Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Konstitutionsutskottet’

Nu är det dags för herr trainee till statsminister att läsa och lära in Regeringsformen samt förarbeten som gjorts till densamma. Det var illa nog när Utbildningsminister Fridolin gång på gång visat att han saknar kunskap om vad som står i Regeringsformen trots att han är utbildad till ”Folkskollärare”.
För information bör här klart anges att en Folkskolläraren till skillnad från en ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare INTE har samma ämnesutbildning som denne. Självklart i och för sig för det är grunderna och Sveriges Grundlagar som en Samhällskunskapslärare är skyldig att kunna lära ut så att en elev i Grundskolan som minst skall kunna förstå och visa sig ha förstått vad som står i kraven kursmål för Samhällskunskap samt vad som utifrån Betygskrav står som krav som ALLA måste uppnåtts för att en elev skall få godkänt numera betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

I Sverige herr trainee till Statsminister gäller Sveriges Grundlagar. Inte något annat. Lika lite som i ett antal andra fall som ”Din” minoritetsregering försökt sätta sig över Sveriges Grundlagar, lika lite har Ni rätt till detta i aktuellt ärende. Det är Sveriges Regering dvs Svenska Staten som skrivit under EU-konvention, EU-avtal och har ansvaret, fullständiga ansvaret inklusive det ekonomiska ansvaret, för de som inte är skrivna i en svensk kommun och som kommit hit utifrån av Svenska Staten underskrivna EU-handlingar! Finns ingen som helst juridisk möjlighet att överlåta det ansvaret på Svenska Kommuner. Visar endast på extremt dålig kunskap om Sveriges Grundlagar! Det är inte tillåtet varken för Regering eller Riksdag att försämra det som finns skrivet i Svensk Grundlag annat än med beslut före och efter ett Riksdagsval!

Regeringsformen
14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.

Att det i den nya, troligen tillfälliga, svenska regeringen finns de som går och tror att detta innebär att det skulle vara tillåtet att begränsa Kommunala självstyret genom vanlig lag, är tyvärr alltför vanligt om man skall läsa vad Er minoritetsregering framfört sedan valet 14 september innevarande år. Så är icke fallet! Det är viktigt att gå längre upp i Regeringsformen för att få klart vad som utgör Grunden för Sveriges Regeringsform
(Som visas nedan finns det också i Regeringsformen klara begränsningar för vad som gäller avseende Icke svenska medborgare

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

I klartext för Er som likt nya regeringens statsminister och ministrar inte förstår att läsa kanslisvenska och som inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap: Det går inte för en svensk regering som representerar Svenska Staten att försöka lasta över ansvaret för Svenska Statens avtal med EU eller för Svenska Statens lagändringar utifrån EU-direktiv på svensk kommun. Det är och förblir Grundlagsbrott. Läs förarbeten till Regeringsformen! Som minst borde ministrar och statsminister i Sverige ha eller skaffa sig ordkunskap nog att förstå detta som bland annat följer av vad som står i Regeringsformen!

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om
.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Finns inget där som ens gav sittande minoritetsregering rätten att utan Riksdagens (obs inte enbart Utrikesutskottets vilket Ni ju inte brydde Er om) godkännande erkänna staten Palestina.

Saknar här fullständigt betydelse att Palestina som stat borde godkänts av FN i samma ögonblick som Israel godtogs som självständig stat. Saknar också i förhållande till Svensk Grundlag helt betydelse vad palestinier gör för att rädda sitt land från ockupation och trakasserier. Observera i sammanhanget att såväl sittande som tidigare regering har kort minne och verkar föredra att glömma att det som Agent 19, Falken m.fl. gjorde för att få Norge fritt från Nazisterna i princip är samma sak som sker från Palestiniers sida. Det är i FN och EU som Sverige bör påtala den Mänskliga Rättigheten som alla som blivit ockuperade/fråntagna land att få sitt eget land erkänt! Men Svensk Grundlag tillät Er inte att göra detta! Lika lite har en minoritetsregering rätten att ge sig på Kommunala självstyret via lagar som inte avser rättigheter för Kommunernas egna invånare. Till det krävs det Grundlagsändring i 1:a Kapitlet Regeringsformen. Vilket en Författningsdomstol hade gjort klart för länge sedan! Om vi bara haft en….

Stefan Löfvén hotar med straffavgifter, Expressen 6 november 2014 Hota kan Du Stefan Löfvén men Du äger inte juridisk rätt att driva igenom detta utan Grundlagsändring OCH dessutom måste Du ha Riksdagen bakom dig för att utöver Grundlagsändring genomdriva detta. Lär Dig Sveriges Grundlagar och vad som gäller i en Demokrati!

