Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Källvärde’

Ur övergripande betygskriterier för samhällsorienterade ämnen:
Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder centrala begrepp och symboler inom det samhällsorienterande kunskapsområdet samt har insikter i den betydelse dessa har.
Eleven förstår demokratins principer och gör överväganden för att formulera egna ståndpunkter vid tillämpningen av dessa.
Eleven identifierar etiska frågor och problem, bearbetar dem, urskiljer olika synsätt samt diskuterar och reflekterar kring dessa.
Eleven ger exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger samman samt hur de kan förklaras även i ett historiskt perspektiv. Eleven använder olika källor, sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa.”

Ur Målbeskrivningen för ämnet Samhällskunskap:
”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
– känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,

– kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund,

– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,

– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad samt förstå innebörden av det grundläggande norm- och rättssystemet i Sverige,

– ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv,

– ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt,

– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.”

När flera, Mona Sahlin och andra inom oppositionen, tyvärr en och annan FP-partist ansluter sig till denna grupp, inte ens klarar av att förstå att ”– förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,,” i klartext innebär att de borde kännt till att det Bildt och Billström sa om det var det de sa, källvärdet av tredjehandsuppgift är mycket vagt, var exakt det som svensk lagstiftning och svenska grundlagar kräver. Dvs. att svenska asyllagar gäller i Sverige. De som inte får uppehållstillstånd FÅR INTE stanna i Sverige och skall återvända samtidigt som svenska myndigheter har skyldighet, vilket är precis det Bildt och Billström sägs ha gjort, att försöka säkra att återvändandet till ‘flyktings’ hemland kan ske så tryggt som möjligt.

Bakläxa till alla vänsternissar!

Förfärlig retorik från statsråden, GP 22 januari 2011
Ministrars tystnad får kritik, GP 22 januari 2011
LUF kräver Billströms avgång, GP 22 januari 2011
Sahlin: Bildt och Billström måste tala, SvD 22 januari 2011
Sahlin: Det här är en skandal, DN 22 januari 2011 Skandalen är att Sahlin själv suttit i regeringar utan att ha kunskaper som vanliga 9:e klassare skall ha med sig från ämnet samhällskunskap!

Read Full Post »