Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnomisshandel’

Det bör inte vara Polis eller Socialtjänst som avgör vem som har rätt att ringa ‘mig’ eller ringa på ‘min’ dörr. Lika enkelt och lika lagligt som det är att registrera att ett telefonnummer inte får ringas upp av försäljare och lika enkelt som att registrera NEJ tack till Reklam samt försäljning av ‘mitt namn och min adress’ på SPAR-registret,
lika enkelt borde det vara att i första skedet registrera att person X inte får ringa mig och att person X inte heller får ringa på min dörr. Det handlar inte bara om risk för liv och hälsa i synlig form. Det handlar också om stalkers, mobbare och andra bland dem de män som förföljer och hotar kvinnor. Det handlar nämligen om den utsattes livssituation. Inte om integriteten för förövaren, förföljaren etc.

Först i nästas skede, om en person registrerat att person X aldrig får ta kontakt samt sett till att utskick gått till vederbörande och denne person X fortsatter, så bör polis kopplas in – Det bör upprättas en specialistenhet inom Rikspolisstyrelsen som får hjälpa till att utbilda poliser ute i landet samt även får psykologer och sociologer till sin hjälp. Socialförvaltningarna i respektive kommun skall inte ha något att säga till om eller ens rätten att utreda om det inte finns gemensamma barn med i bilden.

Upprepar sedan denne person X sina trakasserier, förföljelser, hot eller sitt våld, så skall lagen direkt ställa krav på fotboja. Allt annat är att hjälpa förövare och förminska de förföljda offrens människovärde!

Kvinnojour oerhört svårt att få skydd, SvD 23 mars 2013
Upphandlingsstrul försenar fotbojor, SvD 23 mars 2013

Read Full Post »

Både för invandrare oavsett tro eller härkomst och svenskar. Jag blir lika upprörd över att det finns muslimska imaner, kan de verkligen vara auktoriserade?, som uppmanar kvinnor att godkänna tvångssex, att bli misshandlade m.m. som jag blev 1993 när jag fick reda på att en svensk präst i landsortsförsamling söder Linköping misshandlade sin hustru med hänvisning till Gamla Testamentet så till den milda grad att hon uppfattade det som nödvändigt att läsa vidare vid Linköpings Universitet (då Högskola) för att ha någon fristad någonstans. De män oavsett härkomst som inte är män nog att ta ansvar för sina handlingar och sluta upp med all form av misshandel, tvång och hot, de bör fördömas av alla oavsett vilken bakgrund offer och förövare har. I Sverige gäller svenska lagar.

6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, GP 16 maj 2012
Kvinnor manas till underkastelse, GP 16 maj 2012
Avslöjade – på film, Expressen 16 maj 2012
6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, SvD 16 mhttp://www.dn.se/nyheter/sverige/6-av-10-moskeer-gav-lagstridiga-radaj 2012
6 av 10 moséer gav lagstridiga råd, DN 16 maj 2012
Niqabkvinnan: ”Jag var skräckslagen”, Aftonbladet 16 maj 2012 Det förstår jag så väl. Hade själv ett gyllene äpple, svenskt, som var rötet inuti och fick fly ut med min lilla dotter. Hade jag inte haft en far som bandade ett erkännande om det och annat, så vet jag inte om jag kunnat skriva dessa rader.
En riktig karl slår ALDRIG en kvinna och skulle ALDRIG NÅGONSIN få för sig att tvinga till sig sex genom fysiskt eller psykiskt våld.

Det är glädjande att det kommer starka reaktioner från såväl muslimer som svenskar. SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL ÅR 2012 I SVERIGE. Vore också bra om samtliga religiösa samfund, även Svenska Kyrkan, tog avstånd från kvinnomisshandel inte bara i ord utan också i handling. Läst ett antal artiklar under åren från skilda religioner och trosriktningar där det ännu inte vädrats ut det som många oavsett religion går tillbaka till i det vi kristna kallar Gamla Testamentet men som även är en helig skrift för muslimer.

