Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunalpolitik’

är lek med andras pengar OAVSETT om det är pengar som kommit in via skattsedel eller från Kommunaltägda bostadsföretags hyresgäster!
Nu får det f-e mig vara slut på tjänstemän och politikers lek med andras pengar. OM de skall åka på studieresa, så är det inte rimligt att de skall få annat än frukost och enkla måltider. Allt utöver normal Skatteverksgodkända kostnader SKALL VARJE PERSON BETALA SJÄLV – precis som politiska socialnämnder låter människor som lever på existensminimum själva betala sjukhusvistelse utifrån principen att mat måste de ändå alltid betala på de bidrag de får….. Dvs. allt som inte är godkänt traktamente skall var och en betala ur egen kassa. All alkohol skall de som beställer om de inte är ute och representerar betala till 100% själva!

Sluta upp med vansinnet!

Anställda reste till Frankrike för 260 000 kronor, DN 8 oktober 2013

Sedan hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunnat erbjuda ytterligare 2000 kr/månad för 30 vikariatanställda nyutbildade eller andra sjuksköterskor under 3 sommarmånader för de i och för sig ‘små’ kostnaderna(sett till kostnad per person och totala budgeten) som admininstrationen kostade på sig vid på St Jörgens Park respektive Marstrands Havsbad. Dessa små kostnader finns överallt i högre delen av administrationen – frågan är om ens en Sjukhusdirektör är värd lika mycket som 4-5 sjuksköterskor för vården, men det är bara toppen på ett isberg….. Alla sparar utom direktören, GP 11 oktober 2013

Satt en gång under min lärarpraktik i annan kommun och lyssnade till en konsult som skulle förklara varför den kommunens lärare inte kunde erbjudas mer än 500 kr/månad i lönehöjning. Visste av en händelse totala kostnaden för konsultens anställning, ersättning samt adm.kostnader per månad och hur länge. Visste antalet anställda lärare i kommunen. Kunde direkt räkna ut att kostnaden för konsulten motsvarade höjning av samtliga kommunens lärares löner med 2000 kr/månad under 1 år……

Pengar skall ut i verksamheten. Jag är moderat, ekonomiskt till höger och socialt till vänster. Pengar skall satsas där de gör mest nytta för verksamheten. Ifrågasätter också trots min politiska tillhörighet om det är rimligt att Offentliga ska ge löner som inte ens de flesta företagsledare utanför de stora företagen ens kan drömma om. SÅ många politiker och höga tjänstemän som privata marknaden skulle erbjuda sådana löner kan vi väl ändå inte ha?

Read Full Post »

man av politiskkorrekta skäl inte vågar, vill eller kan ta upp problem oavsett om det som i det aktuella fallet gäller integrationsprocessen och grupper som i lokaler som bekostas av allmänna medel via föreningsbidrag förändrar den ursprungliga handlingsplanen?

Någon gång måste även politiker oavsett färg lära sig att vi inte kan tiga ihjäl problem lika lite när det gäller integration som man speciellt efter kommunaliseringen av svenska skolan försökt tiga ihjäl problem som uppstått inom skolans värld till stor del pga samma problemställning.

Den som inte vågar se problemen i vitögat och möta svåra beslut i ena eller andra riktningen, den kan heller inte komma med konstruktiva förslag på lösning som stora flertalet av svenska medborgare, var helst de än är födda, kan antas acceptera som lösningar på såväl kort som lång sikt. Det är i längden farligare att tiga för då är yttrandefriheten, i den form vi har den, i fara.

Tiga hjälper ingen, GP ledarsidan 20 juli 2012

Read Full Post »

som inte skäms för att visa att de inte har lärt in tillräckligt i ämnet samhällskunskap under grundskolan för att vara berättigade till godkänt i ämnet årskurs 9. Skrämmande okunskap om Regeringsformens 1 kap 2§!

Regeringsformen kapitel 1 Statskickets grunder
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden

samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Lärares rasism rent personalärende, DN 10 december 2010
Lärares rasism rent personalärende, SvD 10 december 2010
Kommun fördömer lärares rasism, GP 10 december 2010

För övrigt undrar jag om det är möjligt att läraren ifråga är ämnes- och stadiebehörig. OM så är fallet, så har lärarhögskolan släppt igenom en som inte borde fått bli lärare.

Tillägg 12.05 Så sällar sig Älvkarleby kommun i fallet där de nekar en 91 åring färdtjänst till gänget som inte klarat av att lära in vad samtliga i beslutsfattande ställning, politiker och tjänstemän SKULLE lärt in för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Läs noga igenom citatet från Regeringsformens 1 kap 2§ ovan:
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Ingen färdtjänst i jul för 91-åring, SvD 10 december 2010
Om kvinnan har färdtjänst, vilket inte framgår, i Er egen kommun, har Ni aldrig rätt att neka henne färdtjänst i aktuella fallet. Om hon inte har det, så har Ni möjligen, inte ens det är säkert, rätt att begära läkarintyg på att hon behöver åka färdtjänst och inte klarar kollektivtresande!

Read Full Post »