Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Laga stöd’

Tillägg 21 juli 00.45
Ibland undrar åtminstone jag hur det står till på tidningsredaktioner nu när det äldre gardet börjat pensionera sig….
På DN verkar det som om all kontakt med verklighetens svenska Grundlagar och lagar gått förlorad. Polis i Sverige har rätt att bruka våld om detta krävs för att genomföra en tjänsteåtgärd. Här som i alla andra länder. Finns inget land som är undantaget, skillnaden är om de får eller inte får bruka vapen som tjänstepistol!
Och att det därför – precis som för alla andra myndigheter – finns en skyldighet att kommunicera när det som ser ut som om någon typ av allvarliga missförhållanden uppmärksammats.

Det är svårt att föreställa sig någon­ annan myndighet eller offentlig verksamhet som efter ett avslöjande av motsvarande allmänintresse, en kärnkraftsincident till följd av en berusad medarbetare eller en handläggare på Migrationsverket som sålt uppehållstillstånd, skulle säga på samma sätt som polisen Hög tid att tänka om, DN ledarsidan 21 juli 2013

I Sverige gäller svenska Grundlagar och svenska lagar, DN:s ledarredaktion. Det som är hög tid är att alla som skriver i media får den grundkunskap som varje ämnes- och stadiebehörig lärare SKALL lära ut med början i 7:e klass. Som det nu är visar alltför många upp en okunskap som gör det svårare för dem själva att förstå sammanhang, när var hur och varför. Pseudoliberalism a la Rosseau eller Stureplanscentern torde även den grunda sig på okunskap eller avsaknad av ordförståelse. Oaktat detta, så skiner skribenternas tendens och syfte. Trodde de verkligen något annat? 😀

Ursprunglig bloggartikel:
Bland allmänhetens yngre samt hos media är okunskapen stor, för att inte säga mycket stor om att alla är skyldiga att åtlyda en polisman under arbete. Säger polisman/kvinna till dig att gå från en plats, så är du enligt lagen skyldig att göra detta. Polismannen/kvinnan äger också rätten att bruka det våld som krävs för att få dig därifrån; lyda polisens order om att stanna för kontroll; lyda polisens order om att sätta dig ner etc.

Detta gäller och har full täckning i våra Grundlagar

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt,
använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för
omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,
….fler punkter finns i Polislagen 1984:387 …..

att vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och kvasiliberaler som tror på frihet a la Rosseau inte har ordförståelse och ordkunskap nog att förstå – är deras bekymmer. Problemet är att vi har fått ett antal jurister, åklagare och advokater som inte har ordkunskapen och ordförståelsen heller…. I Sverige gäller svenska lagar. En klar fördel om de som lämnar Grundskolan, eller som minst de som gått ut Gymnasiet kan läsa och förstå det som står skrivet i lagtext om de tänker bli jurister 😀
Ytterligare ett bevis på svenska skolans kvalitétsförfall sedan Grundskolan infördes.

Varann polis som åtalas för våld går fri, DN 18 juli 2013
Varannan våldsåtalad polis friad, Aftonbladet 18 juli 2013

Självfallet går polismän/kvinnor fria när de använder det våld som krävs för att få människa/-or att åtlyda de order som polis ger i sin yrkesutövning. Samma rätt att utöva våld men i betydligt mer begränsad form gäller även för Ordningsvakter:

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Allmänna åligganden

6 § En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det distrikt där han tjänstgör. Han är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att den inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning. Lag (1989:150).

7 § En ordningsvakt skall hålla polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Lag (1989:150).

8 § För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte.

Vore på tiden att ingen fick läsa juridik som inte i språkförståelseprov visar att han/hon har full förståelse för vad ord står för!

Tillägg 19 juli 2013 Ett av många uppvisande av att okunskapen är stor visar GP:s ledarsida upp i dagens ledare. Det är möjligt, till och med högst troligt, att händelsen inte alls reflekterar polisens arbete i stort och förekomsten av övervåld. Men en polis i uniform som missbrukar sin ställning kan räcka för att uniformen mister en del av sin förtroendeingivande status. Det borde polisen förstå. Dessvärre har polisen mött allmänhetens reaktioner mot videon med först tystnad och sedan arrogans. Problem med attityden, GP ledarsidan 19 juli 2013 Problemet med attityden ligger inte hos polisen rent allmänt – den ligger hos allmänheten som liksom den som skrev ledarartikeln inte gjort sin hemläxa. Det är tråkigt att GP:s ledarredaktion inte längre har kvar Anders Kilner och de andra som gått i pension de senaste åren. De hade den kunskap om samhällets lagar och regler som nu tycks ha glömts bort. GP är inte ensamma, tyvärr. Det är attitydproblemet i media och hos allmänheten utifrån vad som skrivits i media de senaste två åren som är problemet. Okunskapen är stor!

Read Full Post »