Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kurskrav betyg E 9:an Samhällskunskap’

Börja med att lära dig förstå orden i Regeringsformen Gustav Fridolin. Fortsätt med att läsa och lära dig förstå vad som krävs för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap i 9:an!
Du uppfyller inte i något av dina sk. utspel om skolan de kursmål som finns för att läraren skall få sätta ens betyget ”E”.
Skrämmande okunskap. VET HUT!

Gustav Fridolin verkar ha andra tankar vad gäller politikens makt över läromedlen.

Den 15 januari meddelade Dagens Nyheter att det är ont om kvinnor i grundskolans historieböcker: blott 13 procent. Det sjöng till i sociala medier och efter några timmar var Gustav Fridolin på banan. Läromedelsproducenterna skulle kallas upp för att förklara sig.

I går möttes de. Och utbildningsministern meddelar att myndigheterna ska bli mer delaktiga i kontrollen och utvecklingen av läroböcker.Lägg inte näsan i skolboken, Fridolin, Ann-Charlotte Marteus ledarsidan Expressen 5 februari 2014

REGERINGSFORMEN FÖRBJUDER MINISTERSTYRE

REGERINGSFORMEN
12 kap. Förvaltningen

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Dags att anmäla Gustav Fridolin till JO samt Förvaltningsdomstol OCH till KU. I första fallet för att han i klartext säger att han avser bryta mot Grundlag. Anmälan till JO och KU bör ske av Riksdagsmän/Riksdagskvinnor. Anmälan till Förvaltningsdomstol kan däremot ske och borde ske av vilken myndig elev i Gymnasieskolan som helst som efter Gustav Fridolins uttalande kan visa att Fridolin försöker side steppa Regeringsformens 1 kap 2§ samt Tryckfrihetsförordningen!
OM jag hade suttit i Riksdagen, så hade Gustav Fridolins uppvisade respekt för Demokrati och Sveriges Grundlagar varit min motivering för anmälan till Misstroendeomröstning. SVERIGE ÄR INTE SOCIALISTISKT OCH ABSOLUT INTE RÖTT+GRÖN RÖRA BLANDAT!

En gång i tiden, långt efter att jag börjat läsa på universitet, trodde jag att Sverige var ett föredöme när det gällde fri- och rättigheter. Vi hade ju Yttrandefrihetslag, Tryckfrihetslag, o.s.v. Inget fel på Sveriges Grundlagar. Inte heller fel på de begränsningar som finns i Fri- och Rättigheter.
Felet ligger i att det finns politiker och de som påverkar allmänhet samt politiker, läs media och intressegrupper, som antingen Inte lärt sig vad som står i Sveriges Grundlagar eller av okänd anledning Inte respekterar vad som står i Sveriges Grundlagar
eller ännu värre Medvetet låtsas som om det inte finns förbjudet för Svenska Staten och Riksdagen att lägga sig i.
Fundering – Varför respekteras inte Regeringsformen?

Read Full Post »

När Palm anmäler Söder för användande av i Sverige vanligt ord, om än med ironi och riktigt spetsig sådan (helt i stil med Karl Gerhards nålsting i Den ökända hästen från Troja, dagens visa.com som 9 augusti 1940 fick Sveriges Överståthållarämbete att förbjuda versen i fråga. Frågan är om Palm (S) i aktuell krissituation nu och Socialdemokraterna då, tycks det mig, har respekt för Yttrandefriheten?

Veronica Palm (S) har polisanmält Björn Söder (SD) för ett inlägg på FacebookPalm: Söder kopplar ihop alla muslimer med en terroristhandling, Veronica Palm tv4.se 9 januari 2015

Palm anmäler Söders Facebookinlägg, Expressen 9 januari 2015
Palm anmäler Söders Facebooksinlägg, Sydsvenska 9 januari 2015

Yttrandefriheten har i Socialdemokratisk tappning åter än en gång fått Tyck som jag-syndromets okunniga att gå i taket TROTS att Sverige i en Högsta Domstolsdom har ett prejudikat som gör klart vad som gäller när det verkligen handlar om Hets mot folkgrupp…….

Logiken brister hos de som slussats igenom skolan utan att ha visat upp att de logiskt förstått det de borde lärt sig förstå redan under de sju första skolåren…. Om A kan innebära B, och B ingår som del av C, så är det därmed inte bevisat eller ens möjligt logiskt att påstå att B sagt av X skulle vara detsamma som att X avser att A skulle vara samma som hela B…… 4:ans kurs i matematik med krångligare ord här, samt 7:ans historiekurs och det som ingår i godkäntkrav enligt kursmål och betygskriterier för Samhällskunskap årskurs 9….. 🙂 😛 Säg sedan att kunskaperna inte åkt rutschkana i Sverige.

Ställt frågan Har Ni avskaffat Yttrandefriheten, Stefan Löfvén? Må vara att det inte krävs ens 0,1 i Högskoleprovet för att bli politiker. Må vara att ordkunskap, ordförståelse och kunskaper i Samhällskunskap falerar. MEN i SVERIGE GÄLLER på gott och ont SVERIGES GRUNDLAGAR och av SVERIGES RIKSDAG FATTADE BESLUT. T.ex. att det är ALLIANSENS Budget som gäller hela 2015!
Hur har Sveriges politiker i största partiet lyckats misslyckas med kunskapsinhämtning så kapitalt att det ens går att antyda frågan?

Som jag ser det, och andra uttryckt genom åren, så finns det en stor förklaring. Kunskapsskolans förfall och lärarnas sämre arbetsvillkor, sämre fortbildning och röran i klassrummen.

Kunskapsskolans förfall
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet.
Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

……

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
– – – – – -Utdrag ur Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall
Med de dåliga kunskaper som nu visas upp av Socialdemokrater och S + MP regerings ministrar, kan rödgröna röran bli närmare brun än de som beskylls för att vara bruna är….

Read Full Post »

Det kan väl ändå inte vara så illa, Stefan Löfvén, att Du i Din regering har minister/ministrar som inte har lovat dig och alla oss svenska medborgare att de skall respektera SVENSKA GRUNDLAGAR?

Hittade följande i en twittertråd:

Jag utgår från att Du per omgående klarlägger för Bostadsministern att privata uppfattningar hör inte hemma i politiken OCH att det krävs två beslut med mellanliggande val för att ändra Svenska Grundlagar!

Utgår också från att Du är helt klar över att uttalandet i sig är av den art att det faller under det som Riksdagen inte bara kan utan bör såväl väcka misstroendevotum mot enskild minister vilket varje ansvarig svensk politiker också skulle genomföra. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!

När det gäller Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet är det
ALDRIG NÅGONSIN TILLÅTET AV SVENSK REGERING ELLER SVENSK REGERINGSMEDLEM ATT UTTALA SIG PÅ NÅGOT SÄTT SOM INTE ÄR I ENLIGHET REGERINGSFORMEN!
Det i sig innebär ett grundlagsbrott!

Se även: Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet
samt
Sveriges Grundlagar gäller även S + MP regering

Read Full Post »

Nu är det dags för herr trainee till statsminister att läsa och lära in Regeringsformen samt förarbeten som gjorts till densamma. Det var illa nog när Utbildningsminister Fridolin gång på gång visat att han saknar kunskap om vad som står i Regeringsformen trots att han är utbildad till ”Folkskollärare”.
För information bör här klart anges att en Folkskolläraren till skillnad från en ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare INTE har samma ämnesutbildning som denne. Självklart i och för sig för det är grunderna och Sveriges Grundlagar som en Samhällskunskapslärare är skyldig att kunna lära ut så att en elev i Grundskolan som minst skall kunna förstå och visa sig ha förstått vad som står i kraven kursmål för Samhällskunskap samt vad som utifrån Betygskrav står som krav som ALLA måste uppnåtts för att en elev skall få godkänt numera betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

I Sverige herr trainee till Statsminister gäller Sveriges Grundlagar. Inte något annat. Lika lite som i ett antal andra fall som ”Din” minoritetsregering försökt sätta sig över Sveriges Grundlagar, lika lite har Ni rätt till detta i aktuellt ärende. Det är Sveriges Regering dvs Svenska Staten som skrivit under EU-konvention, EU-avtal och har ansvaret, fullständiga ansvaret inklusive det ekonomiska ansvaret, för de som inte är skrivna i en svensk kommun och som kommit hit utifrån av Svenska Staten underskrivna EU-handlingar! Finns ingen som helst juridisk möjlighet att överlåta det ansvaret på Svenska Kommuner. Visar endast på extremt dålig kunskap om Sveriges Grundlagar! Det är inte tillåtet varken för Regering eller Riksdag att försämra det som finns skrivet i Svensk Grundlag annat än med beslut före och efter ett Riksdagsval!

Regeringsformen
14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.

Att det i den nya, troligen tillfälliga, svenska regeringen finns de som går och tror att detta innebär att det skulle vara tillåtet att begränsa Kommunala självstyret genom vanlig lag, är tyvärr alltför vanligt om man skall läsa vad Er minoritetsregering framfört sedan valet 14 september innevarande år. Så är icke fallet! Det är viktigt att gå längre upp i Regeringsformen för att få klart vad som utgör Grunden för Sveriges Regeringsform
(Som visas nedan finns det också i Regeringsformen klara begränsningar för vad som gäller avseende Icke svenska medborgare

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

I klartext för Er som likt nya regeringens statsminister och ministrar inte förstår att läsa kanslisvenska och som inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap: Det går inte för en svensk regering som representerar Svenska Staten att försöka lasta över ansvaret för Svenska Statens avtal med EU eller för Svenska Statens lagändringar utifrån EU-direktiv på svensk kommun. Det är och förblir Grundlagsbrott. Läs förarbeten till Regeringsformen! Som minst borde ministrar och statsminister i Sverige ha eller skaffa sig ordkunskap nog att förstå detta som bland annat följer av vad som står i Regeringsformen!

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om
.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Finns inget där som ens gav sittande minoritetsregering rätten att utan Riksdagens (obs inte enbart Utrikesutskottets vilket Ni ju inte brydde Er om) godkännande erkänna staten Palestina.

Saknar här fullständigt betydelse att Palestina som stat borde godkänts av FN i samma ögonblick som Israel godtogs som självständig stat. Saknar också i förhållande till Svensk Grundlag helt betydelse vad palestinier gör för att rädda sitt land från ockupation och trakasserier. Observera i sammanhanget att såväl sittande som tidigare regering har kort minne och verkar föredra att glömma att det som Agent 19, Falken m.fl. gjorde för att få Norge fritt från Nazisterna i princip är samma sak som sker från Palestiniers sida. Det är i FN och EU som Sverige bör påtala den Mänskliga Rättigheten som alla som blivit ockuperade/fråntagna land att få sitt eget land erkänt! Men Svensk Grundlag tillät Er inte att göra detta! Lika lite har en minoritetsregering rätten att ge sig på Kommunala självstyret via lagar som inte avser rättigheter för Kommunernas egna invånare. Till det krävs det Grundlagsändring i 1:a Kapitlet Regeringsformen. Vilket en Författningsdomstol hade gjort klart för länge sedan! Om vi bara haft en….

Stefan Löfvén hotar med straffavgifter, Expressen 6 november 2014 Hota kan Du Stefan Löfvén men Du äger inte juridisk rätt att driva igenom detta utan Grundlagsändring OCH dessutom måste Du ha Riksdagen bakom dig för att utöver Grundlagsändring genomdriva detta. Lär Dig Sveriges Grundlagar och vad som gäller i en Demokrati!

Det minsta Sveriges medborgare, oavsett var den enskilde medborgarens föräldrar är födda, kan begära av Sveriges Regering är att Statsministern och övriga ministrar KAN SAMT RESPEKTERAR SVENSKA GRUNDLAGAR!

Read Full Post »

Vänsternissar i svenska media förnekar sig inte:

Inflik 7 november 2014:
Dagens absolut dummaste artikel står Eva Francell Aftonbladet för under rubrik: Alliansen skickar in en atombomb skriver hon på ledarsidan:
Oppositionen kunde inte hålla sig.

Trots att Stefan Löfven redan har fullt upp med Miljöpartiets alla krav väljer Alliansen att köra in ännu en kil. Den här gången är bomben kärnbestyckad.

Anna Kinberg Batra säger i dag att hon är öppen för samtal med regeringen om den långsiktiga energipolitiken. Hennes villkor är dock att 2010 års energibeslut ligger fast och blir bas för samtalen i Stefan Löfvens energikommission. Hon vill att de ska ”ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften”.

Läs min twitterkommentar:

Ursprunglig text 5 november 2014
I går gick Sverigedemokraterna, via anonyma källor, ut i Aftonbladet och hotade att fälla Stefan Löfvens budget. Liknande tongångar har nu hörts en tid från partiet.

Ingen vet om Sverigedemokraterna menar allvar eller om de bara vill få så mycket utrymme i medierna som möjligt. Men oavsett vilket ges partiet nu en oproportionerligt stor roll som enbart beror på att de borgerliga partierna valt att gå fram med en ”alliansbudget” i stället för att som brukligt lägga partimotionerLägg ner rösterna om budgeten, M; Anders Lindberg i Aftonbladets ledarkrönika 5 november 2014 Morsning! Dröm vidare om att försämra Sveriges framtid!

Så kan Alliansen undvika ett nyval, Rebecka Martikainen på Expressen intervjuar S-statsvetare 4 november 2014

ALLIANSEN BEHÖVER INTE FRUKTA ETT NYVAL! VÄRRE FÖR SVERIGE VORE FORTSATT TRAINEE OCH MUPP-POLITIK!

Vänsternissar i media tycker att det S + MP regeringen lägger fram i budget det skall också Allianspartierna som minst omfamna med att lägga ner sina röster. Allt för att stoppa Sverigedemokraterna från inflytande. Demokrati innebär att man låter sin värste fiende få exakt samma rättigheter som gäller för sig själv! Allt annat är ren och skär mobbning och diskriminering. Att jag aldrig skulle rösta på SD innebär inte att jag önskar hindra demokratin! Det många måste lära sig är att åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet m.m. gäller alla som inte faller under FN:s rasdiskrimineringskonvention. Där faller inte SD oavsett vad många ”Tyck som jag”-syndromets media- och politikerskara anser!

Skatter – S+MP budget
I villande skogen han vallar sin hjord av bångstyriga ministrar vi vanliga dödliga börjar undra vilka som är inkvoterade och på vilket beslutsunderlag…..

Massiv kritik hot höjd skatt, DN 17 oktober 2014
Remisskritik mot skatteförslag, SvD 17 oktober 2014

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars CalmforsI villande skogen Löfvén vallar sin hjord, Norah4you 17 oktober 2014

Miljöfrågan
Enligt Kemikalieinspektionen finns i år ingen variant av färgsorten som är tillåten i Sverige.
Åsa Romson har utgått ifrån att färgen inte är förbjuden, uppger hon. Hon avslöjar även att hon släpper ut disk-, bad- och tvättvatten.

– Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.
Enligt Romson går det inte att tvätta botten på större båtar på det sätt som MP förespråkar som giftfritt alternativ.
Redan 2011 skrev Aftonbladet om Romsons segelskuta Jens Kiil, och att den värms upp med oljepanna
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014
Åsa Romson är en katastrof till Miljöminister Inte kan väl någon kalla henne Grön efter detta?Åsa Romsons samvete rymligt, Norah4you 6 oktober 2014

Integrationspolitik
”Kommunernas ansvar”

Hittills i år har 1 465 personer avhysts från tillfälliga bosättningar, enligt Kronofogden. Det kan jämföras med cirka 900 avhysningar under hela förra året. Majoriteten är romer från östra Europa som drömmer om försörjning, men resan till Sverige slutar ofta med tiggeri och miserabla levnadsvillkor. Många kommuner vet inte hur de ska hantera situationen, säger Leif Klingensjö, enhetschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

-Vår ambition är att försöka få till någon slags gemensam plan eller åtgärdsprogram tillsammans med regeringen.

Landets nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér, låter dock hälsa att kommunerna får lösa problemet själva.

-I Sverige är det här kommunernas ansvar. Regeringen kan däremot prata med ursprungsländerna, till exempel Rumänien. Det har man gjort och det tänker jag fortsätta med.”EU-migranter kommuners ansvar, GP 26 oktober 2014
BAKLÄXA! Det är svenska staten inte Sveriges Kommuner som träffat samtliga avtal gällande Sveriges medlemskap i EU! Det krävs ändring i Regeringsformen SAMT i Kommunallag (avskaffande av den Kommunala självbestämmanderätten) för att Staten oavsett vilken regering som sitter INTE SKALL VARA JURIDISKT SKYLDIGA ATT TA ANSVAR FÖR AV STATEN FATTADE AVTAL OCH BESLUT!

forts på S+MP regeringens oförmåga ta ansvar
Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!Ryggradslöse Fridolin, Norah4you 1 november 2014

Ovanstående är bara en liten droppe bland S + MP regeringens farliga förslag för Sveriges Framtid, Svensk Arbetsmarknad och Möjlighet att hjälpa de som behöver få skydd pga krig!

Read Full Post »

En gång i tiden, långt efter att jag börjat läsa på universitet, trodde jag att Sverige var ett föredöme när det gällde fri- och rättigheter. Vi hade ju Yttrandefrihetslag, Tryckfrihetslag, o.s.v. Inget fel på Sveriges Grundlagar. Inte heller fel på de begränsningar som finns i Fri- och Rättigheter.
Felet ligger i att det finns politiker och de som påverkar allmänhet samt politiker, läs media och intressegrupper, som antingen Inte lärt sig vad som står i Sveriges Grundlagar eller av okänd anledning Inte respekterar vad som står i Sveriges Grundlagar
eller ännu värre Medvetet låtsas som om det inte finns förbjudet för Svenska Staten och Riksdagen att lägga sig i.

Lite går väl att skylla på ”Alla skall med-skolan”. Mycket på att svenska skolan började urholkas kunskaps-/inlärningsmässigt i och med att Grundskolan infördes. Utgångspunkten för Grundskolan var bra. Vi som fick förmånen att gå på Tornhagsskolan i Linköping, Statens Försöksskola för Grundskola, innan den infördes såg samarbetet som fanns med Finland. Vi hade välutbildade lärare och i naturvetenskapliga ämnen fick eleverna själva styra sin inlärningsmöjlighet när vi läst och lärt in (viktigt var att vi hade prov i t.ex. matematik regelbundet dels för att se att vi lärt in – påverkade betyg självfallet, dels för att se att vi förstått det vi lärt in!)

Men som sagt ovan: Alla som borde ha lärt sig Sveriges Grundlagar redan i Grundskolan, finns som kursmål i Samhällskunskap för betyget E, har inte lärt in än mindre förstått vad där står.

Titta på läroböckerna idag. De är ofta mycket torftiga i att lära ut svenska språket. Kommatering och grammatik introduceras inte bakvägen. Orden i dagens läroböcker är så rudimentera att de är för enkla för nästan varenda elev som tagit sig igenom manualerna för att lägga in ett nytt dataspel. Samtidigt för svåra för de elever som inte fått den grundläggande hjälp som många behöver under de första två terminerna, dvs i första klass. Innehållet skall vi bara inte prata om. Texterna i dagens läroböcker är ofta kortare och med mer politiskt korrekt information. Det gick snett den dagen Olof Palme blev skolminister. Sedan har det bara gått utför.Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013

Det var där det började. År 1968….

Svenska skolan – kunskap/utbildning
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Utan grundläggande ordkunskap, ordförståelse och övning, övning, övning, blir det som lärs in något som inte hamnar på rätt plats i pusslet. Det krävs speciallärare och den utbildningen avskaffade ju S som så mycket annat 🙂

En annan viktig bit för att förstå varför det finns politiker och mediafolk som inte bryr sig om Sveriges Grundlagar kommer utifrån att många idag är så vana vid att skylla på andra: Det är inte mitt bord/inte min fråga samt att vi i Sverige har en nästan sjuklig önskan av att vara alla till lags. Det brukar kallas att vi förhandlar tills vi blir ense. Men Regeringsformen sätter klara gränser för vad Regering och Riksdag FÅR lägga sig i och HUR de om de vill påverka det de inte FÅR lägga sig i skall förhålla sig.

Exempel 1:

Regeringsformen
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Sveriges Grundlagar gäller även S-MP regering samt Bakläxa utbildningsminister Fridolin

Exempel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Detta tolkade t.o.m. Justitiekanslern som om det inte skulle medföra ersättning till en född som svensk och levt som svensk men som vid 18 års ålder pga att föräldraskapet omprövades och blev fråntagen sitt svenska medborgarskap… men Högsta Domstolen beslöt annat. Enklare hade varit om vi haft Författningsdomstol….

Ett av de principiellt viktigaste besluten som HD, Högsta Domstolen, i Sverige någonsin tagit har klargjort: att en bestämmelse i regeringsformen om att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap har överträtts.Ersätts för indraget medborgarskap, SvD 23 april 2014
samt att killen som råkade ut för detta har rätt till ersättning trots att det inte står i Regeringsformen att sådan skall utgå när staten och/eller svensk myndighet bryter mot regeringsformen.

Det principiellt viktiga är alltså det som borde varit självklart, men som alltför många svenska myndigheter gång på gång syndar mot: I Sverige gäller svenska Grundlagar, samt att brott mot Grundlag kan medge rätt till skadestånd.HD klargör: Regeringsformen skall följas

Exempel 3:
Detta med att demokratibegreppet tolkas utifrån ”Som jag tycker”-syndromet och att vi i Sverige saknar Författningsdomstol får absurda konsekvenser.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder.

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
Det märkliga är som alla ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare vet att detta måste lärts in, obs inte bara lärts ut, för att eleven skall kunna visa att den förstår vad demokratibegreppet innebär och därmed som minst uppnått en av de viktigaste målen för att överhuvudtaget vara berättigad att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9…..
Har vi så många ämnesobehöriga SO-lärare, så många icke stadiebehöriga Samhällskunskapslärare eller är det så många som aldrig satt sin fot på lärarhögskolan som undervisar i ett så viktigt ämne?
Kvotering strider mot Regeringsformen 1 kap2§

Personlig kommentar: Självklarheter som aldrig behövt ifrågasättas om Sverige hade haft en Författningsdomstol! Vad hjälper aldrig så fina ord i våra Grundlagar om även ledande politiker struntar i dem?

Sedan kan man precis som SasjaL i den rebloggade artikeln undra över medias censur av åsikter som får föras fram i debatter…. Mediacensurens Sverige I och II

Read Full Post »

Jag håller med Annicka Engblom, M, när hon KU-anmäler statsministern. Statsminister Löfvén och Utrikesminister Margot Wallström har fel om de tror att det är formalia att något som enligt vår svenska Regeringsform SKALL beslutas i Utrikesnämnd är tillåtet att anta att det kommer att godkännas i Utrikesnämnden. Vi lever inte i en kommunistisk eller socialistisk stat!

Moderat ledamot KU-anmäler Löfvén, DN 7 oktober 2014

Löfvén kan yra om ”Samarbetsregering” bäst han vill. Det är tillåtet för honom att vara naiv och tro att andra skall ”rätta sig i ledet” och ”gilla läget”. Men Löfvén har inte ens besvarat frågan: Psst Löfven, var är ditt riksdagsstöd? än mindre har Löfvens regering ökat sin andel totalt sett i Riksdagen. Psst Löfvén. Ni ökade inte Statsminister Löfvén är helt beroende av att Sverigedemokraterna stödjer honom för att få igenom en enda budgetpost eller ett stort beslut i Riksdagen. Allt annat är rent nys!

Löfvén är inte heller ensam i sin regering om att bryta mot Regeringsformen. Utbildningsminister Fridolin får bakläxa för att inte ha läst/förstått att kapitel 12 ingalunda är formalia.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.Bakläxa Utbildningsminister Fridolin

Read Full Post »

Allra först – herr utbildningsminister skall vara tacksam att han inte hade mig som lärare i Samhällskunskap. Herr utbildningsminister uppfyller nämligen inte kraven för att vara berättigad till betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
Se Fridolin trampade rakt i klaveret, Norah4you 30 september 2014

Fridolins krav: Stoppa Vattenfalls planer, Expressen 4 oktober 2014

Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt herr utbildningsminister.
I Sverige gäller Regeringsformen som är en av våra Grundlagar.

Läs noga texten nedan och försök förstå vad där står. Förstår att ordkunskap kan vara bristvara ibland. Men inte godkänt att vara så okunnig på ministernivå med erfarenhet från Sveriges Riksdag!

Regeringsformen

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Fridolin: Hall skall följa Riksdagens beslut, SvD 4 oktober 2014
NEJ det skall han inte! Hall skall följa sin styrelses beslut och det är via direktiv till statens representanter i styrelsen som ev. kommande riksdagsbeslut skall överlämnas – men riksdagen äger enligt Regeringsformen inte rätt att ta över beslut hos myndighet eller statligt företag! Se även: Ministerstyre inte tillåtet i Sverige, Norah4you 16 februari 2013
Grundläggande kunskap som varje svensk elev får att läsa in i sin Samhällskunskapsbok, herr utbildningsminister.

Read Full Post »

Det borde vara ett minimikrav att blivande ministrar kan läsa innantill och förstå Regeringsformen. En av Sveriges Grundlagar och den där allt viktigt står! Men Fridolin, folkhögskollärarutbildad visar komplett okunskap.

Fridolin hotar med lag om kvotering, SvD 30 september 2014 Hur kan någon som inte lärt in Regeringsformen ens vara påtänkt till svensk minister?
Fridolin hotar med kvotering i börsbolag, DN 30 september 2014

Frågan är om det saknas ordförståelse för det kan väl ändå inte vara så illa att Fridolin aldrig lärde in det som ingår i Kurskrav för betyg E i ämnet samhällskunskap i 9:an?
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.Samhällskunskap, Kurskrav för betyg E

😛 ??????

Bra på twitter idag:

LÄS NOGA FRIDOLIN:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Att det ”allmänna” diskriminerar någon enda person på grund av kön m.m. Positiv särbehandling är totalt förbjudet enligt Regeringsformen, vilket ett antal högskolor fått erfara som försökt sig på positiv särbehandling pga kön vid antagning! All Offentlig verksamhet inklusive Regering, Riksdag ner till utövare av Offentlig verksamhet är SKYLDIGA att följa Regeringsformen. Som du troligen vet Fridolin, så krävs det beslut av två riksdagar med mellanliggande val för att ändra i våra Grundlagar! BAKLÄXA.

För övrigt är ditt okunniga hot till svenska företagsstyrelser ett bevis på din egen okunskap. Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt. Diktat och hot om diktat hör inte hemma i en demokrati. Utspelet visar än en gång att Kunskap trillar inte från ovan

Svenskt näringsliv sågar Fridolins utspel, SvD 30 september 2014

Read Full Post »