Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kursplaner för Grundskolan’

om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!

Behörighet till högre studier nyckel att få fler unga i arbete, Ibrahim Baylan och Cecilia Dalman Eek (S) på GP Debatt 28 mars 2013

Se även Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013 samt Studera vidare ingen mänsklig rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Socialdemokraterna inser inte till skillnad från Lars Ohly (V) att det viktigaste för att få unga i arbete är att se till att de får lära sig läsa och lära sig förstå det de läser vid så tidig skolålder som möjligt!

Dock är det viktigt att börja ‘hemma’. Det måste ställas höga krav på de som skall få läsa på lärarhögskola. Att det nu förekommit att 0,1 räckt på Högskoleprovet är skandal. Minimum för att komma in på lärarutbildning borde vara 1,0 av 2,0 möjliga. Har mycket svårt att förstå att man inte gjort Högskoleprovet obligatoriskt samt satt gräns för de som vill undervisa andra. Höj kraven på våra lärare nu, Expressens ledarsida 28 mars 2013 Har helt rätt i resonemanget i den frågan.

Read Full Post »

Det finns ingenting i de Mänskliga Rättigheterna som ger en enda person rätten att kräva att bli godkänd för att kunna läsa vidare! Vänligen läs noga igenom punkt 1 under Artikel 26:

Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

Så var det med det. Det finns ingenting som ens ger någon person rätten att kräva att få läsa vidare på gymnasiestadiet. Det är mycket bra att vi i Sverige har den förmånen. Det är mindre bra att många av de som kommer till gymnasiet inte ens är behöriga i alla de ämnen som krävs för att få läsa vidare på gymnasiet! Något gick allvarligt snett under Alla skall med åren.

Ett av de absolut värsta klavertrampen lyckades tyvärr Erik Arroy, ordförande för Sveriges Förenade Studenter, med att göra:
eftersom undervisningen inte premieras i närheten så mycket som forskningen saknar de verktygen och förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet Diskutera lärarnas kompetens i stället, Erik Arroy ordf. SFS i Metro 21 mars 2013

Hur någon kan komma in på ett Universitet eller en Högskola utan att i grunden ha klart för sig att det är forskning och utbildning från grundnivå till forskare som är ett Universitet och en Högskolas viktiga bit. I denna bit ingår inte att stå och lära ut kunskaper på samma sätt som man gör i Grundskolans ‘Alla skall med’, inte heller att lära ut på det sätt som Gymnasielärare skall lära ut. En student som kommer till ett Universitet och en Högskola SKALL ha alla grundkunskaper som krävs för att kunna läsa och förstå en text. Inte bara en svensk text utan som minst även texter på engelska. I många ämnen är det också viktigt att kunna läsa och förstå tyska, franska och latin för att kunna tillgodogöra sig de stora inläsningssjok som krävs på första terminens kurs i ett ämne! Det handlar inte om universitetslärarens pedagogiska förmåga utan om att universitetsläraren har rätt att fordra/kräva att de grundkunskaper som ämnet kräver finns och ordförståelse/ordkunskap är tillräckligt stor. Egentligen borde Högskoleprovet vara obligatoriskt för ALLA att ha gjort med tillräckligt bra resultat visat för att kunna få läsa utan att läsa en gammeldags propp innan man börjar läsa ett ämne!

Studietekniska tips
Jag börjar med det som för de flesta är det svåra: Hur i hela fridens namn skall man kunna läsa 1000 sidor litteratur från ena veckan till den andra, eller till veckan efteråt, när man läser vid universitet?

Den som inte kan klara av att läsa in upp till 1000 sidor själv i kurslitteratur + fördjupningslitteratur + utgivna kompendier, den har i ärlighetens namn tagit sig vatten över huvudet. Det är INTE så att universitetet är en matarstation där allt som skall läras in skall gås igenom! Tvärt om. Föreläsningar är till för att introducera nya områden och nya frågor, för att visa var tyngdpunkten i inlärningen ligger samt för att ge djupkunskap i just det som studenterna skall läsa in den närmaste tiden. Det är alltså 100% fel när studenter de senaste åren krävt att få mer lärarledd undervisning på universitet. Universitetslärare är historiskt och idag i hela världen till för att hjälpa till att ge verktygen för att eleverna skall förstå HUR de skall läsa in och peka på DET de skall läsa in samt att ge studenten de vetenskapsteoretiska grunderna som krävs för att studenten skall lära sig att analysera de texter studenten läser såväl källkritiskt Vem har skrivit Vad och Vad är Syftet samt att vid seminarier och andra tillfällen klara av att validera och analysera det lästa utifrån om argument som förs fram är giltiga argument som KAN leda till en hållbar Slutsats Universitet och Högskola är ingen maskin som skall spotta ut x-antal per läsår!

Kalle Bäck, Professor och Prefekt vid Linköpings Universitet, för många känd som den Kalle Bäck som skrivit om Svärmödrar och Torrdass, lärde ut följande teknik när jag läste Historia:

* Börja med att läsa vad som står i inledande avsnitt, ingress etc och läs sedan sammanfattningen i slutet. DÅ har Du stor chans att veta var Du skall lägga mer vikt på när Du läser.

Kommentar: Detta råd i sig pekar på skillnaden när Du läser i grundskolan – lär in allt som står i boken och helst lite till. Läraren går i de flesta fall igenom allt väsentligt men Du bör kunna mer för att uppnå betygskriterierna. Det är Du som skall lära in vad läraren lär ut!

Gymnasiet: Läs, lär in och försök förstå allt som står i läroboken OCH allt som läraren tar upp på lektionerna. Glöm INTE att slå upp viktiga ord som läraren skrivit på tavlan så att Du är säker på att Du förstår vad orden verkligen betyder. Anteckna flitigt men skriv inte upp hela meningar ur skolböcker, uppslagsböcker etc utan bara Stödord (för att Du skall komma ihåg texten är det bra att Du skriver rent eller läser just de stödorden och texten när Du kommer hem).

Universitetet: Det gäller att få djupkunskap och breddkunskap samtidigt! Detta betyder först och främst att alla som trott att det är rätt att lära sig utantill, vilket för en hel del kan ha förenklat tillvaron på gymnasiet, måste snabbt lära om. ALL kurslitteratur som finns angiven MÅSTE läsas. De avsnitt som inte finns angivna speciellt i de Du skall läsa in, bör Du läsa/skumma igenom på de sätt som Kalle B tipsade oss om ovan. Dvs. Glöm aldrig läsa inledande avsnitt och sammanfattningar ÄVEN om det på din lista står att Du måste läsa kapitel x alternativt sida A till Sida B o.s.v. MEN Du behöver också skumma igenom resten av bokens kapiteltexter och inledning. OM DU köpt boken, så ta gärna med den på en långresa i buss eller på tåg men läs då övriga kapitel på samma sätt som Du läser en roman. Det som Du får är en bild av vad som står i boken, så att Du kan gå tillbaka om det är något avsnitt eller kapitel som har uppgifter Du behöver i senare kurser på Universitetet. Utöver det skall Du bara göra djupdykning i avsnitt som intresserar DIG.

Det är du som student som har ansvaret för att du söker kurs som du har DUGLIGHET nog att KUNNA klara av. Allt annat är ren och skär politiskt korrekt nys och svammel!

I dagens Göteborgspost på ledarsidan står:
Hur har det kunnat gå så fel? Uppenbarligen har vi skapat ett utbildningssystem som såväl sviker som lurar eleverna. Att den breddade rekryteringen är en bov i dramat förefaller uppenbart. Ambitionen att göra alla gymnasiekurser högskoleförberedande tycks ha medfört att ett antal skolor har släppt igenom studenter som saknar kompetens för högre studier.

Det är att göra eleverna en björntjänst, som dessutom får till följd att nivån på svensk högskoleundervisning sjunker. Det har Sverige inte råd med. Detta måste Stefan Löfven och Socialdemokraterna begripa, som fortsätter insistera på att alla gymnasister skall kunna läsa vidare. Facit av en sådan politik stirrar dem nu i vitögat.

Sveket mot eleverna börjar dock tidigare än så. Jämförande internationella studier har visat att svenska elevers läskunnighet sjunkit drastiskt de senaste decennierna. Hjärnforskaren Martin Ingvar tillhör dem som länge varnat för utvecklingen. Hans forskning visar att om barn inte lär sig läsa påverkas hela deras intellektuella utveckling. Läsning formar hjärnan och förbättrar minnet och förmågan till kritiskt tänkande. Därför är lästräning så oerhört viktig. Och därför måste dessa larm tas på största möjliga allvar. Läsa vidare utan att kunna läsa, GP 22 mars 2013

Men det är Svenska Kommuners ansvar att se till att varje elev som behöver hjälp för att klara av att lära sig svenska, läsa och förstå text samt höra vad läraren säger får den hjälp som varje kommun enligt Skollagen är att ge eleven
Det är viktigt! Svårt för barn få hörselhjälpmedel, SvD 22 mars 2013 Det stora kunskapsbortfallet började med Grundskolan, fortsatte med Palmes UKAS och förvärrades den dagen Göran Persson som skolminister drev igenom kommunaliseringen av skolorna. Det har mindre betydelse vilka som är utförare av utbildning SÅ LÄNGE SOM DE SOM UNDERVISAR uppfyller de krav som Skolverket ställer utifrån Skollagen. Väldigt viktigt med ämnes- och stadiebehöriga lärare. Speciellt viktigt under Grundskoletiden. Där har det också brustit utöver att kommunaliseringen är en bov i dramat som lett till att vi utbildar efter ‘Alla skall med’ i stället för efter ‘duglighet’.

Det är ingen Mänsklig rättighet att få läsa vidare. Alla människor är lika värda men olika. De Mänskliga Rättigheterna kräver däremot att alla skall få en gratis grundutbildning. Inget annat.

Läs hela ekoreportaget i text: Elever med en hörselskada får inte alltid hjälp, Sveriges Radio 22 mars 2013 och glöm då inte bort att vi har många elever som får/fått hörselskador i större eller mindre omfattning av all högljud musik överallt och speciellt av högröstade oordningen som finns i våra grundskolor idag! Det är där vi måste börja, inte på Universitet och Högskolor, för att alla skall få den duglighet som krävs för att förstå och lära in. Kanske inte för att kunna uppnå duglighet som krävs på Universitetsnivå, men för att förstå de baskunskaper i svenska språket, engelska språket och matematik som ALLA som skall läsa vidare behöver ha!

Read Full Post »

OBSERVERA VAD SOM STÅR LÄNGST NER: BESLUT SOM DETTA STRIDER MOT SVENSK GRUNDLAG, LÄS REGERINGSFORMENS 1 kap 2§!!!!

Om det handlat om elever som var i åldrar över 15 år, dvs gått sista året i vanliga skolan eller på gymnasiet, så hade det varit en sak att ersätta lärare på plats i glesbygdsskola med en datauppkoppling. Men hur i hela fridens namn tänker, eller rättare sagt tänker inte, kommunalrådet Eva-May Karlsson (C) i Vindelns kommun? Det går INTE att spara pengar på unga elever som är i stort behov inte bara av att det finns någon vuxen i närheten utan just att det på plats finns ämnes- och stadiebehörig lärare även i mindre skolor. Förstår inte ens hur det står till – för till står det! Allt går inte att lära ut via surfplattor. Tro mig. Jag fick examen som systemprogrammerare 1971, skolade långt senare om mig till SO-lärare (dvs bytte från naturkunskap till humanistiska ämnen) när jag som frånskild hade en dotter som skulle börja skolan.

VET HUT! Det lönar sig däremot att låta eleverna i nedläggningshotade skolor samarbeta så att eleverna 2 dagar i veckan får samlas från flera skolor och ha ämnen som NO (utan matematik), SO (geografi och historia), syslöjd, hemkunskap och idrott tillsammans. Det lönar sig också att låta barn som behöver mer lugn och ro få komma ut till nedläggningshotade skolor än att lägga ner glesbygdsskolor för att elevunderlaget är för litet.

Det där med mänsklig kontakt med en som är utbildad att klara av alla experiment och övningar som det trots allt är frågan om även under de första skolåren! Det innebär ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ut även till de skolorna. Kommuner skall totalförbjudas att spara på det som är allas vår framtid – barnen!

