Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kursmål o Betygskriterie Godkänt Idrott’

Att det ens skall behöva sägas, det är beklagligt.
I Sverige gäller Svenska Grundlagar. Samtliga styrs av vad som står i Regeringsformen!
Till skillnad från många länder behöver det inte rapas upp när våra Grundlagar gäller!
FINNS DET INGET UNDANTAG I REGERINGSFORMEN, SÅ GÄLLER REGERINGSFORMENS KRAV PÅ ALLA SOM FÖR OFFENTLIGAS RÄKNING ÄR UTFÖRARE. SÅ enkelt är det!

Se även Regeringsformens 1 kap 2§ gäller även simkunskap

Men något är allvarligt fel i Sverige 2015 när det ens kan ifrågasättas att Regeringsformen alltid gäller i Sverige.
Ett annat exempel på att myndigheter och politiker glömt bort vad som ALLTID gäller:

Regeringsformen
Grundläggande fri och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.

Redan här följer det av Regeringsformen att de som inte är svenska medborgare INTE är tillförsäkrade frihet att förflyta sig inom riket (Sverige).
Men Regeringsformen gör även klart:
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
……

Det förefaller mig med bakgrund till ovanstående som klart finns skrivet som undantag för fri- och rättigheters begränsande, märkligt att det överhuvudtaget varit möjligt att en person som Migrationsverket beslutat att omedelbart verkställa utvisning av, haft möjlighet att ta sig till IKEA och där mörda 2 människor.

35-åringen skulle avvisas från Sverige, Aftonbladet 12 augusti 2015
Misstänkte mördaren skulle avvisas, DN 12 augusti 2015

Read Full Post »

Det är då märkligt att alldeles för många, även Csaba Bene Perlenberg på DN, inte fått lära in att i Sverige gäller ALLTID svenska Grundlagar. Speciellt viktigt är det att allt där Offentliga är med på ett hörn, huvudman med varierande utförare eller som när det gäller Simning som finns reglerad i Skollag och kursmål för ämne i skola i Sverige, så är det totalt förbjudet för de som utför verksamheten i simhallar eller i simskolor att diskriminera, positivt eller negativt.

I SVERIGE GÄLLER ALLTID SVENSKA GRUNDLAGAR OCH ANDRA LAGAR:

Alldeles för många yngre svenskar har i och för sig haft icke ämnesbehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Det är ingen ursäkt. Lika lite är det en ursäkt att stor del av dessa icke ämnesbehöriga lärare inte ens varit behöriga lärare. Tvärt om har svenska kommuner och rektorer en stor skuld i att så många tokiga uppgifter om vad som är tillåtet och vad som våra Grundlagar förbjuder aldrig lärdes in. Än mindre kontrollerades, vilket lärare har skyldighet att kontrollera, att det lärts ut, lärts in samt förståtts av samtliga skolelever.

Simning och lekar i vatten

Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är viktigt för att kunna utnyttja hav och sjö samt för att förhindra olyckor. När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten.

Undervisningen börjar redan i årskurs 1-3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, samt att simma i mag-och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Inom årskursintervallerna kan skolan välja när undervisningen ska ske.

För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska en elev:
• kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
• kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

All skolverksamhet lyder under Sveriges Grundlagar. Regeringsformens 1 kap 2§ TOTALFÖRBJUDER diskriminering positiv såväl som negativ:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den
enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
…..
Regeringsformen, Statsskickets grunder, Svensk författningssamling, riksdagen.se

Read Full Post »