Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lag om handikappanpassad kollektivtrafik (1979:558)’

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson, Anders Knape och Carl Älfvåg. ”Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående. ” Det är 10 år sedan Riksdagen klubbade en handlingsplan, men när det gäller funktionshandikappades rätt till handikapplatser på offentliga kommunikationer har lagen funnits sedan 1979 så nog har kommuner och landsting haft tid på sig.

Råkade senast för mindre än en timma sedan ut för en av dessa bedrövligt utbildade och oförskämda bussförare, som vi tyvärr har här i Göteborg. Trots att hon dels släppt ut en kollega i främre dörren när jag gick på vid Centralstationen samt en annan passagerare under resans gång, gjorde hon sig löjlig över att jag som har skador i båda fötterna, båda knäna samt facettledsartros längst ner där man sitter helt korrekt ville gå av i främre dörren. Jag sa till henne att lagen är solklar, för det är den:

Utdrag ur Diskrimineringslagen 1 kapitlet Inledande bestämmelser:
”Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
:
att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
:
order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
.
Diskrimineringslagen (2008:567)

I dagens (21 januari 2010) fall, så skällde jag ut föraren. Borde jag gjort det. Kanske inte, men en förare som vid flera tillfällen försökt få det till att handikapplatser inte är reserverade för handikappade utan att handikappade får acceptera om andra satt sig där, samt inte har lärt sig det varje svensk kollektivtrafikutförare skall ha lärt sin personal att de är skyldiga att hjälpa handikappade och till råga på allt inte förstår att den som måste gå på längst fram för att sitta på handikapplats innanför dörren har rätt att gå av utan att riskera sin hälsa genom att gå bakåt i en vagn utan handtag för att förflytta sig bland folk den får faktiskt ta en utskällning för den har visat att den inte har någon som helst förståelse varken för lagar eller för handikappade!
Inte ens på 50-talet när jag åkte med farfar från Sannäs till Grebbestad eller Tanum, dvs långt innan lagstiftningarna kom, fanns det förare som var oförskämda mot de som har svårt att gå!

Nåväl. Folkhälsoministern och de övriga skriver:
”I september startade en landsomfattande turné med 17 seminarier och bakom arran-gemanget står Boverket och SKL i samråd med länsstyrelserna och Handisam. Syftet är att sätta fart på tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.

Inte minst kommer det att krävas insatser från kommunerna när det gäller att genomföra och omsätta FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att informera kommunerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och stödja kommunerna i att förverkliga konventionen.” Nu behövs krafttag för ökad tillgänglighet, GP debatt 21 januari 2010
Tro katten att vi behöver krafttag. Det är alldeles för många i samhället som inte accepterar handikappade oavsett funktionshandikapp. Som minst måste svenska lagar gälla och förklaras för alla berörda att de verkligen gäller 😛

Vidare från debattartikeln:
Regeringen utreder också frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010.”

Den utredningen behövs inte OM man läser innantill i Regeringsformens 1 kapitel 2 §. För av nedanstående följer det som utredningen avser att utreda helt logiskt som följd av texten:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Det är alltså SKALL som står i Regeringsformen, en av våra Grundlagar. Inte bör eller kan. Vilket logiskt innebär att det är ett bärande krav att det som följer ‘SKALL’ uppfyllas. OM en kommun, ett landsting eller någon annan väljer att inte följa Grundlagen för en viss grupp av människor, så har denna gruppen av människor uteslutits från övriga dvs. diskriminerats. Alltså skulle det inte behövas en utredning utan bättre utbildning för politiker, tjänstemän och utövare vad våra svenska grundlagar kräver. Inget annat.

Read Full Post »

hos ett antal som yttrat sig i frågan om två handikappade i rullstolar som har sällskap skall eller inte skall få åka kollektivt! Verkligheten alla GÖTA PETTER och förståsigpåare är att de regelverk som spårvägen har INTE ÄR TILLÅTET enligts svensk Grundlag och att det är totalt förbjudet även för vanliga människor att mobba funktionshandikappade! Vänligen läs innantill:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kapitel

Men det är värre än så för alla dessa som anser att rullstolsbundna och andra handikappade borde ‘anpassa sig’! Vi har i Sverige en diskrimineringslagstiftning också 😛 fast det inte gått upp för alla…..

