Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kristna blev förföljda på asylförläggning’

Nu har det gått alldeles på tok för långt. Det har gått för långt redan tidigare, men nu har det gått snett och det är mycket allvarligt att inte den som är ställföreträdande chef på Migrationsverket HAR LÄRT IN att i SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR.

Hot och trakasserier från fundamentalistiska islamister fick en grupp kristna asylsökande att flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län, skriver tidningen Östra Småland.

Hot och trakasserier från fundamentalistiska islamister fick en grupp kristna asylsökande att flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län, skriver tidningen Östra Småland.

– Vi har fått information från två familjer som menade att de blev trakasserade av en grupp syrier som gjorde att de inte kunde bo kvar, säger Mikael Lönngren, ställföreträdande chef för Migrationsverkets verksamhet i Kalmar län till DN.Kristna flyktingar flyttade från asylboende efter hot av islamister, DN 18 juli 2015

DET ÄR BROTTSLIGT ATT HOTA NÅGON I SVERIGE, ÄR DET DESSUTOM SÅ ATT DET HANDLAR OM HOT MOT EN GRUPP; OAVSETT LITEN ELLER STOR; SOM TRAKASSERAS FÖR SIN RELIGION, SÅ ÄR DET EN SAK SOM GÖR STRAFFET HÅRDARE! Det är knappast troligt att de som hotat andra pga att dessa andra burit kristna symboler, symboler som vi har i Sveriges kultur och tradition, kan räkna med annat än att det skedda försvårar deras möjligheter att få stanna i Sverige. Vad gäller Mikael Lönngrens agerande så faller det under BrB kap 20 tjänstefel!

Småland är dessutom av tradition djupt kristet.

Kristna lämnade asylboende efter hot, Aftonbladet 18 juli 2015
Kristna tvingades flytta från asylboende efter hot, ostrasmaland.se 18 juli 2015

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir
vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter


25 § För andra än svenska medborgare här i riket får
särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter
:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
…..
Källa: Svensk Författningssamling Regeringsformen

Mikael Lönngren, ställföreträdande chef för Migrationsverkets verksamhet i Kalmar län ha missat att han är SKYLDIG att polisanmäla alla trakasserier. Även när det är muslimer som trakasserar kristna. Finns inget undantag utan Svenska Grundlagar gäller i Sverige – Som representant för det Offentliga är Mikael Lönngren skyldig att följa Regeringsformens 1 kap 2§ samt Brottsbalken. Detta oavsett om det är så att de som då blir anmälda genom sina handlingar begått sådant brott att de diskvalificerar sig från att få uppehållstillstånd i Sverige. Nu har det gått för långt! Mycket för långt!

Det är BROTTSLIGT det som de kristna utsatts för. Lika BROTTSLIGT som om det varit muslimer, judar, buddister eller andra som utsatts för sådan behandling. Det faller alltså under Brottsbalken! Samtidigt är det Grundlagsbrott så det sjunger om det. Det är verkligen dags att Sverige får en Författningsdomstol – Förvaltningsdomstolssystemet i all ära, MEN DET ÄR INTE DETSAMMA SOM FÖRFATTNINGSDOMSTOL!

Sverige har liksom Norge och Danmark som minst över 1000 års Kristendom i vår kultur och tradition. Det är också så att den Kristna seden att lägga döda i kistor i jordgravar i öst-västlig riktning har betydligt längre tradition i delar av vårt land än så.

Från ~100 e.Kr. och framåt börjar skelettgravar förekomma allmänt på norra och centrala Jylland. Tidigare hade urngravar varit vanliga under lång tid. På norra och centrala Jylland finns det klart avgränsade begravningsplatser.[1]

På den Skandinaviska halvön skedde en samtidig förändring i begravningssederna efter ~100 e.Kr. Den ”kristna seden”(?) med jordgravar nådde Skåne runt samma tid som den nådde Jylland. Denna återinförda begravningssed tycks helt ha dominerat i Skånes södra delar under 200-talet.[2] I Norge märks förändringen också tidigt. Från Osloområdet spred sig gravskicket med jordbegravning(med eller utan kista) in i Östlandet inom loppet av etthundrafemtio år. Under 300-talet blev jordbe­gravningar van­ligt förekommande längs hela norska kusten ända upp mot Tromsö.[3]

De kristna gravsederna kan redan vid denna tiden ha spridit sig till delar av Sverige. Influenserna märks på öarna i Östersjön före folkvandringstiden. I Jämtland och Medelpad märks en kristen påverkan under 400-talet från norskt område. Fynd från Storsjöområdet har stora likheter i grav­skick, gravformer och tidsperioder som i Norge. Här skiljer sig Jämtland och Medelpad från resterande ”mellansverige”. Hur kan ett kulturinflytande från väster ha spridit sig geografiskt till ”svenskt” område? En trolig inflytelseriktning är från Trondheimsfjorden -> Neadalen -> Vemdalen -> Stjørdalen -> Vattenstäket (nuv. gränsen mot Sverige) -> Storsjöns vattenområde -> Östersjön. Under samma tid spred sig de ”svenska” jord­bruksbygderna vid Indalsälvens och Ljungans utlopp norrut via de båda flod­områdena.[4]

[1] Klindt-Jensen Ole, Foreign influences in Denmark´s early ironage, Køpenhavn 1950, sid 176-179
[2] Strömberg Märtha, Järnåldersguld i Skåne, Lund 1963 sid 44
[3] Norsk Historie, bind 1, red. prof. Knut Mykland, Oslo 1976, sid 252-256
[4] Norsk Historie, bind 1 red. prof. Knut Mykland, Oslo 1976, sid 281ff

– – -Utdrag ur: Utdrag ur första versionen av den Gotiska Mosaiken
Den Gotiska Mosaiken del 1 kapitel 8;
© Johansson Inger E, Den Gotiska Mosaiken manuskript från 1995-1998 Göteborg 2012 – – –
Var Ansgar först att kristna Sverige

Den eller de personer som inte klarar av att se kristna kors och symboler här i Sverige borde nog fundera om de valt rätt land att söka asyl i. Sverige är ett land fyllt med kristna kyrkor, kors och andra symboler och har så varit i långt mer än 1000 år. I Sverige gäller Svenska lagar!

Read Full Post »