Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Japan’

Vänsternissar till vänster om demokratiska vänsterpartier förnekar sig inte. När de nu undan för undan börjar avslöjas som lögnare i flera olika frågor de ”lyckats” få ut desinformation alternativt helt falsk information om, så tar de åter till gamla 70-talets knep – först ge sig på att kritisera USA. Vänsternissarna glömmer bort hur situationen var i början av 60-talet. Inte bara i Sverige (gliring till TT), i Europa och USA (gliring till AFP) och i t.ex. Japan.

Det rådde en helt annan oro i världen än vad som du hittar på nätet om idag. Gå till närmaste universitetsbibliotek och begär fram fische ur tidningsarkiv. Jag förstår att vänsternissarna som ligger bakom ‘släppet’ av hemligstämplade uppgifter, som varit kända och dryftade under senare delen av 60-talet samt 70-talet försöker smyga in Vietnamkriget som inte var USA:s krig så länge som John F Kennedy levde. Det var först Lyndon B Johnson som skickade stridande militär till Vietnam. Bakgrunden till hans beslut är väl värt att diskutera. Inte tu tal om annat, men det är en helt annan fråga.

I Japan hade den extremvänsterinriktade anti-Anpo-oppositionen varit aktiva år 1960. Samtidigt fanns i Japan kvar såväl vanliga kommuniströrelser som extremnationalistiska rörelser. Glöm inte bort att Japan under Andra Världskriget stod på Tysklands sida.

Under 1950-talet och 1960-talets första hälft trodde forskare runt världen att biologisk krigföring var humanare än kärnvapen. Fortfarande levde fasorna av Hiroshima och Nagasaki även i USA och Europa bland vanligt folk och politiker. Biologisk krigföring lät humanare. Efterverkningarna av Koreakriget i början av 1950-talet gjorde sig också påminda. Hela världen levde med oro i många länder. Vi behöver inte gå längre än ut i Europa för att se de oroligheter som förelåg. Ungernupproret mot Sovjetunionens inflytande hade slagits ner 1956. I Grekland förekom stora oroligheter och farliga aktiviteter från kommunister och ultranationalister. I Italien var det så illa att ett kristdemokratiskt parti var ytterst nära att samregera med en nyfascistisk rörelse 1960 och som motpol till detta stärktes de redan starka kommunistiska grupperna i Italien. Inte bara oro utan allvarligt hot. Världen såg alltså inte ut som den gör idag.

Som jämförelse kan nämnas att vi i Sverige vid tiden i fråga hade Socialdemokratisk regering (första ‘borgerliga’ regeringen efter kriget fick vi 1976) och att Sverige då hade långt framskriden utveckling av svenskt kärnvapen samt hade avskärmat område uppe i Norrland där tänkt att använda som testområde för svenskt kärnvapen. Sverige hade redan vapenbärare och antirobot framme.
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte. För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO. Svenska staten köpte då in område i Norrland, nuvarande Esrangeområdet ingår i det området inklusive en hel del av de norrländska skogarna.Natosamarbete sedan 50-talet, Norah4you 12 januari 2013 Hur jag vet? På den gata där jag bodde fanns ett antal av de som antingen forskade, vidareutvecklade eller politiskt förberedde grunden. Så verkligheten i början på 60-talet var inte den som desinformationsspridarna försöker måla bilden av.

USA:s armé testade biologiska vapen, som syftade till att förstöra risskörden, på den japanska ön Okinawa i början av 1960-talet, uppger nyhetsbyrån Kyodo med hänvisning till amerikanska militära dokument som byrån fått tillgång tillUSA testade vapen mot risskörd, GP 12 januari 2014

Vad man glömmer bort att berätta är att en stor del av risskörden exporterades till bland annat USA…. inställningen på den tiden var att biologiska vapen dels var mer humana dels inte gav långsiktiga skadeverkningar. Allt detta går att diskutera. Men någon nyhet är det inte. I stort sett allt det som skrivs utifrån Snowdens läckta papper var känt samt diskuterades redan i mitten av 1960-talet i FN och ledde fram till totalförbudet mot att använda biologiska vapen 1972.

USA testade vapen mot risskörd, Aftonbladet 12 januari 2014
USA testade vapen mot risskörd, SvD 12 januari 2014
USA testade biologiska vapen mot Japan, DN 12 januari 2014

Snowdens arbetsgivare försöker åter gå till attack mot USA, precis som de det senaste året intensifierat sitt påhopp på Putin för att ‘förbättra’ sin egen position inför tiden efter Putin i Ryssland. Vad kommer efter Putin del-2, Norah4you 16 juli 2013

Read Full Post »

är det en annan sak när man tar med Shintoismen, Japans vanligaste religion, in i ekvationen…

Japansk religiös historia vad är det?

© Johansson Inger E, Göteborg 26 december 2013

Om Japans äldre historia och speciellt den för Japan viktiga religiösa symboliken i att vörda sina äldre anförvanter som person oavsett deras gärningar, vet de flesta runt jorden väldigt lite. Skall här kortfattat försöka mig på en förklaring utifrån det som bör ha lärts ut eller som minst skummats över av någon SO-lärare (legitimerad) under skolåren…

Det är mycket lätt att utifrån våra Europeiska rötter, och vår etik/moral och syn på vad som är rätt och fel, se det märkliga i att Japans Premiärminister besöker en krigssymbol. Speciellt som de som ligger begravda där är historiskt dokumenterade för allt annat än mänskligt agerande i grannländer som Kina och Sydkorea under Andra Världskriget och även innan. Så långt håller jag personligen helt med. Det är ett slag i ansiktet på de människor som blev våldtagna, plågade, terroriserade av japanska militära styrkor fram till dess att Japans kejsare äntligen gick med på att skriva på fredsavtal.

Kina rasande efter Shinzo Abes besök, Expressen 26 december 2013 Kinas reaktion är helt förstålig. Såväl när det gäller moralisk indignation och ilska som att Kina vill markera att Kina inte anser detta korrekt. Samtidigt är det viktigt att poängtera: Det gäller inte alltid att ha rätt, utan att handla rätt. Kina handlar rätt så här långt, dock borde Kina inse att Shintoismen för en japan innefattar vördnad till äldre anfäder oavsett vilka gärningar dessa anfäder kan ha varit skyldiga till.

Shintoismen
Detta sagt, så är det två saker man här i Europa och Asien glömmer bort. En aldrig så våldsam tyrann eller hårdhänt krigare kan som far ha varit något helt annat. I en religion som Shintoismen är det viktigt för de troende att hedra sina äldre generationer. Detta sker och har i alla tider från det att Shintoismen kom runt 660 e.Kr skett utan att de som hedrat värderat anfäders gärningar. Shintoismen liknar här de äldre kinesiska tankegångarna som finns in i nutid att det finns en skyldighet för nutidens unga att vörda de gamla och de som kom före.

Shintoismen skiljer sig dock på ett för Japan och japaner mycket viktigt synsätt – det är en trosfråga att Japanske kejsaren enligt Shintoismen är en ättling till Solgudinnan. Trots att kejsaren under stor del av historien aldrig hade den politiska makten i Japan, så var kejsaren och tron på honom en del av de äldre generationernas överlämnade ritualerna. Något som fanns ända fram till dess att Japans kejsare talade öppet i radio i samband med fredsavtalet. Kejsaren ansågs fram till den tidpunkten så helig att en japan inte fick se honom i ögonen och att de få som fick möjlighet att träffa/se honom som person aldrig fick visa ryggen åt honom. Detta var en del av Shintoismens lära.

Andra Världskrigets slut
Så hände det vi alla vet: I ett så skrevs inte bara fredsavtalet under. Hans Kejserliga Höghets mytiska heliga ställning som var en av grundpelarna i Shintoismen raserades i ett penndrag.

Detta har gjort att Japan trots alla industriella framsteg och trots alla internationella avtal och samarbete med många länder ännu inte gjort upp helt och hållet med det som händer från Port Arthur massakern 1894 fram till dess att de japanska styrkorna lade ner sina vapen och Andra Världskriget i princip slutade.

Nutida Japan
För en japan är det alltså rimligt att skilja på person som tillhör hans/hennes anförvanter och på samme persons gärningar. För oss är det svårt att förstå. Trots att inget barn väljer till vilka föräldrar den föds eller hos vilka den växer upp. Religionsskillnader underlättar inte utan försvårar för alla parter i aktuellt fall.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Japans Abe besöker krigssymbol, GP 26 december 2013
Japans Abe besökte krigssymbol, Expressen 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, Aftonbladet 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, SvD 26 december 2013

Read Full Post »

Behöver inte skrivas många ord om bedrövelsen Fukushima. Eller rättare sagt: Mycket skulle behöva skrivas om Fukushima…..

Ny incident vid Fukushima, GP 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, Aftonbladet 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, SvD 9 oktober 2013

Se tidigare bloggartiklar om Fukushimakatastrofen Three mile island, Tjenobyl, Fukushima, Norah4you 27 mars 2011
Fundering radioaktivitet, Norah4you 2 september 2013

Read Full Post »

Funderingen börjar med mitt personliga utgångsläge: Jag röstade på linje 3 i kärnkraftsvalet en gång i tiden. Inte för att det var riskerna för lagring av kärnavfall som för mig var (och är) den stora stötestenen. Där har jag vid normal produktion av el och normalt underhåll samt insamling av använt bränsle m.m. betydligt större tilltro till de tekniska metoderna som finns att ta tillvara stor del av avfallet och kunna ta hand om resten. Min utgångspunkt har alltid varit och är fortfarande den effekt på närliggande microbiotoper och på biotoper i luft och vatten som påverkas av allt från mindre incidenter till större olyckor.

Samtidigt är jag helt klar över att ingen av de sk. alternativa källorna är bättre totalt sett för miljön om hänsyn tas till allt från brytning av råvara till färdig produkt. Inget av de sk. alternativa källorna är heller så långt framme tekniskt att det ger energiöverskott förrän tidigast 20 år efter installation om all energiåtgång inkluderande allt från transporter av människor och råvaror/bearbetad råvara/produktion/vägbygge o.s.v. räknas med. Så jag är heller inte för att avskaffa kärnkraft här och nu, ersätta gammal kärnkraft med ny men ändå försöka sätta en bakre parantes. Skälet för min egen omsvängning är totala energiekonomiska verkligheten om vi i stället för politiska slagord och de för dagen synliga kostnaderna tar hänsyn till helhetsperspektivet.

Dock och det är viktigt för mig som för många andra – lika lite som det har fungerat att dumpa avfall i havet utan att påverka fauna och biotoper (plasterna som finns i osynligt små partiklar i havsvattnet lagras i bl.a. isbjörnas reproduktionsorgan, i fisk som vi äter och i förlängningen får biverkningar av o.s.v.)
lika lite är havet som kan tyckas ofantligt stort så stort att det är lämpligt att lämpa ‘sanerat radioaktivt avfall’ i.
Havsströmmar är inte så enkla att beräkna som sk. klimatexperter och andra tycks tro. Det är inte bara strömmarna i sig som ställer till det. Även den högst varierande salthalten i de stora världshaven leder till att skiktningar, relativt konstanta/säsongsmässiga samt tillfälliga beroende på större nederbörd än normalt, gör det svårt att beräkna effekterna av att låta radioaktivt vatten släppas ut i havet vid Japan eller på annan plats på jorden.

Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, Aftonbladet 2 september 2013
Läckan i Fukushima kan bli en katastrof, Expressen 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, SvD 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, GP 2 september 2013

Det är viktigt att man över hela jordklotet ser över så att det inte finns överhängande risker för jordskalv och/eller vulkanutbrott i de områden där kärnkraftverk byggts. Det är en självklarhet. Viktigt är också att försöka få fram energibesparingar i all energikrävande industri. Någonstans bör man börja att sträva efter ett energisnålare samhälle. Min uppfattning är att det är där vi måste börja.
Sedan är det viktigt här och nu att göra klart att alternativ för åtgärder som stoppar havsutsläpp av radioaktivt vatten efter Fukushimakatastrofen måste fram. Förorenar vi havsvattnet mer än det redan är förorenat i de ytvattenlager och närmaste skikt, så drabbar det inte bara fisk och andra havsdjur. I förlängningen drabbar det människan själv.

Tillägg 4 september 2013 Rekordhöga stråldoser i Fukushima, GP 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Expressen 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Aftonbladet 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, SvD 4 september 2013

Read Full Post »

för pengar har det sedan 70-talet talats om att Kim Jong-Uns familj haft gott om. Speciellt hördes uppgifter om Schweiz på den tiden när hans företrädare slöt landet mer och mer. Och att det fanns pengar står klart.

De små uppgifterna som även senaste veckorna sipprat ut visar att pengar när det gäller det privata fortsatt finns i överflöd.
Liksom många berömda, stenrika och mäktiga familjer sände den förre nordkoreanske ledaren Kim Jong-Il sina barn till internatskola i alplandet. Framförallt skulle lillen Kim Jong-Un drillas.

De äldre skulle ändå visa sig vara värdelösa som efterträdare till diktatorn. Äldsten Kim Jong-Nam greps på väg till Disneyland i Japan, och bor i dag i Macao där han spenderar dagarna på kasinon. Nordkoreas Kim Jong-Un ännu en internatknatte som spårade ur, SvD 17 april 2013 Spårade ur så till den milda grad att de kunskaper i IT han var satt att lära sig mest av allt gjorde att Kim Jong-Un prioriterat att IT-hackers från hans land under hans ledning gett sig på både det ena och det andra landet samt bolag och banker. Har sagt det förut och säger det igen: Följ pengarna.

När farbrodern gjorde bort sig och när brodern åkte dit på förfalskat pass, så hördes rykten om att Kim Jong-Un kan ha legat bakom. Oavsett vilket, så får USA tacka Kina och Ryssland samt Schweiz för att karln höll sig i skinnet. Schweiz? Ja, hade inte Schweiz blandat sig in i leken för att ‘medla’ på sitt sätt, så hade det nog slutat illa. För om inte Schweiz släppt sin uppgift om att Schweiz inte lättar på sin banksekretess för att EU-vill det vid ‘rätt’ tidpunkt, indirekt görande klart för Kim Jong-Un att om man inte släpper på banksekretessen för att EU-vill Schweiz-president avvisar utbyte, SvD 14 april 2013 så gör Schweiz det inte när det gäller Kim Jong-Un heller, så hade vi nog som minst fått se stor militärparad trots Kinas skarpa påtryckningar. Så firade Kim Jong-Un, tv.aftonbladet.se

För pengar finns. Kim Jong-Nam skulle inte klarat av att spendera stora summor på kasinon i Macao om han inte fått stort understöd. De som inbillar sig att hans pengar kommer från något av de länder som har handelsavtal med Nordkorea, de får självfallet svårare att följa pengarnas väg. Något som är viktigt att följa om den kranen skall täppas till /kontrolleras så att inte världen igen står i en situation där USA mer eller mindre tvingas att göra klart att man stödjer Japan, något som är betydligt känsligare än Koreahalvöns problematik i Ostasien. Hade inte Kina och Ryssland gjort klart att de inte godtog Kim Jong-Uns hot samt att de tillsammans med USA skall verka för att få Koreahalvön som Kärnvapenfri zon, så är det inte säkert att Japan och Sydkorea ens med USA-stöd hade hållt låg profil när hoten ökade. För det var Sydkorea och Japan, inte USA trots slagord och hot som var Kim Jong-Uns verkliga och nära ‘fiender’ som han vill åt.

Japans historia kastar långa skuggor in i dagens politiska situation i Ostasien. Har sagt det förut: Utan att känna ett lands historia, så är det svårt att spå det landets framtid. När det gäller Ostasien, så är det två bitar som man inte bör glömma att har gnagt i Ostasien inte bara sedan 1900-talets början utan långt långt tillbaka i tiden. Den ena biten handlar självfallet om koloniseringen och det stora antal folkgrupper som finns i var och ett av länderna utanför Koreahalvön samt på Japanska öarna. Koloniseringens historia känner de flesta till om än inte alltid dess bakgrund i ännu äldre handelsvägar och handelsutbyte.

För den andra biten i pusslet som inkluderar Nordkoreas Kim Jong-Uns försök att brösta sig till mer makt i Asien ligger i Japans Asiatiska historia. För att förstå hur Japans tidigare historia kastar långa skuggor in i 2000-talets politik, så krävs det att man sätter sig in i Japans historia samt den Japanska religionen Shintoism som på liknande sätt men i ännu högre grad än Kim Jong-Uns ickereligiösa diktatur fick massorna under den Japanske kejsaren att vara villiga att offra livet utan ifrågasättande av riktigheten i att göra det.

De länderna som skiljer sig mer än lite från de andra är Japan och Korea. Korea för att det i efterdyningarna av Andra Världskriget kom att delas upp i två länder. Nordkorea där diktaturen lätt växte sig stark i det med Kina gemensamma hatet mot främst Japan samt att diktatorn, Kim Jong-Uns farfar, använde sig av kommunism för att fortsätta det under Japan påbörjade förtrycket av folket. Korea som helhet har under stor del av sina senaste 1000 år varit ett under Kinas vingar existerande land som förr fick vara väldigt självständigt och efter kommunismens intåg fortsatt fick vara det relaterat t.ex. Tibet.
Japan skiljer sig från det övriga Asien för att landet har sin egen religion. En religion där Kejsaren från slutet av 600-talet början av 700-talet ansetts vara ättling till Japanska gudar. Många glömmer bort att upp till 90% även idag år 2013 är troende shintoister. Detta är viktigt att ha med i all Asiatisk områdesanalys.

Nordkorea efter årsdagsfirandet 15 april

Faran är inte över på Koreanska halvön. Men den akuta hotbilden har tonats ner. Dock fortsätter Nordkorea att stoppa förhandlingar och kontakter. Ingen hjälp släpps in i Kaesong, GP 17 april 2013
Ingen hjälp släpps in i Kaesong, Aftonbladet 17 april 2013
Ingen hjälp släpps in i Kaesong, DN 17 april 2013 Det är långa skuggor av olika slag som fortsatt ställer till problem för ‘normalisering’…. Vad nu normalisering skulle innebära….

Read Full Post »

15 april när Nordkorea skall fira sin ‘evige ledare’ Kim Jong-Uns farfar är inne. Tidigare år har Nordkorea försökt skicka upp robot. Men misslyckats. Då var tongångarna inte till närmelsevis så hårda som idag. Nu har världen gjort klart att de inte tolererar kärnvapenhot samtidigt som Kina, USA och Japan har gjort klart att de strävar efter att göra hela Koreanska halvön till en kärnvapenfri zon. Kerry får kinesiskt stöd för kärnvapenfritt Korea, DN 13 april 2013

Sydkorea, USA och Japan har sträckt ut handen för nya förhandlingar

Kerry: Vi är beredda att förhandla, GP 15 april 2013
John Kerry öppnar för samtal med Nordkorea, Aftonbladet 15 april 2013

Nordkorea avvisar utsträckta händerna

Nordkorea avvisar dialog, DN 14 april 2013
Nordkorea: Slugt trick av Sydkorea, Expressen 14 april 2013

Vad som händer nu står skrivet i stjärnorna.
Nästa steg kan komma på solens dag, SvD 15 april 2013
Solens dag – här är Nordkoreas USA-mål, Expressen 15 april 2013

Det som tenderar att glömmas bort i sammanhanget är att Kina som har allt att förlora på ett kärnvapenkrig nu när Kina håller på att gå om USA som den ekonomiska stormakten, Kina ligger också inom Nordkoreanska kärnvapenstyckade robotars räckvidd. Vilket onekligen komplicerar tillvaron och säkerheten även för Kina.

Read Full Post »

för det är endast i operetternas värld någon som hotar andra kan framstå som hjälte i annat än sina egna ögon….. kanske vore det en lösning att få Hollywood och Bollywood att slå sig samman och erbjuda honom att spela huvudrollen i en film om hur han som kommer från ett litet fattigt land kan hota hela världen 😛

Allvarligt talat. Det som oroar mig mest med utvecklingen, kommentarer och sk. expertutlåtanden om Nordkorea och Kim Jong-Un är att dessa sällan tar hänsyn till två viktiga bitar: Koreas historia samt att Kim Jong-Un under sina studieår i Schweiz lär ha haft det socialt och studiemässigt svårt.

Koreas historia är inget som låter sig skrivas i några få rader. Japan har vid flera tillfällen varit och ‘ätit’ på den Koreanska halvön som formellt under lång tid av sin historia varit en form av militärt styrt Shouganat officiellt under Kina. För att göra en lång historia kort, så kom detta att leda till att Korea stängde ute hela omvärlden mellan 1637 till 1876. Då var det åter Japan som tvingade Korea att ‘öppna’ sig. Rysk-Japanska kriget i början av 1900-talet hade slagfält i Korea och ledde till att Japan lade beslag på Korea. Efter Andra Världskriget blev Korea fritt, dvs Sovjet gick in från norr och USA från söder. Resultatet blev ett tudelat land där tanken var att ena landet. Nordkorea utropade sig som egen republik 1953. För att trygga freden stannade USA kvar i Sydkorea där även FN-trupper främst observatörer anslutit sig under åren. Tre länder kan göra skillnad, Norah4you 12 april 2013

Nordkorea hotar med kärnvapenuppskjutning. De hotar mer och mer och reträttutrymmet krymper för varje dag. USA uppmanade på fredagen Kina att använda sitt inflytande för att stoppa Nordkoreas ”destabiliserande” handlingar.
USA: Kina måste tygla Nordkorea, DN 12 april 2013

Hotfulla ord från Nordkorea är inget nytt, men retoriken har aldrig förr nått dessa nivåer. Men den oerfarne Kim Jong-Un har – till skillnad från pappa och farfar – inte gett sig själv många utvägar att trappa ner tonläget med äran i behåll.

Och ära – eller ansikte – är nog så viktigt i den koreanska kulturen. Det är därför mycket troligt att han verkligen kommer att avfyra sin Musudan-robot.

Det är bland annat därför japanerna satt upp antirobotskydd i Tokyo. Nej, just ingen tror att Nordkorea är på väg att angripa Japan, men något kan ju gå snett och roboten komma på avvägar. Är mycket troligt att han avfyrar Masudan, Mats Larsson på Expressen 12 april 2013
Tyvärr befarar jag att han har rätt. Därmed inte sagt att det inte kan ligga i Nordkoreas verkliga planer att ge sig på Japan i stället för USA.

Det är lite där det allvarliga problemet ligger. För om det är Japan som Nordkorea vill näpsta utöver att lägga beslag på delar av eller hela Sydkorea, så får problemet en ännu värre sprängstyrka. För då är det stor risk att hela världsfreden går överstyr fortare än vad vi kan ana.

Men det dagsaktuella läget samt Kinas egna uttalanden gör tydligt att Kina inte alls accepterar Nordkoreas upptrappade hot. Frågan är bara vad Kina har för möjligheter i ett läge där Nordkorea har kärnvapen att agera utan att riskera att förvärra situationen. Jag hoppas de har stort handlingsutrymme. Men det är omöjligt att avgöra utifrån det som sagts.


”Kina tappar tålamodet”, Aftonbladet 12 april 2013
Kerry och Nato-chef till Seoul, GP 12 april 2013
Nordkorea kan ha kärnvapenmissil, SvD 12 april 2013
USA och Nato vill få med sig Kina, SvD 12 april 2013 Det lär de få. Kina är det land som riskerar förlora mest såväl ekonomiskt, politiskt som i den internationella respekten om Kina inte får Kim Jong-Un att ta reson.
Se Kina har mest att förlora, Norah4you 4 april 2013

Read Full Post »

Nordkoreas ledare Kim Jong-un som i sin ungdom under den inte speciellt lyckade studietiden i Schweiz enligt utländska media bl.a. lär ha spelat Travoltas (!?!??) roll i Grease i en skoluppsättning lär på den tiden ha drömt om att bli amerikansk basketspelare och amerikansk hjälte….. de första drömmarna fick han kanske hårt krossade under studietiden, den sista drömmen om att spela hjälte försöker han leva upp till i sin egen värld genom att hota andra. Hade han tagit besinning och dragit tillbaka alla hot, kanske Hollywood hade kunnat göra en filmhjälte av en president. Tvärt om har ju Hollywood klarat. 😛

Allvarligt talat. Schweiz har erbjudit sig att ställa upp som medlare. Schweiz har i många andra konflikter bra möjligheter att lyckas. Knappast i Nordkoreakrisen. Kim Jong-un vill nog glömma sin tid undercover som ‘vanlig’ person många vågar säga emot.

I stället så har nu land efter land uttryckt inte bara oro utan under ytan försökt hjälpa till. Nordkorea lär ha blivit erbjuden såväl nödhjälp som olja, det är den slutsatsen jag drar av att de i ett uttalande i början av förra veckan sa att de inte byter kärnkraft mot nödhjälp. Det spåret och de naiva bedömningar som en del sk. svenska experter på FOI (jag litar på svensk militär. Obs Militär dvs und o.s.v.) gjort där de trott att det var målet, det var överspelat redan dagarna innan de sk. experterna uttalade sig.

Nu rustar Japan upp medan Nordkorea som är de som hotar världsfreden beskyller de de hotar för att äga skulden till att de hotar.
-Hur situationen utvecklas de kommande dagarna beror helt på de sydkoreanska myndigheternas attityd, sade Kim Yang-Gon, sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté till statliga nyhetsbyrån KCNA.

Det fanns inga kommentarer från Syd på tisdagsmorgonen.

Japan har placerat ut luftvärnsrobotar av Patriottyp i huvudstaden för att försvara Stortokyos 30 miljoner människor mot ett nordkoreanskt angrepp, sade en talesman för försvarsdepartementet.
Robotar har placerats i Tokyo, GP 9 april 2013
Det hela är så absurt inte minst för att det starkt påminner om mannen som misshandlar sin kvinna och skyller på henne som varande orsak till att mannen misshandlar. Eget ansvar för personliga handlingar är något som krävs från golv till tak oavsett om det är en familj eller ledare för ett land! Allt annat är helt oacceptabelt!

Nu rustar Japan för krig mot Nordkorea, Expressen 9 april 2013
Japan rustar för krig med Nordkorea, Aftonbladet 9 april 2013
Robotar har placerats i Tokyo, Sveriges Radio 9 april 2013
Luftvärnsrobotar i Tokyo, SvD 9 april 2013
Japanska missiler mot Koreaangrepp, DN 9 april 2013
Hans Blix tidigare chef IAEA, SvD 8 april 2013 Jag tappade all respekt för Hans Blix sk. kunnande och förhandlingsförmåga (som i stort sett saknades) redan när han var politiker på uppgång. Snorkiga människor har jag aldrig gillat. Men denna gången kan han mycket väl ha rätt.

Nej jag har aldrig tillat snorkiga människor som inte tar sig tid att göra källkritisk kontroll av syfte och tendens m.m. I all synnerhet inte när de vill skylta med sin egen dumhet: Ordförande i Svensk-Koreanska Föreningen: Den hotfulla situationen på Koreahalvön är helt och hållet framdriven av USA, som vill sabotera försöken till dialog och avspänning mellan norra och södra Korea för att motivera kontrollen över Sydkorea och Japan. En alternativ analys av konflikten mellan Nordkorea och Usa, Christer Lundgren ordförande Svensk-Koreanska Föreningen på Newsmill 8 april 2013 Vänsternissarna på yttersta vänsterflanken har ännu inte övergett kommunismen så som de ser den. Infiltrerat en hel del media i Västvärlden sedan 1970-talet, det har en del genom att bära falska kappor. Enögdheten har de inte kommit förbi genom åren. Verkligheten har inte gått upp för dem. Som sagt snorkiga människor har jag inte något till övers för!

Japan beväpnar sig mot Nordkorea, di.se 9 april 2013 Allt medan FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i uppmanande ton säger: FN: Nordkorea kan inte fortsätta så här, di.se 8 april 2013

Vackra talens tid är för länge sedan förbi. Något som Kina och Ryssland väl förstått. Så här skrev jag imorse: Peking (dpa) – China ist verärgert über Nordkoreas Provokationen. Sein Einfluss auf den früheren Verbündeten ist aber gering. Einen Ausweg sieht Peking nur in direkten Gesprächen zwischen den USA und Nordkorea.
Chinas Präsident kritisiert Nordkorea, Der Herrenberger Zeitung 08.04.2013

Om inte Peking längre anser sig ha något reellt inflytande på Nordkoreas Kim Jong-Un, vem kan då tänkas ha det? Jag förstår så väl Kinas frustration, irritation och ovanligt skarpa uttalande. Uttalande som (för att vara kineser) nästan verkar undertryckt ilska. Nordkorea har under ett antal år utbildat hackers som gjort attacker på datorer runt jorden som Kina mer än en gång fått skulden för. Men om Kina inte kan få karln att lyssna, vem kan?

President Putin varnar och gör sitt bästa att försöka förklara verklighetens konsekvenser om Nordkoreas kärnvapenhot skulle bli allvar: Russian President Vladimir Putin warns that conflict on the Korean peninsula could cause greater devastation than the Chernobyl nuclear disaster in 1986.
09/04/13

Putin warns of conflict with North Korea, Brisbanetimes Australien 9 april 2013
…nu varnar president Vladimir Putin för effekterna av ett fullskaligt krig.
——— slut citat ur Nordkoreahotet – mer än oroväckande 9 april 2013, Norah4you 9 april 2013 —–

Någon undrar säkert hur detta påverkar Sverige. Min uppfattning har jag fört fram i Omvärldsanalys 7 april 2013, Norah4you 7 april 2013 Det är allt annat än lugna tider som stundar i världen om Kim Jong-Un får fortsätta hållas.

Tillägg 08.30 nu försöker Kim Jong-Un ta befälet över alla andra länders människor. Han må vara diktator i sitt eget land. Det är knappt att världens nationer accepterar det. Hans försök att bestämma över andra länders medborgare är skrämmande. Som jag skrivit tidigare karln är som en kombination av Hitler och Stalin om inte värre.
Nordkoreas varning: Utlänningar bör lämna Sydkorea, Aftonbladet 9 april 2013
Nordkorea: Överväg att lämna Sydkorea, Sveriges Radio 9 april 2013

Read Full Post »

Det räcker inte att ‘slita’ med problemet att begränsa radioaktiviteten. Det stod redan från första dagen klart att kärnkraftverken i Fukushima var byggda på det mest olämpliga stället som tänkas kan och att det senare snacket om att släppa ut över havet skulle få exakt de konsekvenser för den marina miljön som vi sett i form av katastrofalt höjda nivåer av radioaktiva ämnen i havsvattnet utanför Japan. Så den biten behöver vi inte diskutera. Tyg som kan stoppa radioaktiviteten från att läcka ut finns inte. Inte ens cementingjutningar hjälper när radioaktiva ämnen som där i Fukushima med all säkerhet redan nått grundvattnet. Så frågan är inte om Fukushimakatastrofen är lika stor som Tjernobyl, det är den om än kanske annorlunda. Frågan är om det överhuvudtaget i närtid går att minska utsläppen i närmiljö så att konsekvenserna för andra delar av Asien och den marina miljön i nordvästra Stilla Havet går att rädda. Mer uppgifter om de lokala havsströmmarna och deras samband med större havsströmmar måste till samtidigt som arbetet med att sanera, för det är det som måste till, Fukushima bit för bit och någon form av tillfällig sarkofag över bränslehärdar måste på plats snabbt.

Sedan är det dags att tala klarspråk: Hur stor del av Japanska landskapet kan ingen odling/bosättning längre ske i? Frågan är viktig att snabbt besvara om rätta åtgärder för japaner som drabbats skall kunna sättas in.

Radioaktiviteten fortsätter stiga i havet, Expressen 31 mars 2011
Radioaktiv jod skyhög i Japan, SvD 31 mars 2011

Se även Kejsarens nya kläder, Norah4you 30 mars 2011 och Three Mile Island, Tjernobyl, Fukushima…., Norah4you 27 mars 2011

Tillägg 10.25 Usa-styrka skickas till Fukushima, GP 31 mars 2011

Read Full Post »

Det som inte skulle kunna hända, eller som bara skulle kunna hända en gång på flera tusen år….. Om sannolikhet, Tage Danielssons text om Harrisburgolyckan 1979 (Three Mile Island) på folkkampanjen.se 1979 har alltså hänt, igen.
Senaste rapporterna skrämmer t.o.m. mer än vad Tjernobylolyckan gjorde:
Strålningsnivån i vatten inne i reaktorbyggnaden är 10 miljoner gånger högre än vanligt, enligt kärnkraftsbolaget Tepco.

I torsdags avbröts arbetet i reaktor 3 sedan tre arbetare fått brännskador i reaktor 3 sedan de exponerats för strålningsnivåer 10 000 gånger högre än normalt. En företrädare för Japans strålskyddsmyndighet Nisa, Hidehiko Nishiyama, sade tidigare på söndagen att läckor från reaktorinneslutningar troligen är orsak till den mycket höga strålningen som uppmätts i vatten inne i en turbinhallarna.

Strålningsnivån av radioaktivt jod i havet utanför det skadade kärnkraftverket Fukushima i Japan steg på söndagen till 1 850 gånger högre än normalt, jämfört med 1 250 på lördagen. ” Extrem strålning i Fukushima, GP 27 mars 2011
Hur det är möjligt att japanska ”Strålskyddsmyndigheten Nisa vidhöll att strålningen inte hotar det marina ekosystemet.” när verkligheten som alltid talar och väger över alla framräknade teoretiska sannolikheter? Jag förstår inte vitsen av att hålla inne med det som alla vet från oberoende källor är verkligt uppmätta värden… Höga halter radioaktivt jod i havet, GP 26 mars 2011 Radioaktiviteten försvinner ju inte för att höga vederbörande gömmer huvudet i sanden som strutsen enligt myten sägs göra. Verkligheten finns där. Inte bara nu utan i morgon och nästa år samt för lång framtid.

En talesman för kärnkraftsbolaget Tepco sade att man upptäckt strålning tio miljoner gånger högre än vad som vanligen finns i vatten i en reaktor. Stålningsnivån är 1 000 gånger högre än värden som tidigare uppmätts i reaktor ett och tre, enligt tv-kanalen NHK.
Den höga strålningsnivån inne i reaktorbyggnaden indikerade att bränslestavar hade skadats.
– Vi upptäckte strålning på 1 000 millisievert per timme i en vattensamling i reaktor 2.
– Vi undersöker orsaken till detta, men inget arbete utförs där på grund av den höga radioaktiviteten. Det finns en stor sannolikhet att bränslestavar har skadats, sade talespersonen, enligt AFP
.” Arbetare evakueras efter nytt larm, Expressen 27 mars 2011 Stor sannolikhet att bränslestavar har skadats? Hur mycket längre skall de gömma huvudet i sanden? Det är snarast osannolikt att så inte skett…

Sent igår kväll anslöt sig fler experter till bedömningen att Fukushima lika allvarligt som Tjernobyl, Expressen 26 mars 2011 Men svenska Strålskyddsmyndigheten vill lika lite nu som när Tjernobylolyckan var och deras företrädare skulle tala om farorna, tala klarspråk. I och för sig inte så förvånansvärt eftersom de mycket ‘små’ riskerna med Tjernobyl för svenskt vidkommande som man då talade om var exakt de höjningar av vissa cancerformer som hänt de senaste 10 åren men som ju var så osannolika att de skulle kunna inträffa men i varje fall var av den och den typen om det skulle kunna hända något enstaka knappt uppmättbart fall …… 🙂

Vi är många som skulle kunna säga ‘Vad var det vi sa’ så sent som dagen efter den första rapporten om att tsunamin i Japan den fruktansvärda fredagen i början av månaden var lika allvarlig som Tjernobyl. Men det löser inga problem för oss eller japanerna att peka på att man där redan från början som minst underskattade farorna, som mest underlät att berätta om allvaret.

Det som gör Fukushima t.o.m. allvarligare än Tjernobyl är mängden av radioaktivitet som spridits i tätbefolkade områden där högteknologisk industriutveckling och produktion som påverkar många andra industrier runt jordklotet varit igång. Dvs. utöver den ofattbart skrämmande mänskliga konsekvensen i kort perspektiv och långt perspektiv, hur stor del av Japan kommer att vara lämpligt att bo i och bruka?, så tillkommer en ekonomisk följdverkan som påverkar möjligheterna att utveckla alternativa energikällor.
Samtidigt så påverkar Fukushimaolyckan stor del av vårt marina system vare sig de sk. experterna, många av dem samma som räknat på det sk. klimathotet, hittar det i sina ‘datamodeller’ eller ej. Hela näringskedjan från krill upp till isbjörnar och människor påverkas för så enkelt som de japanska, och andra forskarna, försökte få det till när de påstod att utsläppen i havet utanför ‘blandades’ upp till ‘ofarliga’ mängder….. Det där med havsströmmar, anrikning i marina kedjans lägsta till de högsta levande organismerna och djuren, det har dessa sk. forskare missat. Oceanografi och biologi vad är det?

Extrem hög strålning i Fukushima, SvD 27 mars 2011
Strålning i reaktor miljontals gånger över normalvärde, DN 27 mars 2011
10 miljoner gånger högre strålning, Aftonbladet 27 mars 2011

Det andra allvarliga i kråksången är att man runt jorden ännu bara talar om alternativa energikällor där solpaneler inte ens under sin totala livstid annat än runt ekvatorn kan ge mycket mer än den energimängd som går åt att tillverka dem och där vindkraftverk som byggs för att leverera ström annat än i närområdet kräver minst 25 års ‘livstid’ utan att behöva byta ‘blad’ för att gå med energivinst. Det världen borde sysslat med efter Harrisburgolyckan (Three Mile Island) var att ställa om till ett energisnålare samhälle som helhet och att använda rätt energiform i närområden snarare än storskaliga lösningar för transport över längre sträckor. Men det vågar knappast någon politiker tala om. Eller?

Tillägg 17.11 Nya bakslag vid Fukushima, GP 27 mars 2011

Tillägg 21.17 28 mars 2011. Plutonium i marken vid Fukushima Daiich, Expressen 28 mars 2011
Plutoniumfynd vid Fukushima, DN 28 mars 2011

Tillägg 10.32 3 april 2011 Misslyckat försök att täta sprickan, Expressen 3 april 2011
Japans regering: Månader innan utsläppen stoppats, DN 3 april 2011

Read Full Post »

Older Posts »