Det minsta Sveriges medborgare, oavsett var den enskilde medborgarens föräldrar är födda, kan begära av Sveriges Regering är att Statsministern och övriga ministrar KAN SAMT RESPEKTERAR SVENSKA GRUNDLAGAR!

Read Full Post »

Vänsternissar i svenska media förnekar sig inte:

Inflik 7 november 2014:
Dagens absolut dummaste artikel står Eva Francell Aftonbladet för under rubrik: Alliansen skickar in en atombomb skriver hon på ledarsidan:
Oppositionen kunde inte hålla sig.

Trots att Stefan Löfven redan har fullt upp med Miljöpartiets alla krav väljer Alliansen att köra in ännu en kil. Den här gången är bomben kärnbestyckad.

Anna Kinberg Batra säger i dag att hon är öppen för samtal med regeringen om den långsiktiga energipolitiken. Hennes villkor är dock att 2010 års energibeslut ligger fast och blir bas för samtalen i Stefan Löfvens energikommission. Hon vill att de ska ”ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften”.

Läs min twitterkommentar:

Ursprunglig text 5 november 2014
I går gick Sverigedemokraterna, via anonyma källor, ut i Aftonbladet och hotade att fälla Stefan Löfvens budget. Liknande tongångar har nu hörts en tid från partiet.

Ingen vet om Sverigedemokraterna menar allvar eller om de bara vill få så mycket utrymme i medierna som möjligt. Men oavsett vilket ges partiet nu en oproportionerligt stor roll som enbart beror på att de borgerliga partierna valt att gå fram med en ”alliansbudget” i stället för att som brukligt lägga partimotionerLägg ner rösterna om budgeten, M; Anders Lindberg i Aftonbladets ledarkrönika 5 november 2014 Morsning! Dröm vidare om att försämra Sveriges framtid!

Så kan Alliansen undvika ett nyval, Rebecka Martikainen på Expressen intervjuar S-statsvetare 4 november 2014

ALLIANSEN BEHÖVER INTE FRUKTA ETT NYVAL! VÄRRE FÖR SVERIGE VORE FORTSATT TRAINEE OCH MUPP-POLITIK!

Vänsternissar i media tycker att det S + MP regeringen lägger fram i budget det skall också Allianspartierna som minst omfamna med att lägga ner sina röster. Allt för att stoppa Sverigedemokraterna från inflytande. Demokrati innebär att man låter sin värste fiende få exakt samma rättigheter som gäller för sig själv! Allt annat är ren och skär mobbning och diskriminering. Att jag aldrig skulle rösta på SD innebär inte att jag önskar hindra demokratin! Det många måste lära sig är att åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet m.m. gäller alla som inte faller under FN:s rasdiskrimineringskonvention. Där faller inte SD oavsett vad många ”Tyck som jag”-syndromets media- och politikerskara anser!

Skatter – S+MP budget
I villande skogen han vallar sin hjord av bångstyriga ministrar vi vanliga dödliga börjar undra vilka som är inkvoterade och på vilket beslutsunderlag…..

Massiv kritik hot höjd skatt, DN 17 oktober 2014
Remisskritik mot skatteförslag, SvD 17 oktober 2014

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars CalmforsI villande skogen Löfvén vallar sin hjord, Norah4you 17 oktober 2014

Miljöfrågan
Enligt Kemikalieinspektionen finns i år ingen variant av färgsorten som är tillåten i Sverige.
Åsa Romson har utgått ifrån att färgen inte är förbjuden, uppger hon. Hon avslöjar även att hon släpper ut disk-, bad- och tvättvatten.

– Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.
Enligt Romson går det inte att tvätta botten på större båtar på det sätt som MP förespråkar som giftfritt alternativ.
Redan 2011 skrev Aftonbladet om Romsons segelskuta Jens Kiil, och att den värms upp med oljepanna
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014
Åsa Romson är en katastrof till Miljöminister Inte kan väl någon kalla henne Grön efter detta?Åsa Romsons samvete rymligt, Norah4you 6 oktober 2014

Integrationspolitik
”Kommunernas ansvar”

Hittills i år har 1 465 personer avhysts från tillfälliga bosättningar, enligt Kronofogden. Det kan jämföras med cirka 900 avhysningar under hela förra året. Majoriteten är romer från östra Europa som drömmer om försörjning, men resan till Sverige slutar ofta med tiggeri och miserabla levnadsvillkor. Många kommuner vet inte hur de ska hantera situationen, säger Leif Klingensjö, enhetschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

-Vår ambition är att försöka få till någon slags gemensam plan eller åtgärdsprogram tillsammans med regeringen.