Surfplattor ersätter lärare, GP 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, SvD 11 februari 2013
Här ska surfplattor ersätta lärare, DN 11 februari 2013
Surfplattor ersätter lärare, Aftonbladet 11 februari 2013

Så ett varningens ord till sist. Det är ett klart brott mot Sveriges Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§! Det är inte tillåtet att diskriminera – och det är diskriminering inte att låta alla eleveer få samma möjligheter!
SVERIGE BEHÖVER FORTAST MÖJLIGT FÖRFATTNINGSDOMSTOL SOM KAN UTDÖMA BÖTER TILL KOMMUNER, LANDSTING, STAT och ALLA MYNDIGHETSUTÖVANDE som struntar i våra svenska Grundlagar!

Read Full Post »

I gårdagens DN skriver Löfven och Andersson: ”Den som inte har ett arbete att gå till känner ofta att den hålls tillbaka och hur livskvaliteten försämras. En hög arbetslöshet slår dessutom direkt på de offentliga finanserna och Sveriges förmåga att finansiera skola, vård och äldreomsorg. Oavsett ur vilket perspektiv man ser det så är allt annat än full sysselsättning ett slöseri med resurser. Människor har eget ansvar för att bli anställningsbara, Stefan Löfven och Magdalena Andersson DN Debatt 17 april 2012

Förvisso sanna ord och förvisso har varje enskild individ utifrån sina förutsättningar eget ansvar för att kunna ”bli anställningsbara”. Dvs de som är friska är det inget att diskutera krav som vara flyttningsbar dit där det finns lediga jobb; acceptera att ta jobb de erbjuds oavsett om jobbet är kvalificerat eller okvalificerat/bra eller dåligt betalt; vara beredda att vidareutbilda sig (kunskap är färskvara till mycket stor del). För andra, sjuka eller funktionshandikappade med rörelsesvårigheter, ständig värk m.m. går det inte att ställa krav som inte stämmer överens med vad vederbörande klarar av att göra ‘hemma’. För ytterligare andra, långtidsarbetslösa och unga arbetslösa som i grunden har problemet att de inte fått jobb på länge eller aldrig kommit in på arbetsmarknaden, hjälper det inte om det finns kvalificerade jobb på annan plats i landet OM de inte fått utbilda sig till de krav som dessa jobbs arbetsgivare har behov av och rätt att ställa i ett icke socialistiskt och icke kommunistiskt samhälle.

Vi kan utbilda människor hur långt som helst. Det innebär inte att alla kan få jobb inom de områden de utbildat sig. Ett av de första kraven som måste ställas är att landets erbjudande om utbildningsplatser rimmar med de behov som finns på arbetsmarknaden. Detta gäller från gymnasieutbildningar upp till spetsutbildningar som t.ex. specialistsköterskor. Det gäller på yrkesutbildningar och andra vidareutbildningar i såväl Offentlig som Privat verksamhet. OM det inte är behovet av utbildad arbetskraft inom ett område som till större delen styr hur många utbildningsplatser samhället erbjuder, så utbildar vi unga till arbetslöshet. Det är det som Sverige sysslat med sedan Göran Perssons första regering.

Men problemet är större än så. För att ett privat företag skall kunna anställa fler, unga, medelålders eller äldre, så krävs att företaget kan erbjuda produkter eller tjänster till pris som gör att det finns tillräckligt stor efterfrågan inom landet, inom EU eller globalt så att företaget som sämst går ihop. Oavsett hur många som vidareutbildas bland långtidsarbetslösa och unga arbetslösa, så gäller det även de ekonomiska realiteterna. Offentligt anställdas löner, sociala avgifter samt kostnad för respektive arbetes utförande betalas i princip via våra skatter och avgifter, företags skatter och avgifter samt exportintäkter som både kommer svenska företag och staten till del. För att fler skulle kunna anställas utan att en offentlig verksamhetsdel skall gå med förlust som t.ex. Göteborgs Stads stadsdel Majorna-Linné där ”I början av veckan blev den negativa prognosen för 2012 i stadsdelen Majorna-Linné klar. Siffran landade på minus 19 miljoner kronor. Allvarligt för Majorna-Linné, GP 17 april 2012

Konkret betyder detta att det inte finns utrymme i den offentliga sektorn för mer än de intäkter som staten/kommunen/landstinget får in i skatter, avgifter m.m. Det är i grunden Sveriges Exportindustri som står för stor del av de förutsättningar Sverige har att kunna erbjuda arbete på såväl privata som offentliga arbetsmarknaden. Då hjälper det inte med riktade åtgärder till unga arbetslösa i form av utbildning som självfallet inte kan garantera en anställning. Det enda som hjälper är att göra den gruppen mer anställningsbar kostnadsmässigt inte bara utbildningsmässigt för arbetsgivarna. Detta har Alliansen gjort såväl genom direkta yrkesutbildningar på gymnasie och högskolestadiet samt inte minst genom att arbetsgivare fått lägre socialavgifter att betala för de unga.

”För anställda som är födda 1986 eller senare betalar du bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter, dvs. 15,49 procent” i stället för de 31,42% som är den normala procentsatsen för Sociala avgifter. Se Skatteverkets sida för arbetsgivaravgifter deklaration 2012.

Att höja de sociala avgifterna för de unga arbetslösa slår ekonomiskt mot såväl privat arbetsmarknad som offentlig verksamhets förutsättningar att anställa de unga. Det är den vägen Socialdemokraterna föreslår samtidigt som man talar så väl om riktade insatser i form av utbildning.

Utbildning ja. Rödgröna Göteborg har lyckats att misslyckas kapitalt med att ge ungdomar förutsättningar att klara skolan. ”Skolinspektionen kräver snabba och omfattande åtgärder inom grundskolan i delar av Göteborgs kommun.
På en skola – Bergsjöskolan – saknade 52 procent av avgångseleverna i fjol gymnasiebehörighet. Så illa är det bara på omkring 15 skolor i landet.
Snittet i det granskade området Östra Göteborg låg på 42 procent obehöriga.
-Risken för den här gruppen att hamna i långvarig arbetslöshet är stor, säger generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.
Drygt hälften i nian utan behörighet, GP 17 april 2012
I gårdagens Västnytt sa en rektor på en av de aktuella skolorna att de där hade ‘stor andel unga lärare som inte fått det stöd de behövde’….. Vilket i sig ställer Alliansens krav på Lärarlegitimation, där lärare skall vara ämnes- och stadiebehöriga, i blickpunkten som ett av de viktigaste bitarna att satsa på för att ungdomar inte skall riskera bli oanställningsbara till de jobb som trots allt finns på arbetsmarknaden. Men i förlängningen borde ett krav på legitimation av rektorer också finnas. Det är märkligt att dagens och gårdagens situation efter Grundskolans införande gjort att rektorer i princip måste vara anställda som rektorer för att få gå Rektorsutbildning. Borde vara en högskoleutbildning enligt mitt eget förmenande och då så att viss procent av den utbildningen måste vara avklarad för att en blivande rektor skall få börja arbeta vid sidan om en mentor.

Det kostar att kommuner i Sverige efter kommunaliseringen av skolan inte ger elever den rätt till stöd de har laglig rätt att kräva. Oavsett om detta gäller de som behöver extra stöd för att lära in läsande, skrivande, räknande så att de kan ta till sig senare utbildning eller om det handlar om elever som ‘har lätt’ för sig och som idag blir rent ut sagt uttråkade, ofta stökpellar oavsett om de ges bokstavsbeteckningar eller ej, när de för att ‘Alla skall med’ tvingas stå och stampa repeterande samma avsnitt men ur andra böcker gång på gång igen. Alla barn är lika värda men olika. Kan inte politiker och samhälle ta detta till sig, så hamnar vi i dagens situation där riktade åtgärder som bäst kan ge gymnasiekompetens, högskoleutbildning etc utan att det finns någon som helst politisk möjlighet att garantera ens praktik inom de utbildningsområden som dessa unga arbetslösa erbjudits. Detta kostar mer än vad det skulle kostat att se till att alla får det stöd och de utvecklingsmöjligheter de själva har redan i Grundskolan.

Men det stora problemet för Socialdemokraterna är Arbetsförmedlingen. Den borde över till privat utförare som lämpligtvis borde bestå av Arbetsmarknadens parter samt någon representant för Skolverk och Högskoleverk. Dvs mitt förslag är att Arbetsförmedlingen som tillåtits växa utan att för den skull ens göra det lättare för de arbetssökanden att få jobb eller utbildning för att öka anställningsbarheten, bör skrotas och ny Arbetsförmedling med Arbetsmarknadens parter som rimligt att döma torde ha bättre kunskap var arbetstillfällen kan förutses komma och vilka ut utbildningar som de som vill bli anställningsbara för dessa skall erbjudas.

I ett icke socialistiskt och icke kommunistiskt samhälle är det omöjligt för Stat, Kommun och Landsting att kräva av arbetsgivare på den privata sektorn att anställa viss mängd långtidsarbetslösa, funktionshandikappade o.s.v. Det är också omöjligt att fortsätta med den ökade andel av politiker samt starkt ökade andelen av administration inom den Offentliga verksamheten. Som visats ovan krävs det satsningar på förbättrade förutsättningar för den privata sektorn, både vad det gäller sk. riskkapitalister (som är de som har förutsättningar att satsa stora pengar på nyinovationer, ny teknik och framtida exportprodukter), enskilda företagsägares ekonomiska möjlighet att anställa fler, samt enskilda människors möjlighet att försörja sig på den lön personen får ut i handen och efterfråga de varor och tjänster som produceras främst inom landet eller EU.

Man kan inte äta upp nästa års sådd för att kakan är slut i år utan att det påverkar nästa års skörd. Det är inte alltid det finns ekonomiska möjligheter att köpa mer säd att så. Det går inte i längden eller ens på kortare sikt att utgå ifrån att alla investeringssatsningar gör att ekonomin för Sverige bibehålls på den goda nivå som uppnåtts under Alliansens tid vid makten. Trots vad Socialdemokrater ofta hävdat, så är det fler i arbete det senaste året än vad det var under Göran Perssons sista regeringsperiod. Detta innebär inte att det är acceptabelt varken med hög arbetslöshet. Speciellt är det oacceptabelt att långtidsarbetslösa slussats runt de senaste 15 åren i olika former av sysselsättning som ofta kunnat kallas ‘Vuxendagis’.

Det är ännu värre att unga slagits ut genom att de antingen aldrig fått det stöd de behövt för att lära in eller att de slagits ut för att de tröttnat. Som en äldre lärarinna sa härom året: Vi får in 1:a klassare. Intresserade, Vetgiriga, Pigga och Glada. Men från 5:an släpper vi en stor del uttråkade för att de inte förstår vad de läser eller för att de stoppats när de varit vetgiriga. Det är detta som kostar samhället stora pengar.

Som en kung i Sparta sa en gång: Börja hemma Detta kräver att skolan får möjlighet att ge alla elever det stöd de behöver. Men det kräver också att man från det offentligas sida inte bara talar om Människors egna ansvar för att bli anställningsbara. Det krävs att föräldrar åter tillåts vara föräldrar och ta ansvar för sina barn. Det krävs att det offentliga tillhandahåller de resurser som krävs för att skolan skall kunna låta alla barn uppnå kursmålen som krävs för gymnasiebehörighet när de går i vanliga Grundskolan. Vi kan lappa och laga. Ge nya möjligheter till att läsa in det den enskilde missat under sin skoltid eller ge möjlighet till vidareutbildning. Grunden finns ‘hemma’ under de första 9 skolåren. Det är där resurserna måste sättas in om vi inte fortsatt skall få så stor andel unga ut i arbetslöshet.

Gör din plikt, kräv din rätt, än en gång, SvD Ledarsidan 18 april 2012
En annan ton från S, Borås Tidning Ledarsidan 18 april 2012
Tillbaka till 50-talet?, Norrbottens Kuriren 18 april 2012
Vad menar S-ledningen?, Peter Akinder om en S-artikel som ger upphov till fler frågor än svar, Nyheterna.net 18 april 2012
Rättigheter och skyldigheter, Dagbladet Ledarsidan 18 april 2012
Arbetslösa måste ta eget ansvar för jobb, Expressen 17 april 2012

Det är bra att eget ansvar betonas. Men det vore bättre om det Offentliga i tid tillhandahöll de möjligheter som krävs för att den enskilde skall ha förutsättningar att vara anställningsbar och kunna ta eget ansvar för detta.

Read Full Post »

utan efterlevnaden av Sveriges Grundlagar i all synnerhet Regeringsformens 2 kap § 20 samt kapitel 15 och Offentlighets- och sekretesslagen. Sverige har som alla andra länder i hela världen, demokratiska och för våra ögon odemokratiska stater, en mycket stor del av sin verksamhet som faller under de undantag från den sk. Offentlighetsprincipen som många idag av de som haft icke ämnes- och stadiebehöriga lärare under sin skoltid i 7-9:e årskurs i Grundskolan aldrig lärt in att faller under sekretess och aldrig någonsin får föras ut uppgifter om. Har de ens haft lärare som lärt ut???

En sittande minister är inte i automatiskt clearad för alla uppgifter. Än mindre är en hel regering det. Det var och är en av de verkliga skydden vi i Sverige har mot att någon försökte/försöker kuppa fram en icke folkvald regering och därigenom komma över alla möjliga hemligheter som finns och måste finnas i varje stat så och i Sverige för att vi skall kunna leva i den frihet som vi trots allt har och som är större efter FRA-lagens införande även om många som fortfarande tror på fairy tales från kalla krigets dagar inte fått detta klart för sig. Även om en sittande minister är clearad, vilket torde vara fallet med de som blir Försvarsministrar, så är det aldrig person som skall skyddas utan Rikets säkerhet. Helt i enlighet med våra svenska Grundlagar. Sveriges Grundlagar gäller i Sverige. Sverige är inte så stora på den globala världens arena som många här tror. Sverige har aldrig varit så snövita som många försökt inbilla svensken men som var väl känt både för de stora världsmakterna och andra.

Svensken har också väldigt dålig kunskap om Saudi Arabien. I de debattinlägg som synts i media framgår att många har en bild som verkar vara en blandning av dagens verklighets Afganistan och Lawrence of Arabias tidevarv. Det har gått de flesta förbi att kvinnor får gå på universitet och inneha chefstjänster, regeringsposition m.m. i dagens Saudiarabien. Det har även gått de flesta förbi att såväl utbildningsnivå som medicinsk vård inte ligger långt efter, om det gör det, vår egen för de som är Saudi Arabiska medborgare. Nåväl Saudi Arabien har fortfarande förbud mot att kvinnor kör bil. Det är under diskussion. Saudi Arabien har dödsstraff som så många andra av världens länder tyvärr har. Däremot hörs det sällan talas om att kvinnor tvångsgifts och behandlas så illa som kvinnor gör i t.ex. Pakistan eller i vissa andra arabiska och asiatiska länder. Rätt skall vara rätt även om de svenska geografiböckerna för Grundskolan lämnat mycket övrigt att önska om Saudi Arabiens utveckling mot demokrati från 70-talet och fram till idag.

Svensken har med andra ord minst lika dålig kunskap om dagens Saudi Arabien som svensken har om vad som hände i Sverige på 60- och 70-talet. Säger tyvärr alltför mycket om vår grundskola. Mer än de flesta politiskt aktiva oavsett parti förstår.

Försvarsministern skulle skyddas, GP 28 mars 2012
Ministern skulle skyddas, SvD 28 mars 2012
”Han måste skyddas”, Aftonbladet 28 mars 2012
det är så vansinnigt att någon tjänsteman kunnat få för sig att han ägt rätten att skriva under ett mellanstatligt avtal. Finns ingenting i svenska grundlagar och övriga lagar som ger en tjänsteman rätten att få sådan delegering utan finns flera hinder för att något sådant skulle kunna förekomma. Vad värre för tjänstemannen är att det i klartext står att de lagar, förordningar och beslut som inte följer Grundlagen inte är giltiga. Någon längre ner har precis som i vårt eget lokala fall Göteborg fått för sig att delegering varit tillåten. All delegering som är tillåten måste diarieföras och finnas med vid beslut samt i avtal.

Tjänstemannen har varit ute och cyklat och får ta sitt ansvar. Vid den typen av avtal som tjänstemannen sägs skrivit under hade det utöver diarieföring av godkänd delegation från Försvarsdepartementet även varit nödvändigt med godkänd delegation från Utrikesdepartementet samt ett preliminärt avtal skulle för att det ens skulle varit bindande tvingats godkännas av båda länders regeringar med underskrifter av ministrar. Mellanstatliga avtal måste alltid skrivas under av ansvariga ministrar i båda länder för att vara giltiga. Var i hela fridens namn gick den tjänstemannen i skolan???

Tillägg 11.27 Fler som jag undrar var de gick i skolan….. Sluta lek James Bond, Tolgfors, Ledarkrönika Aftonbladet 28 mars 2012 Hur långt ner i okunskap har svenska skolans Samhällskunskapsutlärning ramlat??????

Read Full Post »

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »