Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunala Självbestämmanderätten’

Det finns inget som helst utrymme för en S-MP regering ens om den varit i majoritet att springa ifrån SVENSKA GRUNDLAGAR!
Regeringsformen gäller Herr Löfvén!

Det är svenska staten som skrivit under EU-avtal precis som Regeringsformen föreskriver att STATEN skall göra.
Det är inte svenska Kommuner som skrivit under avtal. Det är heller inte upp till S-MP regeringen att kräva i strid med gällande Kommunala självbestämmanderätt att svenska kommuner på något sätt skulle vara skyldiga att ta huvudansvar för EU-migranter som kommer hit! LÄS OCH FÖRSÖK FÖRSTÅ ORDEN I REGERINGSFORMEN!

”EU-migranter kommuners ansvar, SvD 26 oktober 2014

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Lag (2010:1408).

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.

Finns inget som helst utrymme varken i Regeringsformen eller i Kommunallagstiftningar för S+MP-regeringens fantasipåstående. Det enda Ni visar är inkompetens och avsaknad av det som varje svensk elev skall ha lärt in och visat sig förstå för att få godkänt numera E i ämnet Samhällskunskap!
BAKLÄXA

Read Full Post »

En gång i tiden, långt efter att jag börjat läsa på universitet, trodde jag att Sverige var ett föredöme när det gällde fri- och rättigheter. Vi hade ju Yttrandefrihetslag, Tryckfrihetslag, o.s.v. Inget fel på Sveriges Grundlagar. Inte heller fel på de begränsningar som finns i Fri- och Rättigheter.
Felet ligger i att det finns politiker och de som påverkar allmänhet samt politiker, läs media och intressegrupper, som antingen Inte lärt sig vad som står i Sveriges Grundlagar eller av okänd anledning Inte respekterar vad som står i Sveriges Grundlagar
eller ännu värre Medvetet låtsas som om det inte finns förbjudet för Svenska Staten och Riksdagen att lägga sig i.

Lite går väl att skylla på ”Alla skall med-skolan”. Mycket på att svenska skolan började urholkas kunskaps-/inlärningsmässigt i och med att Grundskolan infördes. Utgångspunkten för Grundskolan var bra. Vi som fick förmånen att gå på Tornhagsskolan i Linköping, Statens Försöksskola för Grundskola, innan den infördes såg samarbetet som fanns med Finland. Vi hade välutbildade lärare och i naturvetenskapliga ämnen fick eleverna själva styra sin inlärningsmöjlighet när vi läst och lärt in (viktigt var att vi hade prov i t.ex. matematik regelbundet dels för att se att vi lärt in – påverkade betyg självfallet, dels för att se att vi förstått det vi lärt in!)

Men som sagt ovan: Alla som borde ha lärt sig Sveriges Grundlagar redan i Grundskolan, finns som kursmål i Samhällskunskap för betyget E, har inte lärt in än mindre förstått vad där står.

Titta på läroböckerna idag. De är ofta mycket torftiga i att lära ut svenska språket. Kommatering och grammatik introduceras inte bakvägen. Orden i dagens läroböcker är så rudimentera att de är för enkla för nästan varenda elev som tagit sig igenom manualerna för att lägga in ett nytt dataspel. Samtidigt för svåra för de elever som inte fått den grundläggande hjälp som många behöver under de första två terminerna, dvs i första klass. Innehållet skall vi bara inte prata om. Texterna i dagens läroböcker är ofta kortare och med mer politiskt korrekt information. Det gick snett den dagen Olof Palme blev skolminister. Sedan har det bara gått utför.Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013

Det var där det började. År 1968….

Svenska skolan – kunskap/utbildning
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Utan grundläggande ordkunskap, ordförståelse och övning, övning, övning, blir det som lärs in något som inte hamnar på rätt plats i pusslet. Det krävs speciallärare och den utbildningen avskaffade ju S som så mycket annat 🙂

En annan viktig bit för att förstå varför det finns politiker och mediafolk som inte bryr sig om Sveriges Grundlagar kommer utifrån att många idag är så vana vid att skylla på andra: Det är inte mitt bord/inte min fråga samt att vi i Sverige har en nästan sjuklig önskan av att vara alla till lags. Det brukar kallas att vi förhandlar tills vi blir ense. Men Regeringsformen sätter klara gränser för vad Regering och Riksdag FÅR lägga sig i och HUR de om de vill påverka det de inte FÅR lägga sig i skall förhålla sig.

