Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Könskvotering i strid med svensk Grundlag’

Morgan Johansson (S) bör per omgående sättas på skolbänken för att få tenta av det han inte lärde in när lärare i årskurs 7-9 lärde ut i ämnen som Samhällskunskap och Historia!

SVERIGE ÄR INTE SOCIALISTISKT OCH INTE KOMMUNISTISKT. SVENSK REGERING OCH/ELLER SVERIGES RIKSDAG ÄGER INTE RÄTT ATT KVOTERA ÖVERHUVUDTAGET!!!! REGERINGSFORMENS 1 kap 2§ – LÄS OCH SLÅ UPP ORD OM DU INTE FÖRSTÅR MORGAN JOHANSSON!!!!!!

Vill upplösa bolag som inte kvoterar, SvD 15 maj 2015

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

…….
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas’
——– slut på citat från Regeringsformen – – – –

Ännu en minister ur Löfvénregeringen som tycks skryta med sin egen okunskap alternativt tro att S + MP regering inte lyder under lagarna.

Utbildning är INTE samma som bildning!

Read Full Post »

Sveriges Grundlagar gör redan i Regeringsformens 1 kap 2 § helt klart att det är GRUNDLAGSSTRIDIGT att diskriminera någon för kön. Det gäller de facto såväl positiv som negativ kvotering! Sverige behöver en Författningsdomstol per omgående. Sveriges politiker borde samtliga få bevisa i prov att de kan våra svenska Grundlagar OCH vilket är ännu mer viktigt – att de respekterar dem!

Det bär mig emot att en inom sitt område mycket skicklig minister frivilligt visar upp sin okunskap i det som var enda svensk skolelev för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 i enlighet med de Kursmål som finns fastställt i Skollagens följdhandlingar. Vi börjar med det allra viktigaste, svensk skolas VÄRDEGRUND. I denna värdegrund står det i inledande paragraferna:

1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden</h4
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Läroplan för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet 2011

Att arbeta för jämnställdhet är en sak. Att kräva förändringar i lagar på ett sätt som strider mot Sveriges Regeringsform något helt annat!

Regeringsformen

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).Regeringsformen, Svensk Författningssamling, Riksdagen.se

Sverige är inte kommunistiskt och inte socialistiskt. För att ens teoretiskt ha rätten från det allmännas sida att bestämma hur privata företags styrelser skall se ut, så krävs det Grundlagsändring med två beslut varav det första vilande och mellanliggande allmänt val. Det krävs också en stor utredning om konsekvenserna av varje Grundlagsförändring. Hota kan Herr Finansministern. Men hot är ogiltigt i detta som i andra fall för om beslut fattas om något som strider mot svensk grundlag, är det i enlighet med det som konstaterades i utredningen inför beslutet av Grundlagen från 1970-talet helt ogiltigt. Om beslut fattas av det allmänna som strider mot svensk Grundlag så är det beslutet ogiltigt – Svensk Grundlag gäller över alla beslut som fattas i Svensk Riksdag och alla förordningar som sittande regeringar kan kläcka idéer om!

Så var det då det där Herr Finansministern missat:

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

motsvarar det vi förr kallade kursmål för ämnet. C är det lägsta helt godkända betyget om vi jämför med när vi i äldre tider hade olika skalor på godkänt och underkänt.
undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. ……
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Borg öppnar för lag om kvotering, GP 24 juni 2013
Borg öppnar för lag om kvotering, Expressen 24 juni 2013
Borg vill se kvotering i näringslivets styrelser, Aftonbladet 24 juni 2013 Det vore rent ut sagt ett Grundlagsbrott att i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ diskriminera något kön genom att i det privata näringslivet kräva särbehandling, positiv eller negativ, av något kön. Värre än så. Det strider mot allt vad demokrati står för. Så såväl juridiskt, Sveriges Grundlagar, som etiskt så strider det mot Demokratibegreppet.
Starka skäl för kvotering, DN 24 juni 2013

Sverige behöver Författningsdomstol per omgående. Det skall inte ens få vara möjligt att någon svensk politiker oavsett var och när hotar med något som strider mot Svensk Grundlag. Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Hela Sveriges Framtid vilar på våra svenska Grundlagar!

Read Full Post »