Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jurister’

visande att de saknar ordkunskap och ordförståelse utöver inlevelseförmåga samt empati. Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa det. Sedan när är det från en Barnperspektiv rätt att tvinga barn att träffa en far som sitter inne för att ha slagit och misshandlat barnen och modern?
Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, Aftonbladet 30 mars 2013 Att de från sociala myndigheter som förordat umgänge saknar all kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling, gör inte saken bättre.

Vänligen skaffa tillräcklig ordkunskap för att tolka lagtexterna. Och ta för en gångs skull tid på Er att läsa in förarbetena till lagtexten i stället för att som en av Kammarrätten ifrågas jurister vid tidigare tillfälle sa: ‘varför skall man läsa dem’. I ärlighetens namn tvivlar jag (och många med mig som läst statskunskap) på att en Författningsdomstol skulle godta så flagrant avvikande från vad Regeringsformens 1 kap 2 § kräver att det Allmänna skall behandla människor!

Regeringsformen
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, umenytt.se 30 mars 2013

De Mänskliga rättigheterna
Artikel 3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
…..
Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

INGEN, det gäller även barn. Speciellt viktigt efter som svensk Grundlag noga poängterar att det allmänna, dvs även svensk Kammarrätt är skyldiga att se till barnperspektivet. Kan domare inte läsa och förstå Regeringsformens 1 kap 2§, så är frågan på vilka grunder utifrån vilka kvalifikationer de erhållit sina poster!

Read Full Post »

Observera först det alla som läst min blogg väl känner till: Jag skulle aldrig drömma om att rösta på Sverigedemokraterna, inte heller på Västerpartiet vad det ankommer, men lika väl som våra svenska Grundlagar ger alla rätten till Yttrande-, Åsikts- och Tryckfrihet, lika stark är Regeringsformens 1 kap 2§ som Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet som minst borde lärt in någonstans på vägen i sin utbildning även om hon missade att visa att hon inte hade täckning för att få godkänt enligt de betygskriterier som gällde på hennes tid för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Kritik mot SD-politiker som nämndeman, Expressen 7 oktober 2012
Det är totalt förbjudet för all Offentlig verksamhetsutövning att diskriminera någon för att den personen tillhör ett av Riksdagen godkänt demokratiskt parti. Den eller de som tycker annat, de bör skickas tillbaka till Grundskolans 7-8 klass för att gå om de samhällskunskapslektioner i Svenskt Statsväsende och Svenska Grundlagar de på något sätt lyckades misslyckas med att lära in! De diskvalificerar sig själva, dumt nog för dem, för flera av de positioner de själva lyckats uppnå borde ha som minimikrav att de förstår och accepterar att Svenska lagar gäller i Sverige.

Partiska domare…. Kan Lambertz sitta kvar som domare i Högsta Domstolen när han inte accepterar svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar som gör klart att en person som är frikänd är att betrakta som oskyldig? Lambertz är ett bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol där samtliga domare utöver att de skall vara jurister läst som minst till D-nivå i ämnet Samhällskunskap samt C eller D-nivå i ämnet Historia. Vi kan väl ändå inte ha jurister på höga poster som försöker pådyvla folk sin egen uppfattning när domstol efter resning fattat sina beslut? Om vi kan det, så innebär det att alldeles för många aldrig hade förmånen att ha ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare när de gick i skolan. Jag ställde frågan som fortfarande inte blivit besvarad. Han är tyvärr inte ensam om att tro att hans uppfattning är den enda rätta.

Det går att ifrågasätta om nämndemansystemet är det rätta eller ens det bästa. Att bli nämndeman i Sverige kräver utöver att vara myndig att personen som blir nämndeman är medlem i ett politiskt parti som skall tillsätta visst antal platser som nämndemän. En nämndeman är aldrig vald att medborgarna. Inte framröstad på något sätt. Krav finns inte på annat än ojävighet och redlighet. Men det vore inte bättre med en juristsystem. Vi har under gångna månader sett flertal exemple på att det ingalunda borgar för opartiskhet eller objektivitet eller ens sans och sunt förnuft. Personligen lutar jag åt att vi borde ha en annan form av nämndemän som lottats fram utifrån att de anmält sitt intresse, politiskt aktiva likaväl som icke politiskt intresserade. Där alla som anmäler intresse också måste lämna papper från belastningsregistret vid anmälan samt godkänna att belastningsregistret kontrolleras varje år. Olämpliga nämndemän finns. Därom råder inget tvivel. De är olämpliga som personer att sitta i en nämnd. Inte för att de tillhör ett av Riksdagen godkänt parti som i aktuell situation anses vara politiskt inkorrekt. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Tryckfrihet skall inte vara vackra ord på ett papper som går att bortse från. I Sverige gäller Svenska Grundlagar!

Read Full Post »