Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Isolering av barn på BUP Stockholm’

Vad är Regeringsformens 1 kap 2§ BUP i Stockholm? Något Ni tydligen aldrig lärde Er av ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap årskurs 7-9. Så mycket är säkert – för om Ni lärt in det som krävs i Kursplan, så hade Ni inte fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. Hur står det till med ordkunskap, ordförståelse och Människosyn?

Att vårda barn inlåsta och ensamma i flera månader är inte en isolering. Det tycker ledningen för Bup-kliniken i Stockholm. Men man vill däremot minska på antalet patienter som får sådan behandling. ”Om granskningen visar att avdelningen är olaglig så får vi väl dra ett streck över den”, säger Peter Engelsöy, verksamhetschef.Chefen: isolerade barn inte ett lagbrott, DN 11 september 2013 JO DET ÄR ETT GRUNDLAGSBROTT, ETT BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA och DET HAR ALDRIG NÅGONSIN I GRUNDLAG GETTS TOLKNINGSFÖRETRÄDE FÖR BUP någonstans i landet! I Sverige gäller Svenska lagar!

Regeringsformen

1 kap Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Som om inte det var nog med att det i klartext står att det inte är tillåtet för någon som utför arbete för det Offentliga att göra det Ni på BUP tydligen tror vara lagligt, så har Ni helt missat de Mänskliga Rättigheterna!

De Mänskliga Rättigheterna

Artikel 3.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 5.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Artikel 22.

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Read Full Post »