Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Internationella avtal’

Det finns inget som helst utrymme för en S-MP regering ens om den varit i majoritet att springa ifrån SVENSKA GRUNDLAGAR!
Regeringsformen gäller Herr Löfvén!

Det är svenska staten som skrivit under EU-avtal precis som Regeringsformen föreskriver att STATEN skall göra.
Det är inte svenska Kommuner som skrivit under avtal. Det är heller inte upp till S-MP regeringen att kräva i strid med gällande Kommunala självbestämmanderätt att svenska kommuner på något sätt skulle vara skyldiga att ta huvudansvar för EU-migranter som kommer hit! LÄS OCH FÖRSÖK FÖRSTÅ ORDEN I REGERINGSFORMEN!

”EU-migranter kommuners ansvar, SvD 26 oktober 2014

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Lag (2010:1408).

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.

Finns inget som helst utrymme varken i Regeringsformen eller i Kommunallagstiftningar för S+MP-regeringens fantasipåstående. Det enda Ni visar är inkompetens och avsaknad av det som varje svensk elev skall ha lärt in och visat sig förstå för att få godkänt numera E i ämnet Samhällskunskap!
BAKLÄXA

Read Full Post »

alla fri och rättigheter som Svenska medborgare har. I första fallet ger Regeringsformen inte de som är Papperslösa samma rättigheter och friheter som Svenska Medborgare. De som inte är svenska medborgare kan helt grundlagsenligt få se sina av vänsternissar antagna fri- och rättigheter indragna! Papperslösa är inte här lagligt och har avvikit när de inte fått uppehållstillstånd. De skall alltid eftersökas/efterlysas för avhysning. Det är brottsligt att gömma sig och det är också brottsligt att gömma de som är brottslingar läs Brottsbalken!

När det gäller terrorister samt misstänkta terrorister, så har deras integritet aldrig skyddats av Svensk Grundlag. De som utgör hot mot Rikets Säkerhet har inte den rätten!

Endast de som inte läst, lärt och förstått Sveriges Grundlagar kan kritisera Polisaktion mot Papperslösa! Läs och lär det Ni glömt!

REGERINGSFORMEN
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
….
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
……..
7 §
Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
…….

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri-och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.
…..
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och

10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).
På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

Polisaktion mot papperslösa får kritik, SvD 10 oktober 2014 Sedan när är det tillåtet att ge sig på Regeringsformen? Ge sig på EU-direktiv? Försöka smita från Schengenavtalet eller avtal för Interpol som Sverige skrivit under? Det är t.o.m. brottsligt att gömma en som är eftersökt/efterlyst i sin frånvaro i Sverige.

Tycka synd om syndromet börjar åter bli ett av vänsternissar i media omhuldat syndrom. Hur vore det om dessa nissar hade lärt in det de SKALL ha lärt in när läraren lärde ut under Samhällskunskapslektionerna?

* I Sverige gäller svenska lagar och EU-direktiv.

* Regeringsformen, den viktigaste grundlagen vi har, gör klart att det är skillnad mellan svensk medborgare och icke svensk medborgare. Rättigheter för icke svensk medborgare får begränsas bl.a. med hänsyn till Rikets säkerhet.

Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet må ha sovit på lektioner och/eller tillhöra de som drömmer om sin subjektiva tolkning av Rousseaus tankegångar om ”Tillbaka till naturen”.

Nu jagar polisen mörkhåriga igen, Anders Lindberg ledarkrönika Aftonbladet 10 oktober 2014 I Sverige gäller Svensk Grundlag, EU-lag, EU-direktiv samt av Sverige ingångna avtal. Bl.a. Schengenavtalet.

Det är Ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland Det är heller ingen Mänsklig Rättighet att få bryta mot gällande lagar, gömma sig om man fått avhysningsbesked. Det är också brottsligt av svensk eller annan att gömma någon som är efterlyst. De sk. papperslösa har fått avslag på sin begäran om asyl. Problemet är att om de gömmer sig, så bryter de mot såväl svensk lag som EU-direktiv. De blir då i enlighet med svensk lag eftersökta, efterlysta.

Legitimationstvång
För ALLA länder som ingår i EU-s Schengen-avtal gäller Legitimationstvång när Myndighetsperson begär att legitimation visas! Att svensk polislag inte har detta inskrivet i polislagen förändrar inte faktum att Sverige tillhör EU och att EU-direktiv samt EU-avtal som vi skrivit på gäller i Sverige. Det är alltså inget konstigt att Sverige deltar i super-Reva. Snarare hade det varit anmärkningsvärt om Sveriges myndigheter brutit mot svenska Grundlagar och av Sverige ingångna avtal. I Schengenavtalet ingår att land som tillhör Schengen är skyldig att se till att de som inte fått tillstånd att vistas inom Schengen/har tidsbegränsat tillstånd (vanligtvis Visum) inte tillåts begå brottslig handling!

Det går inte att se på en person om den är brottsling eller inte. Om det är icke svenska medborgare som ingår i ett eftersök, så är det ingalunda anmärkningsvärt utan helt i enlighet med gällande Regeringsform 12 kap att det blir fler som är mörkhåriga som begärs kunna visa legitimation!

Sverige deltar i EU-jakt på papperslösa, SvD 8 oktober 2014
EU-ska jaga papperslösa. Sverige deltar i europeiskt super Reva, Metro 8 oktober 2014 Sverige är medlem i EU och har skrivit på Schengenavtalet. Allt sker i enlighet med gällande svensk Regeringsform 12 kap!

Read Full Post »

det som alla som verkligen gjort källkritisk analys av Andra Världskrigets slut, speciellt de som gjort djupdykning i Jaltakonferensens bakgrundsdiskussioner om åtgärder som man var enig om måste vidtas för att hindra att Tyskland efter en kapitulation åter skulle kunna utgöra fara främst för Ryssland och Frankrike…… läs bl.a. svenska diplomaters biografier samt deras angivna källor. (Läste själv igen några av dessa i gångna veckan. Finns en del annat intressant i de biografierna.)

USA får avlyssna tyskarna, 23.39 SvD 7 juli 2013 Det är alltså inget nytt. Inte heller är Tyskland det enda landet som i Grundlag eller Internationellt avtal efter Andra Världskriget samt återigen efter att nätet började byggas upp har avlyssningen inskriven i avtal. Att man inte talar högt om detta torde bero på att vissa bitar som kan upplevas integritetskränkande rent ut sagt är nödvändiga för att det inte går att se på någon om den är/tillhör terroristgrupp, är spion oavsett om det handlar om land eller industri, o.s.v. Ingen frihet är total. Däremot finns det alltid om man läser det finstilta noga som minst i de avtal du själv skriver under eller i de avtal som respektive stater träffat med varandra. Speciellt borde vissa högljudda EU-politiker studera sina egna hemländers Konstitutioner och avtal.

Alltså när det gäller Tyskland en mer än 60 årig ‘nyhet’. När det gäller andra en mer än 40-årig nyhet. Nog för att man brukar tala om nyhetstorka……

Read Full Post »