Diskrimineringslag (2008:567)
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 §
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
…..
Lagen är tvingande

3 §
Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt
denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
. Diskrimineringslagen (2008:567)

Men det är OCKSÅ så att kollektivtrafiken har skyldighet att anpassa sig efter att funktionshandikappade skall ha rätten att åka kollektivt. Precis som alla andra offentliga myndigheter och verksamheter har, så har också kollektivtrafiken lagar som de SKALL följa, men som följs dåligt här i Göteborg!

Vi håller visserligen på att få en skarpare kollektivlagstiftning. MEN Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik har gällt sedan 1979 då Anita Bondestam på underhandsförslag från politiker i Göteborg(!) bl.a. fick igenom att funktionshandikappade hade rätt till egna platser i kollektivtrafiken. Hur jag vet? Jo efter att jag själv fått en svår astmaattack pga kattägare haft katt i främre delen av spårvagn, så tog jag kontakt med de två Lennart, Ström och Ohlsson, som då var aktiva i kommunledningen och de tog ett samtal med Anita Bondestam som skrev till mig när lagförslaget som omfattade funktionshandikapp och äldre lades fram. Lagen 1979:558 är den lag som gällt sedan dess och som det under senare verkar ha glömts bort av många tjänstemän och politiker här i staden.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
§ Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.
När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.
De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).
Ändrad gm SFS 1994:1253, ikraft 1994-07-01

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.
Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

4 § I plan- och bygglagen (1987:10) finns bestämmelser om byggnad med utrymme för resande i kollektivtrafik. Lag (1987:159).”

Så alla förståsigpåare som tycker illa om funktionshandikappades rättigheter bör betänka att de själva är ute på mycket hal is! För övrigt finns det detaljbestämmelser i lagtext och avtal för kollektivtrafikutförare som verkar bortglömda av de som skriver kravspecar vid offertförfrågan….
Rullstolsburna fick åka med till slut, GP 13 januari 2010
Erik Ljungberg har protesterat förr, GP 13 januari 2010

Inte är det mindre skrämmande inställningar som kommer fram i en del av de inlägg i GP som citeras på Läsarna: ‘Vad sker om vagnen krockar, GP 13 januari 2010

Tillägg mitt i natten 14 januari: ”Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken utgår från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet som FN:s generalförsamling antog 1993.

<Därefter har FN:s generalförsamling, i december 2006, antagit en ny konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige undertecknat den 30 mars 2007.

Konventionen är den senaste konventionen om mänskliga rättigheter som FN antagit. Enligt artikel 9 om tillgänglighet ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktions-hinder får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation samt till andra anläggningar och tjänster som tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska kollektiv-trafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder senast 2010. Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skulle också vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på offentliga platser.

HO anser att dessa mål inte kan skjutas på om Sverige ska kunna anses leva upp till de krav som ställs i den nya konventionen. När det gäller kollektivtrafiken var uppgiften för aktörerna inom området inte heller ny när handlingsplanen för handikappolitiken antogs av riksdagen. Redan 1980 trädde lagen (1979:558) om en handikappanpassad kollektivtrafik i kraft. Krav på tillgänglig kollektivtrafik har därmed funnits i nästan 30 år. Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens utveckling hänsyn till detta finns taget i det nya lagtextförslaget som nyligen lades fram. Så sluta upp och morra åt att det är diskriminerande behandling som förekommit. Ställ i stället vettiga krav på hur detta direkt skall genomföras, t.ex. att rullstolar har godkända låsanordningar och att ena rullstolen måste placeras mot färdriktning. Se till att säkringsremmar snabbt kan anslutas – i andra kommuner har man förstärkt räcket mot fönstret på plats för rullstolar och barnvagnar. En rullstol är för övrigt mycket säkrare förankrad låst än vad någonsin en barnvagn är.

Tiden när en handikappad med ena eller andra funktionshindret skall behöva vara vänlig för att få rätt att åka på handikapplats är för länge sedan förbi. Lika så är tiden då handikappade fick behandlas som mindre vetande!

Read Full Post »