Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘KU (Konstitutionsutskottet)’

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Märkligt att Konstitutionsutskottets medlemmar år 2014 inte lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig lärare lär ut och som ingår i vad elever skall ha lärt in för att vara berättigade till godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

Statsminister Reinfeldt är däremot påläst. Reinfeldt: Styrelsen ansvarig, GP 17 april 2014
Självfallet eftersom Sveriges Grundlagar inklusive Regeringsformen MÅSTE följas av svenska regeringar! Märkligt är att det finns en enda riksdagsman som inte lärt in, förstått och lever upp till att Sveriges Grundlagar gäller i Sverige!

Vanligtvis välinformerade Lena Mellin på Aftonbladet verkar ha missat att det ingalunda är Reinfeldts eller annan statsministers uppgift att veta om vad svensk myndighet har för stora affärer på gång. Lena Mellin: Någon har definitivt fel, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 17 april 2014 Denne ”någon” är Konstitutionsutskottets ordförande, inte någon i regeringen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Att det sitter folk i svensk Riksdag som inte kan svenska grundlagarna är skrämmande. Inte konstigt att många beslut verkar ogenomtänkta.

Okunskapen är stor i Konstitutionsutskottet samt i media om vad som står i svenska Grundlagar….. ett av många exempel: ”Beklämmande slutsats av förhören om Nuon”, SvD 17 april 2014

Vänligen läs även: Regeringsformens 10 kap 13§.
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408).
Där står det i klartext VAR ansvaret ligger. Det är Myndighetens ansvar att hålla respektive departementschef informerad. Problemet som jag ser det är att vi ingenstans i Regeringsformen har klarlagt straff för Myndighet som inte följer denna eller annan Grundlags krav!

Nu ska Reinfeldt grillas om Nuon, Expressen 17 april 2014 KU visar att KU:s medlemmar inte förstått 9:e klass kursmålskrav i Samhällskunskap. Hur i hela fridens namn kan sådana tillåtas fatta beslut som rör svenskens väl och ve?

Nya slaget mot Maud Olofsson, Expressen 17 april 2014 Ex-chef för Nuon med andra ord part i målet tillåts breda ut sig som vore han utomstående expert…. Vänsternissar är sig lika oavsett vilken tidning de får att ta upp ”tyck som jag” åsikter som sanningar…..

Reinfeldt KU-förhörs om Nuonaffären, DN 17 april 2014
SvD-s granskning av Nuonaffären, SvD 17 april 2014

I en demokrati är Regering och Myndigheter inte samma sak. Myndigheter är myndigheter för att de har eget beslutsansvar utifrån gällande konstitution och de riktlinjer som getts. I en demokrati är heller inte Regering och av myndighet helt eller delvis ägt företag samma sak oaktat att skötsel av riktlinjer för företaget samt instruktioner till regeringens representanter i företagets styrelse ligger under ett departement. Verkligen på tiden att Sverige får en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. KU saknar kompetens!

Norah4you's Weblog

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i…

Visa originalinlägg 703 fler ord

Read Full Post »

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

Det är roligt att tre ledande politiker i tre partier bevisar att de inte kan Svenska Grundlagarna. Skandal är kanske bättre ord. Det är en av huvudpelarna i Svensk Demokrati att ingen skall behöva tala om var man står politiskt, förutsatt att man inte är politiker alltså. Snurren som avslöjar sig själva är däremot roliga…… Så finns det de som inte förstår vad som menas när vi som kritiserar Grundskolan ibland kallar den flumskolan. Det är en sak att lära sig rabbla upp vad som står i läroböckerna och att återge vad läraren säger. Något helt annat att ha lärt in vad orden som står betyder och innebär…..

Parier som tar emot gåvor anonymt ska inte få bidrag,
Peter Eriksson (MP), Björn von Sydow (S) och Mia Sydow Mölleby (V) på DN Debatt 5 februari 2014
Det är en skam för Sverige att vi har som minst tre politiker som sitter i Konstitutionsutskottet och har lång politisk erfarenhet utan att de lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare utifrån kursmål har rätt att kräva för att ge godkänt i ämnet Samhällskunskap!

I Sverige gäller svenska Grundlagar – inte politiskt korrekt tolkningar av desamma utifrån någon tids speciella politiska vinklar och önskningar! Sverige behöver en Författningsdomstol snarast!

