Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Juholtarn’

Håkan Juholt, 51, är redo för att fortsätta sin politiska karriär efter den tuffa tiden.
Men bitterheten från tiden som partiledare för Socialdemokraterna sitter fortfarande i.

I en intervju med Oskarshamns-Tidningen kritiserar han återigen Mona Sahlin.
–Jag accepterar det som skett och är lojal mot Stefan Löfven. Den lojaliteten fick jag aldrig från Mona Sahlin, som var min företrädare, säger han
Juholts bittra kritik mot Sahlin: ”Inte lojal”, KvP 7 augusti 2013

Så Juholt är redo för att fortsätta sin politiska karriär. Vart har han tänkt sig? Att åter bli ett sänke för Socialdemokraterna, eller? Karln verkar inte ha fattat att han har gjort bort sig för tid och evighet. Se Hallå Juholt – bäst före datumet är passerat, Norah4you 25 juli 2012

Read Full Post »

Socialdemokraterna för fram idén om regionala innovationsråd. Syftet sägs vara att få fart på sysselsättningen. Tyvärr för S så skiner tendensen igenom S-förslaget. Det är knappast de småföretagarna, de anställda, innovatörerna ute i verkligheten som har svårt få riskkapital, riskkapitalisterna eller ens storföretagare som har tid och råd att avsätta till detta. I S-förslaget som verkar försöka slå blå dunster i väljarkårens och medias ögon, finns bara politiker och fackföreningsmänniskor kvar som skulle ha tid och möjlighet att sätta sig ner och vara innovativa. Det är bara det att det är just de två grupperna som inte har någon som helst förutsättning att skapa jobb. Deras enda möjlighet är att underlätta företagande.

Nu är det också så att Alliansregeringen redan har skapat ett innovationsråd. Innovationsrådet.se Där beskrivs behovet av innovation från maktens, det Offentligas sida, på ett helt annat sätt och utgående från att Offentlig verksamhet skall bli mer effektiv och utveckla kvalitén i verksamheten utifrån innovativa lösningar:

Den finansiella krisen och dess återverkningar på samhällsekonomin understryker vikten av att tydliggöra förvaltningens uppdrag att erbjuda ändamålsenliga, enkla och rättssäkra tjänster för medborgare och företag med effektiv resursanvändning.
I 2010 års förvaltningspolitiska proposition gör regeringen bedömningen att fler innovativa lösningar i offentlig jänsteproduktion bör ge ytterligare effektivitetsvinster i samhället. Det behövs nya idéer, lösningar och tillvägagångssätt för att förenkla människors vardag, undanröja onödig byråkrati och nå ännu bättre resultat med en effektivare användning av skattebetalarnas pengar. Det mål för förvaltningspolitiken som riksdagen antog lyder: en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).
Med innovativ avses bl.a. förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet. Det kan handla om nya perspektiv på gamla problem, att omdefiniera en verksamhets syfte eller mål, utveckla kvalitet i befintliga tjänster, förändra sätten på vilka tjänster levereras och att hitta nya eller förbättrade samverkansformer. Det gäller inte minst att utifrån medborgarnas och företagens olika behov hitta nya sätt att organisera och utföra offentliga tjänster. Staten och den kommunala sektorn har ett gemensamt ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Därför behövs det ett bra samspel mellan dessa huvudmän.

Av Europeiska kommissionens rapport Innovation in Public Administration (Innobarometer 2010) framgår att närmare 40 procent av svenska myndigheter inte alls uppfattar sig som innovativa. Av samma undersökning framkommer att en hög andel av svenska tjänstemän är involverade i någon form av organiserat förnyelsearbete, och att drygt 67 procent av myndigheterna tror att antalet nya eller avsevärt förbättrade processer eller arbetssätt kommer att ha blivit fler om två år än i dag.
”> Kommittédirektiv
Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet, Direktiv 2011:42; innovationsradet.se

Sedan är det allvarligt att Löfven försöker ta åt sig äran av att det finns ett nationellt innovationsråd, om än med helt andra uppgifter Offentliga verksamhetens effektivisering utifrån medborgnas behov vilket som Alliansens tillsatta Innovationsråd är av högsta vikt att vi får till stånd och då utifrån verksamheten inte utifrån politikers uppfattningar.
Det är viktigt att se till att hela landet kan utvecklas, det tycker jag att regeringen har släppt, säger partiledaren Stefan Löfven till Dagens Industri.
Tidningen har tagit del av det nya S-förslaget där de regionala råden ska komplettera det nationella innovationsråd som partiet och Löfven lanserat tidigare.</span

S föreslår regionala innovationsråd, Skånskan 26 januari 2013
Hm, direktivet kom 2011; Löfven har varit S-ledare 1 år var det inte 2011 och inte ens Juholtarn var partiledare 2010 när Alliansen började diskutera det som 2011 blev ett innovationsråd…… 😛
PS. Löfven gick vilse i sitt majtal 2012 Stefan Löfven vill ha Innovationsråd, 1 maj 2012 Han slog in öppna dörrar där t.o.m. röda mattan redan var utrullad och sopad J

[IEJ: OK jag vet vilka som ligger bakom förslaget, några av dem gjorde innan Ni samlades våren 2012 för att dra upp riktlinjerna inför valet 2014 ett mycket bra jobb i sina respektive hemkommuner. Men nog borde väl de i gruppen som satt i Riksdagen ha lite kännedom om vad som händer i Riksdag och vilka direktiv som Regeringen utfärdat, när, hur och varför. För det blåmarkerade påståendet är väl magstarkt!/IEJ]

Intressant i sammanhanget är:
* Det av Alliansregeringen utfärdade direktivet fick i uppgift: Rådet ska bistå regeringen på området och slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2013
Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå har långtgående befogenheter och ett ansvar att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Detta ger goda förutsättningar för hand-lingskraft och för nya idéer och lösningar. Samtidigt är varje statlig myndighet också en del i ett större sammanhang och det finns därför anledning att betona den statliga förvaltningens gemensamma grund som utgångspunkt för innovation och förändring. Ett nationell råd kan bidra med att ge en mer samlad helhetsbild.

* Det av S förslagna regionala innovationsrådet, är som bäst utifrån sitt ordval en kopia av en liten del av Direktiv 2011:42 inför att rapporten om Innovationsråd skall presenteras. Som sämst är den ett försök att vrida det i politiserande syfte för att ha reträttplatser för avdankade politiker.

S föreslår regionala innovationsråd, GP 26 januari 2013
S föreslår regionala innovationsråd, SvD 26 januari 2013
S föreslår regionala innovationsråd, Sydsvenskan 26 januari 2013
S föreslår regionala innovationsråd, Norrländska Socialdemokraten 26 januari 2013
S föreslår regionala Innovationsråd, Norrköpings Tidningar 26 januari 2013
S föreslår regionala innovationsråd, Västerbottenskuriren 26 januari 2013

Så frågorna hopar sig: Vill socialdemokraterna ta äran för något de inte kommit på genom att vrida definitionerna i 1984-förvanskning av ords värde,
eller
Vill Socialdemokraterna ha tillgång till mer reträttplatser för överflödiga eller de som politiker som ej blir valda 2014?

Read Full Post »

Vad är det som gör att alla dessa Palmefilmer, Palme som serie m.m. förs fram 2012? Det kan väl inte vara ”Klavertrampet”-Juholt eller sällan synlige Löfven som inte lyckas att hålla den nivå han höjde S till när Juholt förmåddes avgå. Juholt som under 2012:s inledning lyckades med årets mest egocentriska uttalande:
”-Det är klart att det inte handlade om mina felsägningar och misstag. Jag utmanade starka krafter, som jag inte riktigt hade en aning om, säger Juholt i en intervju i Oskarshamns-Tidningen.

Enligt förre S-ledaren Juholt själv så hann han under sina tio månader som socialdemokratisk ledare förändra den politiska dagordningen i Sverige.” Juholt: Jag utmanade för mycket, GP 23 april 2012

Klart i klass med hans ‘fantastiska’ självinsikt i form av egocentriskt uttalande 2011:
25 Maj 2011: ”I minigolf är det bara jag som får stryk, då är det bara synd om mig. Men lyckas jag inte som statsminister, då tar jag det inte så personligt, för då är det en mycket större förlust, en förlust för hela landet.”
Juholt: Om jag misslyckas är det en förlust för Sverige, di.se 23 maj 2011

Så i och för sig behövde Socialdemokraterna redan där blicka tillbaka till sina fornstora dar. Under tiden som S rasade och Juholtarn orerade, så började Palme dyka upp i vänstermedia, ja alltså även i SvT:s kanaler….

Så kom Löfven. Han började bra. Genom att hålla sig utanför mediadebatten för mycket lyckades han återhämta en hel del av det S förlorat i väljarstöd. Sedan vände det. Ju mer han använde sig av vänstersocialdemokratiska (Juholtska?) argument och försök till återgång till bidragssamhället, höjande av A-kassetaket (som bara gynnar de som tjänar bra och borde haft tillräckligt för att kunna lägga undan….), ju mer han hoppade på Sverigedemokraterna och/eller Alliansen, ju mer började väljarstödet få hicka.
Men så har ju Juholtarn tittat fram igen. Mer eller mindre antytt (krävt?) att få en plats i solen igen. För Sverige har ju svårt enligt herr Juholt att klara sig utan honom. 🙂
-Pension är inget alternativ. Jag är full av kraft, energi och har en stark ideologisk övertygelse, säger Håkan Juholt.
Juholt siktar på ny mandatperiod, GP 4 december 2012 och så börjar S dala mer och mer.

Det är i och för sig helt i linje med den taktik som går igen i Löfven och Anderssons ‘utspel’ senaste halvåret, att återgå till 1970-talets början och till Palmes återkomst som statsminister till hans brutala död. Det var ju då som Socialdemokraterna upplevde sig som stora. Att Palme spelade dubbelt med svenska väljare och media det är nu glömt. Avlyssning av enskilda och grupper som ansetts utgöra fara för Riket Sverige har godkänts av sittande regeringar sedan före Andra Världskriget fram till FRA-lagen som satte stopp för detta kom. Satte stopp för att regering var den juridiska instans som hade att besluta om detta. Satte stopp för att 3:e person var tvungen enligt gällande Säkerhetslagstiftning att registeras. 3:e person = någon som råkade komma med på avlyssning för att han/hon använde samma telefon hemma eller på arbetet, använde samma FAX eller datorlänk/modem

Går vi fram i tiden till Vietnamkrigets dagar, så finns exemplet med Olof Palme som gick i protesttåg tillsammans med representanter för Nordvietnam samtidigt som Olof Palme suttit med och godkänt signalspaning på ett större antal grupper främst på vänsterkanten.

Från SOU 2002:89 sid 80

“A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.”

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002…
Hur lite vet riksdagsmannen, Norah4you 4 september 2012

Men som sagt, allt det där verkar nu glömt. SvT späder på Palmedyrkarnas självkänsla.
Filmen om Palme som tv-serie, GP 25 december 2012

Dokumentären ”Palme” har gjort succé på biograferna. Med start på juldagen sänder SVT en längre version av Kristina Lindströms och Maud Nycanders film, unik med privata filmer från familjen Palmes gömmor
TV-dokumentär om en personligare Palme, SvD 22 december 2012 Säkerligen populär bland de som drömmer tillbaka till Socialdemokraternas fornstora dar då de närmast dyrkade Palme. Själv är jag inte intresserad. Aldrig varit intresserad av hypokrater som säger ett och gör ett annat.
”Ett fyrverkeri av begåvning, SvT programtablå för 25 och 27 december 2012
Rotlös hjälte, Aftonbladet 25 december 2012
Märk ordvalet och att det är på Aftonbladets kultursida detta står. De drömmer sig verkligen tillbaka i tiden. Så nog verkar det som om Palme minner dem om fornstora dar när hösten och vinterns hårda kyliga vindar även i opinionssiffrorna slagit till.

Read Full Post »

Eller har han tröttnat på att inte få stå i medias centrum längre. Han som en viss asylant på en viss ambassad i England? För vad har andra än de som skall rösta på hur Riksdagsvallistan i hans Riksdagskrets med saken att göra om karln vill eller inte vill bli omvald att sitta vid grytorna?

Juholt siktar på ny mandatperiod, GP 4 december 2012
Juholt siktar på ny mandatperiod, Expressen 4 december 2012
Juholt siktar på ny mandatperiod, SvD 4 november 2012
Juholt siktar på ny mandatperiod, DN 4 november 2012
Juholt siktar på ny mandatperiod, Aftonbladet 4 november 2012

Karln inser i vilket fall som helst inte sina begränsningar…..