Ministrar rasar efter SVT:s avslöjande, SvT 16 maj 2012
Förtryck av kvinnor kan aldrig försvaras, Aftonbladets ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »

Jag börjar med att citera från tidigare artiklar i denna blogg:

Alltför länge har alltför många sett utan att se, eller utan att vilja se. För det kan väl ändå inte vara så, att mannen som är så trevlig på jobbet, på middagarna och som verkar så omtänksam när han pysslar i trädgården samtidigt är en tyrann som skrämmer sin familj till tystnad och som slår sin kvinna, det kan väl ändå inte vara så

Sverige var det första landet som fick kvinnofridslagar. Magnus Erikssons landslag gjorde det helt klart att kvinnan skulle kunna känna sig trygg i sitt hem, på sitt tun och på hela den inhängnade gården. Frågan är när detta synsätt försvann. För kvinnan i det ännu äldre Vikingatida Norden hade en mycket stark ställning ÄNDA tills religionen kom. Idag är det ofta kvinnor lider, slås och mördas i religionens namn. Allt för att det finns svaga män, för män som inte försvarar sin kvinna mot all form av våld är inget annat än svaga män.” Kvinnovåld skämmer och skrämmer, Norah4you 14 oktober 2008

* Det är ALDRIG tillåtet att slå en kvinna! ALDRIG någonsin! En slagen kvinna känner sig ALLTID hotad! Men värre än så är att man i Göteborgsposten kan läsa om hur den mycket märkliga inställning till kvinnan spridit sig i samhället de senaste åren. ”Tjejer behandlas som slavar” lyder rubriken.

Jag tänker INTE gå in på eller tillåta någon diskussion om varför. Varför något skett är ointressant. Den som slagit har gjort valet att slå och kan aldrig skylla ifrån sig på samhället, skolan, föräldrar, kultur, religion eller vad som helst annat!” Stoppa kvinnovåldet, Norah4you 30 januari 2009

Det är ett viktigt inlägg i kvinnofridsdebatten som Henrik Belfrage, Susanne Strand och Lars Widén gör i debattartikeln: Våldsutsatta kvinnor får sämre skydd än någonsin, DN debatt 17 maj 2010 Mycket viktigt. För det de skriver är den verklighet som finns här ute även om den skiljer sig från den kartan som en hel del, i mina ögon snurren, försöker måla upp.

Påståenden som t.ex. signaturen war 09:05 ”Jag vet hur kvinnor kan behandla män. Inte lite fula metoder.” och signaturen Bertil 05:43 ”De ”sporrar” kvinnorna att överdriva, kränka sina exx män med besöksförbud.” är bara några som försöker hitta på ursäkter, förklaringar, bortförklaringar, omskrivningar av sanningen o.s.v. Deras inlägg är helt i enlighet med det som händer i verkligheten där de manliga förövarna försöker lägga skulden på kvinnan för att hon blir misshandlad. ‘Om du bara’, ‘Du överdriver’, ‘Du psykar ju mig’ o.s.v. VÄNLIGEN STÅ UPP OCH TA ERT ANSVAR FÖR ERA EGNA HANDLINGAR NI MÄN SOM MISSHANDLAR OCH FÖRSÖKER BORTFÖRKLARA, FÖRRINGA ELLER FÖRNEKA!

Tillägg 19.34 GP har en mycket bra ledarartikel: Ge kvinnor bättre skydd, GP 17 maj 2010

Tillägg 22:30 18 maj Viktig artikel i Aftonbladet: 168 dödade kvinnor har blivit 171 – på en vecka, Aftonbladet 18 maj 2010 Speciellt rekommenderas de karlar som tror att vi som protesterar mot kvinnovåldet överdriver att läsa artikeln.

Read Full Post »

många gånger när domstolar ger delad vårdnad oavsett om misshandel förekommit eller ej, psykisk eller fysisk, i ett förhållande med barn där föräldrarna går skilda vägar.

Det handlar inte om föräldrars rätt att träffa sina barn. Det handlar inte om barnens rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om de enskilda barnens rätt att helt i enlighet med gällande svenska Grundlagar.

Regeringsformens 1 kapitel 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder

FN:s BARNKONVENTION
”Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn Barnkonventionen

Det är alldeles för många barn som fått se sina föräldrar främst mammor slagna, misshandlade eller mördade. Hur i hela fridens namn kan någon vuxen person tro att det är för barnens bästa som de skall slängas fram och tillbaka, kunna utnyttjas för att kontrollera tidigare sambo eller maka/make, för det är långt ifrån alla barn vars föräldrar inte skiljs pga någon form av misshandel eller missbruk. Det borde vara en självklarhet att i de fall där det förekommit misshandel som är dokumenterad som minst i läkarjournaler, så bör det finnas någon form av skydd för att barnet/barnen skall behöva riskera att behöva åse förnyad misshandel eller att få se en av sina föräldrar mörda den andre. Det skyddet bör enligt mitt förmenande vara knutet till vårdnadsrätten av barn och i allvarligare fall även direkt i domstolsbeslut vid skilsmässa i klartext kräva att tredje part närvar vid alla tillfällen då en misshandlande förälder skall få rätten att träffa sitt barn.

