Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘JO’

Tar mig för pannan och undrar kan varken regering, opposition eller skolverk Sveriges Grundlagar och internationella avtal som blivit lag? Skollagen bygger på Regeringsformen OCH Regeringsformen 1 kap 2§ inkluderar av Sverige 1971 godkännande av FN:s rasdiskrimineringskonvention!
Hur står det till. Snart dags att sätta samtliga politiker i skolbänk för att de skall få visa att de kan lagarna de och deras företrädare stiftat

Partier i skolan utreds, Aftonbladet 11 juni 2014
Partibesök i skolorna ska utredas, GP 11 juni 2014
Partier i skolan utreds, DN 11 juni 2014

Föreslår att Björklund talar med Maria A. Tror hon hade hunnit bli aktiv på kåren när frågan var uppe inför 1979-års val.
Samma FN:s rasdiskrimineringslag formulering gällde redan när nya Grundlagarna togs och stärkts upp genom åren genom HD-dom! Hon kanske minns det som FP och övriga partier samt nuvarande JO och JK missat eller glömt.
Kanske dags för prov i kunskap om svenska grundlagar och internationella avtal innan någon får ta plats i beslutande ställning?

Notera följande från rebloggade artikeln nedan:

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.
——- slut på utdraget ur rebloggen nedan —–

Norah4you's Weblog

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen… ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.Rasism är inte en åsikt som alla andra, Thomas Martinsson (MP) kommunalråd Göteborg på GP debatt 31 maj 2014

Thomas Martinsson, din uppfattning är av noll värde Svenska Grundlagar och av Sverige undertecknade samt i Grundlagar införlivade internationella avtal gäller. Om Du saknar ordkunskap att förstå skillnaden mellan rasism så som FN och Sveriges Högsta Domstol tolkar rasism, och att vara mot invandring, så var Du inte berättigad att få Godkänt enligt Kursmål och Betygskriterier i årskurs 9. Att förstå ord i lagtext…

Visa originalinlägg 546 fler ord

Read Full Post »

Äntligen börjar den svenska rasistiska historien att komma upp till ytan. Sveriges partier var undantaget Folkpartiet och dåvarande Kommunistpartiet del av smeten.

Det var inte bara romer som drabbades av rasistiska tänkandet i Sverige under första delen av 1900-talet. Samer, ‘tattare’ (inkluderade allt som var främmande från valloner till romer, och andra ‘icke svenskar’.

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer. I Sverige fanns under nittonhundratalet en bred uppslutning kring rasistiska föreställningar. Och på område efter område kan man se hur romer systematiskt behandlats som andra klassens människor, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer. I Sverige fanns under nittonhundratalet en bred uppslutning kring rasistiska föreställningar. Och på område efter område kan man se hur romer systematiskt behandlats som andra klassens människor, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

I dag presenterar jag den vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet som regeringen har tagit initiativ till. Boken bygger på intervjuer med romer och resande, på arkivmaterial samt forskarstudier. Vitboken ger en mer fullständig beskrivning av en mörk del av Sveriges historia än vad vi tidigare haft. På flera punkter visar också vitboken att romers egna berättelser om 1900-talet ligger närmare sanningen än den tidigare historieskrivningen.

Även i Sverige fanns det en bred uppslutning kring rasistiska föreställningar. När landets polismyndigheter i början av 1900-talet skulle beskriva romer och resande var svaren tydliga. ”Fula”, ”opålitliga” och ”odågor” var vanliga omdömen om romer. Slutsatsen från flera polisdistrikt var att romerna var ”fullständigt onyttiga människor” som borde ”utrotas”. ”Omfattande kartläggning av romer i 1900-talets Sverige, Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på DN debatt 25 mars 2014

”Omfattande diskriminering av romer”, GP 25 mars 2014
Vitbok om romer presenteras idag, Sveriges Radio 25 mars 2014
Vitboken avslöjar förtrycket mot romer, Expressen 25 mars 2014
”Omfattande diskriminering av romer”, SvD 25 mars 2014

Tvångssterilisering skedde inte bara utifrån rasistiska värderingar utan också av människor som inte ansågs ”värda” lika mycket. Bland dem fanns de som utifrån mycket tvivelaktiga metoder bedömdes som sinnessjuka, de som ansågs inte tillräckligt intelligenta, de som fötts med någon form av CP-skada, under en del av åren även sk.’lösaktiga kvinnor’ m.m. Minns i min ungdom en väninnas storebror som förälskade sig i och ville gifta sig med en mycket trevlig kvinna, typisk svenska enligt dåtidens normer på allt utom att hon inte kunde lära sig läsa och räkna. För att de skulle få gifta sig, så krävde myndigheterna som omyndigförklarat henne då hon inte klarade skolan att paret gick med på att kvinnan blev tvångssteriliserad….

Se även: Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.se

Sverige måste göra upp med sitt eget elittänkande och sin egen rasistiska historia innan vi uttalar oss om andras rasistiska historia.

Norah4you's Weblog

att ställa, utan att som media gjort hittills ge sig på polisarbetets grunder utifrån Sveriges Grundlagar, Polislag, Säkerhetslagar och Förordningar, är att ställa frågan hur Socialstyrelsen agerat och registrerat från det att Rasbiologiska institutet kom till?

Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg…

Visa originalinlägg 863 fler ord

Read Full Post »

Va, menar media att polisen gjorde det de skall göra? För det är i förlängningen konsekvensen av senaste ‘påståendena’ från vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberalerna….. Men det där med logisk slutledning efter konsekvensanalys, det har de kanske inte lärt sig alls. Det har varit si och så med att lära in för att kunna använda kunskaperna längre fram under flumskolans tid…..

Vi börjar med det som i media kallas ‘register’ – arbetsfil som skapas utifrån för aktuellt fall helt laglig sökning (!) som resulterar i en arbetsfil som kan men normalt aldrig ens sparas längre än den behövs i aktivt spaningsarbete. Behövs den aktivt, så är det utan att vi behöver gå in på det närmare frågan om grov brottsling/grova brottslingars släktförhållanden ofta med internationell anknytning som gör detta nödvändigt. Nödvändigt och helt lagligt enligt alla konstens, grundlagens, vanliga lagars och Mänskliga Rättigheternas juridik! INGEN är undantagen se längre ner.

Romskt register användes i Migrationsärende, SvD 1 oktober 2013 Hallå DET KRÄVER SVENSKA GRUNDLAGAR – MYNDIGHET HAR GRUNDLAGSTADGAD RÄTT ATT FÅ UT NÖDVÄNDIGA UPPGIFTER FÖR SIN MYNDIGHETSUTÖVNING AV ANNAN SVENSK MYNDIGHET!

Börjar med en kommentar som jag fick på Integritetsskydd får aldrig, Norah4you 25 september 2013 :
Programmer 25 september 2013 den 5:34
Debatten om register över Romer verkar vara en skendebatt. Jag tror att den har sitt ursprung i ett dåligt skrivet datorprogram. Hur gör man då ett sådant här register? Först och främst bör man ha till gång till folkbokföringen. Därefter söker man efter far, mor, make/make och barn till en person. Sedan söker man efter detsamma för de man hittar. Sedan fortsätter man så i några generationer och plötsligt har man ett stort ”register”. Om nu programmet varit lite mera sofistikerat kanske man borde ha tagit bort personnumren på barn och avlidna för att inte förvirra.
Nu är det trots allt så att man inte behöver ett eget register. Den aktuella informationen kan ju skapas varje gång man har intresse av att söka relationer mellan olika personer eller personer med relationer till en speciell person, men att skriva ut i en excelfil förenklar ju för IT-amatörer. Ett proffs hade aldrig låtit informationen lämna datorns minne och funktionaliteten hade blivit densamma, men kanske lite bättre eftersom den varit up to date.

Så går det normalt till. Börja tänka lite. Vem av Er har inte någonsin från ett företag, t.ex. tidning (vanlig fråga de senaste månaderna) blivit erbjuden att få läsa gratis under en månad utan krav på annan motprestation än att ge ditt eget telefonnummer. Tidningarna i fråga är vänliga nog att meddela att de utifrån det får tag på din aktuella adress. Vilket i och för sig om vi talar om öppna hos suppliern av telefoni/mobiltelefoni inte spärrade upplysningar. Men det är lite mer finesser bakom. Frågar de efter dina födelsedata (och eller adress) kan de få fram uppgifterna ändå utöver att de om de så skulle önska på öppen fil som säljs av svenska myndigheter till företag….

Migrationsverket använde polisens register, Aftonbladet 1 oktober 2013 Hallå Aftonbladet – var gjorde de som skrev artikeln när en förhoppningsvis ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap lärde ut och förhörde så att varje elev som ville ha godkänt visade att han/hon lärt in: Svenska Myndigheter har rätten sedan första Offentlighetslagstiftningen ATT utväxla såväl öppen som sekretessbelagda uppgifter mellan sig. De är SKYLDIGA att lämna ut till annan myndighet det som den myndigheten för sin myndighetsutövning behöver känna till.
Hur i hela fridens namn kan någon tro att det inte ingår i Migrationsverkets uppgifter att kolla såväl släktskap som ev släkt i Sveriges notering om misstänkt grov brottslighet om någon söker anhöriginvandring. Morsning 😛

Skånepolisen lät fler använda Romregistret, DN 1 oktober 2013 Morsning igen! Först och främst programvara för sökning utifrån vissa kriterier där uppgifter hela tiden aktuellthålles (undantag Folkbokföringen före 1991 i dess digitaliserade form som överfördes) ÄR SKYLDIGA enligt svensk Grundlag och Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen att lämna över de uppgifter annan svensk Myndighet behöver för sin myndighetsutövning. I tveksamma fall, vilket inte är många, så räcker det inte att den sekretess som ev. finns hos myndighet där uppgift hämtas fortsatt är belagd med sekretess men det är en annan juridisk fråga. Vill kvasiliberalerna bakom det sk. upproret stänga ner Sverige och göra revolution från yttersta vänstern eller vad är det frågan om? Vi lever inte i ett Kommunistiskt eller Socialistiskt Samhälle.

Dags att göra upp med den statliga antiziganismen, DN 1 oktober 2013 Snurren. Det är inte enbart romer i samhället utan samtliga samhällsgrupper, etniska, kulturella eller annat som drabbas om det bland personer i samhällsgruppen finns människor som är misstänkta för grov brottslig verksamhet och du/eller jag eller någon annan råkar vara nära släkt med eller ha arbetsmässiga förhållanden med etc etc! Bland de grupper i samhället som spanats på i spaningsregister under åren finns allt från Clarte via ‘Jugoslaver’, Kurder, Hells Angels till vanlige Svenssonsläkten. INGEN FÅR UNDANTAS från misstanke eller från att kunna spanas på! Angående ‘register’ och sökresultat som finns med i arbetsfil, se nedan.
Romregister lämnades ut till andra myndigheter, Sveriges Radio 1 oktober 2013 SJÄLVFALLET! DET ÄR VAD SVENSKA GRUNDLAGAR, SVENSK och EU-lagstiftning kräver. FATTAS BARA ANNAT!

Men vi håller oss för enkelhets skull till aktuell fråga – romer. Media håller på att gå ner i akrobatiska rörelser för att försöka stoppa helt lagliga arbetsregister.
Bara romer och ingifta i registret, Sveriges Radio 30 september 2013 Hallå – Inte register – arbetsfil som tas fram med gemensamt använt programvara utifrån Öppna register. Hur i hela fridens namn har Sveriges Radio och övriga tänkt sig att det skulle gå att klarlägga släktskap för de som önskar anhöriginvandring eller grov kriminell brottslighet mellan en folkgrupps olika släkter/etniska, kulturella eller religiösa ‘bråk’ som har internationella konsekvenser.
Svensk media och vänsternissar till vänster om Svenska Vänsterpartiet har INTE TOLKNINGSFÖRETRÄDE, INTE RÄTTIGHETER ATT SKRIVA OCH ANTA LAGAR, INTE RÄTTIGHET ATT TRÄFFA INTERNATIONELLA AVTAL och ABSOLUT INTE RÄTTIGHET ATT ENS LÄSA SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR SOM FINNS I ARBETSFILER; REGISTER ELLER ANNAT! Stopp och belägg media, Norah4you 17 september 23013

Migrationsverket har kunnat vända sig till kriminalunderrättelsetjänsten för att kontrollera identiteten på personer som söker uppehållstillstånd mot polisens register.Register används i migrationsärenden, GP 1 oktober 2013 Allra först: Vi talar inte om register som är något helt annat än vad de som inte kan data går och tror. Inte ens om svensk myndighet till annan svensk myndighet med rättigheterna som finns angivna i

Allra först: Innan ändringen av lagen kom till stånd utifrån 2009:400 hade den enskilde svensken ännu sämre integritetsskydd. Men det är en helt annan fråga.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

11 kap. Överföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision
1 § Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.
2 § Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.
…..
Direktåtkomst
4 § Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.
Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten

Det är alltså helt tillåtet för att inte säga det rent ut – i ett antal andra lagar från Grundlagar till Brottsbalk är det antingen i undantagen till Grundlagsfästa rättigheter, i Brottsbalk eller i Förordnanden utfärdade av svensk Regering, Riksdag eller Myndighet gällande krav på svensk Myndighets myndighetsutövning klarlagt att det är fullt lagligt och ett krav att detta sker i all Brottsbekämpande verksamhet. INGEN är exkluderad. Inte heller romer som i sin grupp hade/har personer som är misstänkta för grov brottslig verksamhet.

Det är således så att det mellan myndigheter kan skickas en fil som t.e.x fpd-fil, smartare programmerare kan gå andra omvägar för att föra över data utan att det ens är fullständig fil. Det är också så att det öppna Folkbokföringsregistret har ett stort hål som uppkom när man digitaliserade det gamla Folkbokföringsregistret som Kyrkornas församlingar hade hand om. Att det är uppgifter som digitaliserats och följer med men pga existerande lagstiftning i

Sverige vore inte Sverige om vi inte hade lyckats se till att krångla till det så att uppgifter om enskilda är så krångliga att få reda på om du ingår (du ingår automatiskt i Folkbokföringen, Skatteverkets inkomstregister, Bilregistret, ett antal register för om du äger fast egendom, Fastighetsregistret där det är registrerat vem som bor i viss villa/lägenhet oavsett ägare, o.s.v.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om

undantag från sekretess

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter

Nödvändigt utlämnande
2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Ärligt talat media – ingen systemprogrammerare ens med nuvarande skraltigare utbildning när det gäller helhetskunskaperna skulle tillåta att lägga annat än arbetsfiler i aktuella fall, dvs programvara för att ta fram ‘aktuella uppgifter’ vilket pga Folkbokföringsregisters överförande till Skatteverkets Folkbokföring 1991 innebär att det finns mer än vad man skulle önska som kommer varje gång, på servrar eller lagringsmedia oavsett vilket. Ingen systemprogrammerare som är mån om sitt rykte skulle vilja ta de konsekvenserna som lagring – hämtning – återskrivning i egen server skulle behöva kräva vad gäller ‘cream’ utan det är normalt att alla som kan sin sak oavsett om de arbetar med öppna eller sekretessregister vet att man inte kopierar över utan använder det man anser sig behöva (får alltså lite mer när det gäller från Folkbokföringen) och bara har sin arbetsfil . En arbetsfil är ALDRIG EN OFFENTLIG HANDLING utan ett arbetsmaterial precis som en handskriven eller artikelförslag är detta på en tidning!

Read Full Post »

Uppgifter om etnicitet kan finnas med i underrättelsematerial, enligt Gunnar Appelgren, ansvarig för polisens insatser mot gängbrottslighet i Södertälje.

– Det finns saker som är viktiga för att hålla ihop ett kriminellt nätverk, säger han.Etnicitet ibland viktigt att ha med i underrättelsematerial, Aftonbladet 29 september 2013

Etnicitet ibland viktigt i utredning, GP 29 september 2013

Kom ihåg att underrättelsematerial är arbetsmaterial inte något färdigt register utan ett spaningsinsamlande för analys som möjligen sedan kan leda till uppgifter i ett register.
Se även Olagligt? Inte alls säkert, Norah4you 23 september 2013

Read Full Post »

Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register?

Det är rätt fråga som ställs i Svenska Dagbladet idag: Hur hanterar myndigheter sina register? Socialstyrelsen ska gräva i sitt mörka förflutna, SvD 26 september 2013

Det är på tiden att Sverige helt och hållet gör upp med sitt rasistiska förflutna. Det var svenska politiker Socialdemokrater lika väl som Högerpartister som tidigt lade grunden för det som senare Nationalsocialisterna (Nazisterna) i Tyskland och andra länder drog helt uppåt väggarna slutsatser från. Det var Sverige som tillsammans med Schweiz var de länder som krävde, indirekt tvingade, Nazityskland att registrera vilka som var judar i pass. Allt för att Sverige skulle slippa få för många judar hit. Bland aktiva svenska politiker var i princip alla utöver Kommunister och Folkpartister för kravet att ”J” skulle krävas infört i passen. Har inte hittat något belastande för Erlander och Sträng som Socialdemokrater i övrigt går att hitta i uttalanden och beslut. Men de är de undantag jag hittat sedan frågan lyftes av en medstudent vars C-uppsats i historia jag kom att opponera på.

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren.

Oavsett allt ting, ett barn har aldrig valt själv vilken familj det föds i och vad dess föräldrar eller anfäder gjort av sina liv oavsett hur hemska och omänskliga saker föräldrar eller förfäder stått för!

Sverige måste själva göra upp med vår egen mörka historia innan vi kan börja klaga på andra inom och utom Sverige.

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.seNär skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

I förlängningen finns en stor problematik som man ofta glömmer:
* Å ena sidan är det viktigt att det inte är dagsaktuella politiskt korrekta uppgifter som får finnas kvar utan att insamlade uppgifter som beskriver en historisk tidsepok värd att studera av statsvetare, historiker, psykologer m.fl. skall finnas bevarade.
* Å andra sidan är det också viktigt att oskyldiga, normalt kallade tredje person, inte har sina uppgifter kvar i något register längre än vad som för den enskilde personens egna ageranden är nödvändigt.
En Gordisk knut att lösa för de som vill göra viktig djupdykning som strävar fram mot vettig, etiskt korrekt utan att för den skull vara politiskt korrekt registergallring.

Själv ser jag betydligt allvarligare på att Homosexuella har också registrerats, GW på Expressen 26 september 2013 Det är i sig en följd och en otäck följd av det svenska Rasbiologiska institutets arbete som var sanktionerat av Sveriges Riksdag med bred enighet….

Viktigt ställa rätt fråga och rätta följdfrågor. Inte ge sig på polis eller säkerhetstjänst helt legala spaningsåtgärder. Varken media eller politiker skulle ställa sig vid sidan om operationsbordet för att tala om för kirurgen hur han skall skära och vad han skall göra för att patienten skall må bäst och överleva. Lika lite skall media och politiker ge sig på det de faktiskt inte alls har att göra med: Hur polisarbete bedrivs. De senare skall dra upp etiskt acceptabla riktlinjer. De förra har inte tolkningsföreträde eller rätt att besluta om lagar och förordningar och bör acceptera detta. Det utesluter inte journalistiska djupdykningar. Men Hemligstämplat material hör inte hemma i media. Principer gör det, men det är något annat och principer får inte journalister vara de som tolkar att legat bakom det ena eller andra. Det är inte journalisters uppdrag. Varken juridiskt, etiskt eller moraliskt.

Dags för storstädning, DN:s ledarsida 26 september 2013 Ja, det ärdags för storstädning, men INTE i första hand i Myndigheters arbetsfiler eller register utan i Sveriges Rasistiska Historia som är något helt annat än vad svenska skolböcker har lärt ut efter Andra Världskriget!

tillägg 11 februari 2015
Nordisk antiziganism drev romer till Auschwitz, SvD 11 februari 2015

Read Full Post »

Det är över 25 år sedan du och jag i Folkpartiets Studentförening vid FFS i Göteborg hade diskussionen där jag gång på gång försökte få dig att förstå att personlig integritet INTE innebär att någon person, grupp av personer eller liknande äger rätten att exkluderas varken från polisens spaningsuppdrag, från signalspaning som bedrivs av militären SAMT att i Sverige gäller Svenska Grundlagar. Frihet kan aldrig någonsin ges på bekostnad av skydd mot brottslig verksamhet oavsett vem eller vilka som bedriver detta. Vilket innebär att det inte är någon som helst grupp som kan hävda Mänskliga Rättigheter för att inte kunna förekomma i Myndigheters register och/eller utredningar. Vi diskuterade även att det inte heller är tillåtet med utomparlamentarisk verksamhet. Du har säkerligen glömt. Men det har inte jag och flera andra.

Sverige är inte Vilda Västern där liberalism frångått sin ursprungliga ideologi för att bli något Rosseauskt frihetsideal eller pseudoliberalism. Liberalism är och har i sin verkliga form alltid varit Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar Liberalism har i sin verkliga form alltid krävt att ingen skall kunna diskriminera positivt eller negativt vilket i förlängningen innebär att det av svensk Grundlag och svensk Brottsbalk och andra lagar fastställda uppdraget för polis och säkerhetstjänst att utföra sin verksamhet är det som gäller. Inte några flummiga politiker eller tidigare politikers personliga uppfattningar oavsett om de är ensamma eller flera om åsikterna.

Det är inte så att romer är ensamma om att i sin stora grupp ha rötägg. Det är inte så att de arbetsfiler som funnits ens är olagliga. Svenska Myndigheter har rätt att utan begränsning lämna ut öppna register och Svenska Myndigheter har inte selekterat ut och registrerat någon för att den är romersk person lika lite som sker men andra minoritetsgrupper och/eller andra grupper etniska eller kulturella. Det är till och med lagligt (även enligt EU-lag) att i register, obs arbetsfil är inget register, föra in uppgift helt lagligt i sådant register som om det varit den uppgiften som legat till grund för att registret upprättats varit olaglig.

Registrering av romer fördöms, SvD 25 september 2013

Se även: Integritetsskydd får aldrig, Norah4you 25 september 2013

Maria, nu får du ge dig I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!

Read Full Post »

någonsin innebära att någon enskild eller grupp, etnisk/kulturell eller liknande undantas från laglig polisiär och/eller säkerhetspolisiär spaningsutredning som kan innebära att uppgifter om släktingar till grovt kriminella kan hämtas från Folkbokföringen som är ett öppet register hos Skatteverket.

En sak att stärka integritetsskyddet. MEN och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget:

* Folkbokföringen är ett öppet register hos Skatteverket och det är tillåtet enligt Grundlag samt Offentlighets- och Säkerhetslagstiftning att Myndighet utan problem får lämna öppna register till annan Myndighet som äger rätten att använda de uppgifterna i en arbetsfil där utrednings- och analysmaterial gås igenom.

* Såväl svensk lagstiftning som EU-lag stipulerar att brottsbekämpande åtgärder är tillåtna.

Det är varken upp till media eller till aldrig så kunniga jurister/politiker att avgöra HUR svensk polis skall sköta sitt uppdrag att söka lösa brott. Det vore lika tokigt som om en patient sattes att instruera en kirurg hur operation skulle gå till!

Integritetsskyddet måste stärkas i svensk lagstiftning, Mårten Schultz, professor i civilrätt och David Brax fil dr. forskare vid Göteborgs universitet på DN Debatt 25 september 2013

En annan som är ute och cyklar utan att kontrollerat alla uppgifter är DO Lars Lindgren DO: Romerna diskrimineras fortfarande, GP 25 september 2013 Att romer, muslimer, araber i allmänhet, kurder, folk från fd Jugoslavien, människor som tillhör någon av FN (och Sverige) terrorklassad grupp eller av internationella polisen eftersökt brottsyndikats medlemmar registreras i spaningssyfte där det även helt i enlighet med Svensk Grundlagar och lagar samt EU-lag är tillåtet att i brottsbekämpande syfte se vilka släktingar de eftersökta har, det är inget som är diskriminerande. Det följer av Regeringsformens 1 kap 2§ att ingen får diskrimineras och av det därav direkt följande att ingen enskild eller grupp heller får uteslutas att spanas på samt få sina kontakter fastställda ens i spaningsregister. Arbetsfil är inget spaningsregister.

Sedan är Sveriges Radio med flera media fullständigt skrämmande okunniga när de jämför att brottsmisstänktas släkt- och vänrelationer får utredas helt lagligt med Förintelsen. Frågan är vilket Syfte som de som likt EXPO står bakom senaste våldsamma påståenden i media har. Varken Media eller EXPO äger något som helst tolkningsföreträde än mindre rätten att stifta Grundlagar och Lagar! Registreringen väcker minnen från Förintelsen, Sveriges Radio 25 september 2013

Det är ingalunda någon som helst registerskandal att svensk polis använder sig av de i Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningarna tilldelade rättigheterna att bedriva brottsbekämpning. Skandalen är att media själva använder sig av Öppna register för att förfölja människor. Säger inget som helst om att t.ex. nynazister m.fl. hålls koll på. Men det är inte det frågan gäller. Demokrati kräver att de som hävdar sina demokratiska rättigheter är beredda att ge sin/sina värsta motståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER. Demokrati kräver att ingen undantas när det gäller vem, när och var en myndighet i sitt uppdrag har skäl att från andra myndigheter begära och få öppna uppgifter! Någon måtta får det allt vara på de vänster om svenska Vänsterpartiet som gång efter annan försöker bygga hinder för de som enligt den gruppen vältaliga inte är politiskt korrekta.

Read Full Post »

att polisen gör det polisen är skyldig att göra när de misstänker grov organiserad brottslighet. Samma sak som ”drabbat” Romer genom att det även i den stora gruppen, precis som i vilken folkgrupp etnisk eller kulturell som helst existerar brottslingar, ”drabbar” även många andra folkgrupper alltså inte bara romer.

Hur vore det om t.ex. Göteborgsposten gjorde källkritisk kontroll av de uppgifter man sedan för vidare? När släktskap spåras bakåt till 1800-talet i öppna register, kallas normalt släktforskning. Varken enskildas släktforskning eller polisers inhämtande av släktskap mellan misstänkta brottslingar är olagligt eller går att kalla rasism.

En rasistisk registrering, GP 24 september 2013 Så länge det handlar om informationsinhämtning från öppna register, så är det inte rasism för att romer precis som andra kriminella eller misstänkt kriminella grupper i vårt samhälle får sin släktskap utredd.
Vi kan gärna diskutera om folkbokföringen skall vara öppet register för det är många andra grupper i samhället som drabbas än hårdare och t.o.m. riskerar sina liv, kvinnor med skyddad adress råkar ofta illa ut.

OBSERVERA NOGA: Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden i Johan Hirschfeldts uttalande ovan. OM det är så, vilket vi inte vet mer än att registret inte är ett register utan en utredningsfil och att denna utredningsfil inte faller under vanlig Datalagstiftning pga att det är uppgifter från i första hand utan under Offentlighets och sekretesslagstiftningens undantag där Polislagen samt internationella avtal mellan länder om brottsbekämpande åtgärder, något som ALLTID är polisers uppgift att utföra sådana spaningar och utredningar.

Det kan och MÅSTE enligt såväl svensk lag som EU-lag ingå i en brottsbekämpande verksamhet. Inget som politiskt korrekta media eller politiker kan eller ens får lägga sig i.
Det är helt tillåtet att registrera och måste vara helt tillåtet att registrera kulturell härkomst eller etnicitet OM densamma är viktig för spaningen mot ett antal samverkande människor misstänkta för grov brottslig verksamhet.
Polisen därför kartlägger vi romer, DN 23 september 2013

Att släktskap utreds när grova brottslingar som polisen gör sitt jobb att spåra, är något som alltid skall ske. Att genom disinformation gång på gång försöka få det till att uppgifter som hämtas ur öppna register Folkbokföring hos Skatteverket m.m. bara drabbar vissa folkgrupper, det är ett nationellt informationsproblem. Det drabbar vanliga svenskar om de tillhör brottsliga grupper eller syndikat lika väl som det i det aktuella fallet varit helt legal spaning på grovt kriminella romer. Även romer har bland sig personer som är misstänkta för grov kriminalitet. Att exkludera en grupp från att utredas ‘bara’ för att den och den etniska folkgruppen av vänsternissar i media och politik anses utsatta, det vore däremot en nationell katastrof för då vore det rasism som förespråkades och praktiserades.

Read Full Post »

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, är starkt kritisk till svenska polisens agerande.

Svensk polis har efter DN:s avslöjande bekräftat att man samlat in uppgifter om romer i ett särskilt register, baserat på personernas etniska ursprung. Vad anser EU-kommisionärerna om detta?

– Det är oroväckande att det i 2100-talets Europa finns en polismyndighet i ett demokratiskt land som ägnar sig åt etniskt profilering. Metoden att registrera folk baserat på deras etniska ursprung är bade olaglig och ineffektiv. Det går tvärs emot de mänskliga rättigheterna, inklusive de lagar som finns IiEuropakonventionen, mot rekomendationerna från Europarådets kommission mot rasism och intolerans och går mot beslut i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.Både olagligt och ineffektivt, DN 23 september 2013

Det är INTE olagligt utan tvärt om ingår det i polisers arbetsuppgifter enligt gällande lagar och förordningar att bedriva brottsbekämpande verksamhet! Att det i det arbetsmaterial, analysmaterial, som tas fram i fall av grov brottslighet FÅR INGÅ släktförhållanden för de misstänkta ÄVEN OM DESSA MISSTÄNKTA TILLHÖR SAMMA FAMILJ OCH DÄRFÖR HAR SAMMA ETNISKA URSPRUNG! Det vore tvärt om olagligt att exkludera någon eller några eller flera etniska grupper från att få spanas på och förekomma inte bara som nu i en arbetsfil (arbetsfil är till skillnad från ett register ALDRIG NÅGONSIN EN OFFENTLIG HANDLING ens en sekretessbelagd offentlig handling utan är och för blir arbetsmaterial som aldrig någonsin skall eller får lämnas ut. Det är brottsligt att lämna ut sådana uppgifter enligt såväl Brottsbalken som våra Grundlagar!

Så påstående att det är olagligt är ren och skär lögn. Vad som däremot kan ifrågasättas, när nu uppgifterna kommit ut vilket de aldrig borde ha gjort eftersom media skrämmer människor från normal kontroll av brottslingar (för samma arbetssätt gäller oavsett etnicitet när det gäller misstanke om organiserad brottslighet vilket framkommit i klartext på presskonferensen) Frågan om SYFTE börjar bli allt mer viktig att ta tag i.

Att sedan svensk Europarådets kommissionär inte kan svenska grundlagar är bara ytterligare ett exempel på okunskapen vad gäller ordförståelse och bristen på ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som svenska samt samhällskunskap!

Se även: Inte så enkelt som media vill, Norah4you 23 september 2013

Read Full Post »

För det är helt lagligt i samtliga demokratier, och även diktaturer, att bedriva brottsbekämpande arbete inkluderande spaningsanalys även om det råkar vara så att det handlar om personer som tillhör samma familj, släkt eller etnisk grupp. Att i det fallet använda sig av öppna register – Folkbokföringen hos Skatteverket – är inte bara tillåtet för Polismyndighet utan ingår i det som är polisens skyldighet att använda sig av OM SÅ KRÄVS för att fastställa frågan om organiserad brottslig verksamhet inom grupp oavsett om denna grupp tillhör etnisk grupp/familj. Detta är inte bara tillåtet utan måste också vara tillåtet för INGEN enskild, etnisk eller kulturell grupp kan eller får vara exkluderad från gällande Grundlagar/Konstitution, Lagar och Förordningar!

Har inget med rasism att göra utan vore rasism om någon enda eller flera etniska grupper, kulturella grupper, familjer exkluderades från att kunna spanas på och finnas med i arbetshandling (icke Offentlig handling någonsin) hos Polismyndighet.

Det är ingalunda säkert att det är olagligt utan kanske tvärt om så att det i det aktuella fallet är något av det såväl svensk som annan internationell polis är skyldiga att kartlägga i brottsbekämpande syfte. För inte menar väl ändå alla som gått i taket att det är uteslutet att Romer (eller någon annan etnisk/kulturell folkgrupp) kan ha familj/släkt där mer än en kan vara misstänkt för grov brottslig verksamhet? Det är viktigt att skaffa fakta om När spaningen inletts, Varför en helt legal spaning precis som när det gäller andra brottslingar inkluderat att öppna register som Folkbokföringen hos Skattemyndigheterna ingår i analysmaterial på en datafil!

Nedanstående visar att saken inte är så enkel som det påståtts under dagen.
15:44
Erik Paulsson Rönnbäck:– När jag tittar själv i registret kan inte jag svara på vem i registret som är rom eller inte. Det är uppbyggt kring vissa kriminella personer, sedan har man hämtat in information om deras relationer från öppna register, säger Petra Stenkula.
…….
15:43
Erik Paulsson Rönnbäck:– Det finns ingen etnicitet i detta registret. Det finns kriminella personer, sedan har man i enlighet med lagstiftningen lagt in personer som står i relation eller i samband med personen som kan misstänkas för allvarlig brottslighet, säger Petra Stenkula, biträdande chef länskriminalen Skåne.Direktrapport: Romer i polisregister, SvD 23 september 2013
Med andra ord helt annat skäl för registret än vad som media försökt påstå. Skrämmande att det finns någon som går och tror att en enda folkgrupp inte skulle kunna ha grovt misstänkta brottslingar i någon familj inom folkgruppen. Det är lika mycket rasism att påstå sådant som att påstå att en familj skulle vara brottslig eller kunna misstänkas för brottslighet för att den tillhör viss folkgrupp.

Innan någon går i taken ytterligare, så är det viktigt att komma ihåg att skilja på brottsbekämpande uppgiftsinsamling och uppgiftsinsamling utifrån etnisk härkomst!
Polisen inget register baserat på etnicitet, Expressen 23 september 2013
Det hända kan vara en skandal. Men det kan också vara så att detta som ingalunda skulle vara det första exemplet på att det här i Sverige pågår en mediapolitik som försöker hetsa upp svenska folket, våra politiska representanter och andra för att försöka få tillstånd en helt annan lagstiftning än vad som våra Grundlagar ger. Nu när det kommit fram att det inte är vanlig polis arbetsmaterial utan underrättelsearbetsmaterial, dvs att brottsmisstänkta människor där även deras släktingar ingår inte enbart är något som är under utredning i Sverige, så verkar det utifrån det som kommit fram som det handlar om allvarliga misstankar om Internationell brottslig verksamhet. Om så är fallet, så kommer saken i helt annat läge än om uppgifterna oavsett omfattning insamlats enbart för att kartlägga en släkt som råkar vara romersk.
INGEN folkgrupp är i Sverige eller Internationellt exkluderad från att få släktförhållanden utredda OM det handlar om grov brottslinghetsmisstanke där gruppen som är misstänkt tillhör en och samma släkt.

Det väcker oro och en rad frågor, säger juristen och grundlagsexperten Johan Hirschfeldt i en intervju med DN.
Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret.
– Är ”kringresande” en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger han.
Grundlagsexpert: Lagstiftningen mycket snårig, SvD 23 september 2013
Det är det minsta man kan säga. Snårig alltså. För OM det är av annat skäl, t.ex spaningsskäl mot personer misstänkta för organiserad brottslig verksamhet, och dessa personerna tillhör en och samma släkt, så är Romer inte exkluderade att få släktförhållandena utredda meddelst de öppna uppgifterna som finns i Folkbokföringsregistret.
OBSERVERA NOGA: Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden i Johan Hirschfeldts uttalande ovan. OM det är så, vilket vi inte vet mer än att registret inte är ett register utan en utredningsfil och att denna utredningsfil inte faller under vanlig Datalagstiftning pga att det är uppgifter från i första hand utan under Offentlighets och sekretesslagstiftningens undantag där Polislagen samt internationella avtal mellan länder om brottsbekämpande åtgärder, något som ALLTID är polisers uppgift att utföra sådana spaningar och utredningar.

Det kan och MÅSTE enligt såväl svensk lag som EU-lag ingå i en brottsbekämpande verksamhet. Inget som politiskt korrekta media eller politiker kan eller ens får lägga sig i.
Så frågan är som jag skrev på morgonen i Inte så enkelt som media vill göra frågan till. Det är illa att det är Romer som drabbats, men rent generellt kan även Romer drabbas även av lagliga spaningsregister och arbetsfiler i databaser.
Om vi för en stund försöker bortse från att det i det aktuella fallet handlar om Romer och om vi samtidigt ‘glömmer’ Regeringsformens 1 kap 2§ som de flesta svenska myndigheter och kommuner ändå inte tycks ta på allvar, så är det inte bara frågan om det existerande registret över en familj/släkt är otillåten eller inte som är den stora biten. För det är inte så enkelt som media vill göra frågan. Frågan är generell när det gäller vad som krävs och är tillåtet enligt gällande grundlagar och lagar, dvs även alla de undantag som finns i varje grundlag och lag här i Sverige, och då speciellt med avseende av polisiärt spaningsarbete och gällande Spaningslag….

Ullenhags högkvarter i Rosengård, GP 23 september 2013 Det är inte alls säkert att Ullenhag är clearad för all information, lika lite som det om det handlar om underrättelsetjänstinsamlande brottsbekämpande uppgifter som inkluderar spaning på en familj skulle vara helt säkert att ens vår Rikspolischef är clearad för all information. Observera att clearing inte sker enbart utifrån position utan från person och om personen utöver att behöva ha all eller nästan all information även anses betrodd att få erhålla denna. Inte så enkelt som media försöker påstå.
Oppositionen kräver svar från regeringen, Expressen 23 september 2013 Kommer Oppositionen att be polisen om ursäkt om det visar sig vid närmare kontroll att det inte är etnicitet utan grov brottslig verksamhet som gjort att ett större antal personer som råkar tillhöra samma släkt hamnat i en spaningsfil? – dvs en arbetsfil vilket inte är att jämnställa med ett dataregister juridiskt sett.
Polisen dribblar med ord, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 23 september 2013 NEJ det gör de inte. Arbetsfiler och arbetspapper är aldrig Offentlig handling vilket däremot Folkbokföringsregistret hos Skatteverket är. Det är helt tillåtet att registrera och måste vara helt tillåtet att registrera kulturell härkomst eller etnicitet OM densamma är viktig för spaningen mot ett antal samverkande människor misstänkta för grov brottslig verksamhet.
Polisen därför kartlägger vi romer, DN 23 september 2013

Observera att det enda de Mänskliga Rättigheterna och våra svenska Grundlagar begränsar är att personer inte får registreras enkom och då utifrån att de tillhör viss folkgrupp/etnisk grupp/släkt inom folkgrupp eller etnisk grupp. INGEN grupp får diskrimineras positivt eller negativt. Läs Regeringsformens 1 kap 2§ noga. Det som är anmärkningsvärt är att små barn hamnat i spaningsmaterialet. Enda förklaringen jag kan se är att rådata från Offentligt register tvärt emot vad Datalagar alltid kräver inte rensat från dessa.

Att det blev mer än ett fjun kvar beror enkom på det faktum att det fanns minderåriga som knappast kan ingå i någon form av brottslig verksamhet i det arbetsmaterial, den arbetsfil INTE dataregister som användes. Att det blev en hel fjäder kvar, än så länge, beror på att det inte framkommit om det funnits skäl att ha kvar arbetsmaterialet/arbetsfilen. Sådan skall så snabbt som möjligt dels rensas från icke nödvändiga uppgifter om enskilda samt i det läge där utredning inte längre pågår antingen få ett diarienummer för att finnas och då i något register som sparas eller annars skall uppgifterna och arbetsfilen förstöras.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »