Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kollektivtrafiknämnden i Göteborg’

även om Ni sitter i Trafiknämnd och Västtrafik, Ulrika Frick, ordförande (MP) i kollektivtrafiknämnden, och Leif Blomqvist, ordförande (S) i Västtrafik! Replik: Visst satsar vi på kollektivtrafik, Expressen 1 januari 2013

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det var inte många rätt det. Endast en av alla ATT-satser som MÅSTE uppfyllas har Ni kanske uppfyllt. Ni har ännu inte visat, ens gjort trafikräkning som visat, att den av Er valda vägen leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det Ni visat är däremot att Ni prioriterar friska och unga som kan cykla, klarar av att byta buss ofta samt gå långa sträckor. Gamla, sjuka av alla åldrar samt funktionshindrade försvårar Ni åter för i Er omorganisation av Kollektivtrafiken samt inte minst i Er egocentriska syn på vilka som skall besluta om trängselskatten. Ni visar Er inte förstått vad demokrati står för än mindre visar Ni att Ni uppfattat att Ni är skyldiga att följa Regeringsformens Att-satser
Tur för Er att Ni inte hade mig som betygsättare i Samhällskunskap – oavsett vad skriftliga prov hade visat är det tveksamt om Ni uppfyller krav för att få något som räknats till godkänt!

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012

Se även: I villande skogen de ‘vallar’, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »