Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnovåld’

Citat ur Göteborgs Posten:

Efter händelserna i Köln är det som om hedersvåldsdebatten från början av 2000-talet sänds i repris. Från flera håll hörs argument som är karbonkopior av de som hördes från de som ville förminska, och helst förneka, att det fanns ett hedersvåldsproblem i Sverige.

Relativiseringen som hördes då var att våld mot kvinnor förekommer i alla kulturer. Nu får vi höra att det som hände i Köln händer överallt. Det är en förljugen och ofullständig bild av det som skett.
……
Det är som att kulturella skillnader helt har upphört att existera i Fahls och Marçals värld. Som om människor världen över enbart förenades, och skiljdes åt, av kön och möjligen av klass. En sådan analys är inget annat än en medveten fördumning. Om man på förhand bestämmer sig för att vissa förklaringar inte är acceptabla så kommer man aldrig att kunna skildra verkligheten på ett sanningsenligt vis.
…..

….. Verkligheten får ge vika för teorin, inte tvärtom. Eftersom de som utförde övergreppen i Köln och Stockholm anses tillhöra strukturellt underordnade grupper upphör helt plötsligt maktanalysen att gälla.Cwejman: Kultur förklarar sexuella övergrepp, GP Ledarsidan 12 Januari 2016

Trots att det är en mycket bra ledarartikel, så är förklaringen inte mer värd än många andra bortförklaringar.. Giltiga argument? Ja, men ”spegelsyn” när det gäller hur svenska samhällets politiker och media behandlat:

* Hedersmord……. hur något som visar att just det saknas, HEDER, alltså…. kan få användas när en kvinna, nästan alltid en kvinna, mördas för att den individ som utför dådet och de som ligger bakom INTE KLARAR AV ATT ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA FÅR FÖLJDVERKNING I ATT KVINNOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA SOM MÄN. SKAMMORD hade varit bättre beteckning. Det är en skam att någon född av människa tar på sig att leka Gud!
Det har inget med religion eller religionstolkning att göra. Den dag vi människor lämnade Eden, så blev vi människor. Människor av kött och blod får inte sätta sig i Guds ställe.

* Mord på kvinna i nära relation…..

hur i hela fridens namn har detta fått pågå år ut och år in ÄVEN I SVERIGES KULTUR från mitten av 1800-talet. Observera:
Sverige var det första landet som fick kvinnofridslagar. Alsnöstadgan(Not 1) har de flesta glömt. Magnus Erikssons landslag gjorde det helt klart att kvinnan skulle kunna känna sig trygg i sitt hem, på sitt tun och på hela den inhägnade gården. Frågan är när detta synsätt försvann. För kvinnan i det ännu äldre Vikingatida Norden hade en mycket stark ställning ÄNDA tills religionen kom. Idag är det ofta kvinnor lider, slås och mördas i religionens namn. Allt för att det finns svaga män, för män som inte försvarar sin kvinna mot all form av våld är inget annat än svaga män.Kvinnovåld skämmer och skrämmer, Norah4you 14 Oktober 2008

* Våldförande på kvinna, ung eller gammal…

I Sveriges kultur sedan före Vikingatiden ingick att kvinnan inte var mannens egendom, endast det hon ärvde och/eller medförde som giftogods kunde mannen under vissa omständigheter få förfoga över. Fram till dess att religionen gjorde sitt allvarliga intåg i Sverige, så var kvinnan i familjen den som ägde rätten att sköta gård och tun, hus och hem, när mannen inte var hemma. Detta gällde oavsett om mannen var i krig eller tillhörde de som samlats för att delta i svensk kungs Riksråd (olika namn och olika inflytande under tidernas gång hör inte hit).

Uppriktigt sagt:
Den man eller kvinna som inte klarar av att ta ansvar för sina egna reaktioner och handlingar, den mannen eller kvinnan avslöjar själv sin oförmåga att vara vuxen. I att vara vuxen ingår att ta eget ansvar för egna handlingar!

Det finns ingen förklaringsmodell för detta som inte är en bortförklaring och/eller erkännande av inkapacitet att sätta sig i annan persons ställe utan användande av ”Tyck som jag”-syndromet.

Alice Tendorescue skriver idag:
Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet, skriver Alice Teodorescu.