Read Full Post »

lösa djur och människor. En del av dem är mer egocentriska samt saknar förmågan att se helheter när inte helheterna trillar ner på tallriken framför dem och andra ser inte helheterna eller egna tillkortakommanden ens då…..

Undrar i mitt stilla sinne hur Sverige lyckats få tre av världens fyra största egocentriker bland sina offentliga personer…..

Juholtarn är väl den som ännu leder. Men hans ställning som Sveriges mesta egocentriker hotas starkt av Lambertz och van der Kwast…..

För blogginlägg om Juholtarn se:
Senaste Juholthistorien, Norah4you 28 september 2012 samtJuholtarn än en gång, Norah4you 24 maj 2012

För blogginlägg om Lambertz se: Kan Lambertz sitta kvar, Norah4you 19 september 2012 samt Inte längre objektiv herr domare, Norah4you 20 september 2012

van der Kwast: Quick fick gräddfil till resning, Expressen 30 september 2012
Bergwall ges gräddfil till frikannandena, van der Kwast på SvD Brännpunkt 29 september 2012
Quickåklagaren: ”Han har fått en gräddfil till frikännandena”, Aftonbladet 30 september 2012

Vem som hittills ståtar högst upp bland världens egocentriker? Assange är ännu ohotad på den posten.

Read Full Post »

Hur står det till när en person inte kan acceptera att den är passé och själv är orsak till hela sitt problem. Det är nästan synd om karln att tidningar återigen visar upp den mest egotrippade egocentriker som svensk politik någonsin sett i all sin avkläddhet. Inte för att Juholtarn fattar att han återigen gör bort sig. Han tror sig ha ändrat svensk politik. Stackarn. Bättre för Socialdemokraterna och svensk politik ju längre från grytorna och media den karln är.

Det var inte en sekund av glädje eller lycka – bara en plikt, Östran.se 25 juli 2012

Juholt passar även på att slänga en känga på Mona Sahlin, som han menar inte gav honom sitt stöd.

– Jag förvägrades rätten till en företrädare som gav mig stöd. Jag vill ge Stefan Löfven trygghet och mitt 100-procentiga stöd, säger Juholt till Östran/Nyheterna. Håkan Juholt ger ny känga till Mona Sahlin, Expressen 25 juli 2012
Magstarke mannen Juholt, Ledarbloggen SvD 25 juli 2012

Read Full Post »

att lyckas med att ha varit mest frånvarande av alla i Riksdagen, kan möjligen förklara hans okunskap i viktiga frågor. Men ursäkt är det inte!

Juholt har endast varit på plats vid en tredjedel, 34 procent, av omröstningarna.
Juholt sämst på att närvara, GP 31 maj 2012
Juholt borta mest av riksdagsledamöterna, Expressen 31 maj 2012
Juholt sämst på att närvara, SvD 31 maj 2012
Håkan Juholt mest frånvarande i Riksdagen, DN 31 maj 2012

För övrigt undrar jag hur det är möjligt att Riksdagsmän som bara har 33% närvaro kan få heltidslön. Kan förstå 33% frånvaro även om det sitter hårt inne med att godta det. Men NÄRVARO?

Read Full Post »

Att karln inte kan förstå sitt eget tillkorta kommande. Att det är han själv som äger hela sitt problem med att han sänkte sitt parti i opinionssiffrorna. Karln har större ego än i princip alla Ranelid möjligen undantagen. Juholt gjorde och sa saker som han inte borde gjort eller sagt efter den dagen han valts att sitta i Riksdagen. Så enkelt är det. Uppblåsta ballonger faller förr eller senare ner till jorden oavsett om de är en person eller ett företag som kanske itutats något som inte stämmer överens med verkligheten.

Juholt konstaterar också att en viktig orsak till att han tvingades avgå var att han saknade en riktigt förtrogen nära medarbetare, en ”skyddsmur”.
”De som ville komma åt mig märkte ju att den där skyddsmuren runt mig inte fanns. Nu förstår jag det, men det förstod jag inte då. Jag noterade ju att det var tomt och tyst utåt och nu när jag ser det efteråt är det klart att de som ville komma åt mig av olika skäl självklart har gjort analysen att ‘vi kan gå direkt på honom’, ‘vi kommer direkt på målet’, ‘vi behöver inte passera någon’.”
”Det var fri jaktsäsong. Det var legitimerad storviltsjakt dygnet runt, i stort och smått, med alla vapen”, säger Håkan Juholt i ett avsnitt av boken som citeras på författarens hemsida.
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, GP 24 maj 2012

Finns mycket att kritisera Wanja Lundby-Wedin för, men att gå och tro att han, Juholtarn, skulle suttit kvar när han aldrig klarade av att fylla ut skorna efter Mona Sahlin och än mindre hela uniformen som Göran Persson, det är att ha för höga tankar om sig själv. Håkan Juholt var inte bra nog för att vara partiledare i något svenskt politiskt parti och det insåg väljarna!

Vi lever inte i ett kommunistiskt eller socialistiskt land där ord på papper i Grundlagar/Konstitutioner bara är ord på papper. Användande av Grundlagsbefästa friheter är inte ett drev.

Juholtarn står själv för alla bravader som kommenteras. Dikeskörningar, slirningar, oklarheter, girigheter, snurrigheter, allt som kommenteras kommer från hans egna ord och handlingar. Karln borde vara vara vuxen nog att ta ansvar för sina egna handlingar. Men vissa växer aldrig upp för att se att deras ego är många storlekar större än deras förmåga.Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller i Sverige, Norah4you 16 oktober 2011 Skrev jag efter Juholts alla bravader under förra året. Det gäller än. En person som inte klarar av att ta ansvar för sina egna handlingar dömer ut sig själv som aspirant på Rikets högsta poster!

Juholt till bitter attack i ny bok: Obehagligt, Expressen 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby Wedin, SvD 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, DN 24 maj 2012
Juholt kritiserar Wanja Lundby-Wedin, Aftonbladet 24 maj 2012

Tillägg 23.40 Rosornas krig mellan Juholt & Lundby-Wedin, Aftonbaldet 24 maj 2012

Read Full Post »

tycks vara Socialdemokraterna motto för dagen. Tillbakablickande på Palmes tidevarv när Palme skördade vad Erlander och Sträng sått samtidigt som vänstervågen gick fram över världen. Löfven med flera verkar vilja få folk att tro att mer pengar till pappa staten inte krymper innehållet i den egna plånboken för vanligt folk…..
det är bara det som jag redan visat tidigare:
OM du vill spara 2,5 miljarder på jobbskatteavdraget, så är det en hel del av dina vanliga arbetare som t.ex. de som kör våra sopbilar, de som jobbar i gruvorna samt även andra som de som jobbar som sköterskor med specialistkompetens och många av de som inom serviceyrken har extra natt-OB för att deras tjänster ligger på nätterna som du måste räkna med. Så långt ner i lönerna tvingas du gå om du skall spara 2,5 miljarder.” ……
…….År 2010 var det 75% av alla som jobbade i Sverige som hade en total månadslön UNDER 30.500 kr/månad.
Värre än så 90% av svenska skattebetalare tjänade mindre än 40.000 kr/månad. Siffrorna från SCB:s lönestatik.

Matematik är svårt Löfven, 1 april 2012

Det krävs ökade skatter för vanligt folk, renhållningsarbetare, specialistsköterskor, gymnasielärare ner till grundskollärare som varit ute i tjänst 10 år, industriarbetare på flera av storföretagen, m.fl. m.fl. för att de löften som hade givits redan för en månad sedan skulle kunna bekostas av skatteintäkter. Hur dubblad skatt på unga skulle få fler i arbete och hur idéerna att alla skall vara med numera ändrat till Alla skall ha studentexamen och vara behöriga att läsa på högskola och universitet ens i drömmarnas värld skulle kunna vara något annat än att skyffla undan det strukturella arbetslöshetsproblemet som uppkommit för att industrisamhället övergått i ett it-samhälle där Sveriges järn och kunskap inom teknikindustrierna inte längre lika lätt som under 50-70-talet ger ökad BNP och dessutom gjort att svensken i de flesta yrken hamnat på efterkälken gentemot våra grannländer.

