Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jesus liv’

I en personlig text, subjektiv ur artikelförfattarens personliga upplevelser, skriver Svenska Dagbladets Harry Amster: pojken, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.” Jesus slapp i alla fall den hätska svenska omskärelsedebatten.
Killen heter dessutom Jeshua, ett hebreiskt namn och att vi övertagit den latinska formen Jesus är inte mitt problem. Ett problem däremot är att Nya testamentet inte är så coolt och kärleksfullt som många tror. Ofta står det i Nya testamentet att ”Judarna förargade sig…” och ”Judarna började då tvista…” Man tar det klassiskt rasistiska metoden och buntar ihop alla judar till en massa. Som i Johannesevangeliet (7:1): ”Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra, eftersom judarna var ute efter att döda honom.”

Juden Jesus och jag, Harry Amster på kultursidorna i SvD 13 januari 2013

Fult angrepp på Jesus? Ja det är det eftersom det visar på hur illa det går när någon religion, oavsett vilken,
* inte bryr som om att förstå vad som står i källtexterna
* inte bryr sig om att gå utanför det egna synsättet
* inte bryr sig om att tala om för barn, skolelever och vuxna att det kan finnas andra tolkningar än dem man själv växt upp med.

Vi svenska kristna, och andra kristna, har under generationer haft samma fula och märkliga angrepp inte bara på judar, även om de angreppen mest kommit upp till ytan och blivit ökända under århundradena. Vi svenska kristna har som regel än idag samma fula enögda syn på Muhammed och muslimer. Vi har lika lite som Harry Amster förmått att gå utanför vår egen sfär och den av oss kända miljön. Inte tu tal om annat.

Men skälet till att jag skriver dessa raderna är just detta:
För oss kristna är inte och var inte Jesus en jude utan Guds son som genom jungfrufödsel föddes till människa.
Sedan är det upp till troende oavsett religion att acceptera om Jesus var och är Guds son eller om Maria, Jesus moder, födde genom jungfrufödsel eller inte. När Jesus kom till jorden, så kom han som någon en gång sa ‘här är inte jude eller grek’ han kom till oss som MÄNNISKA. Detta faktum är det som är det viktiga att ta till sig oaktat vad man tror på. Alla vi troende, kristna, judar och muslimer är barn av Abraham.

Detta gäller oavsett hur vi skriver namnen på de olika personerna som finns omnämnda i Torah eller i det vi Kristna kallar Gamla Testamentet. Detta gäller oavsett var vi står politiskt, ekonomiskt eller kulturellt lever i vår nutid. Vi delar en historia. Men det är mycket mycket viktigt att ta till sig att allt måste tolkas utifrån den andres, inte vår egen, världsbild och tro. Kan vi inte klara av det, så är det mycket illa.

Jag tar speciellt illa vid mig av att det på första sidan i SvD finns ett citat: ”Jesus gjorde att alla problem ökade” som inte finns med i den formuleringen i artikelns ord men väl i dess mening så som jag uppfattar texten. Att skylla på någon annan, enskild eller grupp, för att man har problem, må ha varit gångbart inom alla Bokens Folks tre religioner under årtusenden som gått sedan Jesu födelse. Men att inte kunna ta ansvar för att man själv inte försöker att förstå vad andra tror och upplever som verklighet, det är illa. Jesus var verkligen inte den som ökade problemen. Problemen fanns i alla världars delar och i samtliga kända trosriktningar undantaget Buddismen och Shintoismen (i viss mån bör Taoismen kanske räknas hit). Problemen som fanns och finns är att människor oavsett tro har så lätt att sätta etiketter på andra och skylla ifrån sig sitt eget ansvar för det som händer en själv. Det handlar inte om jude eller kristen, inte om kristen eller muslim, inte om jude eller muslim. Det handlar om att man som människa får gå ur ‘offerrollen’ eller ‘angriparrollen’ för att se verkligheten utanför den värld man kallar sin.

I dagsläget är detta speciellt viktigt när det gäller de bokstavstroende inom Kristna Kyrkan. Det är viktigt att förstå att ord och handlingar i äldre tider och tider som ligger nära oss grundat sig på den tidens verklighetsuppfattning utifrån den miljö som orden sas och handlingarna skedde. Vi måste fördöma handlingar som skadat människor, oavsett om det varit enskilda människor eller en/flera trosriktningar som vi själva inte tillhör. Samtidigt måste vi acceptera att det för oss i nutid aldrig någonsin går att förstå och ändå måste vi förstå att ord som skrevs i äldre tider eller i helt andra sammanhang än de vi själva enskilt lever i, de orden har inte samma valör för oss som de hade för dem som skrev dem.

Tolkningen av historien eller av nutiden måste lyfta sig från det subjektiva jagperspektivet. Eller som Vollmer Gerhard skrev i Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993 : Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab.

Read Full Post »

English text
När Harward professorn i eccliastikfrågor Karen L King på tisdagen visade upp ett fragment som trots vad hon då påstod är känt bland många sedan före det nådde nuvarande ägares händer, så är det säkerligen första gången den stora massan kommer att få ta del av en sedan länge stor diskussion. Egentligen inte om Jesu var gift eller inte. Den frågan har diskuterats sedan 300-talet till vilket fragmentet numera enligt vad som uppges är säkert daterat. För det var i nuvarande Eritrea bland kopterna en av den gnostiska kyrkans stora frågor under 3-400-talet. Utan fastmer om detta fragment avser en fru till Jesus eller som det står i ett annat samtida dokument som inte omtalas i artiklar i där Kings fragment beskrivs t.ex. Historian says piece of papyrus refer to Jesus’s wife, New York Times 19 september 2012 I ett annat numera sällan diskuterat fragment talar motsvarande text om Jesu fru, Vår Fru Moder. Vilket inte är samma sak. Vår Fru Moder avser Jungfru Maria. Koptiska äldre texter är för övrigt inte skrivna på plats där Jesus verkade eller ens under hans levnad. Vilket i sig ställer till det för de som direkt efter Kings fragments uppvisande vill få det till att Maria Magdalena var Jesu fru.

Observera något viktigt: Det är bara för de som är svaga i tron som det spelar någon roll om Jesus var eller inte var gift. Inget förändras som annat än i människors uppfattning. Gnostikerna hade en hel del andra för oss fantastiska tolkningar av Jesus. Det som är mer intressant än Kings och det andra 300-tals fragmentet är däremot en liten del av en kopp daterad till Jesus levnadstid där Jesus omnämns som ‘Jesus magikern’. Den akademiska diskussion som pågår om den koppen, hittad i nuvarande Egypten, är betydligt mer intressant än denna.

För övrigt nämns inte de gospels som hittades i den kyrkoruin som ligger nära där fragmentet en gång i tiden hittades. De är även de betydligt mer intressanta. Det ena av de som är fullständigt, vilket det ena är, är intressant eftersom det visar sig att den texten som är äldre och numera daterad till andra århundradet efter Kristus, runt år 150 om vi skall vara noga, visar sig nämligen nästan bokstavligt vara identiskt med senare grekiska texter från vilka i princip alla Västvärldens Biblar är översatta. Det är intressant. Det hittades som jag nämnde fler gospel. De övriga avfärdades av Kyrkofäder redan under 300-talet som förfalskningar.

Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012
Papyrusbit nämner Jesus fru, DN 19 september 2012
Ny forskning: Jesus var gift, Aftonbladet 19 september 2012

Sedan har vi en hel del Gnostiska förfalskningar från 300-talet att ta med i beräkningen när vi analyserar och diskuterar det i artiklarna omnämnda fragmentet. Läs t.ex. Gospel of Thomas, Gotquestions.org samt Should the Gospel of Thomas be included in the Bible?, Bible Questions answered De texterna avfärdades redan under 300-talets första hälft som förfalskningar och större delen av kristenheten intar samma ställning i frågan idag. Samma gäller ett gnostiskt ‘evangelium av Maria Magdalena’ som nämnda Professor King skrev en bok om härom året. Jag har i annat sammanhang talat om vikten att religionshistoriker deltar i debatten speciellt om de även är vanliga historiker. Professor King tillhör framgångsrikt den förra kategorin men har sin egen uppfattning om vad som är kristen riktig tro. Precis som så många andra under århundradena före och efter Nicea. Oaktat vilket är det INTE första gången det visas upp eller ens det enda fragmentet som nämner Jesus fru – i de flesta tidiga texterna som Jesus fru moder…..

Tillägg 08.35 Papyrusbit nämner Jesus fru, GP 19 september 2012
Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012 Bevis? Sedan när kan man använda ett 300 år senare skrivet dokument som ‘bevis’ för något som hänt tidigare till råga på allt på helt annan plats än där dokumentet skrevs. Källkritisk analys får dokumentetvärdet att vara nära noll. Det enda det går att använda till vetenskapsteoretiskt hade varit som ‘källa’, om det inte varit en 300-tals förfalskning som var känd som förfalskning redan när det presenterades då. Vilket det gjorde och visades vara förfalskning av en text som i sitt ursprungsskick hade Jesus fru Moder……
Papyrusbit nämner Jesus fru, SvD 19 september 2012

Tillägg 11.00 20 september Aftonbladet m.fl. har trillat i tunnan och visat sig vara helt utan kontakt med vetenskapsteorier och källkritisk analys: Da Vinci-koden kan vara rätt ute, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ Da Vincikoden är så långt från verkligheten som tänkas kan. Först och främst – FRAGMENTET ÄR INGET BEVIS FÖR ATT JESUS SKULLE VARIT GIFT – skrivet flera hundra år senare på annan plats av gnostiker som redan när det skrevs bevisades förfalska äldre källor och därför inte kan räknas som annat än mycket tveksamma som källor även om de hade skrivit på samma plats där Jesus verkade. Vilket de gnostiska texterna inte är skrivna. Avsaknad av alla kriterier som måste vara uppfyllda för att en källa skall kunna användas som någon form av bevisning: Inte skrivit när händelse/person skedde/verkade; avsaknad av lokal anknytning till händelsen/personens liv; Syftet är känt för att inte säga ökänt och har så varit de senaste 1700 åren; Tendensen är tydlig vilket den inte skulle vara om någon form av trovärdighetskriterie skulle kunna anses uppfyllt. För övrigt var och är den Heliga gralen varken en kvinna eller en gyllene ädelprydd bägare. Men det är en helt annan sak.

Read Full Post »