Hon skulle hämta sina två barn – mördades, Aftonbladet 7 maj 2010
Värnamokvinna kan ha dödats inför barnen, KvP 7 maj 2010

Read Full Post »

Att bete sig som de sex nu åtalade i Södertälje, är att bete sig värre än djur. I ärlighetens namn DETTA sätt att se på kvinnor, unga flickor och andra, är så LÅNGT ÖVER GRÄNSEN för vad som överhuvudtaget går att förstå, att det borde finnas gammaldags mentalsjukhus där vederbörande låstes in för tid och evighet. Här har jag inte ett uns av medkänsla eller ens förståelse för de som tror att sådant beteende går att vårda bort! Vi behöver tyvärr lag som är strängare än dagens lag när det gäller de som bedöms som för sjuka att klara fängelse OCH som betett sig på detta vis. Det är inte sjukdom det är vansinne som kräver både sjukdom, felaktig uppfostran OCH total avsaknad av empati. INGET kan rätta till sådant.

”– Jag har väckt åtal mot sex personer i två ärenden om grov våldtäkt och barnvåldtäkt och utreder ett tredje som det fortfarande råder förundersökningssekretess kring, säger kammaråklagare Marie-Louise Pettersson till tidningen. Flera unga tjejer ska ha fallit offer för våldtäktsligan under de senaste två åren, skriver Länstidningen Södertälje.

Polisen går för närvarande igenom flera ouppklarade fall av våldtäkt som inträffade under förra sommare och hösten – och i minst ett av fallen har man fått träff mot personer som ingår i väldtäktsligan, uppger tidningen. ”   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4864163.ab

Det var när fyra av ligans medlemmar, 20 till 23 år gamla, greps den 23 februari efter anmälan från en av tjejerna, som allt började rullas upp.
I mars greps och häktades ytterligare två män, 19 och 21 år gamla.  I söndags
häktades den sjunde mannen miss­tänkt för grov våld­täkt av ännu en tonårs­tjej.
Alla sju häktade är dessutom medlemmar i en och samma förening i Södertälje – ingen av dem är svensk medborgare och riskerar nu utvisning
.”   http://lt.se/nyheter/1.109423

http://stockholm.expressen.se/nyheter/1.1528159/valdtaktsliga-gripen-i-sodertalje

http://www.dn.se/sthlm/valdtaktsharva-i-sodertalje-1.841679

Hoppas innerligt att de först får ett svidbart straff innan de överlämnas till det eller de land/länders rättsystem som de har medborgarskap i. Något mer vanhedrande för ett land, en etnisk eller religiös grupp, än dessa grabbars agerande finns INTE på kartan! Vore tacksamt om deras ”egna” stod upp och klart tog avstånd från detta sätt att bete sig! Som SO-lärare i religion med daglig kontakt med människor som har olika tro, har jag ALDRIG hört eller läst något i någon religiös Helig Skrift som tillåter detta! Som förälder undrar jag var dessa grabbars föräldrar finns.

Se mitt tidigare blogginlägg: https://norah4you.wordpress.com/2008/09/23/som-man-sar-far-man-skorda/

De är dessutom en skam för mänskligheten! Frågan är om herrarna i fråga inte utgör ett säkerhetspolitiskt problem för det räcker INTE att utvisa dem, de kan vålla skada för fler på olika ställen.

Read Full Post »

I en artikel på Wendelasidorna i dagens Aftonbladet står om artisten Rihanna som gick tillbaka till mannen som slog henne. Det finns ett antal viktiga bitar som alla borde känna till för att kunna förstå. 

Att man ifrågasätter offret istället för förövaren är vanligt enligt sociologen Carin Holmberg, författare till boken ”Varför går hon?”, med intervjuer av misshandlade kvinnor.

– Den lämpliga frågan är istället: varför stannar han kvar? Om han känner sig föranledd att ge henne stryk för att hon är så ful, eller inte städar bra, eller inte kan knulla rätt, eller vad det nu är, varför lever han då kvar i relationen?”

längre ner står : ”– Man får aldrig skylla sig själv. Den som slår är förövaren. ” http://www.aftonbladet.se/wendela/article4539501.ab

Se även https://norah4you.wordpress.com/2009/03/01/viktigt-att-fa-mannen-att-forsta/

Read Full Post »

och att erkänna kvinnors rädsla, att ta emot kritik och att släppa taget i relationer. Samtidigt får kvinnan, brottsoffret, stöd och hjälp på sitt håll – om hon vill.” http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1483096/liza-marklund-han-lar-mannen-sluta-sla

Att det sedan precis som ”Fredrik Olausson, kriminalvårdschef för verksamhetsområdet där Johannesbergs anstalt ingår” säger i Liza Marklunds blogg finns män som aldrig erkänner att de gjort fel ” De här männen har svårt att känna in och ta ansvar för vad de gjort, säger Fredrik Olausson. ” är ett problem som många precis som i debatten kring Gömda tar för att de är oskyldiga.

Att vi i diskussionen som Monica Antonsson satte igång först fick höra att mannen var oskyldig, sedan att Mia ‘bara’ hade haft mindre blåmärken men han ändå varit oskyldig, sedan att det bara varit ‘ett slag varje gång’ förändrar inte bilden varken av Mias rädsla o.s.v. (I Mias fall har vi också sett snillen i drevet som inte förstått skillnaden på vanlig hovrätt och kammarrätt och därför misstolkar allt som en gång var ännu värre än de redan lyckats innan).

Varje dag är det någon kvinna som får ta emot sitt första slag. Blir chockad, paralyserad, rädd och undrar vad som hänt. När första slaget fallit, inse att det inte är det sista och gör vad Du kan för att ta Dig ur förhållandet ju snabbare desto bättre! Slag är inte kärlek!

 

Tillägg 4 mars 05.03: En person sittande i Västerås kallande sig misshandlad kvinna skrev en mycket märklig inlaga på bloggartikeln. Märklig så tillvida att vederbörande tydligen inte vet, vilket personen i och för sig kan ta Hollywoods stormogulers sk. dataspecialister i handen, att det med hjälp av vanliga hederliga öppna IP-nummerspårare spåra till Västerås samt person trots att vederbörande använde sig av ett förfalskat IP-nummer, använt sig av en annan persons (boende i Halmstad men med senaste uppkopplingen i Falkenberg) IP-nummer (OBS öppna spårkällor tillgängliga för en var) och via en sk anonym servers ändring av IP-nummer ‘lyckats’ inom loppet av mindre än sekund få 17 routningar och ett antal ‘IP-nummerbyten’ registrerade. Skickligt att avslöja sig så!

Innehållet var skrivet på dålig svenska från en ursprungs IP-adress vars person/er som använder datorn/laptopen (orkar inte följa detaljerna för att klarlägga vilken modell och vilken browser vederbörande använt denna gången) även tidigare skrivit för i Gömda debatten ingående personer ärekränkande inlägg som undertecknad och andra valt att inte lägga ut. Vänligen observera att genom att använda den sk. anonyma servern finns hela inlägget som minst registrerat i USA hos myndighet(framgår av den öppna spårningen) samt att DU som står bakom detta i ännu högre grad lyckats motbevisa Dina och drevets fantasiteorier. Jag behöver inte ens göra en anmälan för DET har Du själv lyckats med att göra!/Norah4you

Read Full Post »

Monica Antonsson fortsätter sina påhopp på misshandlade kvinnor i allmänhet och Mia i Gömda i Synnerhet. Påståenden som haglar från MA och drevets sida liknar mer och mer den häxjakt som bedrevs på medeltiden!

 

Först såg MA till, direkt genom egna ord i texter, blogg och media, att Mias identitet röjdes. Så långt såg det ut som MA ‘bara’ försökte ge sig på Liza Marklund utifrån avundsjuka och MA-s egna privata tidigare kontakter. Sedan såg MA till direkt och indirekt via blogg och media att andra hemliga uppgifter om Mia röjdes. Hur? Genom att godkänna att icke tillåtna personuppgifter spreds i bloggen. Icke tillåtna – det finns nämligen två situationer här: Svenska sekretessbelagda uppgifter FÅR INTE spridas varken muntligt, skriftligt eller via ‘nätet’. Svensk Sekretesslag GÄLLER I Sverige.

Inte ens en journalist får göra detta när det gäller enskild person! Dessutom gäller Brottsbalkens 5 Kapitel även när det gäller oredigerade bloggar! Allt som skrivs och godkänns UTAN att påtalas felaktigt eller åtminstone kommenteras är den som äger en blogg ansvarig för!

 

Den andra situationen gäller vem som är supplier och ägare till bloggportalen i fråga. När det gäller bloggspot.com så framgår det klart att blogger som är ursprunglig ägare dels startades i Kalifornien, USAs lagar gäller här. OCH att Bloggspots ägare Blogger köpts upp av Google. För Monica Antonssons skull hoppas jag att hon är medveten om följande villkor:

http://www.blogger.com/terms.g

15. Val av lag, jurisdiktion och forum. Dessa Användningsvillkor tillämpas enligt lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till eventuella konflikter med de lagar som finns i det land där du är bosatt. Alla anspråk, juridiska processer eller rättstvister som uppstår i anslutning med tjänsten tas enbart upp i Santa Clara County, Kalifornien, och du samtycker till denna jurisdiktion.

För det är så att de som blir stalkade, förtalade, smädade etc. på det sätt som Mia, Liza med flera blivit av drevet på MA-s sida har rätt att anmäla detta direkt till Santa Clara County, Kalifornien. Kom ihåg att USA precis som England, Frankrike, Norge, Australien och Nya Zeeland har mycket starka stalkinglagar!

 

Nu försöker Monica Antonsson förtala läkarkåren också. http://www.dn.se/dnbok/antonsson-kritisk-till-mias-dokument-1.801962

”Hon duperade även mig” säger Monica Antonsson.

 

SNÄLLA MONICA ANTONSSON. DU ÄR INGEN RÄTTSLÄKARE; mig veterligt heller INTE LÄKARE med erfarenhet av misshandelsskador som kommer in till akutmottagningar; INTE POLIS som kallats ut till platsen; INTE SOCIALARBETARE med utbildning att göra utredningar! DU HAR INTE TILLGÅNG till alla sekretessbelagda handlingar inom sjukvård, polis eller de som är sekretessbelagda av svensk eller utländsk domstol!

 

Sluta upp med häxjakten mot misshandlade kvinnor i allmänhet och Mia i synnerhet!

 

Försök INTE att göra DIG till ett offer för mobbning. Din sk. ‘sanning’ är så långt från Sanningskriterier som tänkas kan. Du har glömt eller inte lyssnat på den undervisning som getts från vanliga skolan och upp till högskolestudier i ämnet källkritik!

 

tillägg 20 februari 13:27 En still fundering: De av Er i drevet som bor t.ex. i Minnesota eller Skellefteå, Stockholm respektive du som sitter på telias huvudkontor, samtliga användande Era företagsdatorer för att förfölja Mia och Liza M samt förtala oss som står upp för dem, ÄR NI SÄKRA PÅ ATT ERA ARBETSGIVARE GODKÄNNER ER ANVÄNDNING AV DATORN FÖR DET ÄNDAMÅL NI ANVÄNDER DEN TILL?

Utöver det finner jag det enbart löjligt att en av personerna i drevet använder sig av 17 switchar och 6 ‘ändrade’ IP-nummer när DU går att spåra på 10 meter när!

 tillägg 19:28 det var inte måttligt vad en del tog åt sig. Hoppas att åtminstone två av dem inser att deras eget företag gör att namn stod i klartext på de som varit inloggade idag på ett av IP-numren…. Programvara? I detta fallet en av de öppna lättåtkomliga på nätet. I vanliga fall en programvara som det gick att få tillsammans med Windows95…….

 

Starta med att läsa https://norah4you.wordpress.com/2009/02/19/kallkritik-grundkurs-for-okunniga/ och följa länkarna, Kanske Du förstår vad Du och drevet missat. OM INTE, så är det DITT PROBLEM

Read Full Post »

Inte nog med att Du tidigt i den här historien lyckats motbevisa Dig själv OCH BEVISA ATT MIA HAR RÄTT! se vidare: https://norah4you.wordpress.com/2009/01/24/starkt-jobbat-du-monica-antonsson-bevisar-det-du-fornekar/

Något så bedrövligt som Din sk. sanning om Gömda har sällan tryckts, varken här i Sverige eller annorstädes. Att någon som påstår sig berätta sanning VÄLJER vilka som skall tillåtas komma till tals är så långt från vetenskaplighet och så långt från relevans och källkritik av någon annans bok som tänkas kan!

Om Du inte har ordkunskap tillräckligt att förstå det Du som gått i den gamla skolan borde ha kunnat en gång i tiden är det bedrövligt. Att Du och drevet har dålig kunskap om svensk lag och andras lagar som påverkar bloggar, är vi många som förstått. Ett slag är ett slag är ett slag – en som döms för misshandel har misshandlat och alla kvinnor som blir slagna är också hotade. https://norah4you.wordpress.com/2009/02/09/fakta-inte-myter-om-kvinnomisshandel-mm/  http://www.metro.se/se/article/2009/02/13/01/0349-57/index.xml

På Din blogg  och annorstädes har förföljandet av Mia och Liza Marklund fortsatt – VET HUT NI SOM FÖRFÖLJER MIA! http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4405422.ab
 
 
 

 

Tillägg 14 februari 09:22. Med anledning av att det kan finnas de som oaktat sin utbildning och sin tjänst missat vad som står i sekretesslagen om tystnadsplikt refererar jag till speciellt blogginlägg: https://norah4you.wordpress.com/2009/02/14/tystnadsplikt-och-sekretess/

Tillägg 15 februari 10:44 se vidare bloggkommentar på https://norah4you.wordpress.com/2009/02/15/forlorad-heder-monica-antonsson/

Read Full Post »

Nu får det vara slut på att kvinnor blir slagna och misshandlade!

Om det är något Gömda debatten fört med sig, så är det att skilja agnarna från vetet. De som fortfarande försöker få det till att ‘ett slag’ varje gång, eller ‘det är ju så länge sedan, eller ‘hon blev inte hotad’/’hon har sig själv att skylla’ os.v. dags för ER att ta Er i kragen och förstå:

* Det är ALDRIG tillåtet att slå en kvinna! ALDRIG någonsin! En slagen kvinna känner sig ALLTID hotad! Men värre än så är att man i Göteborgsposten kan läsa om hur den mycket märkliga inställning till kvinnan spridit sig i samhället de senaste åren. ”Tjejer behandlas som slavar” lyder rubriken. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=473359&ref=puff

Jag tänker INTE gå in på eller tillåta någon diskussion om varför. Varför något skett är ointressant. Den som slagit har gjort valet att slå och kan aldrig skylla ifrån sig på samhället, skolan, föräldrar, kultur, religion eller vad som helst annat!

Först skall en gång för alla fastslås: Den sk ”hederskulturen” vanhedrar de som ger sig på en kvinna – Det är DE som är problemet – inte samhället, inte kvinnan!

Sedan skall också fastslås: Denna mycket märkliga syn på kvinnan som numera dagligen kommer till uttryck i media, bloggar och i dagliga livet på skolor, arbetsplatser, gator och torg.

Idag presenteras nya Brisrapporten. Många tjejer är offer för sina killar skriver Göteborgsposten http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=473358 med anledning av att rapporten som kommer berättar om det våld och den utsatthet som unga tjejer råkar ut för.

Tyvärr är det inget som är begränsat till unga tjejer. Som fallet Mia visat, där många försökt påstå att hon inte var hotad och att det bara var ett slag varje gång o.s.v trots att Kammarrätten 1993 i sina domskäl gjort klart: ” I målet får anses utrett att familjen              för att kunna leva ett normalt liv måste flytta från Sverige”, så fortsätter drevet i hennes fall.

Om Du som läser det här skriver in kvinnovåld eller kvinnomisshandel i Google och efter att fått upp ett skrämmande stort antal url för detta går över på avancerade alternativ och väljer ‘senaste dygnet’ så får Du om Du orkar bläddra se att bara under de senaste 48 timmarna har ett antal kvinnor blivit så misshandlade att män anhållits. 48 timmar…. alla tidningars hemsidor hinner inte med förrän dygnet efter.

Så nu är det dags för alla normala kvinnor och män att säga: Stopp och belägg! Vi vill inte att våldet skall fortgå!

 

Read Full Post »

Older Posts »