Det är inte möjligt att hålla industriföretag, eller andra, under armarna från statens sida och tro att det ordnar sig med efterfrågan. I en global värld är det viktigt att varje företag som vill överleva ser till att ha varor/tjänster som efterfrågas till de priser som företaget behöver ta ut för att inte göra förlust. Hur kan det vara möjligt säger vän av ordning säkert, att svenska produkter är så dyra om svenskarnas löner inte är konkurrenskraftiga ens i vår närmaste omvärld? Allra först är det bäst att döda myten om svenska välfärden bättre än alla andras. Så är inte fallet. I våra grannländer Norge, Danmark och Tyskland är sjukvården inte dyrare eller sämre. Tvärt om. Men det är en hel del andra kostnader som företagen får betala i Sverige än i andra länder. LAS har inte underlättat här. Sedan har jag full förståelse för varför LAS-lagen kom en gång i tiden. VAF m.m. kan hos många ses som välfärd. Förvisso är det så för de som har barn och barn är ju de som skall betala stor del av sina föräldrars pension en gång i tiden. Men till syvende och sist är det två saker som sätter käppar i vägen: Det kostar mer för ett svenskt företag att anställa än för de flesta andra länders och efter som så många fått gå de önskelinjer de valt på gymnasienivå, oaktat att många hoppar av, så är antalet tjänster som finns inom olika sektorer i obalans med den utbildning som svenska elever får idag. Inte blir det billigare för landet att många av ena eller andra skälet, kompletteringsbehov för att kunna läsa vidare, vilket inte alla vill Alla vill inte studera mera, Norah4you 25 april 2012 eller för att byta inriktning.

Sedan undrar jag hur det är med nutidshistoria. I rubrik efter rubrik, bl.a. Nytt rekord på Götaplatsen, GP 1 maj 2012 framställs det som om Mona Sahlin har rekordet på Götaplatsen….. hur många var det då när Palme talade och folkmassan bredde ut sig ner mot dåvarande hemslöjden? Betydligt fler än när Mona Sahlin talade.

Ett hundratal personer tågade i Sundbyberg. S tågade i soligt Sundbyberg, GP 1 maj 2012 S tågade i soligt Sundbyberg, SvD 1 maj 2012
Inte många i förhållande till antalet invånare. I december 2010 hade Sundbyberg 38.633 invånare. Skall vi vara snälla och säga att det var två hundra som tågade där idag, så motsvarar det 0,5 % av Sundbybergarna. Inte många.

Så är Juholtarn i farten igen. De faller som en sten, Juholt i 1 majtal i Sölvesborg 2012 Juholt talade inför 500 (som sägs vara rekordpublik – hur många var det på Erlanders tid?…… betydligt fler se microfiche på gamla tidningar)
Tja inte mig emot att Juholtarn än en gång sänker Socialdemokraterna, men nog tycker jag att Löfven är värd bättre än att Alliansens bästa reklampelare uttalar sig för S.

Det är varken antalet personer i S-tågen eller dagens opinionssiffror som avgör hur det går i valet 2014. Det som avgör är vilka partiledare som har förmåga att visa på hållbara lösningar som inte krymper svenskens egen köpkraft och samtidigt gör det möjligt att anställa fler unga samt långtidsarbetslösa utan att anställningarna blir någon form av vuxendagis som knappast leder till verkliga arbeten i framtiden. Det som också avgör är hur ekonomin inom EU och vår omvärld utanför EU ser ut. Sverige är ett extremt exportberoende land. Vi levde länge på fördelen av att Sverige hållits utanför Andra Världskriget och gamla svenska uppfinningar. Vi tappade takten i teknikutveckling redan under slutet av 60-talet när många länder vi tidigare aldrig sett som konkurrenter lyckades köpa upp, i vissa fall få licenser för tillverkning som ändå inte skedde här, samt genom egen teknisk utveckling göra språnget från industrisamhälle till it-samhälle snabbare än Sverige.

Fint skall vi ha’t, men var skall vi ta’t var det någon som sa en gång. Minns inte vem.

Tillägg 13.08 S lovar 200.000 sommarjobb, DN 1 maj 2012

Read Full Post »

En avgörande del i ett sådant samarbete är att den statligt finansierade forskningen ges ökade resurser. Parallellt med det behöver en översyn göras av pris- och subventionssystemen samt ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården för att stimulera ordnad introduktion av nya innovativa produkter samt en jämlikare sjukvård. Vi vill stimulera medvetet nyttjande av innovativ upphandling för att introducera nya läkemedel, ny teknik och nya behandlingsmetoder.

Vi föreslår ett nationellt program för att höja kvaliteten i sjukvården. Vi vill utveckla och förbättra användningen av befintliga kvalitetsregister och biobanker för en målmedveten kvalitetshöjning av svensk sjukvård. Därtill behövs bättre mätning och uppföljning av behandlingsresultaten i vården i syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för verkliga vårdval.
Stärkt välfärd ger fler jobb, Löfven (S) på SvD Opinion 27 april 2012

Stefan Löfven kan knappast själv ha kommit med de mycket luddiga snurriga idéerna som tyvärr visar på okunskap om verkligheten och dålig research. Måste legat i någon gammal låda från Juholtarns tid om det inte är så att det är en ny Juholtidé?

Ett mycket bra inlägg som klargör att vem det än är som ligger bakom Löfvéns idéer om ‘Life Science’, så har vederbörande glömt att göra sin hemläxa år 2012 och fastnat i 40 år gamla idéer om statlig överbyggnad:

Men vad betyder det här egentligen? Ett ”samlat program” betyder i klarspråk att anställa några statliga tjänstemän på suddigt mandat som skall ställa tidskrävande frågor till svenska forskare för undersökningar om samverkan som sedan kommer att producera långa rapporter som kommer att åldras obemärkt i något statligt arkiv. Vi har i vårt land haft otaliga liknande program men frågan är om de någonsin skapat några fler jobb en just de statliga tjänstemännen som genomför dem. I övrigt orsakar de mer irriterande byråkrati åt forskare som gör de mindre benägna att hinna med sitt eget jobb. Frågan är också om läkarkåren verkligen behöver mer morötter för att forska. Det är en utmaning att hitta klinikchefer eller överläkare som INTE har forskat. Med andra ord är det här ett väldigt långt inlägg från Löfven om ingenting. Det är en ren förolämpning mot läsarnas intellekt när han påstår att det är ett ”program”, och än mer att han anklagar regeringen för att inte ha idéer. Stefan Löfven är fast i ett 70-talstänk över hur statlig industripolitik fungerade då. Men då vi inte har någon statlig industri längre så är hans förslag endast ett skapande av ny statlig byråkrati
Snömos från Löfven om Life Science, Prärietankar.blogspot.se 27 april 2012

De enda jobb som skulle kunna komma fram är för pappersvändare a la avdankade politiker som inte har kompetens nog att få jobb på öppna marknaden!

Mer byråkrati är inte rätt recept för Sverige! Satsningar som den av Alliansregeringen stödda SciLifeLab är redan på väg att ta sin plats: ”SciLifeLab är idag ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet (Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan). Dessa universitet kommer att vara huvudintressenter i det nya institutet. Planen är att SciLifeLab om några år ska omsätta runt en miljard kronor per år
Sweden Science for Life Laboratory, Utbildningsdepartementet 3 april 2012

Samarbete mellan 4 universitet och AstraZeneca är något helt annat än en statlig överbyggnad a la Life Science i Socialdemokraternas dimvärld där de inte upptäckt att det redan finns nära samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin. Men hallå. De flesta läkare är disputerade, många specialistsjuksköterskor är involverade i forskning och samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin har i olika former varit på plats länge. Hur vore det att kolla verkligheten? Hemläxa och bakgrundskunskap vad är det, Löfven?

Kul att Löfven får upp ögonen för, Thomas Bohlmarks blogg 27 april 2012
Svammel från Stefan Löfven, Mikael Anderssons blogg 27 april 2012

S vill skapa jobb inom Life Science, SvT 27 april 2012

Nog för att vi som röstar på Alliansen gärna ser fler ”Juholt”-utspel från Löfven, men det räcker med en Juholtare per århundrade! Med fler sådana utspel, så är det frågan om de rödgröna kan räkna med att vara störst länge till. Det är långt till valet 2014.

Löfven effekten har tagit slut för S, Expressen 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, GP 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, SvD 28 april 2012
Rödgröna blocket fortfarande störst, DN 28 april 2012

Tillägg 10.32 Vi gör redan det som Löfven vill, SvD 28 april 2012

Read Full Post »

Older Posts »