Landets nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér, låter dock hälsa att kommunerna får lösa problemet själva.

-I Sverige är det här kommunernas ansvar. Regeringen kan däremot prata med ursprungsländerna, till exempel Rumänien. Det har man gjort och det tänker jag fortsätta med.”EU-migranter kommuners ansvar, GP 26 oktober 2014
BAKLÄXA! Det är svenska staten inte Sveriges Kommuner som träffat samtliga avtal gällande Sveriges medlemskap i EU! Det krävs ändring i Regeringsformen SAMT i Kommunallag (avskaffande av den Kommunala självbestämmanderätten) för att Staten oavsett vilken regering som sitter INTE SKALL VARA JURIDISKT SKYLDIGA ATT TA ANSVAR FÖR AV STATEN FATTADE AVTAL OCH BESLUT!

forts på S+MP regeringens oförmåga ta ansvar
Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!Ryggradslöse Fridolin, Norah4you 1 november 2014

Ovanstående är bara en liten droppe bland S + MP regeringens farliga förslag för Sveriges Framtid, Svensk Arbetsmarknad och Möjlighet att hjälpa de som behöver få skydd pga krig!

Read Full Post »

Jag håller med Annicka Engblom, M, när hon KU-anmäler statsministern. Statsminister Löfvén och Utrikesminister Margot Wallström har fel om de tror att det är formalia att något som enligt vår svenska Regeringsform SKALL beslutas i Utrikesnämnd är tillåtet att anta att det kommer att godkännas i Utrikesnämnden. Vi lever inte i en kommunistisk eller socialistisk stat!

Moderat ledamot KU-anmäler Löfvén, DN 7 oktober 2014

Löfvén kan yra om ”Samarbetsregering” bäst han vill. Det är tillåtet för honom att vara naiv och tro att andra skall ”rätta sig i ledet” och ”gilla läget”. Men Löfvén har inte ens besvarat frågan: Psst Löfven, var är ditt riksdagsstöd? än mindre har Löfvens regering ökat sin andel totalt sett i Riksdagen. Psst Löfvén. Ni ökade inte Statsminister Löfvén är helt beroende av att Sverigedemokraterna stödjer honom för att få igenom en enda budgetpost eller ett stort beslut i Riksdagen. Allt annat är rent nys!

Löfvén är inte heller ensam i sin regering om att bryta mot Regeringsformen. Utbildningsminister Fridolin får bakläxa för att inte ha läst/förstått att kapitel 12 ingalunda är formalia.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.Bakläxa Utbildningsminister Fridolin

Read Full Post »

Åsa Romson har tidigare visat sin absoluta okunskap om sitt eget favoritområde ”klimatet”.

Från: The arctic sea ice spiral of death seems to have reversed
The headline is a quote by Dr. Judith Curry from a David Rose article in the Sunday Mail: Stunning satellite images show summer ice cap is thicker and covers 1.7million square kilometres MORE than 2 years ago…despite Al Gore’s prediction it would be ICE-FREE by now.

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]
Miljömupparna saknar klimatkunskap

Inte undra på då att Tilltänkta bruden visar sina framfötter och bröllopskrav i saker hon inte alls har förutsättningar att förstå.

Löfven blir mer och mer liknande vid en trött orakad Nixon i 1960-års valrörelse mot Kennedy, se tidigare blogginlägg. Där Löfven i avsaknad på en hund försöker kasta ben till Folkpartiet för att locka över dem till sin sida. Löfven förstår säkert vid det här laget att även om han vinner ”valkriget”, så är risken stor att han inte bara tvingas utlysa nyval alternativt inte kan bilda regering alls. Största risken för Löfven är att Socialdemokraterna trillar under 25% i ett omval.

Försvarsfrågan och att hela Sverige skall ha rätt att försvaras är något som den yra hönan, förlåt Miljöpartistiska språkröret Åsa Romson aldrig förstått än mindre verkar ha kapacitet att lära sig förstå. Men ok, det är min privata uppfattning och privata uppfattningar är det tillåtet att ha i Sverige!

Försvarsmyndigheten FOI vill samarbeta med Kina om programvara som kan användas för massförstörelsevapen – via bulvanupplägg och trots vapenexportförbud, enligt SVT.
-Det är obegripligt, säger Urban Ahlin (S) medan MP anmäler statsråd till KU.
FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, GP 3 september 2014

Ministrar KU anmäls för kinesisk vapenaffär, Expressen 3 september 2014

Kungliga tekniska högskolan, KTH, används som mellanhand för att kringgå den svenska linjen att inte samarbeta i försvarsfrågor med Kina. ”Uppdrag granskning” avslöjar FOI:s planer att sälja ett datorprogram som gör det lättare att utveckla stridsflygplan och missiler.Kinesisk affär skulle rädda Försvarets projekt, DN 3 september 2014 Roligare och roligare. Dags upplysa Rödgröna röran: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT! Kungliga Tekniska Högskolan lyder INTE UNDER SVENSKA STATEN

FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, SvD 3 september 2014 Uppdragsforskning som utförs av eller med hjälp av KTH:s samarbetspartners har Svenska staten inte med att göra alls när anslag till forskning väl delats ut. KTH är inte Rödgröna rörans hantlangare!

Att Urban Ahlin (S) som tidigare visat sig dåligt påläst om Regeringsformen tycker det är obegripligt, det kan jag till nöds förstå. Det är INTE tillåtet för svenskt statsråd att lägga sig i en svensk Myndighets beslut annat än att genom Regerings valda representant försöka styra Myndighetens styrelsebeslut i den riktning som önskas.

Regeringsformen

10 kap. Internationella förhållanden
Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås..

[Kan i och för sig förstå att det för de som inte kan läsa kanslisvenska kan tyckas stå något annat än vad orden säger. Men det är inte det saken gäller/IEJ]

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

[Notera att det är respektive statliga myndighets uppgift att hålla ”Chefen” för det departement som har hand om utrikesärendena underrättad. Inte tvärt om. IEJ]
…..
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

– – – – – – – – –

Bröllopsvåndorna för den Rödgröna röran under ledning av en allt annat än fräsch hungrig Löfven, blir värre och värre ju närmare valet vi kommer och ju svårare han har att förklara hur han skall kunna driva S-politik i en minoritetsregering som har trilskande potentiell brud och en bestman som förklarat sig redo för ministerpost innan valet ens är avgjort.

Att Löfven själv uttalar stöd för utredning av något som inte alls ligger på Konstitutionsutskottets bord under forsknings- och samarbetsforskningstid när pengar getts till en från svenska Staten fristående Högskola/Universitet, det förvånar inte heller.
<A HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19468895.ab, Löfven och Romson: Utred Kinaaffären, ”Regeringen måste lägga korten på bordet”, Aftonbladet 3 september 2014
Jag upprepar: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA REGERINGSFORMEN oavsett om Statsministerkandidater och aspirerande blivande ministrar inte lärt sig ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står!

Löfven framstår mer och mer som okunnig i det mesta när det gäller utbildning och utrikesaffärer samt med dåligt pålästa rådgivare som inte kan Regeringsformen

Read Full Post »

vem är förvånad? Med vetskap om att ämnes- och stadiebehöriga lärare saknats i ämnen som Svenska i de tidigare årskurserna och Samhällskunskap i årskurs 7-9 i stort antal kommuner efter att skolan blev kommunaliserad, är det i sig inte förvånande att vi har fått in ett antal riksdagsmän som t.o.m. hamnat i Konstitutionsutskottet utan att ens uppfylla grundläggande krav, dvs kursmål och betygskriterier för årskurs 9 i Samhällskunskap. Saknas ordförståelse, så hjälper det inte att ”Alla skall med” skolan gett godkänt till många som aldrig varit berättigad till det.

Vad värre är, är att kunskapsdränaget startade tidigare. Det handlar inte bara om de 30.000 helt obehöriga lärarna som blockerat tjänster genom att de felaktigt anställts av rektorer. Rektorer som fått se ekonomiska kakan utsättas för såväl osthyvel som tårtbit och krymt. Det handlar även om de mer än 50.000 lärare (vissa säger upp till 70.000) av de som utöver de helt obehöriga kanske varit lärarutbildade i andra ämnen. Inte alltid ens inom språkkunskap respektive samhällskunskap. Totalt har vi i Sverige under lång tid haft en växande andel icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare. Tyvärr även i naturvetenskapliga ämnen där många Grundskolelever från det att Grundskolan infördes haft lärare som inte ens själva läst över gymnasieexamen i matematik, fysik och kemi.

