Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Juridik’

Hur står Yttrandefriheten och Tryckfriheten relaterat till människors personliga integritet och rätt till säkerhet under privatlivets helgd? En snabb genomgång av gällande Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna gör att frågan som uppkom genom Kreditupplysningsföretaget Ratsits sökmöjligheter ställs på sin spets. Personligen ställer jag mig frågan: Vilket eller vilka partier i Sveriges Riksdag är inför nästa års val beredda att ställa sig bakom ett krav på en Svensk Författningsdomstol?

Det borde inte vara möjligt att andra än myndighet får möjlighet att kunna läsa uppgifter om en person än den som framgår av Folkbokföringen som Skatteverket har samt att Myndighet aldrig får sälja människors adresser. I båda fallen bör domstolsbeslut vara enda godtagbara för att vidare upplysningar skall få ges vidare.

REGERINGSFORMEN

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

under rubriken:

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

står:
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

Med andra ord så får Yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas för att skydda enskildas anseende, privatlivets helgd samt för att förebygga och beivra brott.
Hur är det då möjligt att det skall anses vara en Yttrandefrihets- och/eller Tryckfrihetsfråga att svensk myndighet säljer adress/-er som går till enskilda personer?

Vidare står det längre upp i Regeringsformens 2 kapitel:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Lag (2010:1408).

Om man slår upp de Mänskliga Rättigheterna så ser man i klartext följande artiklar som ingår i FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna:

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur är det juridiskt möjligt att annan Grundlag och/eller lag tillåts kollidera med den enskildes personliga säkerhet utan att det i enskilda fallet varit uppe i domstol?

Se även: Vad är offentlighets och sekretesslagen, Norah4you 12 augusti 2013

Ratsit stoppar känsliga uppgifter, SvD 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Skånskan 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Västerbottens-Kuriren 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, GP 14 augusti 2013
Ratsit ändrar sökmöjligheter efter kritik, Sveriges Radio 14 augusti 2013 Personligen är jag tveksam till om en Författningsdomstol ens skulle godtagit att någon myndighet eller något företag skulle ha möjlighet att låta person/företag/myndighet utanför dess egna verksamhetsområde söka på enskilda personer över nätet. Det är en fråga som Datainspektionen som första instans i nuläget enligt mitt förmenande borde undersöka. Men det belyser vikten av att Sverige snarast får en Författningsdomstol.
Tekniken som utmanar etiken, SvD Ledarsidan 15 augusti 2013

Att den personliga integriteten och säkerheten kan komma att åsidosättas av nuvarande hantering av personliga uppgifter, det står helt klart.
Det finns fler frågor som uppkommer i efterdyningarna av Ratsits publicering av känsliga uppgifter. Det är bra att Ratsits VD tar tag i problemet och går igenom företagets uppgifter, det är mindre bra att myndigheter och eller företag lämnat ut uppgifter som direkt står i strid med vad som är tillåtet enligt Regeringsformen och/eller de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

Allra först, jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna rösta på SD lika lite som jag muntligt eller i val skulle kunna rösta på något parti som står till Vänster om Vänsterpartiet – muntligt kan jag i många frågor hålla med Vänsterpartiet lika väl som alla andra demokratiska partier kan få sakstöd i enskild fråga de uttrycker som jag har. SD är dock undantaget där den enda stora frågan jag delar uppfattning med dem är att Yttrandefriheten och Mötesfriheten gäller lika för vän som för fiende.

Jag blir irriterad, f-ad och mycket ledsen att vi i Göteborg återigen skall få grupper som inte respekterar varandras lika rättigheter oavsett om det gäller politik, fotboll eller ‘enbart’ bråk mellan ungdomsgrupper/fotbollshuliganer/bråkstakar etc.

Vill därför påminna alla om att demonstrations- och mötesrättigheter på allmän plats kan, får och redan är reglerade enligt svensk Grundlag. Det finns begränsningar och de gäller lika för alla.

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
…..
Regeringsformen 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter, § 20 ff

Ett hundratal personer från Nätverket 14 juli har samlats kring Götaplatsen inför söndagens demonstration av islamfientliga Swedish Defence League, SDL som har fått tillstånd att demonstrera på Götaplatsen klockan 12-14 i dag Protest mot islamfientlig demo, GP 14 juli 2013 Av texten framgår att SDL fått tillstånd att demonstera på Götaplatsen klockan 12-13, vilket är helt i enlighet med de rättigheter som skall gälla lika för alla. Jag har mycket svårt att förstå att någon vill gå i deras demonstationståg. Men samma rättigheter och samma begränsningar gäller för alla. Det är varken demonstranter, motdemonstranter (har de sökt demonstrationstillstånd) eller medias rättighet att kräva att åsiktsmotståndare skall undantas från Sveriges Grundlagars fri- och rättigheter. Beklagligt att flumskolan och följdverkningarna av kommunaliseringen av skolan där alldeles för många elever aldrig haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.

Även Frihetsrättigheter har begränsningar! Vill man försvara Yttrandefriheten och Mötesfriheten, så måste man acceptera att ens värsta motståndare har samma rättigheter som en själv! Allt annat är att förespråka anarki. Faller ens värsta motståndares rättigheter pga brott mot Regeringsformens 1 kap 2§ är det domstol, inte enskilda, grupper eller media som äger rätten att avgöra detta.
Se även Okunskapen om Yttrandefriheten är stor, Norah4you 17 maj 2010
Oroligheter väntas vid demonstrationer i Göteborg, SvD 14 juli 2013
Polisen laddar för kaos i Göteborg, GT 14 juli 2013

Tillägg 14.50 tack och lov tycks det ha gått relativt lugnt till. Ett tiotal danska motdemonstranter ska ha blivit omhändertagna och fördes till arresten på Aminogatan. Flera omhändertogs efter demonstration, GT 14 juli 2013 Varför kommer danska motdemonstranter till Göteborg och beter sig så illa att de blir omhändertagna. Har de inte nog att motdemonstrera mot hemma?

Read Full Post »

eller tror karln i sin egocentricitet att han är någon övermänniska? Kan väl inte vara möjligt? Någon sans och reson har Lambertz inte visat. Inte heller har han visat respekt för sitt uppdrag som domare i Högsta Domstolen. Respekt är något som måste förtjänas, inte något som någon har rätten att kräva när den själv inte visar respekt för sin position! Där går gränsen!

Lambertz: Polisspåret borde utreda, GP 7 oktober 2012
Lambertz: Poliser kan ha mördat Olof Palme, Aftonbladet 6 oktober 2012
OCH? Tror Lambertz verkligen inte att det gjorts? Därmed inte sagt att inte nytt kan ha tillkommit, men Lambertz är inget annat än privatdeckare i den frågan! Sedan är en annan fråga om Pettersson var mördaren. Varför har inte ens tanken på en dubbelgångare nämnts? För en sådan fanns det bland det verkliga brötet som bodde i Partille vid tidpunkten ifråga. Kan ha funnits många fler.

Lambertz om Butt: Inte säkert han är skyldig, Expressen 6 oktober 2012
Lambertz: Billy Butt borde få sin sak omprövad, SvD 6 oktober 2012
Hallå herr Lambertz. Billy Butt var bland kvinnor känd som mycket sliskig. Hörde det tidigt av manlig Folkparksordförande. Vi som bodde nära Folkparken varnades för att lockas med av karln när han varit synlig då någon av hans adepter skulle uppträda. Om herr Lambertz inte vet vad ‘sliskig’ innebär och inte förstår att kvinnors NEJ alltid är NEJ även om de någon gång tidigare efter påtryckning och/eller övertalning ändrat ett nej till ett ja. Varje situation är unik och inte ens för domare som borde veta bättre kan det väl ändå vara så illa att Kvinnors rättigheter inte respekteras?

Read Full Post »

Det är värre än så. Mycket värre än så. Tilltron till herr domares övriga arbete kan mycket väl gå förlorad.

Göran Lambertz: Jag är inte längre objektiv, Expressen 20 september 2012
Lambertz: Jag är med i deras lag, SvT 20 september 2012 Herr domare borde väl med sin erfarenhet veta att en domare i alla lägen skall vara objektiv om han skall följa Regeringsformens 1 kap 2§? Regeringsformen gäller i Sverige herr domare och domare i Högsta Domstolen har mig veterligt inte fått något undantag från detta!

Se även Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket, Norah4you 19 september 2012

Read Full Post »

Karln bevisar tesen att det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det. Något annat har han inte lyckats uppnå.
Synd om karln som inte förstår att han kastar långa skuggor över hela rättsväsendet med sitt agerande!

Hur i hela fridens namn kan någon vara så egocentrisk att han tror attQuickmotståndet är i princip nedkämpat, Expressen 19 september 2012 Tvärt om Herr domare, tvärt om!
Börja med att läsa in Regeringsformen och lär in den. Det skulle Herr domare lärt in redan innan gymnasietiden!

Men är det inte så att Herr Domare som skall vara expert på våra Grundlagar trampat i klaveret själv? Inte helt omöjligt att det föreligger ordkunskapsförståelsebrist som gör att Herr Domares upprepade agerande mot det Rättsväsende som Herr Domare själv är tillsatt att skydda och ära samt under detta användande använt sig av Högsta Domstolens tjänstemailkonto (Offentlig Handling herr domare. Är den diarieförd i enlighet med lagen?) för att internt i speciellt mål, Quickmålet, som herr Domare ansåg vara korrekt hanterat och som nu av andra svenska rättsinstanser visats inte vara så, tagit sig friheten att från Offentligt konto (användande sig av sin offentliga position) diskutera med två av de andra parterna i målet som inte längre ligger på Herr Domares bord hur Quicks skuld skall kunna upprätthållas tvärt emot vad gällande Svenska Lagar säger om vad som gäller när en person frias av svensk domstol. Vad skulle det Herr domare kallats i andra sammanhang där Herr domare inte varit jävig?
Användandet av det mailkonto som Högsta Domstolen bekostar gör att frågan kanske kan väckas: Har herr domare ”upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen

Regeringsformens 11 kap 7§
Ordinarie domares rättsställning

7 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om
1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen, eller
2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.

Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning. Lag (2010:1408).

Sedan ställer åtminstone jag mig frågan om det inte är dags att göra en överenskommelse mellan Sveriges Riksdagspartier om Grundlagsändring, en ändring i formuleringen av Regeringsformens 11 kap 8§:

8 § Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen.

På vad sätt är det lämpligt i en demokrati att frågan om brott, [vilket i det aktuella fallet inte torde finnas något som pekar på att det skulle föreligga, av ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen skall avgöras av jämlike i Högsta Domstolen? Utöver att det är svårt att se bort från jävsituation om frågan någonsin skulle uppkomma, även ställer frågan om juridiskt frälse på sin spets. Det är historiskt något som kastades på soptippen för flera generationer sedan att adel bara fick dömas av adel. Men frågan är infekterad för i mångt och mycket tycks Sverige under Socialdemokraternas storhetsperiod när den nya Grundlagen utreddes och antogs ha fått något som gett utfall som om det i Grundlagarna funnits underlag för nytt frälses uppväxt. Kan väl aldrig varit avsikten?

Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012

Lambertz måste avgå självmant, Eva Franchell i Aftonbladets ledarkrönika 19 september 2012

Tillägg 11.32 20 september 2012 Skandalöst av Göran Lambertz, Expressen 20 september 2012

Read Full Post »

som domare i Högsta Domstolen när han inte accepterar svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar som gör klart att en person som är frikänd är att betrakta som oskyldig? Lambertz är ett bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol där samtliga domare utöver att de skall vara jurister läst som minst till D-nivå i ämnet Samhällskunskap samt C eller D-nivå i ämnet Historia. Vi kan väl ändå inte ha jurister på höga poster som försöker pådyvla folk sin egen uppfattning när domstol efter resning fattat sina beslut? Om vi kan det, så innebär det att alldeles för många aldrig hade förmånen att ha ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare när de gick i skolan.

GW sågas i mejl: ”Är han helt frisk?”, Expressen 19 september 2012
Juridisk expert: Kastar en skugga över domarkåren, SvD 19 september 2012
Lamertzmejl får kritik, SvD 19 september 2012
Sluta klös fast dig i svagisen, Lambertz; Kulturchefsbloggen på SvD 19 september 2012
Lambertz i mejl om Quick: Våra ”fakta” är pulveriserade, Aftonbladet 19 september 2012

Tillägg 17.55 Guillou: ”Går ut och skämmer ut sig igen”, Expressen 19 september 2012 Ack om det vore så väl att karln BARA skämde ut sig själv. Han skämmer inte bara ut hela domarkåren genom att agera så frågetecken samlas om kunskaper saknas i svensk Grundlag och lagar. Han skämmer ut hela svenska rättsystemet!
Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012
Lambertz intellektuella haveri, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 19 september 2012

Read Full Post »

vara stolt över förfalskningar den gjort? Det är illa nog att karln ärekränkte Kungen.
Att ens jämföra sig med en konstnär som Ernst Billgren, det är så bedrövligt självupptaget egocentriskt att det i sig ställer frågor om hur karln mår. ‘Komma ut’ på en konstnärsmässa – supermarket säger mer om vad som är massproducerat eller undermåligt och som får gammal hötorgskonst att verka acceptabel. Konst? Nej så långt från konst som tänkas kan. Det finns idioter och det finns de som beter sig som idioter. Hur står det till???? För övrigt är myntförfalskning ett brott i Sverige och i näst intill alla länder! Observera att i ett flertal länder räcker det att ett enda av de av honom förfalskade mynten hittas för att karln skall anses begått brott även i det landet!

Copywriter förfalskade enkronorna, GP 5 september 2012
Person bakom kunga-mynten träder fram, Expressen 5 september 2012
Han ligger bakom mynten, SvD 5 september 2012
Copywriter bakom förfalskade mynt, DN 5 september 2012
Det var ett experiment”, Aftonbladet 5 augusti 2012

Karln är ju dum som spån. Säger sig vara beredd att åtalas om kungen(?) vill åtala honom. Hur står det till med samhällskunskapsutbildningen? Gick den in genom ena örat och ut genom andra. Majestätsbrott är sedan länge inte brottsligt i Sverige på annat sätt än annat förtal och ärekränkning. Myntförfalskning är däremot i högsta grad ett brott men det är inte Kungen som avgör när en anmälan om sådant lämnas in. Somliga alltså……

Read Full Post »

Det finns gränser för vad ett samhälle skall tolerera när det gäller människor som begår så skändliga brott som sexbrott mot barn. Får inte finnas en dag efter att domstol fattat beslut om att döma en pedofil för brottslighet, som går innan personen sätts i fängelse. Det är heller inte så att det ens skall vara möjligt att slippa ut för gott uppförande när det gäller den kategorin brott. Begår en person samma brott två gånger och fälls för båda gångerna, då är personen en fara för hela omgivningen och SKALL INTE SLÄPPAS UT!

Dömd på nytt för sexbrott mot barn, GP 31 augusti 2012
Dömd på nytt för sexbrott mot barn, SVT 31 augusti 2012
Dömd på nytt för sexbrott mot barn, SvD 31 augusti 2012
Dömd på nytt för sexbrott mot barn, Aftonbladet 31 augusti 2012

Read Full Post »

i andra länder ”bör rent generellt få ta sitt ansvar där de begått brottet. Svenskar som begår brott i andra länder, Norah4you 6 mars 2012
Det gäller speciellt om brott begåtts mot barn, ungdomar eller mot kvinnor. De som inte kan respektera andra i enlighet med de lagar som finns när det gäller brott som är brott i större delen av världen, de förtjänar inte att få sitta i svenska fängelser där det t.o.m. gnys för att de får sitta isolerade stor del av dagen. Därmed inte sagt att alla som sitter i svenska fängelser får rätt behandling i förhållande till det brott de begått. Många har onödiga, som jag tycker, restriktioner. Det bör vara allvarligare om man gett sig på en annan människa oavsett om det är misshandel eller våldtäkt än om man begått brott där det finns offer som drabbats för livet eller som mist livet. Skilj på äpplen och päron och försök inte med att de som begår dessa typerna av brott är mindre benägna att återfalla. Tror inte en minut på det. Möjligen mindre benägna att åka fast. Men det utsätter i förlängningen andra för större faror.

Respektera kvinnans rätt att säga nej. Ett nej är ett nej oavsett var och när nej ges!

Svenskar greps för våldtäkt i Alanya, GP 30 juli 2012
Svenskar gripna efter misstänkt våldtäkt, Expressen 30 juli 2012
Svenskar greps för våldtäkt i Alanya, DN 30 juli 2012
Svenska turister greps för våldtäkt, Aftonbladet 30 juli 2012

Tillägg 18.16 2012 Det är viktigt att ha is i magen och klart för sig att oavsett var man står i dessa frågorna , så får vi aldrig heller låta någon förringa vår eller andra länders kulturhistoria. Att vara stolt över sitt kulturarv, Norah4you 3 oktober 2010

Tillägg 31 juli 14.00 På förekommen anledning 31 juli 2012

Read Full Post »

bör rent generellt få ta sitt ansvar där de begått brottet. Speciellt viktigt är det att säga att svenskar som begår brott mot barn och ungdomar, de bör sitta hela sitt straff där de begått brottet. Sådana vill i varje fall jag inte ha hem här där de förmodligen kommer fria alldeles för fort.

Svensk man hade sex med pojkar -dömdes, Expressen 6 mars 2012

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »