Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän’

I samband med Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän i slutet av 1930-talet gjordes terrängunderökningar, avvägningar, jordborrningar, inmätningar och analyser som visade på en hel del av de problemområden, för byggnation eller rättare sagt icke samt där det även var olämpligt att dra vatten- och/eller avloppsledningar pga skredrisk… Större delen av den undersökningen var klar 1939. Det har gått lång tid sedan dess. OM man från ansvarigt håll hade gått tillbaka och läst de gamla geologiska undersökningarna, så hade en del av det som nu är aktuellt redan åtgärdats. För övrigt hade man aldrig byggt den delen av E6:an som rasade vid Munkedal. Det sa min far, som var den som gjorde de geologiska undersökningarna redan när man började diskutera den dragningen att där inte bara var stor skredrisk utan att man borde gått in i berget för att säkra vägen.

Så det där med ny teknik. Den nya tekniken bygger på samma tekniska principer som den två på Göteborgs VA-verk tog fram i början av 1950-talet för att genom att skicka signal ner i jorden och få ‘retur’ i form av avvikelser där ledningar var trasiga och/eller där området under jorden hade viss typ av geologiska problem som måste åtgärdas. De två är döda. Den siste, min far, dog för fyra och ett halvt år sedan. Dokumentation av tekniska principen finns i arkiven för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 1951-52…..

Riskerar att kana ner i havet, GP 25 juli 2012
Fler farliga områden hittas med ny teknik, GP 25 juli 2012
Skredrisk längs Bohuskusten, Expressen 25 juli 2012
Skredrisk längs Bohuskusten, SvD 25 juli 2012

Fler, säkert. Men flertalet av de värsta skredområdena var kända av Länstyrelsen i Göteborg och Bohuslän redan 1940! Skall vi sedan titta på området längs Göta Älv, så finns den utredningen publicerad i korthet i ett av VA-verkets utgivna skrifter från första halvan av 1940-talet. Att man inte hann göra något åt riskerna innan Surte och Götarasen torde till stor del ha berott på bristande pengar under slutet av och efter Andra Världskriget. Men kännedom fanns.

Read Full Post »