Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Juristers avsaknad av ordkunskap’

Detta hände i verkligheten: ….Den 48-årige patienten sade bland annat: ”Du vet väl vad jag har gjort och vad jag är kapabel till”. Vid ett senare tillfälle hotade 48-åringen även med att ta polisens pistol och komma hem till honom.

Växjö Tingsrätt anser att polisen borde ha en mental beredskap för att hantera en stökig person, att poliser bör vara inställda på att utsättas för mindre grova angrepp och ett visst verbalt motståndTingsrätten: Poliser måste tåla hot, GP 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, Aftonbladet 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, SvD 13 november 2013

Vad är det för gallimatias? I Sverige gäller Svensk Grundlag och Svenska lagar! Står det i klartext så står det i klartext vad som gäller oavsett vad jurister och nämndemän kan tycka! För tycka är vad de gör. Objektiv kunskap verkar saknas mer och mer om vad som står i det dessa borde kunna läsa innantill i!

Skadeståndslag 1972:207 Obs Dispositiv lag och skall endast användas om annan lag inte finns.
3 § Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732).

Det finns annan lag!
Brottsbalken
17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667).

Regeringsformens 1 kap 2§ gör klart att det inte finns någon grundlagsenligrättighet för det allmänna att diskriminera någon, dvs även poliser. Har inte Sveriges jurister lärt sig konsekvensanalys?

Det skrämmande är att det tyvärr finns prejudikat: RH 2010:22: Hovrätten har funnit att polismän som i samband med en handräckning blivit hotade med kniv inte ska tillerkännas skadestånd för kränkning. (Hovrätten stödde Falu tingsrätts beslut)

Är detta verkligen i enlighet med Svensk lag? Vill inte Sveriges Rättsväsendes jurister att Sverige skall få de bästa poliserna och vårt, Sverige och svenska folkets, fulla stöd i deras viktiga verksamhet?

Read Full Post »