En lustig episod. I mitten av 2010-talet blev jag själv SO-49 lärare uppringd från en stad vid Vänern. En rektor hade fått förslag från arbetsförmedlingen på mig(!) som lämplig kemilärare (80% tjänst i kemi kombinerat med annat ämne). Jag blev erbjuden jobbet. Tack svarade jag. Men eftersom jag inte satt min fot i en kemisal sedan maj 1968 så måste jag då begära att skolan varnar brandkåren varje gång jag skall ha undervisning. Riskerna för eleverna är för stora för att jag skall våga ta det ansvaret….. Rektorn trodde att alla som var lärare för årskurs 7-9 kunde undervisa i vilket ämne som helst….

Åter till Konstitutionsutskottets okunniga ledande politiker Peter Eriksson (MP) [läs Peter Eriksson kan inte Regeringsformen, Norah4you 11 maj 2014 och andra i Rödgröna sörjan. Det är inte en dag för tidigt att de lär in vad som står i Regeringsformen!

Allra först det kapitel de troligen utgår från i sin ordokunskap:

12kap. Kontrollmakten

Konstitutionsutskottets granskning
1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen.

Åtal mot statsråd
3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Misstroendeförklaring
4 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yrkande avseende ett statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning enligt 6 kap. 11 § får inte i något fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott.

OM KU-ledamöterna kunnat läsa innantill och förstå vad orden i Regeringsformens 13 kapitel säger, så hade KU haft klart för sig:
* att KU inte är någon Myndighet.
* att KU inte ens juridiskt fyller funktion som Författningsdomstol. KU har att följa Regeringsformen som alla andra inom den Offentliga verksamheten, förtroendevalda och tjänstemän lika.
* att KU inte äger rätten att kräva att tidigare statsråd skulle vara tvungna att infinna sig i KU för utfrågning. Vi kan tycka vad vi vill om det, men för att KU skall få den rätten krävs ett tillägg till 1§ dvs en Grundlagsändring med allt vad den medför krävs. Sedan kan KU utreda i all evinnerlighet – de äger inte själva rätten att tolka eller ändra Grundlag utifrån sina respektive politiska uppfattningar eller någon annan uppfattning alls.
* Inte ens om ett statsråd, nuvarande eller tidigare skulle kunna åtalas, vilket inte är så enkelt som många tycks tro för ett statsråd får ALDRIG NÅGONSIN utöva Ministerstyre av Myndighet eller Offentlig verksamhet – dra upp riktlinjer och ställa krav utifrån Sveriges lagar, ja men det är något annat. Utse eller ”kicka” statens representant i en styrelse, ja men det är inte något som KU kan göra annat än utreda om överträdelse av de avsnitten i Regeringsformen skett. KU kan inte kräva något som inte är tillåtet enligt Grundlagarna.

För att förklara detta, så krävs det att läsa Regeringsformen noga:

11 kap. Rättskipningen

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt kan begränsas genom lag.

Andra domstolar inrättas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns bestämmelser om förbud mot inrättande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag härifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för handläggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål.

2 § Bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen i deras organisation och om rättegången, i andra hänseenden än som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rättskipningens självständighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

I fall där ett tidigare eller nuvarande statsråd av KU anses ha begått en brottslig handling, Kan KU bestämma att åtal bör väckas – men det är Högsta Domstolen inte KU som efter prövning av åtalet kan fälla. INTE KU. KU:s sk. prickningar kan vara aldrig så genanta, men juridiskt viktiga är de inte.

Men det är värre än så med ordförståelsen hos KU-ledamöter….

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Enkelt uttryckt står det således i Regeringsformen att varken Myndighet eller Riksdagen äger någon som helst juridisk rätt att lägga sig i hur en Förvaltningsmyndighet beslutar. D.v.s utöver de riktlinjer som följer av de beslut som Regering resp Riksdag FÅR ge enligt Regeringsformen.

BAKLÄXA KU. Ni har gått över KU:s befogenheter. Inte nog med det i Nuon-fallet är det ännu mer komplicerat då det i 10 kapitlet står:

10 kap. Internationella förhållanden

……
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

Det står att statliga myndigheter skall hålla Chefen för det departement…. Således är det de statliga myndigheternas axlar informationsskyldigheten vilar. Inte på enskilt statsråd eller på ”chef för departement” observera ordet ”chef” det står inte ens statsråd….

KU:s kritik i punkter, Expressen 13 maj 2014
KU slutade i oenighet om Nuon, GP 13 maj 2014
Olofsson briljerade i att inte svara på frågan, DN 14 maj 2014 OCH DN BRILJERAR MED OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN!
Maud Olofsson var inte skyldig att komma att svara på frågan OCH hon var heller inte som statsråd skyldig att hålla sig informerad! Motsatt förhållande gällde! I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar!

Samma okunskap visar SvD:s Cervenka gladeligen upp. ”Skyddar Maud Olofsson någon?”, SvD:s granskning av nuonaffären, SvD 13 maj 2014
Skäms på så dålig ordkunskap alternativt att inte ha läst in och förstått Regeringsformen.
Varje ämnes och stadiebehörig lärare går igenom hur Sveriges Förvaltningssystem, Riksdag och Regering ser ut, figur i skolboken finns, och att INGEN svensk minister får bedriva det som i dagligt tal kallas ”ministerstyre”. De som inte har förstått det som gicks igenom första gången i 7:an de har mycket att ta igen!

Ytterligare skrävlande om okunskap som alla 9:e klassare SKALL ha står Aftonbladet för…. Tung kritik mot Maud Olofssons TV-insats, Aftonbladet 13 maj 2014

Näste ”man” i ledet till skamvrån finns på Sveriges Radio: Olofsson vägrar svara om hon informerade Reinfeldt om Nuon, Sveriges Radio 13 maj 2014

Göteborgspostens ledarredaktion har förnyats senaste åren. Förut fanns där de som kunde Grundlagarna på fingertopparna…. Rätt att pricka Maud Olofsson, GP ledarsidan 24 maj 2013 Enligt vilken paragraf i Regeringsformen är det riktigt? Läs lite mer. Oaktat detta är en prickning av KU lika intetsägande som när någon vid lågvatten skriver en aldrig så vacker text i sanden och texten suddas ut av tidvattenvåg… 😉

Sveriges Radio och andra inom mediavärlden saknar juridisk rätt precis lika mycket som KU saknar rätten att kräva att ett tidigare statsråd svarar på frågor om statsministern informerats. Maud Olofsson har liksom undertecknad gått i gamla skolan där lärare var tvungna att vara ämnes- och stadiebehöriga samt att inte ge godkänt till elever som inte uppfyllde kursmål och betygskriteriet för godkänt. Sveriges Radio äger inte tolkningsföreträde av Sveriges Grundlagar eller andra lagar och förordningar! Sveriges Radio äger inte rätten att stifta lagar. Vänsternissarna inom Media för börja med att se till att de har kunskaperna varje 9:e klassare som får godkänt i Samhällskunskap årskurs 9 som MINST skall ha. Annars är det back to basic som gäller – skolbänken igen!

Read Full Post »

Nu går det utför med snabba steg i kunskapernas Sverige. En sak att många elever efter kommunaliseringen av skolan fått obehöriga lärare, många gånger inte ”bara” ämnesobehöriga utan helt obehöriga lärare som anställts av rektorer med krympande ekonomier ofta trots att det funnits behöriga lärare som sökt…
en annan sak är att vi i vår svenska riksdag har partirepresentanter tillsatta i Konstitutionsutskottet som INTE uppfyller kursmål och betygskriterier för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9… Värst av allt är att dessa representanter tycks tro att KU är en myndighet som står över svenska Grundlagar.

Konstitutionsutskottet vill utreda tvång för de som kallas till KU att infinna sig. Ärligt talat så handlar detta inte enbart om uppvisad okunskap. Det handlar också om att vi i KU fått in de som inte ens förstått att Sverige är en demokrati och att KU inte har juridisk befogenhet att tvinga någon att infinna sig. KU är inte en Författningsdomstol – något vi i Sverige borde ha haft för länge sedan. KU har inte ens kunskapskrav för sina medlemmar utan tycks tro att det räcker med att vara utsedd av ett parti, inröstad i Sveriges Riksdag samt vald av samma parti att sitta som dess representant i Konstitutionsutskottet.
Snart är det dags att vi väljare i Sverige ställer krav på legitimation för de politiker som väljs till Konstitutionsutskottet. Någon ordning får det allt vara även på KU!

Konstitutionsutskottet (KU) vill utreda om de i framtiden ska kunna tvinga personer som är kallade till granskning att infinna sig, skriver aftonbladet.se.

Detta efter att tidigare näringsministern Maud Olofsson, i kölvattnet av Nuonaffären, sagt nej till att bli utfrågad av utskottet.

– Det är en sak vi diskuterar. Bland annat vill vi se över hur det fungerar i andra länder, säger Peter Eriksson (MP), till tidningen.
KU vill utreda granskningstvång, Aftonbladet 10 maj 2014 Andra länder Peter Eriksson (MP) har sina länders Grundlagar/Konstitution utöver att många länder har en Författningsdomstol inskriven i sin konstitution. I Sverige gäller svenska Grundlagar Peter Eriksson! KU har inte någon befogenhet att sätta sig över eller egenhändigt tolka vad som gäller enligt svensk Grundlag. KU äger inte rätten att förändra Grundlagar!
KU vill utreda om granskningstvång, GP 10 maj 2014
KU vill utreda om granskningstvång, Expressen 10 maj 2014

Read Full Post »

Moraliskt och etiskt kan man tycka att Maud Olofsson b o r d e ha ställt upp när KU bjöd in till utfrågning. MEN och det är det viktigaste av allt I Sverige gäller Svenska Grundlagar! Maud Olofsson har ingen skyldighet, lika lite som någon annan tidigare minister att ställa upp på utfrågning i Konstitutionsutskottet. Hade det varit så att Maud Olofsson utifrån Svensk Lagstiftning hade kunnat åtalas för grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt så hade hon fortfarande inte kunnat ställas inför Konstitutionsutskottet. Däremot efter beslut i Högsta Domstolen inför vanlig domstol. Observera att Sverige inte har klar definition av vad som avses med ”grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt” Något som krånglas till i och med att:

REGERINGSFORMEN
Kapitel 12 FÖRVALTNING
Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

KONSTITUTIONSUTSKOTTETS UPPGIFTER:

Regeringsformen

13 kap. KONTROLLMAKTEN
Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen.

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Varken Regering, Riksdag eller Konstitutionsutskott äger rätten att blanda sig i enskild Myndighets utövning som faller under Svenska Lagar. Men äger alltså rätten att själva besluta om ett nuvarande eller tidigare statsråd grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Det är då Högsta Domstolen som skall pröva om KU har rätt och vederbörande nuvarande/tidigare statsråd skall ställas inför domstol. Inte KU själva. Allt i enlighet med vad som står i klartext i Regeringsformen! Det är viktigt att läsa vad som står i Regeringsformen. Varje person som blir vald till svensk Riksdag borde få skriva under på att vederbörande förstått och respekterar vad som står i våra Grundlagar.

Maud Olofsson måste ställa upp, GP ledarsidan 28 mars 2014 Måste? Absolut inte. Däremot är det frågan om hon inte borde. Gäller att skilja på ”måste” och ”borde”. Något som varenda en som haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap normalt skall ha klart för sig redan i 7:e klass! Vanligen tar man upp skillnader i ordalydelse när man går igenom rättsväsendet och då ofta utifrån att många elever i den åldern börjar komma upp i mopedåldern.

Maud Olofsson borde veta hut, Expressen Ledarsidan 27 mars 2014 Borde? Expressens ledarredaktion B O R D E kunna läsa Regeringsformen innantill och förstå vad där står. Svenska statsråd, Sveriges Riksdag och svenska Riksdagens konstitutionsutskott är utifrån Regeringsformen mycket vingklippta när det gäller att lägga sig i vad som enskild Myndighet eller där svensk Myndighet sitter med i företags styrelse får och inte får göra. Börja gärna där. Men det är en helt annan fråga.

Har Maud Olofsson tappat minnet, SvD Näringsliv 28 mars 2014
Nuonaffären: Att KU förtjänar kritik ursäktar inte skolk, Johannes Åman DN Ledarsidan 28 mars 2014 INTE SKOLK! Skilj på Skolk (förutsätter obligatorisk närvaro) och AVSTÅ från dvs följa det som står i Regeringsformen
Frågan är fri men frågan kan också ställas om inte svenska journalister inser att de inte är utsedda till 4:e kontrollmakten och heller inte inser att de som sitter i Regeringen, Riksdagen samt Konstitutionsutskottet gör det utifrån de ramar som Regeringsformen ger. Inte något annat.

Read Full Post »

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

Det är roligt att tre ledande politiker i tre partier bevisar att de inte kan Svenska Grundlagarna. Skandal är kanske bättre ord. Det är en av huvudpelarna i Svensk Demokrati att ingen skall behöva tala om var man står politiskt, förutsatt att man inte är politiker alltså. Snurren som avslöjar sig själva är däremot roliga…… Så finns det de som inte förstår vad som menas när vi som kritiserar Grundskolan ibland kallar den flumskolan. Det är en sak att lära sig rabbla upp vad som står i läroböckerna och att återge vad läraren säger. Något helt annat att ha lärt in vad orden som står betyder och innebär…..

Parier som tar emot gåvor anonymt ska inte få bidrag,
Peter Eriksson (MP), Björn von Sydow (S) och Mia Sydow Mölleby (V) på DN Debatt 5 februari 2014
Det är en skam för Sverige att vi har som minst tre politiker som sitter i Konstitutionsutskottet och har lång politisk erfarenhet utan att de lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare utifrån kursmål har rätt att kräva för att ge godkänt i ämnet Samhällskunskap!

I Sverige gäller svenska Grundlagar – inte politiskt korrekt tolkningar av desamma utifrån någon tids speciella politiska vinklar och önskningar! Sverige behöver en Författningsdomstol snarast!

Nytt försök mota anonyma partibidrag, GP 5 februari 2014
Nytt försök mota anonyma partibidrag, SvD 5 februari 2014

Brott mot svensk grundlag samt förslag som direkt eller indirekt innebär ett brott mot svenska Grundlagar borde finnas med i Brottsbalken fram till dess att vi får en Författningsdomstol som självfallet får de lagar som krävs för att stoppa alla försök att desinformera/bryta mot demokrati o.s.v. SKANDAL är ordet!

Read Full Post »

är att Du lyckats vara språkrör för Miljöpartiet och sitta i Sveriges Riksdag utan att ha en aning om :

* Det Alliansen gjorde var förlängde ett gammalt (S) beslut avseende ett avtal
som
* till råga på allt var en fortsättning på ett nu mer än 50 årigt Svenskt-Saudi Arabiskt samarbete som började med att Folke Aagard för FN:s räkning arbetade med vattenproblematiken i Saudi Arabien och Jordanien.
Samarbetet fortsatte och utvecklades under slutet av 60-talet med att Viak AB:s geotekniska avdelning fick i uppdrag att göra geotekniska undersökningar för skapande av bergrum för lagring av olja samt skyddsrum m.m. Sedan utvecklades detta under början av 70-talet vilket i och för sig var det halmstrå som gjorde att Sverige kom lyckligt undan under oljekrisen samt att vi fick en del raffinaderier pga kontakter med oljeindustrin i Saudi Arabien och USA. Det fortsatte med ett amerikanskt-svenskt samarbete vid byggandet av flygplatsen i Riyadh…. en amerikan som var bland de ledande då känner jag sedan mitten av 50-talet. Jag var också själv inne och jobbade som konsult för ett svenskt företag som var ett av de som exporterade skyddsutrustning och försvarsutrustning för att göra den flygplatsen säker…. jag vet vad jag talar om. Se även I 25 år? NEJ mer än 40 år, Norah4you 25 april 2013

Hur i hela fridens namn har Du lyckats med att vara så okunnig? Gör Du ingen källkritisk granskning av verklighetens källor? Pinsamt är minst sagt rätt ord. Men det pinsamma står Du, Peter Eriksson, för!
Pinsamt att Alliansen inte ser problemen, Peter Eriksson (MP) på SvD Opinion 6 juni 2013
Att KU lyckas göra bort sig (igen) försvarar inte att Du Peter Eriksson har så dålig kunskap om vilka svenska regeringar det är som initierat både det ena och det andra (inklusive den planerade svensk-saudiska renoveringen av redan leverade vapen). Du har gjort bort dig kapitalt!

Ytterligare läsning Började innan Reinfeldt och Tolgfors var födda, Norah4you 23 april 2013

Read Full Post »

Eller är det möjligen så att KU inte har ordkunskap att först Grundlagstext(Tryckfrihetsförordningen) + Offentlighet och Sekretesslagen,
för det kan väl ändå inte vara så illa att KU inte känner till att i princip allt på ett Utrikesdepartement har olika grader av sekretess och varför hemliga handlingar är sekretessbelagda? Vore tacksam få reda på vilka politiker i KU som saknar den kunskap se som sämst skulle haft med sig i ämnes Samhällskunskap när de lämnade gymnasiet!

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN
2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954).

Särskild lag som gäller är Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Utrikessekretess vid direktåtkomst

1 a § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk tillgång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation. Lag (2012:630).

Försvarssekretess

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

4 § En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.

5 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1–8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2012:630).

KU: UD bryter mot lagen, SvD 30 januari 2013 NEJ DET GÖR UD INTE! LÄS Offentlighets- och sekretesslagen som är den speciallag som Tryckfrihetsförordningen uttryckligen säger att får finnas! SKAM att vi har så okunniga politiker!

Read Full Post »