var en fd Chalmers lärare i Fysik som skolat om sig till Fysik-Matematiklärare och gått på Lärarhögskolan fick däremot i sin 75% tjänst halvtid som lärare i Samhällskunskap kombinerat med 25% Matematik. På den skolan fanns ingen Fysiklärare som läst Fysik, däremot Kemi som de kommunala skolorna kombinerade Fysik med, över gymnasienivå. På många skolor anställdes helt obehöriga som inte gått en dag på Lärarhögskolan i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare. Rektorer och nämnder, samt även lokala Lärarförbundet, ansåg att det som var tänkt som undantag i gamla Skollagen gällde när ekonomin tröt.

Så Miljöpartiet kan orda bäst de vill om att 12.600 ”lärare” skurits bort. Tack och lov att det börjar bli ordning på torpet! Så tokigt som det varit bör det aldrig få bli igen. Själv varit med om att obehöriga fått tjänster och att det inte hjälpt att lyfta frågan. Även varit med om att bli uppringd från en rektor i stad vid Vänern som ville anställa mig som Kemilärare(!) fast tjänst för enligt honom så kunde ju vilken 4-9 lärare som helst ta vilka ämnen som helst. Mitt svar var: OM han var beredd att ringa och varna Brandkåren varje gång jag skulle gå in i kemisalen, så fick jag väl försöka, men jag har inte satt min fot i en kemisal sedan våren 1968! Han förstod problemet och varför det inte var lämpligt……

I Alliansens skola har 12.600 lärare skurits bort, DN debatt 5 juli 2013 Det var just det – de var inte ämnes- och inte stadiebehöriga, en hel del i Grundskolan har kunnat tränga undan verkligt behöriga helt orättmätigt för att de varit lärare med t.ex. Folkhögskollärarutbildning….. Kunskaperna i Samhällskunskap, Matematik och Fysik har som resultat blivit låga i samhället. Även bland en del politiker. P:

Se även Läxan borde vara ämnes- och stadiebehöriga, Norah4you 30 september 2010 samt
Erfarenhet utan grundläggande kunskap är det som raserat för elever och lett till att många elever idag har svårt att uppnå kunskapsmålen!

Det är beklagligt att det finns en enda som undervisat år ut och år in i ämne ‘läraren’ själv inte är utbildad i. Än mer beklagligt är att dessa ‘lärare’ gnäller och försöker kräva övergångsregler om de själva inte vidareutbildat sig i ‘sina ämnen’ under åren. Erfarenhet inte nog, Norah4you 25 april 2013

Read Full Post »

Det är skönt att höra att det blivit bred facklig och kommunal samling runt det tio punkts krav som vår utbildningsminister Jan Björklund (FP) tillsammans med lärarfacken, SKL och Friskolornas Riksförbund lägger fram på DN – debatt. Dock saknas det två viktiga punkter:

* För att kunna lyfta administrativa uppgifter utöver närvarorapportering [digitalt?/IEJ] krävs att krav ställes på alla skolor att ha administrativ personal på rektorsexpeditionen samt att ha närvarande elevhälsovård som minst några timmar varje dag.

* Att samtliga skolor, kommunala såväl som friskolor får krav att ha buffert så att elever som börjar en klass inte drabbas av nedläggning, delning eller sammanslagning under pågående stadieutbildning. Det krävs också att krav ställes på utförare så att den utlovade kvalitativa utbildningen också ges eleverna.

Tio förändringar som skall rädda den svenska skolan, Jan Björklund (FP), utbildningsminister; Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet; Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund; Anders Knape (M), ordförande Sveriges kommuner och landsting samt Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund på DN debatt 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, GP 3 juni 2013
Så vill Jan Björklund höja lärarnas status, Expressen 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, Aftonbladet 3 juni 2013 få rader….. blev Aftonbladet putt för att Björklund och Co hann före S?
Förslag för att höja lärarnas status, SvD 3 juni 2013

Viktigt att notera! Punkt 6. Didaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den del av didaktiken som handlar om hur undervisningen ska läggas upp måste stärkas. Examensmålen bör förtydligas i den riktningen. Skickliga lärare i skolväsendet måste också beredas plats att medverka i lärarutbildningen, även om vederbörande inte har disputerat. Det är inte alltid de skickligaste lärarna är de som får eller vill disputera….

Read Full Post »

Och ja, jag kan med gott samvete säga det. Sa samma sak när jag hörde liknande tongångar redan på 70-talet när jag var kårpolitiskt aktiv i ett mittenparti. Vänsternissar har en oförmåga att se att verkligheten redan den dag vi var många som åkte upp med buss och tåg till Stockholm på 70-talet för att protestera mot Palmes UKAS (Palme var då den minister som höll i utbildningsfrågorna). Det krävs välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare och alla som läser ämnen på ett universitet oavsett om de skall bli lärare eller ‘bara’ läsa enskilt ämne eller linje skall få såväl djup som breddkunskaper.

I de Mänskliga Rättigheterna ingår utbildning. Men det är ingen som helst Mänsklig Rättighet att få högre utbildning. Däremot ingår det underförstått i de Mänskliga Rättigheternas skrivning om utbildning, att varje barn har rätt att få utvecklas i sin takt. Alla barn är lika värda, men olika.

Det finns inget som helst fog att neka elever som så önskar rätten att själv få välja skola. Vi lever inte i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle, fast det även bland politiker, fackföreningsfolk och lärare finns de som inte förstått vad ett demokratiskt fritt samhälle står för.

Om vi menar allvar med att alla elever skall ha en likvärdig utbildning lär det bli dyrt. Det socioekonomiska tillägget som i dag utgår till de mest segregerade skolorna är inte ens i närheten av att täcka de behov som finns. För att skolor ska kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd krävs det att skolornas åtgärdsprogram utgår från elevernas verkliga behov och att lämpliga åtgärder sätts in. Det som nu fokuseras på är att åtgärderna inte spräcker budgeten, inte att de faktiskt hjälper eleverna. Skoltröttheten är bara en ren bortförklaring, gymnasielärarna Gabriel Guiance, Helena Dübeck och Nils Ljung på Expressen debatt 6 maj 2013

Allra först VILKA ÄMNEN är respektive gymnasielärare ämnes- och stadieutbildade för. För inte kan det väl vara så att lärarna ifråga undervisar i ämnen de inte själva har som minst läst på universitet och lärarhögskolor?

Sedan har det ena inte med det andra att göra. Självfallet skall skolan få kosta. Men det har inget med frågan om elevens rätt att själv välja vilken gymnasieskola eleven skall söka till! Det fria valet har inte det minsta att göra med att det finns rektorer och kommunala nämnder/fria gymnasieskolor som inte ger alla elever det särskilda stöd de enligt skollagen har rätt till!

Därefter borde de ‘ärade’ gymnasielärarna lärt sig att de aldrig någonsin kan tvinga kunskap på en elev. Det som krävs är att elevens egen önskan att lära in stimuleras oavsett nivå. Att hela tiden skylla på socioekonomiska tilläggets otillräcklighet är så falskt som tänkas kan. Har man inte lärare som är ämnes- och stadieutbildade i varenda ämne och lärare som lärt in pedagogik, metodik och didaktik tillräckligt för att förstå att det är en lärares uppgift att söka finna rätt nyckel att ge till varje elev, så hjälper det inte om vi mångdubblar tillägg. A och O är välutbildade och fortbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att varje skola, grundskola såväl som gymnasieskola, måste ha en ordentlig skolhälsovård PÅ PLATS som minst halvtid! Det är inte lärarens uppgift att ta hand om sociala problem eller att fostra eleverna. Det förra hör hemma under skolhälsovård, det senare är föräldrarnas ansvar. Att som en del lärare med eller utan utbildning i det de undervisar i bara försöka med att frånta föräldrar ansvar eller skylla på föräldrar, samhälle etc, det visar på vederbörande lärares inkapacitet att förstå vad lärarens arbetsuppgift är.

Read Full Post »

Börja i stället med bitar som Lärarförbundet borde sett till för länge sedan:

* Prioritera de som är ämnes- och stadiebehöriga lärare och försök inte som Lärarförbundet gjort de senaste 20-25 åren med att kräva att icke ämnes-/stadiebehöriga lärare ens skall kunna åberopa LAS för att stoppa verkligt utbildade ämnes- och stadielärare från att få de tjänster de bör ha ÄVEN om de förra har mer ‘erfarenhet’ GLÖM det resonemanget. Det är inte erfarenhet utan adekvat utbildning samt vidareutbildning inom respektive ämnesområde som lärare undervisar i och god lärarutbildning i de ämnen som läraren undervisar på skolan i som är avgörande.

Vad Ni åstadkommit är att många behöriga lärare tvingats gå hel- eller deltids arbetslösa för att rektorer speciellt efter kommunaliseringen vidareanställt de som inte har utbildningen! Resultatet blev självfallet det vi ser: Utan god egen utbildning i såväl ämne som hur man undervisar i respektive ämne, så blir kvalitén betydligt sämre även om det utåt ser ut som om läraren pga ‘erfarenhet’ kan sitt ämne! Så är inte fallet! Att det sparar pengar för kommunerna och då speciellt på skolområdet är en helt annan sak. Men utan ämnes-och stadiebehörig lärare med lärarutbildning som självfallet ALLTID skall innebära vidareutbildning i ämnen som lärare undervisar i, så blir inlärningen och förståelsen för det som elever skall lära in rent katastrofal!

* Alla elever är lika värda, MEN olika. Inse detta och godta att det inte är någon generell lösning på skol- eller klassproblem att minska klasstorleken. Får en lärare i samma klass elever som ordförståelsemässigt och kunskapsmässigt kan motsvara allt från 2:a klass till 5:e klass i t.ex. en fyra, så är det i och för sig lätt att tro att det löses med mindre klasser. Där är inte problemet. Varje enskild undervisningsgrupp har sina egna förutsättningar. I vissa fall är det bättre för varenda elev att alla kunskapsmässigt ligger något så när lika i de ämnen som undervisas i och att inte undervisningsgruppen får avbrott i och med att elever springer iväg på annan undervisning under lektionstid i ett ämne! I andra fall är det lättare för en lärare att ha individuell utveckling för varje enskild elev – då är det bra med mindre grupper. Det som är viktigast är att varje lärare som individ totalt sett har färre elever och/eller färre ämnen. Det är aldrig bra att en lärare har upp till 120 elever (eller mer). Helt omöjligt att lära känna varje elev lika bra då.

* Se till att varje lärare har djuputbildning och undervisningsutbildning i de ämnen de undervisar i samt att Lärarfacket kräver att rejäl tid finns anslagen för varje lärares vidareutbildning under t.ex. en treårsperiod! Självfallet skall längre utbildning samt vidareutbildning löna sig och ge mer pengar i handen för läraren!

* Kräv att man stoppar att raster sätts på så vis att det blir stökigt i korridorer när någon klass går på rast samtidigt som andra i samma korridor har pågående lektion. Ett av dagens skolas största orosmoment. Det är inte bara i klassrummet det behövs mer lugn och ordning. Även i intilliggande utrymmen behövs detta.

* Sluta att generellt kräva mer vuxna i skolan. Det som behövs först och främst är att alla skolor som minst har tillgång till halvtidsanställd skolsköterska samt att det i högre stadier behöver krävas att det dels finns skolpsykolog på plats i skolan som minst ett antal timmar i veckan och att det behövs det som förr kallades yrkeslärare/syokonsultent etc som har tid anslagen i varje klass från 7:an och uppåt. Elever skall ha tillgång till stöd för att kunna välja inte enbart det de själva, deras föräldrar eller deras lärare tycker de skall välja utan det som respektive elev har bäst förutsättningar att klara av. Dvs. Sluta upp med att se problembarn – Börja med att leta efter varje elevs möjligheter. Samhället kan inte fortsätta att utbilda elever till arbetslöshet. Det är vad som sker idag!

En skola är med nödvändighet en kunskapsinlärningsplats. För att en elev skall kunna lära in, så krävs det att varje skola har tillgång till speciallärare i svenska och matematik. Detta är avgörande för att elever skall kunna få förutsättningar för att lära in även i andra ämnen som historia, geografi, religion och samhällskunskap. Det är viktigt att ordkunskap och ordförståelse prioriteras. Sluta upp med att godta ytkunskaper i läroböcker. Detta innebär också att varje lärare måste kunna ha så få elever totalt sett att läraren kan anpassa läroboken inte bara till klassen utan att ge de elever som lär in snabbare andra läroböcker med fördjupningar. Inte bara repetitionsuppgifter av ytkunskaper!

Sex av tio lärare överväger att lämna läraryrket, Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet på DN Debatt 6 maj 2013 OCH vilka är dessa lärarna? Är de de lärare som har god utbildning och gärna vidareutbildar sig vilket var fallet under 1990-2010? De som såg outbildade ”lärare” få tjänster de själva var utbildade för och som ändå i de ämnen de trots allt fick undervisa i inte fick lön efter lärarutbildning? Varit en sak om de flesta av dessa lärare varit outbildade, men det är sällan fallet. De som har god ämnesutbildning och lärarutbildning de är ofta benägna att söka sig till bättre betalda arbeten med mindre krav att arbetet skall inkräkta på icke arbetstid. De som har god utbildning har lättare att få andra jobb. Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Alla skall med mentaliteten och att Alla vuxna skulle kunna vara lärare har fördärvat mer än en generations möjligheter för framtiden! Det finns inom alla andra yrken något som brukar premieras, god utbildning i det man jobbar med leder i övriga yrkeslivet till god yrkesstolthet om den som jobbar får lön motsvarande nedlagd tid. Det är endast inom vården och skolan som betongklossen från socialiseringsivrandet i verksamheten slår hårt. Lönerna för utbildad arbetskraft har blivit därefter.

Read Full Post »

Older Posts »