Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunallagen’

Röda i Rödgrönrosa Göteborgsröran förnekar sig inte. Lever kvar i gångna tider före 1976-års val då Socialdemokraterna i Sverige trodde sig äga rätten att bluffa svenska folket för att få igenom sin egen ”Tyck som jag”-vilja…..

Tre kandidater konkurrerar om posten som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg efter Anneli Hulthén.

Problemet är att ingen av kandidaterna sitter i kommunstyrelsen varför de enligt kommunallagen inte kan väljas till KSO. Så länge inte kommunallagen ändras måste Socialdemokraterna följa den.

I stället för att stå sitt kast och välja någon befintlig ledamot håller Socialdemokraterna nu på med en farsartad nomineringsprocess där politiker som inte få väljas till KSO villigt anmäler sitt intresse.

Vad tänker Socialdemokraterna om det hinder som kommunallagen utgör? Cecilia Dahlman Eek, pressekreterare hos Anneli Hulthén, uttryckte tvärsäkert i GP (15/9) att: ”Vi lämnar den här frågan till juridiken att lösa”. Med ”lösa” får man förmoda att Dahlman Eek hoppas att juristerna ska tolka lagen på ett sådant sätt att Socialdemokraterna i Göteborg få agera som de vill.Stuntar Socialdemokraterna i lagen, GP Ledarsidan9 oktober 2015

Read Full Post »

eller konsten att sakna ordkunskap och ordförståelse nog att förstå att Grundlag gäller över Kommunallag samt att såväl Riksdagsmän/kvinnor som personer som sitter i Kommunfullmäktige och Landstings-/Regionsfullmäktige i enlighet med gällande Regeringsform är valda ombud som är skyldiga att respektera Regeringsformens 1 kap 2§ och inte någon elitgrupp som har rätt att anse sin egen åsikt i enskild fråga som inte varit uppe för folkomröstning i kommun, landsting eller stat som den enda rätta.

Att de får rösta ner lokal folkomröstning innebär inte att de etiskt eller moraliskt kan klappa sig på axeln, för de balanserar på gränsen av vad som är demokratiskt tolererbart även om det är lagligt. Valda ombud är när de sitter i ledning efter val till för hela gruppen väljare som skulle kunnat rösta på dem, inte bara för någon grupp som vunnit majoritet oavsett om denna majoritet varit liten eller stor. Detta att valda ombud skall respektera även andras uppfattningar ingår som en av förutsättningarna för att kunna kallas demokrati! Det är detta som direkt följer av Regeringsformens 1 kap 2§ om att det Offentliga inte får diskriminera någon!

Fel att folkomrösta om T-skatten, Birgitta Losman (MP) regionråd; Leif Blomqvist (S) regionråd och Sören Kviberg (V) regionråd på GP motor 9 april 2013
Ett flagrant uppvisande av ignorerande av Svenska Folkets rättigheter samt okunskap om att Grundlag gäller över Kommunallag och därav följer att en elitistisk grupp om än vald endast är valda ombud och inte några diktatorer vars uppfattning står över väljarnas! Det är inte så att vi väljare i Västra Götalands regionen har haft möjlighet att kunna förutse att de valda skulle anse att deras egen vilja räckte för att tolka vilken fråga som helst enligt deras huvud!

Av ovanstående följer att det är 180 grader fel slutsats som vederbörande valda ombud dragit. De är inte eliten utan endast valda ombud! Vi väljare är inte till för ombuden utan de valda ombuden är till för ALLA VÄLJARE.

Read Full Post »

Det dunkelt sagda…. o.s.v. var det någon som sa en gång i tiden. Dunkelt är det du säger, Stefan Löfven:

– I dag är det för få kommuner som tar ansvar för flyktingpolitiken och det är inte rimligt. Det är Sverige som land som tar emot flyktingar och då ska också alla kommuner vara inblandade och ta ansvar för det. Och är det så att man inte får ordning på det, att alla är med då får man vara med och betala i alla fall.
……..
Därför föreslår Socialdemokraterna nu en så kallad ”solidaritetsbonus” för att kompensera de utsatta kommunerna som genom åren tagit emot många flyktingar.

Solidaritetsbonusen ska enligt förslaget införas i avvaktan på ett nytt system för flyktingmottagande som tydliggör statens och alla kommuners ansvar. Bonus till kommuner med många flyktingar, Sveriges Radio 22 februari 2013

Du kan väl ändå inte mena att Svenska Staten skall bortse från såväl Regeringsformens 1 kap 1 och 2§. För att det skall vara tillåtet krävs en GRUNDLAGSÄNDRING. Två beslut med mellanliggande val. För i Sverige gäller svensk Grundlagar. De är inte något som bara består av fina ord på papper!

Menar du att vi skall ha en grundlagsändring som tar bort den kommunala självstyrelsen och raderar Kommunallagen? Det må finnas många skäl att diskutera kommunala självbestämmanderätten i ett antal frågor som har med skola, vård och omsorg att göra för att medlemmarna i Sveriges kommuner behandlas helt olika även i fall där kommuner ligger nära varandra. Men om det är det du är ute efter, så tala ur skägget.
ELLER
Menar du att kommuner som har hög ungdomsarbetslöshet och/eller hög bostadsbrist skall få extra pengar om de tar emot fler flyktingar. Du lever väl inte i dina föregångare Sahlin och Juholts fantasivärldar där stat och kommun kan plocka fram nya jobb som inte bekostas med skattemedel samt nya bostäder som de inte klarar av i dagsläget för att staten skulle ge bonus om de tar emot fler flyktingar? Tala i klartext om, om det är så att du går och tror detta eller om det är kommunernas rätt att ta ut skatt som du är ute efter? För i det fallet är frågan allvarligare än vad du kanske förstår.

En straffskatt för kommuner som enligt Socialdemokratisk uppfattning inte tar emot tillräckligt många flyktingar drabbar de enskilda kommunernas invånare, såväl svensk- som utrikesfödda. Det gör inte det lättare för kommuner att stimulera nyföretagande eller nybyggnation av bostäder. I första fallet gäller det ju för kommunerna att följa Svenska Grundlagar samt EU-lagstiftning och i det andra fallet gräver du hål i redan ansträngda kommunala budgetar som du försöker påstå täpps igen om de ytterligare ökar antalet arbetslösa och förvärrar sin bostadssituation. Detta strider mot Regeringsformens 1 kap 1§ samt Kommunala självstyret och Kommunernas rätt att ta ut skatt.

REGERINGSFORMEN
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

som

KOMMUNALLAGEN (1991:900)
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

Allmänna befogenheter

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

2 § Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

4 § Om kommunernas och landstingens befogenheter och skyldigheter på vissa områden finns det särskilda föreskrifter.

S föreslår flyktingbonus, GP 22 februari 2013
Socialdemokraterna föreslår flyktingbonus, Expressen 22 februari 2013
S föreslår flyktingbonus, SvD 22 februari 2013
S föreslår flyktingbonus, DN 22 februari 2013
S föreslår flyktingbonus, Aftonbladet 22 februari 2013

För inte kan det väl vara så illa ställt med de personer du har omkring dig i Socialdemokraternas ledning att de inte kan läsa Regeringsformen och Kommunallagen pga dålig ordkunskap och ordförståelse som numera enligt forskare i Linköping och Uppsala starkt begränsar många som gått i flumskolan?

Read Full Post »

för äldre som varit med att bygga upp vårt samhälle och uppnått viss ålder, kanske 90 år?, att slippa leva ensamma i rädsla. Hur kan någon kalla det humant i ett demokratiskt samhälle att neka en 100-åring plats på äldreboende? Hemtjänst i all ära, men då skall som minimum även den 100-årige precis som funktionshandikappade som behöver hjälp själv få anställa och ha assistenter där på tid då den 100-årige själv så önskar.

Hundraåriga Anna nekas äldreboende, Expressen 22 oktober 2012
100-åriga Anna nekas äldreboende, Sveriges Radio P4 Norrbotten 22 oktober 2012
Anna, 100, nekas plats på äldreboendet, Nsd.se 22 oktober 2012
Kommunen vägrar Anna, 100, plats på ett äldreboende, Aftonbladet 22 oktober 2012 Patetiskt att socialnämndens ordförande hävdar att de måste trolla med knäna. Dra då ner på politiker och administrationskostnader så pengarna som är avsedda för vård, skola och omsorg kommer ut i verksamheten!

Hur i hela fridens namn kan Jockmocks kommun med omnejd dessutom ha folk som skyller på sittande regering för att de i socialdemokratiskt styrd kommun inte kan följa Kommunallagen, Sociallagen samt Regeringsformens 1 kap 2§? INHUMANT. Om Jockmocks kommun verkligen har så dåligt skolade politiker och tjänstemän att dessa kommer fram till att hon kan klara sig med hemtjänst, då kommer jag utifrån vetenskapsteoretisk analys av gällande lagar fram till att Jockmocks kommun borde skaffa bättre skolundervisning för sina tjänstemän och politiker. Hade vi haft Författningsdomstol hade de fått höra på ord och inga visor.

PS. Det är heller aldrig någonsin giltigt skäl att neka någon som är äldre och synskadad äldreboende med argumentet att kommunen har för få äldreboende./IEJ

Read Full Post »

Nu går skam på torra land, om den inte gjort det innan! Von oben beslut om det ena och det andra visar på stor okunskap om vad som står i Sveriges Grundlagar och aktuella lagar om annat. Hur i hela fridens namn har Socialdemokrater lyckats välja så fel att de som sitter i Göteborgs ledning och i nämnder är som om vi levde i en diktaturstad där nomenklaturan får på alla andras bekostnad använda pengar till icke av svensk lagstiftning för kommuner tvingande ändamål samtidigt som det saknas lagstadgad rättighet för barnfamiljer att få dagisplats inom rimlig tid och andra utsatta grupper inte precis fått det lättare utan tvärt om. Vad sysslar de med?

Handlingar och beslut mörkades, GP 19 februari 2012
Gunilla Bergström krävde själv att affären hölls hemlig, GP 19 februari 2012 Med vilken rätt krävde hon? Vilken rätt gav henne rätt att kräva?
Spåren efter brevet slutar hos Hulthén, GP 19 februari 2012
Anklagelser om svågerpolitik, GP 19 februari 2012

Som om det inte var nog med att flytta en julgran på Gustav Adolfstorg för att radion av alla ‘behövde platsen’ samtidigt som kommunen nekade föräldrar med försörjningsstöd extra bidrag för att även deras barn skulle kunna få julklapp;
Som om det inte var nog med att det redan på Göran Johanssons tid beslutats (Hur?) att bandyisbana på Heden för 80.000 kr/vecka skulle finnas hela vintern, samtidigt som många unga i och utanför klubbar är hänvisade till icke barn- och ungdomsvänlig tid om de vill åka skridskor om det nu är det viktigaste när många av ungdomsgårdarna inte har råd att ha öppet alla kvällar och än mindre hela lördagen och söndagen.

Var och hur i hela fridens namn har dessa valda och ovalda beslutsfattare modell S med flera fått sin samhällskunskapundervisning. Knappast av ämnes- och stadiebehöriga lärare. Får hoppas att Socialdemokraterna inte internt lärt ut något liknande. Jag är förvisso moderat, men jag har innan Göran Johansson avgick inte haft mycket att invända mot kommunstyrelsens ledande parti det jag såg och hörde om innan dess. Fanns skavanker och affärerna var inte något jag tror att han med sitt rykte skulle accepterat om han känt till.

Tillägg 09.02 Malin Lernfeldt: Odemokratiske Alfons, GP ledarsidan 19 februari 2012

Read Full Post »

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »