Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunala företag’

är lek med andras pengar OAVSETT om det är pengar som kommit in via skattsedel eller från Kommunaltägda bostadsföretags hyresgäster!
Nu får det f-e mig vara slut på tjänstemän och politikers lek med andras pengar. OM de skall åka på studieresa, så är det inte rimligt att de skall få annat än frukost och enkla måltider. Allt utöver normal Skatteverksgodkända kostnader SKALL VARJE PERSON BETALA SJÄLV – precis som politiska socialnämnder låter människor som lever på existensminimum själva betala sjukhusvistelse utifrån principen att mat måste de ändå alltid betala på de bidrag de får….. Dvs. allt som inte är godkänt traktamente skall var och en betala ur egen kassa. All alkohol skall de som beställer om de inte är ute och representerar betala till 100% själva!

Sluta upp med vansinnet!

Anställda reste till Frankrike för 260 000 kronor, DN 8 oktober 2013

Sedan hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunnat erbjuda ytterligare 2000 kr/månad för 30 vikariatanställda nyutbildade eller andra sjuksköterskor under 3 sommarmånader för de i och för sig ‘små’ kostnaderna(sett till kostnad per person och totala budgeten) som admininstrationen kostade på sig vid på St Jörgens Park respektive Marstrands Havsbad. Dessa små kostnader finns överallt i högre delen av administrationen – frågan är om ens en Sjukhusdirektör är värd lika mycket som 4-5 sjuksköterskor för vården, men det är bara toppen på ett isberg….. Alla sparar utom direktören, GP 11 oktober 2013

Satt en gång under min lärarpraktik i annan kommun och lyssnade till en konsult som skulle förklara varför den kommunens lärare inte kunde erbjudas mer än 500 kr/månad i lönehöjning. Visste av en händelse totala kostnaden för konsultens anställning, ersättning samt adm.kostnader per månad och hur länge. Visste antalet anställda lärare i kommunen. Kunde direkt räkna ut att kostnaden för konsulten motsvarade höjning av samtliga kommunens lärares löner med 2000 kr/månad under 1 år……

Pengar skall ut i verksamheten. Jag är moderat, ekonomiskt till höger och socialt till vänster. Pengar skall satsas där de gör mest nytta för verksamheten. Ifrågasätter också trots min politiska tillhörighet om det är rimligt att Offentliga ska ge löner som inte ens de flesta företagsledare utanför de stora företagen ens kan drömma om. SÅ många politiker och höga tjänstemän som privata marknaden skulle erbjuda sådana löner kan vi väl ändå inte ha?

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn har de tjänstemän/politiker som skickat ut mailet i dålig luftärendet på Älvstranden klarat att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan? En sak är nämligen klar det handlar inte bara om meddelarskyddet utan om så grundläggande okunskap som visas upp att ingen av de inblandade kan sägas ha uppnått målen för godkänt i ämnet samhällskunskap. Detta blir allvarligare och allvarligare!

Ref. från GP: ”Senast den 19 september skall kommunala Älvstranden Utveckling AB redogöra för hur de tänker åtgärda problemen.

Allt detta och lite till fick skolpersonalen information om i ett mail som avslutas med en fråga och ett svar:
”Vad gör jag om jag får frågor från media? Alla eventuella frågor från media hänvisas till områdeschef Karl-Johan Höijer.””

Gert Gelotte: Största möjliga tyssstnad, GP 4 september 2011

För enkelhets skull ber jag vänligen alla som skryter med sin okunskap att läsa igenom följande bitar i våra Grundlagar som varenda svensk eller utländsk skolelev som gått i svensk skola SKALL kunna och dessutom ha visat att de förstått:

Regeringsformens 1 kap. Statsskickets grunder

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Inledningen av Yttrandefrihetsgrundlagen:
1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.
….
2 kap. Om rätt till anonymitet

4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).”

Är det så att Sveriges Grundlagar inte passar någon eller några personer på höga poster, så passar INTE de personerna på sina poster. Grunden för demokrati är att alla som får ett förtroende att inneha en hög post respekterar de Grundlagar och lagar som gäller!

För övrigt så drev jag själv frågan som lärarkandidat samt mor till skolelev på 1990-talet i Linköping. Lagarna har skärpts sedan dess. Skolelever omfattas också av Arbetsmiljölagstiftningen samt har även Grundlagarna skärpts se Lag (2010:1349) ovan.
Vidare läsning finns i Brottsbalken under vållande till skada och sjukdom…..
Hur i hela fridens namn kan några vilja skryta med att inte kunna de mest väsentliga bitarna i våra Grundlagar och lagar.

Read Full Post »

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »