Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kränkande behandling’

Hur står det till med Samhällskunskapskunskaperna på Tjörn? Kunskapersom ALLA svenska elever som får godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 SKALL ha visat att de lärt in. Annars har de inte uppfyllt kursmålen i ämnet Samhällskunskap!

”Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Vad är följande för argument?
– Skolan har agerat utifrån de riktlinjer som finns mot kränkande behandling och mobbning. Just den här skolan har för övrigt fått mycket beröm av Skolinspektionen för sitt arbete på området. Jag vet inte om de har agerat rätt i det här fallet, det får beslutet utvisa, säger Berit Swanström, barn och utbildningschef på Tjörn. Flerårig mobbning utreds, GP 8 oktober 2012
Rena rappakaljan är vad det är. Det är inte smart att visa okunskap och ignorans på sådant vis. Det enda Berit Swanström visar är att varken hon eller skolan förstått det varenda svensk skall veta: Grundlag gäller över lag och alla fattade politiska beslut!

Read Full Post »