Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kemiska ämnen och hälsorisker’

Vi lever fortfarande vi som någon gång i vårt liv, av ena eller andra skälet, haft till uppgift att dagligen läsa produktbladen för de kemikalier som finns i bekämpningsmedel. Inte alls så att det räcker ens med att tvätta svenska, obs svenska odlare av vissa grönsaker samt frukter använder mer kemikalier än andra länders, grönsaker och frukter!

Flera av de bekämpningsmedel som används i Sverige, och som producenterna varnade för vid upprepad användning redan på 70-talet, är exakt lika farliga idag som de var när riskerna uppmärksammades innan vi gick med i EU. Ett antal av bekämpningsmedlen anrikas i människokroppen utöver att de är allergiframkallande! Min en gång så starka tilltro till Livsmedelsverkets rekommendationer har snart nått ner mot noll. Skaffa utbildat folk som inte bara kan läsa produktblad utan som även gör det samt, inte minst viktigt: FÖRSTÅR de ord som står på produktbladet!

Experten: Man behöver inte skölja frukten, DN 5 augusti 2013

För alla som litar mer på sk. experter än oss som kan läsa produktblad och bryr oss om vad där står: Kolla svenska importen av respektive bekämpningsmedel samt vilka tillverkare vi har i Sverige. Läs produktblad innan Ni själva formar Ert eget ställningstagande. Sk. experter har Sverige och Världen i överflöd.

Ett exempel bland många:
Glyphosate (engelskt namn), Glyfosfat svenskt namn
Glyfosfat påstås av flera inte lagras längre än max 1 vecka i människans tarmar och kommer endast in i människokroppen via intag av otvättad frukt samt att man själv inte tvättar händerna efter att handskats med de samma. Det påstås i utländska sk. experters officiellt publicerade rapporter att det inte kan ta sig ut i vattendrag och nå grundvattnet.
Verkligheten:
Nya studier har visat att det populära ogräsmedlet glyfosat, som finns i Roundup, inte alls bryts ner så snabbt i marken som man tidigare trott. I både Danmark och Skåne har man hittat spår av glyfosat i vattendrag och grundvatten.
– Detta är mycket oroande. Både bönder och villaägare har betraktat glyfosat som ett effektivt men ofarligt undermedel. Men nu måste medlet omvärderas. Om grundvattnet förorenas finns det risk för både växter och djur, främst de vattenlevande, säger Svante Axelsson.
Han tror att de danska fynden beror på ökad användning av glyfosat och att ämnet efter ett antal år börjat ansamlas i grundvattnet. Eftersom Danmarks grundvatten ligger högt går processen snabbare där.
Starka bekämpningsmedel i frukt, bär och grönsaker, SvD 26 juli 2003 uppdaterat 27 mars 2008

[IEJ: översättning till svenska gjord med Google Translate]
Det finns en rimlig korrelation mellan den intagna mängden och sannolikheten för allvarliga systemiska sequelae eller död. Stigande ålder är också förknippad med en sämre prognos. Förtäring av> 85 ml av den koncentrerade formuleringen är sannolikt att orsaka signifikant toxicitet hos vuxna. Gastrointestinala frätande effekter, med mun, svalg och epigastriesmärta och dysfagi är vanliga. Nedsatt njur-och leverfunktion är också vanliga och oftast återspeglar minskad organperfusion. Andnöd, nedsatt medvetande, lungödem, infiltration på lungröntgen, chock, arytmier, njursvikt som kräver hemodialys, metabolisk acidos och hyperkalemi kan supervenierar i svåra fall. Bradykardi och ventrikulära arytmier presentera ofta pre-terminalt. Hudexponering för färdiga att använda glyfosat formuleringar kan orsaka irritation och foto-kontaktdermatit har rapporterats i enstaka fall, dessa effekter är förmodligen på grund av konserveringsmedlet Proxel (bensisotiazolin-3-on). Svåra brännskador är mycket sällsynta. Inandning är en mindre exponeringsväg men sprutdimma kan orsaka oral eller obehag i näsan, en obehaglig smak i munnen, stickningar och irritation i halsen. Eye exponering kan leda till mild bindhinneinflammation och ytlig skada på hornhinnan är möjlig om bevattning är försenad eller otillräcklig. Behandlingen är symptomatisk och stödjande.
Glyphosate poisoning, Bradberry SM, National Poisons Information Service (Birmingham Centre) and West Midlands Poisons Unit, City Hospital, Birmingham, UK. Published in Toxicol Rev. 2004;23(3): 159-67

Rent allmänt: Glyfosfat har alltså bevisats inte bara kunna utan i verkligheten komma ut i vattendrag, farligt för fisk där ämnet anrikas. Ämnet kan i lindriga fall av ätande av osköld frukt i större mängd ge diare. Men kan även ge allvarligare konsekvenser för äldre och sjuka. Speciellt som ämnet finns med som tillsats i 3 av de inom livsmedelsindustrin vanligaste salterna. Glyfosfat och salt tillsammans utgör större problem, det är sant, men det finns ingen som helst vetenskaplig anledning att använda glyfosfat som bekämpningsmedel annat än tillfälligt och då endast under kort period på våren. Vetenskapliga studier ifrågasätter starkt korrelation med användning övrig säsong och kvalite resp mängd producerad frukt och grönsak. Har inte under åren sedan jag först kom i kontakt med produktblad för Glyfosfat 1976-79 fram till nu hittat en enda studie på barn, vilket är allvarligt och märkligt.

Read Full Post »

En ny rapport från FN och WHO visar att genetiska anlag inte räcker för att förklara ökningen av vanliga, och allvarliga sjukdomar som bröst- och prostatacancer eller typ 2-diabetes. Forskarna bakom studien gör tydliga kopplingar till hormonstörande kemikalier.

– Hälften av all typ 2-diabetes kan till exempel ha kemikalieorsaker, och om vi rår på orsakerna till det kan det ha extremt stor effekt, säger Åke Bergman, professor vid Stockholm Universitet, som har koordinerat studien.
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, DN 19 februari 2013

Ursäkta, men ingår det inte i varje vetenskaplig studie att för vetenskaplighetens säkerhet gå igenom det redan existerande undersökningsmaterialet? I producenternas produktblad fanns dessa farorna med. Jag vet, för jag jobbade på orderavdelning på ett kemikalie- och medicinföretags Göteborgskontor med daglig kontakt med producenter runt jorden samt vid beställningar krav på att ta fram produktblad för att se hur transporter fick ske samt vilka informationer som måste skickas med till beställare för att de skulle känna till farorna.

Några av flera tusen studier och rapporter:
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation
Solna : Arbetarskyddsstyr., 1978, tr. 1979
ISBN 91-7464-038-0

Man hade väl som minst haft skäl att förmoda att WHO kollat i sina egna arkiv först. Men icke sa Nicke:
Ecogenetics : genetic predisposition to the toxic effects of chemicals / editor-in-chief, Philippe Grandjean, World Health Organization. Regional Office for Europe London
Chapman and Hall on behalf of the World Health Organization Regional Office for Europe, 1991 Konferensdokumentation.
ISBN 0-412-39290-9 (Philippe Grandjean skrev liksom flera andra de första avhandlingarna i ämnet före 1980!

Det finns för övrigt ett antal avhandlingar som visar på samma sak som man nu säger sig ha kommit fram till utan att förut vetat om farorna. När trycktes den första av dessa avhandlingar? 1979!

Kemikalier bakom flera folksjukdomar, GP 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, SvD 19 februari 2013
Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Aftonbaldet 19 februari 2013
WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar, Sveriges Radio 19 februari 2013

Read Full Post »