Många är upprörda och chockade. Efter de senaste dagarnas avslöjanden om Stockholmspolisens agerande i samband med de sexuella övergreppen på ungdomsfestivalen We are Sthlm är de kraftiga reaktionerna helt befogade. Vad mer mörkas i Sverige? Vilka (politiska) intressen ligger bakom vad som granskas, vilka som kommer att lagföras? Blotta misstanken om att myndigheter och medier inte fullgör sitt uppdrag på ett opartiskt vis kan på sikt skada förtroendet för det demokratiska samhälletAlice Teodorescu: Vad är det som händer i Sverige?, GP Ledarsidan 13 Januari 2016

Vad det är som mörkas i Sverige?
Alldeles på tok för mycket mörkades fram till 1976.
Exempel:

* Rasbiologiska institutet. Socialdemokraternas mörka historia

* Socialdemokraterna sänkte kunskapsskolan. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

* ”Neutralitet” Du gamla Du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben

Ett annat mycket bra inlägg vad gäller synen på kvinnan:

Jag tänker inte vara tyst inför kvinnohatet. Var inte det du heller, Frida Boisens krönika på GT 13 Januari 2016
Stockholms stad kände till övergreppen i flera år, DN 12 Januari 2016
Kritiken mot svensk polis en världsnyhet, DN 12 Januari 2016

Nutidshistorisk bakgrund
Det vi idag upplever är efterdyningar av Vänstervågen på 1970-talet. Trots att man på Göteborgs Stadsteater stod och sjöng: Vi kan vi vill vi törs,
så kom kvinnors ställning samt möjlighet att få ledande jobb på arbetsmarknaden, privat såväl som offentlig, att minska i samma utsträckning som ropet på kvinnans rättighet till heltidsjobb, till egen tid o.s.v. ökade. Själv upplevde jag aldrig att det var svårt att vara kvinna. Blev erbjuden höga positioner, men jag valde att få vara mig själv. För det är ett av kraven som finns om ”man” vill vara med och ”leka”, att det påverkar privatlivet.

Vänstervågens efterverkningar från 1970-talet

De nynazistiska, observera skillnaden i definition – kan du läsa om här: Definition rasism som hör hemma bland nazister och fascister – och nedvärderande åsikter om andra grupper (faller numera under Diskrimineringslagstiftning men har sina grunder i Regeringsformens 1 kap 2§ utan att för den skull ens kunna falla under ”rasist” epitetet annat än i okunnigas ”Tyck som jag”-tolkning av Grundlagar. De nynazistiska och fascistiska grupperna har inte mycket gemensamt med något svenskt Riksdagsparti idag. Inte ens med Sverigedemokraterna. Grupperna var klart rasistiska och elitistiska. I huvudsak härrörde dessa gruppers rötter från det rastänkande som med hjälp av Rasbiologiska institutet (Läs mer om det här: Rätt fråga – Sveriges 1900-tals rasism, vilka drabbades? som grundade sig på Riksdagsbeslut i båda Riksdagens kamrar stött av i princip alla partier utom Liberaler och Kommunister men i främsta ledet stod socialdemokrater, från Branting till makarna Myrdal: Socialdemokraternas mörka historia )
började med skallmätning av samer (då kallade lappar), tattare (många med vallonsk bakgrund och ingalunda enbart romer som en del romer idag försöker få det till) andra var de som inte levde enligt samhällets normer.

Att bakgrunden för de nynazistiska rörelserna som förföljde judar och zigenare (numera kallade romer) var rent elitistiskt tänkande där de som hörts i bakgrunden svagt mullrande (deras rörelser hade ju förlorat Andra Världskriget) ansåg sig själva ha bättre kultur(hur nu kultur definierades och definieras) samt bättre arvsanlag än de kultur- och etniska grupper de såg ner på och rent ut sagt sa inte hade något existensberättigande.

Trots allt var det avsevärt högre till tak i den politiska debatten i Sverige. Vänsternissarna förökade sig genom delning sa vi på 70-talet. R-are, SKP-are, Clarteister blandade sig med drömmare som precis som i dagens Sverige ofta kom från Liberal bakgrund drömmande om en gränsfri värld och tolkande detta som om gränser och lagar inte gällde dem. Då som nu fanns det de som genom praktik eller studier hamnat i den journalistiska världen. Ofta efter att missförstått det personliga ansvaret, inte bara nerrakandet på det ”kapitalistiska samhället” som i sann vänstersocialistisk anda spreds för att det hade en befogad kritik av hur kvinnor, lågavlönade samt lågutbildade hade det i Sverige. Sverige har aldrig varit den idyll som Socialdemokraterna lyckades få människor att tro.Sverige, historia och politisk korrekthet

Läs även: Kvinnovåld och männens bortförklaringar, Norah4you 17 Maj 2010

Till sist ett mycket bra förslag enligt min personliga uppfattning: KD: Sexbrott bör leda till utvisning, SvD 12 Januari 2016

Not.1 Alsnö Stadga skrevs runt 1280. Magnus Ladulås undertecknade innehöll en förnyelse av de sk. Edsöreslagarna som hans far Birger Jarl stadfäst. Edsöreslagarna avsåg att få frid och lugn i riket.
Wikipedia har för ovanlighetens skull rätt:

I Alsnö stadga upptogs som edsöresbrott:

att dräpa eller sarga i kyrka, på kyrkogård eller på ting
att våldföra kvinna

att sarga eller dräpa någon i hans eget eller annan mans hus
att hämnas då fred blivit lovad och förlikning gjord
att hugga lem av annan.

Straffet för edsöresbrott var:
att brottslingens lösegendom förverkades till kungen, häradet och målsäganden, (en tredjedel var).
att förbrytaren blev biltog tills den som han hade förbrutit sig mot bad för honom.
att han, sedan han återfått fred, fick böta 40 mark till kungen.

Dessa fridsstadganden bekräftades med ed av kungen och de förnämsta herrarna i riket

Men edsöreslagarna som var betydligt fler till antal hade ännu äldre förlagor i Östergötland och Västergötland. Kan om nödvändigt återkomma till dem vid annat tillfälle.

Read Full Post »

Om Sverige inte med det snaraste ser till att följande införs i våra svenska lagar, så är frågan om Sverige kan kallas demokratiskt land som lever upp till de Mänskliga Rättigheterna. Förvisso behöver Sverige med det snaraste en Författningsdomstol. Vårt nuvarande domstolsväsende samt Konstitutionsutskottet är långt ifrån tillfylles i en demokratisk stat. Men dessa förslag kräver inte Grundlagsändring de utgår från Regeringsformens innehåll och avsikt samt från de Mänskliga Rättigheterna och kan beslutas om i Svensk Riksdag!

KRAV PÅ LAGÄNDRING:
* Inrätta en central polisenhet som arbetar i ärenden av Kvinnovåld/våld i nära relation/Våldtäkt direkt under Rikspolischefen. Enheten skall få inskrivet i förordnande att handha all utredningsmaterial i ärenden där polis eller väktare finns på de misstänktas sida.
samt
få ta hand om alla ärenden där våld enligt ovan upprepas och ny anmälan föreligger.

* Skriv in i lagtext att alla kvinnor som blir misshandlade har rätt till av samhället betalt juridiskt ombud redan innan det är klart om ärendet går till åtal

Kommentar: En mycket viktig punkt för det räcker inte med samhällets nuvarande stöd och kvinnojourerna har inte de resurserna. Att samhället sparar pengar på att snabbt hjälpa misshandlade kvinnor samt de som misshandlats i nära relationer oavsett kön, är tyvärr något som kanske behöver påpekas för att få alla ansvariga politiker och jurister att förstå värdet av en sådan lag!

* Ställ som krav på alla utredare inom såväl polisväsende som sociala myndigheter att de skall visa att de förstått de lagar Sverige har samt är beredda att leva upp till dessa och till Sveriges åtagande enligt de Mänskliga Rättigheterna.

Intressant är att de två partier vars representanter hjälpte mig när jag behövde hjälp för 30 år sedan är de som säger ifrån idag:

”Kvinnoregistret – ett bakslag för polisens förtroende”, Beatrice Ask (M) SvT 17 december 2014

Se även: ALDRIG TILLÅTET ATT MYNDIGHET KRÄNKER KVINNAN

Read Full Post »

ENKELT UTTRYCKT: DET SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ÄR ALDRIG TILLÅTET AV SVENSK MYNDIGHET ELLER MYNDIGHETSUTÖVARE. DET SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT REGERINGSFORMEN ÄR HELLER INTE TILLÅTET ATT REGISTRERA I NÅGOT DATAREGISTER I SVERIGE!

Starka reaktioner på polisens nya register, Expressen 16 december 2014
Polisregister över hotade kvinnor, GP 16 december 2014
Hade hemligt register med utsatta kvinnor, Expressen 16 december 2014
ROKS: Absurt och djupt kränkande, GP 16 december 2014 Värre än så: GRUNDLAGSBROTT – Svensk Myndighet FÅR INTE ÄREKRÄNKA!
Sverige behöver snarast en Författningsdomstol!
Nytt hemligt polisregister kränker utsatta kvinnor, DN 16 december 2014
Kvinnoregister blottar åter en juridisk sörja, SvD 16 december 2014
NEJ INGEN POLITISK SÖRJA. ALLT DETTA ÄR TOTALT FÖRBJUDET I SAMTLIGA LÄNDER SOM UNDERTECKNAT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ENLIGT SVENSKA GRUNDLAGARNA!
Hade själv tillfälle att få bekräftat av hög domare som var min bordskavaljer vid ett större bröllop 1979 att datalagstiftning om vad som får registeras alltid måste bygga på Sveriges Grundlagar!
Märkliga är att en vanligtvis välinformerad professor i juridik inte alls känner till att detta var uppe som fråga vi i Sverige förde mot andra länder vi betecknade som odemokratiska INNAN svenska datalagstiftningen som ALDRIG tillåtet detta ens kom i sitt första skick!

Läs gärna: Fakta inte myter om kvinnomisshandel m.m., Norah4you 9 februari 2009 vissa av länkarna försvann ur SCB:s statistik på nätet under innevarande höst (2014) men finns fortfarande i SCB:s publikationer. Sökbara via UB kanske också via vanliga bibliotek. Alla går tyvärr inte att få upp via SCB:s sökning efter att de bytte datasystem härom året.

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE UR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

…….
Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning

Slut på utdrag ur de Mänskliga Rättigheterna.

Konkret följs detta i Sverige upp i Regeringsformens 1 kap 2§. Där framgår det klart att det aldrig någonsin är tillåtet för det Allmänna/det Offentliga att ens i ledet där myndighetsutövning praktiseras diskriminera en svensk oavsett vad!

Med andra ord är det om vi skall gå på ordinnehåll, som i samtliga fall ovan överensstämmer med förarbeten och delavtal innan de Mänskliga Rättigheterna togs respektive innan Regeringsformen antogs, så att det tvärt emot vad som varit fallet från 1970-talet och framåt i Sverige är en SKYLDIGHET för svenska myndigheter och myndighetsutövare att ge VERKSAM HJÄLP för att få stopp på KRÄNKNINGAR AV GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER. I praktiken innebär detta om det bara vore så att folk kunde läsa innantill och förstå vad där står att en domare i Sverige t.ex. har skyldighet att stoppa varje försök att från försvarares sida föra fram uppgifter om hur en kvinna brukar vara klädd, om hon var berusad eller om hon brukat gå med på det eller det – sådana frågor kränker kvinnans mänskliga rättigheter i Sverige precis som i vilket annat land som helst!
Allt annat är att köra mitt barn och andras ungar samt titta bort när det inte passar!

Texterna ovan var också utgångspunkten när det började diskuteras att Sverige skulle få en datalagstiftning som skulle skydda människor för subjektiva värderingar och personliga omdömen i dataregister! Jag vet, jag var aktiv i den politiska debatten såväl som att arbetsgivare jag arbetade hos fick förfrågan om vad de tyckte innan det ens blev förslag till lagtext. Inom datavärlden har jag helt eller delvis levt/följt med sedan 1971…. 😛

VIKTIGT ATT ALLA FÖRSTÅR OCH KOMMER IHÅG

Att en kvinna som blivit misshandlad, oaktat om detta skett i en relation eller av annan, eller blivit våldtagen lagligt i Sverige skulle kunna misshandlas, ärekränkas och/eller bli våldtagen på nytt (för det är vad ett personregister som utgår från att ”registrera” de misshandlade/våldtagna psykiskt innebär), det är inte och har aldrig någonsin varit lagligt i Sverige. Det är förbjudet trots alla möjliga juristers konstiga uttalanden och frågeställningar och har INTE ens varit tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna som Sverige skrivit under.

Skrämmande är följande som står i Aftonbladet:Mirjana, 44, hittades död i Flemingsberg i Stockholm. Hon var mördad med tre knivhugg – i ryggen, bröstkorgen och i magen.

Ett halvår tidigare hade hon slagit larm till polisen om att hon misshandlades av sin man. Hon fördes då in i det av Ekot uppmärksammade kvinnoregistret vid Södertörnspolisen i Stockholm.

Polisen bedömde att risken för att hon skulle utsättas för våld igen var låg. Också på längre sikt bedöms risken för upprepat våld, eller att Mirjana ska dödas, som låg.

Sten var bekant till paret och kan inte förstå polisens bedömning.
– Ja, det fattar jag inte. För någon högre risk än det kan jag inte tänka mig, säger han till Ekot.

”Vi måste prioritera”
Bedömningen gjorde att ärendet inte prioriterades och blev liggande hos polisen.

– Vi måste prioritera vilka ärenden vi måste jobba i, och i och med att det här bedömdes som ett lågriskärende så kunde vi inte prioritera före de andra ärendena, säger Michael Johansson, chef för utredningsgruppen hos Södertörnspolisen, till Ekot.

Mirjanas man kom inte in till det förhör han kallats till.Hade ’låg risk’ i kvinnoregistret – dödades av ex – Ekot: Bedömdes av mannens tidigare kollegor, Aftonbladet 17 december 2014

KRAV PÅ LAGÄNDRING:
* Inrätta en central polisenhet som arbetar i ärenden av Kvinnovåld/våld i nära relation/Våldtäkt direkt under Rikspolischefen. Enheten skall få inskrivet i förordnande att handha all utredningsmaterial i ärenden där polis eller väktare finns på de misstänktas sida.
samt
få ta hand om alla ärenden där våld enligt ovan upprepas och ny anmälan föreligger.

* Skriv in i lagtext att alla kvinnor som blir misshandlade har rätt till av samhället betalt juridiskt ombud redan innan det är klart om ärendet går till åtal

Kommentar: En mycket viktig punkt för det räcker inte med samhällets nuvarande stöd och kvinnojourerna har inte de resurserna. Att samhället sparar pengar på att snabbt hjälpa misshandlade kvinnor samt de som misshandlats i nära relationer oavsett kön, är tyvärr något som kanske behöver påpekas för att få alla ansvariga politiker och jurister att förstå värdet av en sådan lag!

* Ställ som krav på alla utredare inom såväl polisväsende som sociala myndigheter att de skall visa att de förstått de lagar Sverige har samt är beredda att leva upp till dessa och till Sveriges åtagande enligt de Mänskliga Rättigheterna.

Men inte förvånar det mig, att sådant här händer, inte efter att själv råkat ut för att bli misshandlad och tvingats fly ut när min dotter var liten. Något gick snett i undervisningen i ämnet Samhällskunskap när Grundskolan infördes. Alldeles för många har kommit alldeles för långt utan att ha baskunskaper med sig.

Speciellt borde svenska jurister och poliser varit noga med att läsa igenom förarbeten till lagar som fanns före den senaste Grundlagen togs men finns kvar i Sveriges Rikes Lagar än idag samt de större avtalstexter som ligger bakom de internationella avtal inklusive Sveriges undertecknande av de Mänskliga Rättigheterna.

Men vi börjar med det enkla. Det finns ett ord, ett omdöme, som direkt fäller polisregistret. Hade fällt polisregistret även OM de hade haft tillstånd att registrera offren och inte som de hade rätten att registrera – de misstänkta/fällda förövarna. Ordet är ”mytoman”. Det har aldrig någonsin utanför läkares anteckningar varit tillåtet i Sverige att ens muntligt kalla en människa som inte i domslut i svensk domstol av ena eller andra skälet bevisats vara mytoman! Det är och förblir ett subjektivt omdöme som en svensk myndighet eller myndighetsutövare inte FÅR använda! Det är ärekränkning och om det var något som var viktigt när arbeten och diskussioner inleddes för samt första lagstiftningen i dataregistrering kom var det att där ALDRIG NÅGONSIN FICK FINNAS SUBJEKTIVA OMDÖMEN!

Read Full Post »

Det bör inte vara Polis eller Socialtjänst som avgör vem som har rätt att ringa ‘mig’ eller ringa på ‘min’ dörr. Lika enkelt och lika lagligt som det är att registrera att ett telefonnummer inte får ringas upp av försäljare och lika enkelt som att registrera NEJ tack till Reklam samt försäljning av ‘mitt namn och min adress’ på SPAR-registret,
lika enkelt borde det vara att i första skedet registrera att person X inte får ringa mig och att person X inte heller får ringa på min dörr. Det handlar inte bara om risk för liv och hälsa i synlig form. Det handlar också om stalkers, mobbare och andra bland dem de män som förföljer och hotar kvinnor. Det handlar nämligen om den utsattes livssituation. Inte om integriteten för förövaren, förföljaren etc.

Först i nästas skede, om en person registrerat att person X aldrig får ta kontakt samt sett till att utskick gått till vederbörande och denne person X fortsatter, så bör polis kopplas in – Det bör upprättas en specialistenhet inom Rikspolisstyrelsen som får hjälpa till att utbilda poliser ute i landet samt även får psykologer och sociologer till sin hjälp. Socialförvaltningarna i respektive kommun skall inte ha något att säga till om eller ens rätten att utreda om det inte finns gemensamma barn med i bilden.

Upprepar sedan denne person X sina trakasserier, förföljelser, hot eller sitt våld, så skall lagen direkt ställa krav på fotboja. Allt annat är att hjälpa förövare och förminska de förföljda offrens människovärde!

Kvinnojour oerhört svårt att få skydd, SvD 23 mars 2013
Upphandlingsstrul försenar fotbojor, SvD 23 mars 2013

Read Full Post »

Det är något jag aldrig någonsin kommer att backa en enda millimeter från min ståndpunkt: Ett samhälle som inte tar kvinnors rädsla på allvar när en kvinna att blivit hotad, misshandlad verbalt eller slagen, det samhället är ett inhumant samhälle som trots alla existerande eller eventuellt existerande lagar ännu inte vuxet upp från grottstadiet nog för att inse att en kvinna har rätt till skydd för sig och sina barn när de blivit hotade!

Det finns inget som helst försvar för poliser som gör utredningar (känner tyvärr till sådana fall) eller för domstolar att ifrågasätta en kvinnas, oavsett ålder, rädsla för sitt liv! Det finns inget försvar för de människor som likt många i skolorna när det gäller mobbning hävdar att ‘det finns två sidor’ eller att ‘ja men x har väl retat upp’ o.s.v.

Det finns heller inget hänsynstagande till de Mänskliga Rättigheterna när domstolar driver igenom att part som hotat, slagit etc den andre får rätten att träffa gemensamma barn utan mycket strikt övervakning av säkerhets- och psykologutbildad personal varje gång. Än mindre är det rimligt att som i flera fall senaste åren den som hotat, slagit och till och med mördat kvinna skall ha laglig rätt att vara vårdnadshavare för ev. barn. Män som hotar kvinnor, slår dem eller värre, har i mina ögon förverkat rätten att vara förälder.

Det är dessutom en Mänsklig Rättighet att få leva sitt liv utan att behöva vara rädd för sin tidigare partner, sin/sina släktingar o.s.v.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Av detta följer två saker:
* Det måste finnas mycket synnerliga skäl om en offentlig myndighet, polis eller domstol, ens skall få rätten att neka någon att utfärda kontaktförbud mot den person som hotat och/eller tidigare misshandlat!
* De personer i Offentlig tjänst som nekar kontaktförbud samt skydd för kvinnor, för det handlar i de allra flesta fallen om kvinnor måste ställas till ansvar för tjänstemannabrott mot gällande Grundlagar!
(och jag är trött på de som försöker hävda något annat. Speciellt trött på vissa som stadigvarande dyker upp i debatten trots att de själva vet om att vi är flera som sett och hört när just de som yttrar sig varit våldsamma mot sin partner.)

Den 51-årige mannen har haft ett chefsjobb i ett företag med stor omsättning och är tidigare endast dömd för trafikbrott.
Detta är det andra mordfallet i Göteborgsområdet under de senaste tre månaderna, där en kvinna slagit larm till myndigheterna – och ändå fallit offer för dödligt våld.
Den 3 november höggs en 41-årig kvinna ihjäl med kniv i en stuga på Åby Camping i Mölndal. Hennes förre fästman sitter alltjämt häktad i det ärendet.
Även i detta fall hade den avlidna bett om samhällets skydd men inte fått något gehör.

Sköts på hundpromenad – exsambon gripen, GP 1 mars 2013

‘Tidigare endast dömd för trafikbrott’ låter alldeles för likt de vanliga kommentarerna att ‘ja men han är så snäll’, ‘han skulle inte göra en fluga för när’. Att en person aldrig blivit dömd för misshandel och hot, säger inget om att vederbörande inte hotat eller misshandlat någon tidigare. Någon som inte vågat anmäla eller som anmält och i vanlig svensk ordning fått ärendet nedlagt av myndigheterna.

Polisen visste direkt vem vi skulle jaga, GT 1 mars 2013
Kvinna dödad i skottlossning, SvD 1 mars 2013

Tillägg 15.10 6 mars 2013 väninna till kvinnan som blev skjuten förra veckan skriver ett mycket viktigt inlägg i debatten: Min vän hade inte behövt bli mördad, GP Debatt 6 mars 2013

Read Full Post »

i andra länder ”bör rent generellt få ta sitt ansvar där de begått brottet. Svenskar som begår brott i andra länder, Norah4you 6 mars 2012
Det gäller speciellt om brott begåtts mot barn, ungdomar eller mot kvinnor. De som inte kan respektera andra i enlighet med de lagar som finns när det gäller brott som är brott i större delen av världen, de förtjänar inte att få sitta i svenska fängelser där det t.o.m. gnys för att de får sitta isolerade stor del av dagen. Därmed inte sagt att alla som sitter i svenska fängelser får rätt behandling i förhållande till det brott de begått. Många har onödiga, som jag tycker, restriktioner. Det bör vara allvarligare om man gett sig på en annan människa oavsett om det är misshandel eller våldtäkt än om man begått brott där det finns offer som drabbats för livet eller som mist livet. Skilj på äpplen och päron och försök inte med att de som begår dessa typerna av brott är mindre benägna att återfalla. Tror inte en minut på det. Möjligen mindre benägna att åka fast. Men det utsätter i förlängningen andra för större faror.

Respektera kvinnans rätt att säga nej. Ett nej är ett nej oavsett var och när nej ges!

Svenskar greps för våldtäkt i Alanya, GP 30 juli 2012
Svenskar gripna efter misstänkt våldtäkt, Expressen 30 juli 2012
Svenskar greps för våldtäkt i Alanya, DN 30 juli 2012
Svenska turister greps för våldtäkt, Aftonbladet 30 juli 2012

Tillägg 18.16 2012 Det är viktigt att ha is i magen och klart för sig att oavsett var man står i dessa frågorna , så får vi aldrig heller låta någon förringa vår eller andra länders kulturhistoria. Att vara stolt över sitt kulturarv, Norah4you 3 oktober 2010

Tillägg 31 juli 14.00 På förekommen anledning 31 juli 2012

Read Full Post »

att träffa båda föräldrarna. Alla de män, för det är främst män, som dyker upp i spalterna och försöker hävda att det minsann inte är män som mest slår kvinnor och att män skall ha rätt till att träffa sina barn, så fort det i Sverige ställs krav eller önskemål att svenska barn inte skall få tvingas träffa förälder som slagit, hotat eller liknande den andra/andre föräldern, alla dessa män borde besinna sig och sluta sätta sitt eget genus/kön eller vad de vill kalla det i förgrunden.

Frågan i debattartikeln gäller BARNENS RÄTT, inte förälders. Förälder är du hela livet och det innebär skyldigheter, inte rättigheter. Läs Föräldrabalken. Försök sedan hävda att du sköter ditt föräldraskap enligt svensk lag om du slår, sparkar eller hotar (observera att nödvärnsrätten i Sverige även gäller den andra/andre föräldern som alltså får använda det våld som nöden kräver för att freda sig utan att du kan komma med att den personen minsann slår också!) att ett sådant beteende från din sida oavsett allt (det går inte att hävda att den andra/andre föräldern retat upp dig eller vet vilka knappar hon/han skall trycka på. DU och ingen annan väljer om DU slåss – Det är Ditt och ingen annans ansvar!)

Sluta upp med att hävda att det minsann inte skulle vara så att det är flest kvinnor som blir slagna. Verkligheten finns i statistik hos SCB och BRÅ. Den motbevisar alla sådana påståenden! Kvinnor blir främst misshandlade hemma av känd person. Män ute av okänd.

Sedan förundrar det mig att en av alla de som är ettriga i debatten inte lärt sig något. Varken jag eller de som fanns omkring när han trängt sig in i sin förra frus lägenhet och slängde henne i väggen så att polis fick tillkallas, polis som fick ringa efter ambulans och vänta inte bara på den utan på sociala myndigheter, glömmer bort VARFÖR han inte får komma i närheten av sin förra fru och deras barn, han som alltid försöker påskina att han är så felbehandlad och han minsann bara tänker på sina barn. Hans barn är numera sedan några år lugna och trygga och vågar vistas ute. De skyndar inte direkt från skolan och hem för att låsa in sig. Vissa karlar lär sig aldrig veta hut!

Tvinga inte barn att träffa en våldsam pappa, SvD 16 juli 2012

Se även Verklighet om kvinnovåld, Norah4you 16 mars 2012

Read Full Post »

Antalet anmälda kvinnomisshandelbrott 2010 äver 27.200 st. Kvinnomisshandel är ett dolt brott som mycket sällan är känt ens av närstående i släkt och vänkrets utan den misshandel som sker i hemmet sker oftast utan att kvinnan anmäler eller ens vågar erkänna för sina närmaste. Det är alla grupper, oavsett etnisitet, inkomst, bostadsområde där kvinnovåld förekommer. Att det i de flesta fall skulle röra sig om utslagna grupper eller grupper där sk. hedersvåld förekommer är en myt!

Enligt större svenska frågeundersökningar kan vi se att det framför allt rör sig om två särskilt utsatta grupper: ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet.
Kvinnomisshandel Brott-Statistik BRÅ

Kvinnomisshandel är ett till stora delar dolt problem som kvinnor som råkar ut för det ofta först varit utsatta för att mannen försökt förminska hennes självkänsla, i många fall även försökt begränsa hennes rörelsefrihet och umgänge med andra oavsett kön. Det förekommer i såväl kristna (även inom högkyrkliga grupper) som icke kristna familjer. I båda fallen har jag snart 63 år hört samma refererande till fraser liknande ‘den man älskar agar man’ och att ‘mannen är kvinnans överhuvud’.

När min dotter var liten fick jag själv fly ut. Om jag inte hade haft en vänninnas man som var vice ordförande i socialnämnd och fått klart hur jag skulle gå till väga för att det skulle gå rätt till, bl.a. lämna en lapp på köksbordet att vi gått hemifrån pga slag och skulle ta kontakt senare under dagen samt att jag flydde till en släkting därifrån jag ringde min dåvarande makes mor samt min far som båda fick göra sig fria från arbete och komma dit (min far fick åka bil från Östergötland) samt att de tvingade min dåvarande att erkänna inför fler vittnen vad han gjort; att min far dessutom innan han åkte bandade ett erkännande över telefon; så är det inte säkert att jag kunnat skriva dessa rader. Så illa var det.

Första gången jag hörde talas om problemet var när jag 1974 bodde på Kallebäcks studenthem. Vår föreståndare och hans fru var gamla bekanta med mina föräldrar. Hans fru och min mor var bekanta sedan barndomen och han själv genom att han och hans familj tidigare bott och arbetat på en mindre ort i Bohuslän grannar med flera av mina norska och svenska släktingar. En dag kom föreståndaren och bad mig om hjälp för han hade blivit uppringd av studentkåren och tipsats om att jag som satt i kårfullmäktige kanske kunde hjälpa till. En ung kvinna hade blivit svårt misshandlad och psykiskt knäckt att hon försökt begå självmord inte en gång efter misshandel utan två. Självfallet ställde jag upp som samtalspartner för att försöka hjälpa till att skingra hennes mörka tankar.

När jag läste historia, efter skilsmässan, stötte jag ofta på en prästfru som tog sin tillflykt till att läsa på Linköpings Universitet och när hon inte hade undervisning så satt hon i UB utom när hon åt. Då satt vi ofta och pratade. Hon blev slagen nästan dagligen. Under åren stött på många fler som hon, människor som tillhör kristna grupper dock ännu ingen som tillhört Pingstkyrkan. Pingstkyrkan har av många slagna kvinnor uppgetts vara ett alternativ att ta kontakt med i stället för kvinnojourer. Även Vänsterpartiets valda på kommunalnivå har gott rykte om att hjälpa till. Så sent som förra året hjälpte jag under ett dygn en kvinna innan hon lyckades få tag på sina föräldrar som var skilda och som hon inte fått ha kontakt med för den misshandlade mannen inte ville det. Hon hade förföljts till en kvinnojour där mannen försökte bryta sig in och där en person jag känner som skulle hjälpa henne därifrån hotades till livet av mannen. Personen jag känner fick hjälp av ordningsmakten och kvinnan fick en natt bo hos mig eftersom det inte fanns några länkar mellan mig och kvinnan som mannen kunde spåra.

Jag har bott granne med ex-frun till en av de män som ojar sig mest under åren i kvinnomisshandelfrågan i media. Han vet att jag vet att polisen jag ringde när han slängt kvinnan i väggen inför deras gemensamma småbarn fick ringa ambulans för att rädda kvinnan och att polisen tog honom så att säga på bar gärning. Men det är inte så det låter när han skriver i artikelkommentarer.

Jag har sett en hel del under åren och kan säga rakt ut att det går inte att skylla på hederskultur eller utsatta miljöer. Våldet mot kvinnor finns överallt. Tyvärr ofta nära dig utan att du ser det.

Jag håller med Vänsterns Jonas Sjöstedt, det är hög tid att kvinnojourer i detta land får utökade ekonomiska möjligheter att hjälpa till utan att behöva använda så mycket tid för att söka anslag. Frivillighet och frivilliga bidrag i all ära, men det är dags att frågan lyfts upp på bordet. Kvinnor skall inte känna sig tvingade, för det är vad många slagna kvinnor gör, att stanna hos misshandlaren om de har gemensamma barn, då kvinnojourer och samhälle inte klarar av att ge det skydd och de försörjningsmöjligheter som kvinnan behöver för att klara av att bryta upp.

Upp till bevis för Sabuni om kvinnojourer, Jonas Sjöstedt (V) SvD Opinion 16 mars 2012

sE ÄVEN Fakta inte myter om kvinnomisshandel, Norah4you 9 februari 2009

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn kan någon människa ens få för sig att köpa en 14 årig flicka till sin handikappade son? Föräldrarna som åkte till Serbien och gjorde detta samt sonen, som alla tvingade flickan till våldtäkter m.m. beter sig som om kvinnor är djur.

Jag förutsätter att de döms för människohandel, våldtäkt, tvång och så vidare. Men hur är det möjligt att vi inte ser till att de som kommer hit får klara besked om hur vi svenskar ser på kvinnors rätt till eget liv och rätt att välja själva?

Det borde vara något som manglades in första lektionerna i Svenska för Invandrare. Det borde inte ens vara möjligt att få bli svenska medborgare, vet inte om de är det i det aktuella fallet men ändå, om man inte klarar av att förstå innebörden i våra svenska Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna.

Göteborgspar köpte ung flicka till sonen, GP 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, GT 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, SvD 20 december 2011
Föräldrar och son utnyttjade flicka, DN 20 december 2011
Såldes av sin far – hölls inlåst i ett år, Aftonbladet 20 december 2011

Read Full Post »

Tidningsartikeln ger inte vid handen om ni ungdomar är bland de som helt informellt börjat ta extra koll för att inte kvinnor äldre och yngre skall råka illa ut av överfall nattetid.

Jag vet från tidigare samtal med ungdomar i innerstaden, både sk. stökungdomar och mycket skötsamma, att många killar och unga par försökt och hjälpt många genom att bara ställa sig i vägen eller ställa sig nära ensamma kvinnor när de upplevt att någon/några betett sig märkligt eller bara verkat trakassera ensamma kvinnor.

Att detta skett i det tysta speciellt på ställen där taxibilar i området från Kaptensgatan-Järntorget också ofta uppträtt extremt påträngande har flera ungdomar berättat berott på att deras egna bekanta råkat illa ut, inte alltid anmält, under senaste halvåret. Det har så vitt jag hört inte skett i form av vedergällning eller våld men däremot skydd och avskräckande uppträdande där mer än en som försökt attackera tvingats avvika från platsen där ungdomarna stannat kvar som skydd.

Som sagt: BRA JOBBAT UNGDOMAR. Detta oavsett om ni tillhör några av dessa som utgjort extra skydd för oss kvinnor nattetid eller om ni ‘bara’ visat stort civilkurage.

Ungdomar räddade antastad kvinna, GP 28 juli 2010

PS. Jag har själv varit med om att ungdomar kommit fram och stannat för att tala med mig när taxibilar stykt omkring, stannat och betett sig märkligt efter 23 och tidigt på morgonen vid Kaptensgatan. Tack till de som gjort och gör så. Känns mycket tryggt när ni kommer fram och frågar hur jag mår eller hur det är och står där markerande att jag inte är ensam. Senast igår em berättade jag om detta för en släkting och berömde många av stadens ungdomar för deras uppträdande nattetid.

Read Full Post »

Older Posts »