Exempel 1:

Regeringsformen
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Sveriges Grundlagar gäller även S-MP regering samt Bakläxa utbildningsminister Fridolin

Exempel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Detta tolkade t.o.m. Justitiekanslern som om det inte skulle medföra ersättning till en född som svensk och levt som svensk men som vid 18 års ålder pga att föräldraskapet omprövades och blev fråntagen sitt svenska medborgarskap… men Högsta Domstolen beslöt annat. Enklare hade varit om vi haft Författningsdomstol….

Ett av de principiellt viktigaste besluten som HD, Högsta Domstolen, i Sverige någonsin tagit har klargjort: att en bestämmelse i regeringsformen om att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap har överträtts.Ersätts för indraget medborgarskap, SvD 23 april 2014
samt att killen som råkade ut för detta har rätt till ersättning trots att det inte står i Regeringsformen att sådan skall utgå när staten och/eller svensk myndighet bryter mot regeringsformen.

Det principiellt viktiga är alltså det som borde varit självklart, men som alltför många svenska myndigheter gång på gång syndar mot: I Sverige gäller svenska Grundlagar, samt att brott mot Grundlag kan medge rätt till skadestånd.HD klargör: Regeringsformen skall följas

Exempel 3:
Detta med att demokratibegreppet tolkas utifrån ”Som jag tycker”-syndromet och att vi i Sverige saknar Författningsdomstol får absurda konsekvenser.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder.

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
Det märkliga är som alla ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare vet att detta måste lärts in, obs inte bara lärts ut, för att eleven skall kunna visa att den förstår vad demokratibegreppet innebär och därmed som minst uppnått en av de viktigaste målen för att överhuvudtaget vara berättigad att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9…..
Har vi så många ämnesobehöriga SO-lärare, så många icke stadiebehöriga Samhällskunskapslärare eller är det så många som aldrig satt sin fot på lärarhögskolan som undervisar i ett så viktigt ämne?
Kvotering strider mot Regeringsformen 1 kap2§

Personlig kommentar: Självklarheter som aldrig behövt ifrågasättas om Sverige hade haft en Författningsdomstol! Vad hjälper aldrig så fina ord i våra Grundlagar om även ledande politiker struntar i dem?

Sedan kan man precis som SasjaL i den rebloggade artikeln undra över medias censur av åsikter som får föras fram i debatter…. Mediacensurens Sverige I och II

Read Full Post »

Alla människor är lika värda, men olika. Vår svenska Regeringsforms 1 kap 2§ gör klart att det Offentliga inte får diskriminera någon svensk. Varken pga ålder, kön eller annan omständighet som gäller den enskilde.

Hur är det då möjligt att vi i Sverige har kvar den kommunala självbestämmanderätten där de enskilda medborgarna från skolelever som behöver extra stöd till äldre som är i behov av äldrevård och att få sina rättigheter i Riksfärdtjänst tillgodosedda kan få helt olika svar och ”hjälp” beroende på var i Sverige en person bor/är mantalsskriven?

senaste egna blogginlägg
Socialdemokraternas löfte till rika äldre seniorhotell, Norah4you 7 augusti 2014

Rödgröna rörans tjänstemän nekar 93-åring lagstadgad rättighet, Norah4you 6 augusti 2014

Read Full Post »

Har sällan blivit så f-ad, även om det är andra gången på två dagar jag blivit lika ARG. Den andra gången gällde ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Denna gången är det en urbota dum biståndsbedömare som försöker skylla ifrån sig på beslutsfattare i kommunen och påstå att det är Tjänstefel att låta alla som vill flytta till boende, Sonica Öberg biståndsbedömare inom äldreomsorgen på GP-debatt 3 augusti 2014

DET ÄR SVENSK GRUNDLAG – REGERINGSFORMENS 1 kap 2§ som ligger till grund för ALLA beslut det Offentliga fattar och vad det Offentliga SKALL
Sociallagstiftning i alla dess former är skyldiga att vara i överenstämmelse med Sveriges Grundlagar. Att det här i Göteborg från Rödgröna rörans tanter m.fl. fattats rent ut sagt Grundlagsstridiga begränsningar som utöver att de är Grundlagsstridiga också strider mot de lagar vi har vad det gäller Äldrevård och Äldreomsorg!

Det är på tiden att såväl tjänstemän som politiker i Göteborg lär sig att Kommunala Självbestämmandelagen INTE ger dem rätten att bryta mot Svensk Grundlag eller mot annan Svensk lag. Det är också på tiden att samma personer lär sig att om de fattar beslut som leder till skada eller sjukdom, så har de också personligt ansvar och ärendet kan falla under Brottsbalkens vållande av skada!

Nu får det förbaske mig vara nog. Rent pinsamt är det för Rödgröna rörans ledande dam vars parti, Socialdemokraterna, har en valfilm som påstår att Socialdemokraterna skulle vara garanter för bättre äldrevård. Tvärt om ”kära” S. Tvärt om. Det är tillåtet att vara dum i Sverige, dumt att bevisa det gång på gång!

Ex. 1 Marina Johansson (S) är kommunalråd med ansvar för äldrefrågor. Hon är självkritisk.

– Vi har tittat noga på detta. Det gick bra först, men 2012 hände något med kvaliteten.

I den analys som S och Marina Johansson gjort visar det sig att stadsdelarna under flera år kunnat dra ner på kostnaderna för äldreomsorg eftersom de äldre blev färre. Men plötsligt blev omvårdnadsbehoven större och framför allt hemtjänsten drog iväg.GP granskar: Göteborg gick från bäst till sämst, GP 9 maj 2014

Ålderspyramid vad är det? Inget som politikerna tittar närmare på. Självfallet gick det att spara när stort antal äldreboendeplatser drogs in och fler av kommunen ansågs kunna klara sig med hemtjänst….Rödgröna Göteborgsröran in prydno, Norah4you 9 maj 2014

Ex 2. Själv drabbats av Rödgröna sörjans damers styrande här i Göteborg. På Göran Johanssons tid, så var det så att jag beviljades städning, golvstädning för det klarar jag inte själv med mina handikapp, och kommunen anställde privat, utländsk, städpersonal. Underbara människor som oavsett om de kom ensamma eller flera var här hela den tiden som var anslagen. De frågade ofta om de fick göra det där lilla extra eller tog utan att fråga mig hand om ev. disk, städade inte bara bakom spisen utan torkade av spis och diskbänk samt ansåg att de alltid hann med att städa toalett och badkar….. så en augusti när Rödgröna sörjan var på g så kom beslutet att kommunen utan att begära in offerter skulle sköta detta själva.
De som var tänkta komma var inte utbildade i städning alls. De ansåg dessutom att de endast skulle vara här för att lära mig (!) och stötta mig (!) så att jag som inte klarar av att städa ens ett golv utan att ta minst 3 långa pauser trots specialstol för att kunna klara mig själv i mitt hem då jag inte kan stå speciellt länge ens vid spis eller diskbänk….. Den som kom för att bestämma hur det skulle ske var helt oförskämd.
Jag skäms för Sveriges behandling av, Norah4you 28 september 2013

Ex 3. äldre på Ekparkens äldreboende i Örgryte måste flytta för att Kallebäcks äldreboende läggs ner och de som bor i Kallebäck skall in på Ekparken med påföljd att de äldre som redan bor på Ekparken tvingas söka för att få nytt äldreboendeGamla inte spelpjäser i Fia med knuff, Norah4you 27 februari 2013

Read Full Post »

bör vara huvudman för all vård, skola och omsorg. Speciellt viktigt är det när det gäller äldreomsorgen. Finns inget som helst försvar för att äldreboenden försvunnit. Så viktig får inte Kommunala självbästämmanderätten vara att vi inte accepterar Rätten för äldre som behöver äldreboende att få detta inom rimlig tid. Rimlig tid bör vara frågan om veckor och som högst månad! Det får inte handla om vem som är utförare, krav på kvalité samt utbildning av personal som jobbar med äldre skall preciseras oavsett vem som är utförare. Likvärdig bedömning skall finnas i hela landet och inte vara beroende på subjektiva uppfattningar hos tjänstemän eller politiker på kommunal/landstingsnivå!
De som byggde landet, de skall inte diskrimineras!

Bästa landet för äldre 1 oktober…enligt svenska media, är Sverige det bästa landet att bli gammal i…. åtminstone var vi det i början av denna månaden…. 😛

Sverige världens bästa land att åldras i, DN 1 oktober 2013
Sverige bästa landet att åldras i, Sveriges Radio 1 oktober 2013
Ändå stod det Sverige är inte bäst i någon av de fyra huvudgrupperna men ligger mycket bra till på alla fyra områden och får därför den sammanlagt bästa placeringen.

Då det handlar om ekonomi toppar Luxemburg medan Schweiz ligger överst på hälsoområdet, Norge då det handlar om arbete och utbildning och Holland då det gäller äldrevänlig miljö.Bäst att åldras i Sverige, SvD 1 oktober 2013 Men å andra sidan säger sådana påståenden från sk. forskare som FN anlitar mer om avsaknad av vetenskapsteoretisk grundkunskap och källkritisk analys…
För veckorna innan läste vi alla om den åldriga kvinnan som medan Socialtjänstpersonal var på plats gick ut på balkongen och kastade sig mot sin död för att hon inte fick bo med sin make sedan många år på deras ålders höst.

Humanare äldreomsorg. Trots sjukdom, flera svåra fall i hemmet och en uttryckt önskan om att få plats på äldreboende tvingas jag bo kvar hemma. Välbefinnande, trygghet och självbestämmande är målen med äldreomsorgen, enligt Socialtjänstlagen. Jag upplever inget av detta, skriver Gertrud Sigurdsen, Sveriges socialminister 1985–89.

Stockholms kommun, och säkert även andra kommuner, ägnar sig åt något som jag skulle vilja kalla tvångsvård i hemmet, något som knappast är förenligt med Socialtjänstlagen. Jag kan inte längre klara mig på egen hand och vill komma in på ett äldreboende, men kommunen, förvaltningsrätten och kammarrätten vägrar. Nu står mitt hopp till Högsta förvaltningsdomstolen.Tvångsvård i hemmet när äldre nekas omsorgsboende, fd. Socialminister Gertrud Sigurdsen på DN debatt 18 oktober 2013
I och för sig förvånar det inte mig längre att vi har jurister som sitter i våra domstolar utan att ha läst målen, förutsättningar och syfte i SOU-texter som är förarbeten till gällande lagar. Ordkunskap och ordförståelse står inte precis högt i kurs så det dessa beslutsfattare går och tror är objektivt, är precis som en känd vetenskapsteoretiker skrev ”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” Vollmer Gerhard, Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993 ….

Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, GP 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar nu äldreomsorgen, Expressen 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, Aftonbladet 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, SvD 18 oktober 2013
Anna-Lisa, 96, fick vänta ett år på plats i äldreboendet, Aftonbladet 18 oktober 2013
Politikerna: Det är oacceptabelt, Aftonbladet 18 oktober 2013

Allt i denna fråga kan vi skylla på en föråldrad Svensk Samhällsstruktur där Kommunala Självbestämmanderätten i frågor som Vård, Skola och Omsorg står i total konflikt med Regeringsformens 1 kap 2§!

<h2Regeringsformen

1 kap. Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa Regeringsformen på http:www.riksdagen.se sidan
—————–
Det är som minst dags för två viktiga beslut som bör läggas på Riksdagens bord INNAN valet 2014 så att det finns en bordläggning och frågan om Grundlagsändring kan beslutas snarast efter valet 2014:

* Instifta en Författningsdomstol. Grundläggande krav på jurister dit bör vara som minst tre terminers studier i svenska språket utöver juristexamen.

* Avskaffa Kommunala självbestämmanderätten avseende Vård, Skola och Omsorg. Det krävs inga långbänkar eller utredningar för att med blott sunda förnuftet inse att självbestämmanderätten i de frågorna står till 100% i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ fast det är klart, alla politiker och jurister kanske inte har ordkunskap och ordförståelse nog att förstå 🙂

—- lite om svensk arrogans genom tiderna —-
Svenskar förnekar sig inte. Som alla som läst bloggen vet, så har jag gång efter gång berättat om hur forna tiders historiker samt en postmästare i Asia Minor (år 844 e.Kr) beskrivit de som kommit från ön uppe i Norra Oceanen längs de stora ryska floderna eller Donau eftet attde tagit sig över den Ungerska Stäppen ner till Svarta Havet samt östra delen av Medelhavet…. Arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. Se not 1 nedan (skriv de sökorden i sökrutan, så finner Du fler exempel.)

Svenska arrogansen i uttalanden utifrån sk. forskares undersökningar fick tuppkammen att växa på de som vill att Sverige fortfarande skall vara stormakt.
Som i fornstora dar. Eller åtminstone som på Karl XII:s tid (glömmande att Magnus Eriksson en gång innan han blev avsatt i Sverige hade ett av världens största riken), den arrogansen förnekar sig inte – Inte förrän någon som kan äldreomsorgsområdet bättre än någon av oss andra råkat illa ut. Undrar vilka bortförklaringar som dyker upp under dagen. För neddragningen beslutades under Göran Perssons tid vid makten. Inte hans fel, lika lite som det är Alliansens fel.

Not 1 Vad gäller de som tog sig ner via Donau så går det att bevisa, vilket jag själv gjorde i ”Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider”, C-uppsats Historia Linköping 1993. Klibblim och Vejde i sin ursprungliga naturliga form bevisade det lätt. Utdrag ur vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Norah4History 7 maj 2013 (kartorna ritade utifrån överskottsmaterial och avstämda mot känd växtlighet från före Folkvandringstiden och fram till år 1000 e.Kr.)

Read Full Post »

äldre och sjuka. Har gjort det ända sedan 1998 men speciellt de senaste åren i Västsvenska kommuner. Själv drabbats av Rödgröna sörjans damers styrande här i Göteborg. På Göran Johanssons tid, så var det så att jag beviljades städning, golvstädning för det klarar jag inte själv med mina handikapp, och kommunen anställde privat, utländsk, städpersonal. Underbara människor som oavsett om de kom ensamma eller flera var här hela den tiden som var anslagen. De frågade ofta om de fick göra det där lilla extra eller tog utan att fråga mig hand om ev. disk, städade inte bara bakom spisen utan torkade av spis och diskbänk samt ansåg att de alltid hann med att städa toalett och badkar….. så en augusti när Rödgröna sörjan var på g så kom beslutet att kommunen utan att begära in offerter skulle sköta detta själva. De som var tänkta komma var inte utbildade i städning alls. De ansåg dessutom att de endast skulle vara här för att lära mig (!) och stötta mig (!) så att jag som inte klarar av att städa ens ett golv utan att ta minst 3 långa pauser trots specialstol för att kunna klara mig själv i mitt hem då jag inte kan stå speciellt länge ens vid spis eller diskbänk….. Den som kom för att bestämma hur det skulle ske var helt oförskämd. Hon ansåg att det måste till specialstädare för att jag skulle ju inte få ha mina arbetspapper och böcker där jag brukar ha dem. Det var för smutsigt och för stökigt. (Torkar regelbundet av fönsterbrädor, element, lyfter undan böcker och torkar om så bara tre gånger i månaden….. men mina böcker gjorde ju golvstädning omöjliga. Trots att de ligger på byrå, i bokhyllor och på skrivbord….. 😛 Jag vägrade låta dem komma. Stöttning och lättstädning var inte beslutet. Jag skulle få ordentlig golvstädning.

Men då har jag ändå inte drabbats som de som behöver mer hjälp…. Tack och lov klarar jag mig och har mål i munnen.
I Sverige bryter svenska kommuner dagligen mot Regeringsformens 1 kap 2§. Allt för att spara pengar på gamla som inte får varm mat utan utlevererad mat som man tar hutlöst betalt för som måste värmas i micro. Inte nog med det.
Jultallrik – men vart tog skinkan vägen, GP 24 december 2012 Då hade måttet blivit rågat för det handlar inte om privat äldrevård, där inom parantes min egen mor har det mycket mycket bra vad gäller såväl mat som omvårdnad och klapp på kinden i Linköping, utan om kommunal bedrövelse i Rödgröna sörjan fotspår.

Nu är det etter värre: Många äldre får kall mat av hemtjänsten. 32 av 55 kommuner i Västra Götaland och Halland serverar helt eller delvis kyld mat i stället för varm, visar en rundringning av SVT Västnytt.

Partille kommun är senaste ut att anamma modellen. Sedan september levererar ett företag mat som får värmas upp hemma i mikrovågsugnen. Det ska spara kommunen två miljoner kronor per år.Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, GP 28 september 2013 Flera kommuner som ärbland de 32 är socialdemokratiska och vi talar om KOMMUNAL ÄLDREVÅRD!

Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, GT 28 september 2013
Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, Aftonbladet 28 september 2013
Sparar miljoner på kyld mat åt äldre, SvD 28 september 2013

Men det är ännu mycket mycket värre. Som alla som läst tidningar här i Sverige kastade sig en äldre dam ut när kommunala tjänstemän formulerade sig så att hon fick klart att hon inte skulle få bo med sin make trots att även hon behövde hjälp. Rent ut sagt: GRUNDLAGSBROTT!
Sverige borde per omgående ha något parti som lägger fram krav på Författningsdomstol så första beslutet kan tas innan nästa års val!
Det är fler än hon som drabbats. Många många fler.
Så här ser du ut i hela sjukvården. Det är illa nog. Verkar vara ny variant på betongkolossens kommunistiska/socialistiska modell för hur många som kommer att behöva den och den vården närmaste året/åren. Felar det, så får folk vänta 😉
Vårdplatserna har blivit 2 405 färre på tio år, enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL). I dag finns det omkring 25 000 platser i landet.
-Sverige har minskat vårdplatserna mer än något annat OECD-land. Jag blir väldigt upprörd över det, säger överläkaren vid Skånes universitetssjukhus Mikael Eriksson till Svenska Dagbladet. -Vi har minskat från en hyfsad nivå till en bottennivå som leder till onödiga dödsfall i vården, säger han.
Platsbrist leder till dödsfall, GP 28 september 2013 Tänk om politikerna insåg att även de kan drabbas, bli skadade, sjuka eller gamla……
Det fanns ingen plats för pappa, SvD 28 september 2013
Platsbrist leder till dödsfall, Aftonbladet 28 september 2013
Platsbrist leder till dödsfall, SvD 28 september 2013
Öronmärk pengarna till äldreomsorgen, GT Ledarsidan 28 september 2013 Bra förslag: Ännu bättre förslag vore att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten när det gäller skola, vård och omsorg!

Samtidigt som våra politiker höjer sina ersättningar och förbättrar sina villkor numera återigen får representera med alkohol på många håll, samtidigt som de äldre i Sverige blir fler och fler, så drar kommuner, speciellt Socialdemokratiska kommuner som säger sig värna om de äldres bästa, inte bara ner på varm mat och omvårdnad hemma utan också på antalet platser på äldreboenden. Det borde vara totalt förbjudet för samtliga politiker, Riksdag, Landsting/Regioner och Kommuner, att få ett enda öres höjning innan de sett till att ta hand om de äldre som var med och byggde upp Sverige! Vet hut!

Tillägg 16.35 Tack Göran Hägglund för att du reagerar: Men du öppnade ju här på rikstinget för att eventuellt förstatliga sjukvården. Innebär inte det att du egentligen tycker att staten borde agera i just den här typen av fråga?

– Det kan vara så, eftersom vi ser att det varierar väldigt i landet, att vården inte är jämlik. Men med den lagstiftning vi har idag är det politikerna på landstingsnivå som ska ställas till svars. Det är där som befogenheterna ligger.Hägglund om vårdplatserna, SvD 28 september 2013 Men är det inte dags att avskaffa Landstingen. Den administrativa överbyggnaden och alla politiker kostnader är så stora att det vore bättre att pengarna kom ut i verksamheten. Det är inte administration som skall kosta och politiker bör dra upp riktlinjer men låta verksamhetsbehovet vara det som styr om X antal operationer av visst slag är det som skall ske under året trots att det kan vara helt andra behov i verkligheten ute i verksamheten.

Read Full Post »

i stället för att ge kommunerna styra över skoletablering.

Låt stat och kommun styra etablering av nya skolor, Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) på DN debatt 11 augusti 2013

Skoletablering bör liksom bostadsbyggande, vägbyggande och kollektivtrafik upp på regionnivå. Det ÄR förbjudet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att diskriminera någon endaste svensk ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.
Den Kommunala självbestämmanderätten må ha varit rätt tänkt i den svenska boende; arbets- och livssituationen som rådde när den fastställdes. Att svenska kommuner kan satsa och även satsar helt olika på allt från äldreboende till kostnad för skolmat samt betalar helt olika löner till legitimerade lärare i förhållande till grannkommunen, är och förblir en stor skam. Det ÄR inte tillåtet att diskriminera i Sverige.

Sverige har utvecklats blir svenskar diskriminerade gång på gång för att kommunerna som växt ihop har en gräns som mer än en gång ligger mellan människor runt samma grönområde, längs samma väg ut från staden, och som de facto går av på samma hållplats mitt emellan kommungränserna. Sverige har urbaniserats och detta har också medfört att kommuner i dag inte är detsamma som de var en gång i tiden. Till skillnad från t.ex. England har Sverige idag få mindre byar som har ens grundservice i form av möjlighet att ha råd att investera oavsett om det gäller infrastruktur, äldrevård och äldreboende eller skolor i närområdet. Detta oavsett vem som driver dessa. Byar som en gång var självbärande små municipalsamhällen, t.ex. Sannäs i Tanums kommun, har idag när byar slagits ihop till större kommuner varken någon affär, telegraf, post eller ens kollektivtrafik på regelbunden basis för människorna som bor där annat än när sommargäster på försommaren till tidig höst kommer till sina sommarboenden.

Av något skäl som är svårt att förstå, så prioriteras utombys kommande ofta framför i kommunerna boende. Speciellt drabbar detta skolorna där kommunerna gång efter annan använt sig av tårt-/hyvelprincipen i jämförelse med vad kommunerna satsat på kultur- och turistverksamhet. De elever som går i en skola, oavsett vem som är utförare, är Sveriges framtida skattebetalare. Det går inte att använda ‘Alla skall med’-principen på 2000-talet utan det som krävs är att ‘Alla människors lika värde’ inkluderar att ‘alla är och har rätt att vara olika’ Var och en måste få rätten att utvecklas i sin takt. Om det är så att detta bäst sker i en privat utförares eller en kommunal utförares skola, det vet föräldrarna i de allra flesta fall bättre än de skolpolitiker på olika nivåer som inte varit ute i verksamheten.

REGERINGSFORMEN

1 kapitlet Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Sveriges kommuner som från dag 1 efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan försämrat lärarlönerna, skolmaten, skolmaterielkostnader/elev, skolhälsovården o.s.v är INTE lämpliga att styra över skoletablering. Lika lite är de lämpliga att se helheten i en regions behov av nya bostäder, samhällsservice samt infrastruktur. Dags att skrota den Kommunala Självbestämmanderätten och föra över den Självbestämmanderätten på Regionerna och Landstingen. Först då är det möjligt att utifrån rättvise perspektiv diskutera Hur skolan (respektive åldringsvård o.s.v.) skall vara utformad för att inte diskriminera någon. Det är första och det viktigare steget än att diskutera VEM som skall vara utförare. En utförare som inte får möjlighet att fortsätta verksamhet i befintliga skollokaler på samma sätt som utförare får när de efter anbud får driva äldreboende, den utföraren har en stor initialkostnad som gör verksamheten skörare ekonomiskt sett. Vilket ofta glöms bort av de Rödgröna. Självfallet skall varje svensk skolelev ha rätt att få garanti för att fortsätta sin utbildning som han/hon kommit in på. Det gäller även de i de första klasserna som idag kan hystas ut med eller utan splittring av klass för att kommunerna lägger ner skolor utan hänsyn till att de diskriminerar dessa elever!

Dags att föra hela Sverige in i 2000-talets verklighet och värld. Diskutera den kommunala självbestämmanderätten först. Inte vem som utför verksamhet när väl frågan om HUR är besvarad i rimliga kravspecar och där anbud begärs in för verksamhet. Om någon därefter går med vinst, så är det vederbörande väl unt enligt mitt sätt att se det – förutsatt att samma/likvärd undervisning bedrivs utifrån samtliga krav i kravspec. Det är på Regionnivå som dessa kravspecar bör utformas. Kommuner som ligger nära varandra och tillhör samma region bör inte längre få möjlighet att konkurrera med varandra om t.ex. elever. Rätten att själv välja skola inom region bör vara något som är en självklarhet. Men kraven på hur skolverksamhet skall se ut som minimum bör också den ligga på Regionnivå. Kommunala Självbestämmanderätten är inte något Heligt som inte går att ändra i våra Grundlagar. Det tar tid men den tiden har vi då det knappast kommer ett förslag före valet nästa år. Med andra ord är den tidigaste tidpunkt den ändringen kan ske efter valet 2018.

S: Låt kommuner styra skoletablering, Expressen 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, GP 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, Aftonbladet 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, SvD 11 augusti 2013

Tillsätt ingen utredning utan inse att Sverige hör hemma i 2000-talet! Inse att kommuner kommit att bli en form av utförare precis som privata utförare och inte längre en nivå där skolfrågor hör hemma – om de ens gjorde det när Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan…..

Tillägg: Björklund trycker på för statlig skola, DN 11 augusti 2013

Read Full Post »

och lägga den under huvudkudden eller försök läsa läsplattan i stället för tryckt bok i fotogenljuset sken på landet när strömmen som gått av höstens stormar är borta i dagar. Någonstans finns det som Maria Schottenius skriver:
en avsiktlig missuppfattning
……
Tio av dem är Jb-gymnasieskolor, tidigare John Bauer Gymnasium. Men det handlar inte i första hand om brist på förmåga eller på resurser, utan om vilja. Anders Hultin, vd för JB Education, vill inte. Det är helt uppenbart, även om hans organisation på ögontjänares sätt ser till att det finns ett par hyllor med böcker i en skrubb, för att slippa böter och kunna säga att det pågår en uppbyggnad av ett bibliotek. Hultin intervjuades i förra veckan i P1 Morgon, och är rätt tydlig med vad han tycker om lagen om skolbibliotek. Den är inte ”framtidsinriktad”.
Maria Schottenius: Jag vill inte se biblioteken i fritt fall på grund av en avsiktlig missuppfattning, DN kultur 7 januari 2013

Framtidsinriktat? Någon har missförstått inte bara avsiktligt utan verkligheten när det gäller vad som är realistiskt möjligt. Det går i och för sig att bränna ner filer och det går att ‘lagra data’, men även den bästa server kan krascha och de media där backup tas på idag är kanske inte ens läsbara i övermorgon. Har i min lägenhet fem olika backupmediavarianter som idag bara går att läsa den nästsenaste lagringsmediat. Då har jag ändå inte varken trumminne eller skivminne som på sin tid ansågs vara framtiden.

Det allvarligaste med att inte tillhandahålla vanlig tryckt litteratur i tillräcklig omfattning för elever, är dock en annan och ett betydligt allvarligare problem. Du kan inte ens som vuxen och van läsare göra tillräckligt noggrann jämförelse mellan olika texter skrivna under samma period och digitaliserade. För det krävs det antingen att du som jag är såväl van att läsa äldre texter samt att du är system och programmeringsutbildad i tillräckligt hög grad för att du skall låta datorn göra jobbet. Alltså inte använda dig av Google eller andra sökprogram. De skummar bara ytan och är som en droppe i havet jämförbart med att ha 5-10 olika tryckta texter uppslagna på ett stort skrivbord där du enkelt utan att tappa möjligheten pga att vårt minne inte är så funtat att det klarar av att bara växla mellan 5-10 olika digitaliserade textsidor. Mycket av det som hänt i vår nutid och i vår historia kräver att du har alla texter uppslagna samtidigt om du vill få en tillräckligt allsidig bild.

Men det är värre än så. Det barn som inte längre får börja med att skriva bokstäverna, missar en viktig utvecklingsbit. För oavsett om du har lättare att läsa på ena eller andra sättet, så sparar hjärnan det du skriver och läser samt ljudar eller talar tyst inom dig på två olika sätt om du använder handens rörelser samtidigt som du skriver. Att skriva på tangentbordet ger inte den extra men ack så viktiga motorikkombinationen som handskrift gör. Inte konstigt att mycket går in genom ena örat och ut genom andra.

Så finns det de i debatten om skolbibliotek som försöker ge sig på Alliansen för försämrat skolresultat. Hmm HSB Han Som Bestämde, Göran Persson när han var skolminister, kommunaliserade skolan. Det är de enskilda kommunerna som ansvarar för att de kommunala skolorna använder de pengar som ofta är direkt knutna till skolan till skolverksamhet och inte till att höja hyrorna på skollokaler så att de den vägen kommer åt skolpengarna. Det är de enskilda kommunerna inte sittande regering som avgör hur mycket pengar som skall satsas på kommunala skolors bibliotek. Men för många kommuner är det ju trevligare att bygga ‘minnesmärken’ över politikernas ambitioner än satsa på skolan!

Så försök vika digitaliserad bok och lägga under huvudkudden. Datorn är ett hjälpmedel. Kunskapen att bläddra, läsa i bok, jämföra texter, den kunskapen är ett verktyg. Datorn kommer aldrig någonsin att bli bättre än den data den får in. Är den undermålig, medvetet eller pga. programmeringsfel – förekommer alltför ofta i sk. översättningsprogram – så blir resultatet därefter. Inte undra på att stort antal elever idag kräver mer lärarledd undervisning för att de själva inte klarar av att läsa och bläddra i en bok tillräckligt bra för att förstå vad där står…..

Read Full Post »

för att barn inte skall drabbas om föräldrarna av ett eller annat skäl inte betalar hyran utan hotas av vräkning,
så länge går det inte att skylla på sittande regering, nuvarande eller tidigare.
Det är en stor skam utöver att det kostar flera gånger mer när kommunerna hyr hotellrum eller annat boende för de barnfamiljer som blir vräkta. Det är en stor skam att svenska kommuner hellre göder de som kan hyra ut korttidsboende eller långtidsboende än att kommunen som utöver Sociallagstiftningen, som många svenska kommuner slarvar med att följa, inte heller respekterar Barnkonventionen eller använder sig av någon handläggare på sin konsumentupplysning som skulle kunna göra ett allvarligt försök att hjälpa barnfamiljer att komma på fötter.

Här i Göteborg anses det tydligen viktigare med Alfons Åberg hus, kostsamma experiment med kollektivtrafik och bilism samt en egen station i Haga på en icke nödvändig tågtunnel (Vem tror på att folk reser tåg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg så länge det inte finns spår mellan Strömstad och Halden???),
än att hjälpa fattiga familjer, eller familjer som på grund av sjukdom eller annat råkat illa ut.
Skandal är egentligen bara förnamnet!

Trots hennes löfte – 3000 barn vräkta, Expressen 18 december 2012 Hmm det är inte sittande regering som har ansvaret utan respektive kommun som inte uppfyller de krav som lagar och annat (Läs Barnkonventionen) ställer.
Familjer med barn vräks fortfarande, DN 18 december 2012

I ärlighetens namn, är det inte dags att skrota som minst delar av den kommunala självbestämmande rätten om man skall följa Regeringsformens 1 kap 2§?

Read Full Post »