Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ipredlagen’

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Regeringsformen

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

VÄNLIGEN LÄS IGEN: ”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde…..”
ALLA människors LIKA VÄRDE SKALL RESPEKTERAS!

Läs vidare i Regeringsformen:
8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). .”

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871)

Jag tar det igen: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och ANDRA SOM FULLGÖR UPPGIFTER inom den offentliga förvaltningen, d.v.s. även DATAINSPEKTIONEN, SKALL i SIN verksamhet beakta ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN samt IAKTTAGA SAKLIGHET OCH OPARTISKHET. Observera detta Datainspektionen, Datainspektionen kan INTE på något sätt ge en part, i detta fallet Antipiratbyrån, rätten att bortse från det som gäller i PUL eller har befogenhet att sätta sig över Regeringsrättens beslut!

Frågan handlar egentligen om huruvida ip-nummer ska tolkas som en personuppgifter. Datainspektionen har länge hävdat att ett ip-nummer faktiskt kan vara en personuppgift och därmed faller under personuppgiftslagen (PUL)
SvD

Det har dock Antipiratbyrån motsatt sig och i instans efter instans har de hävdat att ip-nummer inte är en personuppgift och att de därför ska få samla in och lagra uppgifterna utan hänsyn till PUL.

Men nu går regeringsrätten på Datainspektionens linje. Det blir konsekvensen sedan rätten inte ger Antipiratbyrån prövningstillstånd och därmed inte tar upp målet.

Dock har Datainspektionen ännu inte förstått att det inte är så att IP-nummer ‘kan‘ tolkas som personnummer i lagens mening utan i lagens mening MÅSTE behandlas på samma sätt som personnummer fram till dess att något tillägg i form av ny lag som påverkar PUL och som ändrar detta eventuellt skulle komma i framtiden. Vilket jag personligen anser vore ett rent självmord av det parti som försöker få fram en sådan förändring.

Datainspektionen har heller INTE enligt Sveriges Regeringsform RÄTTEN att ge någon, Antipiratbyrån eller annan, NÅGOT SOM HELST UNDANTAG FRÅN PUL, så länge inte det kommit en ny lag som formulerar tillägg till PUL där insamling av IP-nummer kan ges undantag utifrån de grunder som IPRED-lagen gett. OBSERVERA DETTA: Så länge INTE PUL samordnats med IPRED-lagen, så får INTE Datainspektionen fatta beslut om något som INTE står i PUL eller i Datainspektionens förordningar!

OBSERVERA OCKSÅ att jag INTE diskuterar upphovsmannarättens vara eller inte vara här. Den behöver moderniseras till att motsvara patenträtten. Men det är en helt annan fråga liksom frågan om det inte är dags att Sverige får en Författningsdomstol.
Läs även: Norah4you 19 april

DN
Ny Teknik
IT24

Read Full Post »

för att komma från DN-s ledarredaktion.

Norströms medlemskap i SFU och uppdrag åt stiftelsen .SE förefaller oproblematiska ur den synvinkeln. Styrelseuppdraget i SFIR är mer svårbedömt. SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten. Men att utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt.” DN ledarredaktionen

Jag tar inte ställning för eller emot upphovsmannarätten, de som läst tidigare inlägg vet att jag personligen anser att det är helt orimligt att kulturell upphovsmannarätt skall gynnas längre än en uppfinnares patenträtt. Jag tar heller inte ställning för eller emot IPRED-lagen. Främst eftersom det redan idag går, för den som har sina gamla tilläggsprogram som medföljde Windows 95 som extra, att ta fram exakt longitud, latitud, gata och i flertalet fall även person som står för ett visst IP-nummer ÄVEN när IP-numret är switchat och ändrat upp till 17 gånger (har själv spårat en som försökte hota mig och kontaktat vederbörandes provider).
MEN
något har gått snett i svenska skolan om logikundervisningen under skolämnens källkritiska analysundervisning, sådan skall finnas åtminstone i ‘mina’ SO-ämnen, fått ens en enda elev att missa premisser som måste vara uppfyllda för det ena eller andra argumentets hållbarhet….. o.s.v.

Så vi tar det enkelt, för flumskolan under senaste 30 åren kan ha skördat offer ända in på DN-s ledarredaktion, OM det nu inte är så att den som skrev missade att läsa vad han/hon skrev och det har jag svårare att tro.

SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten. ”

OM syftet är att främja ett skydd och en utveckling av upphovsmannarätten,
SÅ betyder orden främja ett skydd av någonting, i detta fall upphovsmannarätten,
ATT förutsättningen för att detta skall kunna göras är att upphovsmannarätten är ifrågasatt. (Premiss 1 nedan)
* Det kräver också ett ställningstagande ‘främja skydd av’ ngt att ställningstagandet ÄR positivt till detta något (Premiss 2 nedan)
vilket också understrycks av ‘utveckling av upphovsmannarätten’ i det aktuella fallet.

Ledarredaktionens slutsats är: ”Men att utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt”

OM SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten, och den som är medlem i SFIR kan förutsättas vara tillräckligt kunnig och besitta läsförståelse,
SÅ krävs följande premisser uppfyllda för att detta medlemskap skulle kunna betraktas som opartiskt:

Premiss 1: Att upphovsrätten är ifrågasatt.
Premiss 2: Att syftet för AIPPI inte är att ifrågasätta upphovsrättens vara eller inte vara utan vara neutralt.

Båda premisserna måste vara sanna för att en hållbar slutsats att medlemskapet skall kunna betraktas som opartiskt och därmed inte kunna komma ifråga som jävssituation.
MEN även om premiss 1 är sann, så är premiss 2 falsk, se * ovan.
Slutsatsen att medlemskap i AIPPI skulle vara detsamma som att ”utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt” är därmed inte en hållbar slutsats eftersom den är ett cirkelbevis som förutsätter att det argument som åberopats i ”SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten” antas vara giltigt argument för att det handlar om utveckling av ett rättsområde. Detta är som minst ett ogiltigt argument för att nå slutsatsen. OBEVISADE ARGUMENT ÄR OGILTIGA ATT ANVÄNDA SOM FÖRUTSÄTTNINGAR för vidare analyser där argumentet används som om vore det giltigt och bevisat riktigt.

Läser man sedan Rättegångsbalkens 4 kapitel 13§ punkt 4, så ser man att det är svårt att bortse från möjlig jävssituation, kanske klar jävsituation:

”13 § Domare är jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör; ………” Rättegångsbalken 4 kap §13

Så logiken som DN använder sig av är synnerligen märklig.
Samma märkliga logik använder sig Expressen av 26 april….Expressen

Read Full Post »

Rättegångsbalken 4:e Kapitel
13 § Domare är jävig att handlägga mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han
eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör ……….. ” Rättegångsbalken

Det börjar osa katt sa han som såg Åmål och kom till storstadens sus, brus och såg de som bestämde bestämma att det de bestämt inte gällde dem själva.Först hade vi alla dessa mobbade där rektorerna på skolorna beslutade att de som blivit slagna, sparkade eller hotade INTE skulle polisanmälas utan att skolan, tvärt emot svensk lag, skulle ha tillstånd att själva besluta vad som skulle göras
Se även tidigare blogginlägg:
norah4you 31 jan 2009 Norah4you 4 feb 2009 Norah4you 1 mars 2009


Sedan har vi haft läkare som anser att de handlingar de gör i sitt jobb inte skall kunna åtalas i Svensk Domstol.


Så har vi på senare tid haft AMF-skandalens Wanja Lundby-Wedin, som beslutade att hon minsann blivit lurad och inte kunde läggas till last för att hon inte läst och förstått de handlingar hon som LO-representant i AMF-s styrelse hade att skriva under och intyga att de var riktiga.

Nu har vi domare som anser att de själva har rätt att avgöra om de är jäviga eller ej.

 
mer Aftonbladet
Ledarblogg SvD

Read Full Post »