Nytt försök mota anonyma partibidrag, GP 5 februari 2014
Nytt försök mota anonyma partibidrag, SvD 5 februari 2014

Brott mot svensk grundlag samt förslag som direkt eller indirekt innebär ett brott mot svenska Grundlagar borde finnas med i Brottsbalken fram till dess att vi får en Författningsdomstol som självfallet får de lagar som krävs för att stoppa alla försök att desinformera/bryta mot demokrati o.s.v. SKANDAL är ordet!

Read Full Post »

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i dagligt tal brukar kallas förbudet mot ministerstyre. Riksdagen har till uppgift att granska att ministerstyre inte förekommer. Om regeringen tycker att myndighetens tillämpning av en lag är felaktig, får regeringen i stället föreslå förändringar i den lagen.

Myndigheter

Detta utgår från Regeringsformen. Vilket samtliga politiker som sitter i svensk Riksdag precis som alla journalister som gått i svensk Grundskola eller Gymnasium skulle ha lärt sig om de skall anses ha uppnått Kursmål för Godkänt (som det kallades när de gick i skolan) i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utdrag ur REGERINGSFORMEN
1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
– – – –
Kommentar: De styrelser som utses i statligt helägda bolag, de fullgör ett offentligt förvaltningsuppdrag för det bolag de är utsedda att sitta i styrelse för!
– – – –
12 kap. FÖRVALTNING
Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet
2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).
3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Konkret innebär detta att en sittande regering, och socialdemokraterna satt när frågan först kom på bordet precis som Alliansen sitter nu, när de regleringsinstrument som gäller ett statligt företag/en förvaltning/en myndighet inte direkt kan sägas strida mot reglerinstrumentet och svenska lagar, FÅR sittande regering endast kan ställa frågor för att få klarhet i om svenska lagar följs (om så inte är fallet, kan sittande regering avsätta styrelsen för statligt bolag/förvaltning/myndighet etc). Om en styrelse i ett statligt bolag säger att lagar följs, samt regeringen inte tycker att lagarna är tillfyllest, får regeringen lägga fram nytt lagförslag till Riksdagen som får besluta. Allt ministerstyre är förbjudet och har så varit under hela vår nuvarande Grundlagars existens! Mycket av det som media, journalister och politiker idag yttrar sig om är saker som kräver GRUNDLAGSÄNDRING utöver ändring i lagar, föreskrifter m.m. efter en Grundlagsändring.

Skall vi, svenska folket, behöva kräva legitimering av politiker som visar att de lärt in samt förstått och är beredda att följa våra Grundlagar? Författningsdomstol behövs snabbare än kvickt!

Behov av styrning, GP ledarsidan 16 februari 2013 Att ett behov anses föreligga är inte skäl nog att ändra i Regeringsform för att Sveriges sittande ministrar skall få rätt att lägga sig i frågor de inte själva är kapabla att förstå. Varje sittande regering borde däremot se till att ministrar är väl skolade i hur man skriver de reglerinstrument/förordningar och lagar som skall se till att statligt ägda företag, förvaltningar (inklusive kommuner och landsting) samt statliga myndigheter följer de direktiv som fastställts och som bygger på svenska lagar, dvs lutande sig mot våra svenska grundlagar!

Löfven kräver svar – men S positivt 2009, Expressen 15 februari 2013
Storbråk om ansvaret för Nuonfiaskot, SvD 16 februari 2013 Hur många är villiga att visa sin okunnighet och sin inkompetens? Verkar vara många av artikeln att döma. 😛

97 miljarder bra frågor, Anders Lindberg ledarkrönika Aftonbladet 15 februari 2013 Det räcker med en fråga till Anders Lindberg: Fick inte du lära dig om Sveriges Grundlagar och styrandet av Sverige i skolan? Om så var fallet, så är du att beklaga för då har du troligen inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap oavsett hur trevlig och ‘bra’ den läraren var!
Oppositionen kräver svar från Reinfeldt, SvD 15 februari 2013 Det är tillåtet att vara dum i Sverige, som jag påpekat flera gånger, men det ÄR dumt att själva bevisa att man är dum. Endast den som inte kan Regeringsformen kan komma på tanken att låta svenska folket betala KU-förhör för att en statsminister, en minister, FÖLJT SVENSKA GRUNDLAGEN! KU är ingen Författningsdomstol och äger ingen rätt att självständigt tolka gällande Grundlagar än mindre att driva igenom ändringar av desamma. MINISTERSTYRE TOTALT FÖRBJUDET I SVERIGE.

Read Full Post »