Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘JK’

Förra gången fick JK bassning och Högsta Förvaltningsdomstolen gav person rätt samt ersättning, förvisso allt för låg. Person som då pga svenska Myndigheters okunskap om svenska Grundlagar samt ovilja att utföra källkritisk kontroll av överföring mellan myndigheter av sekretesskyddade uppgifter blivit fråntagen sitt från barnsben svenska medborgarskap.

Dödförklarad nekas skadestånd, Aftonbladet 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, GP 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, SvD 26 juli 2014

JK måste glömt Grundlagarna, Mänskliga Rättigheterna samt Brottsbalkens 20 kapitel. NÄR en myndighetsutövare kan ställas till ansvar enligt Brottsbalkens 20 kapitel, vilket är fallet när någon utan uppsåt vållar enskild individ allvarligt förmen, som självfallet är fallet när någon av myndighet felaktigt blir dödförklarad, och det är möjligt (oavsett om sannolikheten är stor eller liten) dömas för tjänstefel,
SÅ ÄR DET omöjligt för svenska myndigheter att försöka hävda att de inte hade skäl att inte tro på inkomna uppgifter!
Lika väl som en felaktigt häktad får skadestånd SKALL den som felaktigt dödförklaras ha detta. ALLT ANNAT STRIDER MOT REGERINGSFORMENS 1 kapitel 2§!!! 😛

Hur står det till numera Justitiekanslern? I Svenska Grundlagar står det förvisso inte i klartext, men i såväl förarbeten samt genom ord, kommatering m.m. klart att en Myndighet som handlar fel så att en person drabbas så ÄR Myndigheten skyldig att ersätta fysisk och psykisk skada som en person orsakats till följd av Myndigheters felaktiga hantering. Detta följer av Regeringsformens 1 kap 1-2§ samt de Mänskliga Rättigheterna artikel 9 samt artikel 12 tillsammans med Brottsbalken 20 kapitlet…..

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

FN:s allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheterna
Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
…..
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Read Full Post »

Okunskapen Stefan Löfven om vad som står i svenska Grundlagar och vilka internationella avtal som Sverige undertecknat, delar du med många.

Löfven vill stå upp mot fascismen, GP 29 juni 2014

Löfven kommer sätta ned foten mot rasism, Expressen 29 juni 2014 Börja lära dig skillnaden mellan rasism, fascism och nazism….
Slå inte in öppna dörrar, Stefan Löfven. Tala ur skägget vilka svenska Riksdagspartier du anser inte står upp mot fascismen och lär dig skilja på fascism och nazism.

Det var Socialdemokraterna som sänkte svenska skolan. Avsaknaden av ordkunskap och ordförståelse har numera nått de höjder där de som står på valbarplats, inte bara för Socialdemokraterna, saknar kunskap om vad orden i SVERIGES REGERINGSFORM betyder och vilka som har sitt ursprung i av Sverige underskrivna Internationella avtal. Illa Stefan Löfven att du och andra inte har klart för sig skillnaden mellan fascism och nazism. För Sverige undertecknade FN:s rasdiskrimineringsartikel och har infört den i texten i vår Regeringsform. Grundlagen är solklar. Det finns även Högsta Domstolsbeslut som gör klart att nazister (lär in skillnaden mellan nazister och fascister, Löfven) kan nekas tillträde till skolor och till att hålla möte på allmän plats.

Från tidigare bloggartikel Kan inte Sveriges politiker svenska Grundlagar?, Norah4you 11 juni 2014
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konventionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.Kan inte Sveriges politiker svenska Grundlagar?, Norah4you 11 juni 2014

Socialdemokraterna sänkte svenska skolan
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.
….
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
…..
‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

Read Full Post »

Tar mig för pannan och undrar kan varken regering, opposition eller skolverk Sveriges Grundlagar och internationella avtal som blivit lag? Skollagen bygger på Regeringsformen OCH Regeringsformen 1 kap 2§ inkluderar av Sverige 1971 godkännande av FN:s rasdiskrimineringskonvention!
Hur står det till. Snart dags att sätta samtliga politiker i skolbänk för att de skall få visa att de kan lagarna de och deras företrädare stiftat

Partier i skolan utreds, Aftonbladet 11 juni 2014
Partibesök i skolorna ska utredas, GP 11 juni 2014
Partier i skolan utreds, DN 11 juni 2014

Föreslår att Björklund talar med Maria A. Tror hon hade hunnit bli aktiv på kåren när frågan var uppe inför 1979-års val.
Samma FN:s rasdiskrimineringslag formulering gällde redan när nya Grundlagarna togs och stärkts upp genom åren genom HD-dom! Hon kanske minns det som FP och övriga partier samt nuvarande JO och JK missat eller glömt.
Kanske dags för prov i kunskap om svenska grundlagar och internationella avtal innan någon får ta plats i beslutande ställning?

Notera följande från rebloggade artikeln nedan:

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.
——- slut på utdraget ur rebloggen nedan —–

Norah4you's Weblog

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen… ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.Rasism är inte en åsikt som alla andra, Thomas Martinsson (MP) kommunalråd Göteborg på GP debatt 31 maj 2014

Thomas Martinsson, din uppfattning är av noll värde Svenska Grundlagar och av Sverige undertecknade samt i Grundlagar införlivade internationella avtal gäller. Om Du saknar ordkunskap att förstå skillnaden mellan rasism så som FN och Sveriges Högsta Domstol tolkar rasism, och att vara mot invandring, så var Du inte berättigad att få Godkänt enligt Kursmål och Betygskriterier i årskurs 9. Att förstå ord i lagtext…

Visa originalinlägg 546 fler ord

Read Full Post »