Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Internationella avtal om utlämning’

You who believe that Assange is above all other men and thus should have any kind of privileges other suspected of forcing themself on the sleeping woman in one case and raping in an other don’t, should read the quote from Professor Emeritus of International Law:

First Swedish quote:
– Jag är förvånad att han kan anses inskränkt i sin rörelsefrihet eftersom han själv har valt att bosätta sig på Ecuadors ambassad, säger Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt.FN-besked om Assange förvånar, Aftonbladet 4 Februari 2016

Quick English Translation:
– I’m surprised that he can be considered limited in his freedom of movement because he has chosen to live in Ecuador’s embassy, said Ove Bring, professor emeritus of international law.(English) UN statement on Assange surprise, Aftonbladet 4 Februari 2016

Please read: UNWGAD IS NOT AN INTERNATIONAL COURT

Also please not that in an other case here in Sweden the Court of Apeal ruled that any interest between the suspected raper and his victim prior to the rape had no effect on the judgement. In other words: Here in Sweden a female always has the right to say NO even if the two been involved in or interested in each other earlier same day!!!!

Never forget that NO MAN ARE ABOVE ANY GIVEN FEMALE AND VICE VERSA! ALL MAN ARE EQUAL, BUT DIFFERENT!

Read minuits ago that Assange had hope being able to leave the Embassy…… He must have forgotten, no one said he couldn’t leave the Embassy. It’s his own choice. Been so all the time he escaped into the Embassy in order not to fullfill his promise to English Court.

Assange hoppas få lämna ambassaden, Aftonbladet 5 Februari 2016
Efter 1 325 dagar kan Assange släppas, Expressen 5 Februari 2016 NO ONE STOPPED ASSANGE FROM WALKING OUT OF THE EMBASSY. HE DIDN’T OBEY BRITISH LAW WHEN BREAKING HIS PROMISE TO THE COURT. HE HAS HAD HIS OWN DESTINY IN HIS OWN HAND ALL THE TIME. MAKE NO MISTAKE ABOUT THAT!

Read Full Post »

It’s time for everyone to realise that neither UN nor UNWGAD have authority to step on any countrie’s court’s decision to request international warrant on a suspect, no matter who refused to appear for questioning!

UN is no World Goverment. Parts of UN:s countries tried for years to make believe they are. They also tried to make believe that they are specialists in any given subject. They are’t. Neither UN nor UNWGAD are elected nor under any given International law been given the position as an International Court.

WikiLeaks’ Assange ‘unlawfully detained’ in Ecuador embassy, U.N. panel to rule, BBC says, Reuter Thursday February 4 2016

Assange chosed himself to flee to Ecuador embassy. No one forced him to go there. Nor did anyone call for him to stay.
Assange is a human being among miljards of other. No special treatment is written in any country’s laws for him.

In Sweden we have an old idiom: As you make your bed you must lie
He behaved in a way that isn’t allowed in Sweden under Swedish laws. He better realise that had he lived in Medieval Age here he wouldn’t have been asked to answer in front of the police for his behavor. We Swedes have a 800-year old law that in Medieval Age up to mid 1800’s was calling for Female Peace. NO MAN WAS ALLOWED TO BREAKE THAT WITHOUT LOOSING ALL HIS PROPERTY in old times, later he had to spend long time inprisoned. Today’s Swedish law calls for all suspected to answer police questioning. Make no mistake of that. No matter what UNWGAD who aren’t any authorities as an International Court tries to tell us. THIS IS LEFTWINGERS BEHIND ALL THIS together with some ULTRA-RIGHT WINGERS WHO NEVER ACCEPTED THAT THEY LOST MONEY AND POWER WHEN COLONIAL AGE ENDED!!!!

Heard about this connection long ago. Been following them ever since.

Svenska UD bekräftar för TT att FN-panelen UNWGAD bedömer att Julian Assange är godtyckligt frihetsberövad, GP 4 Februari 2016
Assanges besked kan överlämna sig, Expressen 4 Februari 2016

Assangelägret hoppas på frigivning, Aftonbladet 4 Februari 2016 IT WOULD BE A PURE SCANDAL if any man; REGARDLESS OF INNOCENT OR GUILTY; Could go free without answering questions to POLICE when SUSPECTED ILLEGAL SEX AND RAPE.

Read Full Post »

Assange antydde i måndags att han ”snart” tänker avbryta sin två år långa ambassadvistelse. Enligt medier har allvarliga hälsoproblem gjort honom villig att ge upp.

Robinson medger att vistelsen har haft märkbar inverkan på Wikileaksgrundarens hälsa, men att det är svårt att ange någon tidpunkt för när han kan lämna ambassaden.

– Det blir så snart villkor kan förhandlas fram som tillåter Julian att lämna ambassaden samtidigt som hans politiska asyl, för att skydda honom från risken att bli utlämnad till USA, respekteras, säger hon enligt AFP.Assange kräver garantier, Aftonbladet 19 augusti 2014

Assange har helt tappat kontakten med jorden. Assange äger ingen som helst rättighet att kräva garantier. Varken av svenska eller engelska staten. Inte bara det att Assange helt i enlighet med Internationella avtal kommer att överföras till Sverige för förhör om de sexbrott han är misstänkt för här. Precis som så många andra misstänkta under åren förts till Sverige för förhör när de misstänkts för allvarligt brott och inte infunnit sig i svensk domstol. Assange har ju själv målat in sig i ett hörn.

Assange är på goda grunder misstänkt för ett i England mycket allvarligt brott – offence against English court. Han lovade i domstol att han inte skulle smita undan utan överlämna sig till engelska myndigheter om han släpptes fri mot borgen. Borgensbrott i England som har långt starkare utlämningsavtal till USA utan svenska myndigheters restriktiva tolkning av utlämning till land där någon skulle kunna dömas för dödsstraff…. förutsatt att nu USA verkligen vill se Assange i USA, så är det Borgensbrottet(se Bail act 1976) han aldrig kan snacka sig fri ifrån eller förhandla bort!

Som minst är Assange en stor skit. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han kommit till Sverige för länge sedan och ställt upp på förhör som varje annan person som varit och/eller är misstänkt för brott på den bevisnivå ”sannolika skäl” som krävs för att internationell efterlysning skall få ske.Assange äger själv sitt öde, Norah4you 17 jui 2014

Assange: Jag lämnar ambassaden snart, SvD 18 augusti 2014 Det är bara för Assange att sätta sig på planet till Sverige. Sverige skulle efteråt oavsett vad förhör och domstol kommer fram till vara skyldig att utlämna Assange tillbaka till England om de så begär…..

Read Full Post »

Som minst är Assange en stor skit. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han kommit till Sverige för länge sedan och ställt upp på förhör som varje annan person som varit och/eller är misstänkt för brott på den bevisnivå ”sannolika skäl” som krävs för att internationell efterlysning skall få ske.

Det är stötande att det finns svenska journalister som går och tror att Förundersökningen mot honom har snart pågått i fyra år och tycks inte komma någon vart. Det är självklart moraliskt stötande om Assange slipper undan brottsmisstankarna genom att gömma sig. Samtidigt kan man inte fortsätta en förundersökning hur länge som helst, och än mindre hålla en person häktad i sin frånvaro, bara för att markera missnöje.Dags för hembesök hos Julian Assange, Oppinionsbloggen Expressens ledar och debattredaktion 16 juli 2014

Det finns inget fog varken för spekulationerna om hur länge en förundersökning kan pågå eller att det skulle vara dags för hembesök hos Assange. De brott han är misstänkt för och den graden av misstanke innebär att det inte endast handlar om ett enkelt förhör. I och med att han redan visat att han inte vill ställa sig till förfogande för förhör, så lär knappast svensk rätt anse att risken för att han skall avvika om förhöret skulle leda till att han åtalas för med den misstanksgraden. D.v.s. Om Assange inte har mycket goda förklaringar som svensk domstol köper, så riskerar han självfallet att häktningen fortsätter fram till en rättegång har hållits. Assange har som framgår nedan av utdrag från Rättegångsbalken samt Brottsbalken behandlats exakt som Sveriges lagar kräver – likhet inför lagen.

Allra först: Det finns inget undantag i svensk Regeringsform 1 kap 2§ för Assange eller likasinnade. ALLA behandlas lika och det som utöver att det krävs starkt bevisläge för att en åklagare skall kunna yrka och få igenom beslut om häktning på sannolika skäl. Men det är mer som krävs:

Rättegångsbalken

24 Kap. Om häktning och anhållande

1 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han
1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,

2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller
3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske.

2 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet,
1. om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, eller 2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff.

– – – slut citat ur Rättegångsbalken – – –

Vad är det då som står i Sveriges Rikes Brottsbalk om våldtäkt respektive sexuellt ofredande.

Brottsbalken

6 kap. Om sexualbrott

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet.

– – – – – – slut på utdrag ur Brottsbalkens 5 kapitel om sexualbrott – – – – –

Det som går att säga efter dagens beslut att Assange skall vara fortsatt häktad, är att det måste finnas mycket stark bevisning som troligen talar för att ärendet måste gå till domstol för att avgöras EFTER att Assange har infunnit sig i Sverige och förhör har hållits med honom. Observera att en förundersökning inkluderar ett stort antal bitar inte bara vittnesmål. Något som sades tidigt var att SKL(Statens Kriminaltekniska Laboratorium) var inkopplat. Det kan finnas många andra bitar i bevisföringen. Finns inget som säger att inte förundersökningen skulle stå i stå. Snarare finns det utifrån vad som sagts senaste dagarna indikationer på att själva förundersökningen nu bara saknar Assanges eget vittnesmål och att han utifrån sitt eget agerande fram till idag med stor sannolikhet skulle vara fortsatt häktad även efter ett förhör fram till en rättegång.
Detta innebär inte att en svensk domstol kommer att fälla honom – men mycket talar för att det finns så stark bevisföring att hela den tillsammans med hans eget vittnesmål utifrån SVENSKA GRUNDLAGAR OCH LAGAR måste prövas i domstol.

Assange får inget undantag – han är inte specialbehandlad. Assange äger själv sitt öde och har så gjort sedan han vägrade att inställa sig för förhör HÄR I SVERIGE!

Julian Assange fortsatt häktad, GP 16 juli 2014
Häktningen mot Assange hävs inte, Expressen 16 juli 2014
Borgström nöjd efter Assanges häktning, Expressen 16 juli 2014
I vägen för rättvisan, DN huvudledare 16 juli 2014
Assange kan klandras, inte rättsväsendet, Elisabeth Massi Fritz på SvD Brännpunkt 16 juli 2014
Åklagaren: Assange måste till Sverige, Aftonbladet 16 juli 2014
Ny vill ha Assange till Sverige, gptv 16 juli 2014

Det finns skäl att påminna alla med kort minne att Brittisk domstol ända upp till Storbrittaniens Högsta Domstol beslöt att Assange skall utlämnas till Sverige samt att Assange lovade att inte förhindra utlämningen mot att borgen godtogs av domstolen. Assange är alltså inte bara eftersökt för att utlämnas till Sverige – han har också brutit mot Brittisk lag i och med Borgensbrottet.

Read Full Post »

Det som kännetecknar en riktig karl är att han är beredd att stå för vad han gjort och att han är beredd att göra allt för att hjälpa till att klara ut om han blir beskylld för något han inte anser sig ha gjort. Som man bäddar får man ligga säger vi här i Sverige, Assange. DU Assange har själv bäddat – som minst är du en stor skit. Inget av det du sagt gör ditt agerande försvarbart! Du har själv valt att inte komma till Sverige och svara på frågor. Du Assange, har behandlats exakt likadant som andra som betett sig på det sättet. Det är inte ovärdigt Sverige – tvärt om. Det är ovärdigt någon som vill kalla sig karl för sin hatt att bete sig som DU gör! Observera att det för att dra de slutsatserna är ointressant om Du är skyldig eller oskyldig till det Du är misstänkt för och som föranlett att du kallats till förhör som Du själv valt att inte komma till.

Svensk Grundlag gör det otillåtet av någon Myndighet att besluta hur en annan Myndighet skall utföra sitt arbete. I Sverige till skillnad från i ditt hemland och många länder är Domstolsväsende, Åklagarväsende och Polisväsende skilda myndigheter. För att krångla till det för de som inte fattar, En åklagare beslutar i Sverige alltid om något mål skall drivas vidare eller inte när väl polisen lämnat in de uppgifter som finns för ärendet ifråga. Tingsrätt äger heller inte ens rätten att uttala sig om någon annan myndighet handlat fel eller inte. I Sverige har vi Förvaltningsdomstol för de ärendena. För att en Tingsrätt, om man skall följa Sveriges Grundlagar överhuvudtaget skall få uttala sig om det Dina advokater önskar, så krävs det om vi läser Sveriges lagar, och har ordförståelse nog att förstå vad som står där och i Regeringsformen, att den person som är i Din situation inställer sig i domstolen och själv svarar på det som efterfrågats av annan myndighet – utan detta så strider ett tingsrättsbeslut liknande det Dina advokater önskar mot Svensk Grundlag, Regeringsformens 1 kap 2§!

Det finns inget undantag i någon Svensk Grundlag eller annan Svensk Lagstiftning för herr Assange. I det ögonblicket Du, herr Assange valde att inte åka till Sverige samt gick in på en ambassad i London, i det ögonblicket valde Du själv Ditt öde.

Dödläget är ovärdigt Sverige som rättsstat, Assanges advokater på SvD Brännpunkt visar bara hur okunniga dessa advokater är om sambandet med Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag. Illa ställt för att säga det milt.
Förvriden sanning i fallet Assange, Elisabeth Massi Fritz advokat åt en av de kvinnliga offren på SvD brännpunkt 8 juli 2014
Förvriden, ja i högsta grad. Assange är inget offer han är en misstänkt förövare. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han satt sig på plan as soon as possible och rett ut situationen om han är oskyldig. Det är endast genom att resa hit och svara på frågorna han ev. kan sudda bort misstankar. Han är inte förmer än någon annan. I Sverige gäller Svenska Lagar!

Se även: Assange kränkt??? men kvinnorna då, Norah4you 31 maj 2012/A>

Read Full Post »

Börjar förstå varför svenska domstolar inte klarar av att förstå vad som står i svenska lagar. Utbildningen från 1:a klass i att inte bara kunna läsa och rapa upp det man läst utan dessutom lära in det man läst och lärare lärt ut, när den kunskapen saknas då är det självfallet svårt att ha lärt in det som krävs för att vara berättigad till Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

Allmänt: NEJ ÄR NEJ, Norah4you 10 januari 2014
Om Assangefallet: Assange kränkt??? men kvinnorna då?, Norah4you 31 maj 2012 samt Assange är ingen kejsare, Norah4you 9 feb ruari 2011

Dags för Sverige att avsluta fallet Assange, fd Kammaråklagare Rolf Hillegren på SvD Brännpunkt 13 januari 2014
BAKLÄXA fd kammaråklagare Rolf Hillegren! Assange lever i självvald isolering på ambassad i London. Kvinnorna som råkade ut för Assange tvingas leva med hans uppförande hela livet och har det med sig in i varje förhållande för all framtid!
Kvinnan är myndig herr fd. kammaråklagare! Herr fd. kammaråklagare har utöver allt annat glömt att lära in vad som står i Mänskliga Rättigheterna 5 och 8 🙂

Brännpunkt direkt Assange, SvD 13 januari 2014

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det finns inget i svensk Grundlag som på något sätt skulle motivera än mindre tillåta att undantag görs för Assange I Sverige gäller SVENSKA LAGAR

Slutligen: Dags att åter igen göra klart för alla som fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9 trots att de visar att de inte uppfyllt betygskriterierna: Det är inte media eller allmänna opinion uttryckt i media som stifta eller beslutar om Svenska Lagar!

Read Full Post »

när Wikileaks advokat försöker hävda: Risken har ökat för Julian Assange att bli åtalad i USA efter den fällande spioneridomen mot Bradley Manning, hävdar Wikileaks-grundarens advokat Michael Ratner i Washington Post.

Assange skulle kunna ställas inför rätta som medskyldig, säger Ratner till tidningen.

Åklagarna i militärrättegången kallade Assange för en ”informationsanarkist”, som uppmuntrade Manning till att läcka hundratusentals hemligstämplade militära dokument och diplomatpapper.

Wikileaks källa Manning frikändes från anklagelsen om högförräderi men befanns skyldig till nästan alla andra åtalspunkter, däribland spioneri. Han riskerar många års fängelse.

Julian Assange kallar soldaten Manning för hjälte.

Assange anser att den fällande domen skapar ett ”farligt prejudikat”:

– Att föra ut sann information till allmänheten får aldrig betraktas som spioneri. ”Ökad åtalsrisk för Assange”, Aftonbladet 31 juli 2013

* Endast amerikansk medborgare eller annan medborgare som tjänstgör direkt under amerikanska militären kan ställas inför Militär Domstol
* I amerikanska federala lagar är inte ‘informationsanarkist’ straffbart. För att risken för att Assange skulle kunna anses ha ökat krävs att åklagare kan visa att Assange uppmanat Manning att sända över handlingarna alternativt att åklagare kan bevisa att Assange begärt få mer hemligstämplat material.
OM amerikansk åklagare skulle kunna anses ha underlag för att leda detta till bevis, och domstol i USA skulle begära Assange utlämnad, så befinner sig Assange i verkliga getingboet. Den engelska utlämningslagstiftningen, samt att England funnits omnämnd i av Manning översända handlingar, är tio resor hårdare än svensk utlämningslagstiftning. Medan Assange utifrån Engelska Konstitutionen, Bill of Rights tillsammans med Magna Carta kan förvänta sig att ett steg utanför ambassaden skulle innebära inte utlämning till Sverige utan till USA, för den säkerhetslagstiftning som England har och som gäller i liknande fall är strängare med mindre undantag av humanitära skäl än den svenska….
Bill of Rights, Magna Carta och Human Rights utgör grunden för den engelska utlämningslagstiftningen och avtalet med USA om ömsesidig utlämning av efterlyst brottsling. Snacka om att Assange flytt ut på svagare och svagare is.

Ökad åtalsrisk för Assange, GP 31 juli 2013
Ökad åtalsrisk för Assange, SvD 31 juli 2013

För övrigt gör Assange bort sig kapitalt när det gäller Manning: Manning är ingen hjälte. Det är inte något hjältemodigt att sprida sekretessbelagda handlingar man skrivit under på att bevara tystnadsplikten för. För övrigt är det ett brott i samtliga FN-länder! Assange är inte någon kung av universum, äger ingen som helst rättighet att skriva lagar eller tolka lagar oavsett i vilket land. Han är och förblir ett kräk som inte ens vågar ta ansvar för sina egna handlingar!

Read Full Post »

I det ögonblicket han tog sin in på Ecuadors ambassad. Han borde tagit reda på lite mer om engelsk lagstiftning och internationell rätt. England har full rätt att gå in på ambassaden och hämta ut en misstänkt brottsling om vederbörande försöker undkomma. England har full laglig rätt att stoppa en diplomatbil som han ev. skulle försöka smita med. Ingen Diplomatisk Immunitet skyddar en eftersökt person som försöker gömma sig eller fly. Vad värre är för Assange är att han troligen inte är medveten om att engelsk lag om han tas efter att han nu hållt sig undan domstolsbeslut på utlämning, betraktar honom som brottsling och att de dessutom i England är skyldiga att kolla med i det här fallet amerikanerna hur allvarligt de ser på det brott som Assange själv påstått sig rädd för att bli utlämnad från Sverige, som inte har liknande lagstiftning utan tvärt om inte får lämna ut vidare på samma sätt som England.

Karln har alltså själv genom att hålla sig undan utlämningsbeslut i Engelsk Domstol gjort sig till brottsling som kan falla under terror och sekretesslagstiftningar i England. Hade karln gått med på att åka över till Sverige och utfrågas av svenska utredare, så hade den situationen aldrig uppkommit. Att han var och är internationellt efterlyst för att han enligt gällande svensk och internationell lag skall följa domstolsbeslut på att ställa sig till förfogande för utfrågning, var betydligt mindre allvarligt än den situation han själv satte sig i när han klev in på Ecuadors ambassad. Bäst för honom själv är idagsläget att gå ut och överlämna sig till brittiska myndigheter. Gör han det frivilligt, så riskerar han inte utlämning från Storbrittanien eller Sverige till USA. Gör han det inte, så är det engelsk lagstiftning som gäller och då finns risken. Allt i enlighet med Englands terror- och sekretesslagstiftning och Englands avtal i dessa ärenden med USA.

Britterna hotar storma ambassad, GP 16 augusti 2012
Hotet: Storma huset och ta Julian Assange, Expressen 16 augusti 2012
Britterna hotar storma ambassad, SvD 16 augusti 2012 Karln har själv satt sig i sin sits. Sedan kan Wikileaks hävda att det är fientlig handling. Engelska lagar gäller i England precis som svenska lagar gäller i Sverige.
Ecuador: Brittiskt hot om att stega in och arrestera Assange, DN 16 augusti 2012
Britter hotar storma ambassad om Assange inte lämnas ut, Aftonbladet 16 augusti 2012

Den som sig i leken ger – den får leken tåla, sa de gamle. Det ligger mycket i det.

Ecuador: Tolkas som en fientlig handling, Expressen 16 augusti 2012 Somliga kan inte internationella lagar som går tillbaka på internationella avtal som är snart 200 år…. det betraktas som en fientlig handling att inte lämna ut en som av ett lands domstol dömts till utlämning till tredje land – Sverige. Att Assange gick in på Ecuadors ambassad innebar att Assange dessutom numera inte bara är internationellt efterlyst för utfrågning i Sverige utan av Engelsk domstol betraktas som brottsling för att han avvikit och inte ställt sig till myndigheternas förfogande när hans borgen tog slut i och med Engelsk domstols beslut att utlämna honom för förhör i svensk domstol. Karln gör sin situation värre och värre och ser mer och mer skyldig ut.

Tillägg 18.14 ”För varje dag sjunker aktningen för Assange.Förlorare trots asylen, GP 16 augusti 2012 så är det. Den som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och inte är karl/kvinna nog att ta konsekvenserna, den personen är ett kräk.

Read Full Post »

Hans insats här i livet har mer varit inriktad på att skaffa pengar till sig själv och via media få det att verka som om vore han någon storspelare som alla efterfrågar. Självutnämnde Kejsaren som trodde sig stå ovan lagen förlorade sitt ”kungarike” av egen kraft. Patetisk och löjlig är clownen som får oss att skratta åt honom när han drattar mer och mer omkull rakt i kvicksanden.

Carr: USA bryr sig inte om Assange, GP 24 juni 2012

”Om USA velat få honom utlämnad hade de ordnat det under de två år han funnits tillgänglig för dem i Storbritannien, som USA har ett stabilt utlämningsavtal med”, säger Carr i ABC-programmet Insiders.”
USA ointresserat av Assange, di.se 24 juni 2012
Carr: USA bryr sig inte om Assange, SvD 24 juni 2012
Carr: USA bryr sig inte om Assange, DN 24 juni 2012
Carr: USA bryr sig inte om Assange, Aftonbladet 24 juni 2012

Varför skulle USA vilja lägga en enda dollar på att sänka Assange. Han gör det så bra själv.
Läs även: Assange är bara värd ett gapskratt, Norah4you 19 juni 2012

Tillägg 05.32 25 juni. På förekommen anledning vill jag återigen tala om att de som vill snacka skit om kvinnorna som anmält Assange, de får sprida rykten och uppfattningar på annan plats. Speciellt allvarligt ser jag på den kvinna som försöker att förtala kvinnorna med argument som klart visar att hon inte har en aning om den otäcka psykologiska situation som gör att större delen av våldtagna kvinnor som våldtas av män de känner mer eller mindre väl, inte alls reagerar rationellt utan lever i ett vacuum. Vet du inte det, då har du ingen empati och ingen som helst kunskap om hur människor reagerar. Vänligen anmäl dig då till närmaste socialpsykologikurs för kunskap och inte bara tyckande.

Read Full Post »

Kejsaren som blev vägd och befunnen utan kläder flyr och flyr igen.

Så går ‘snillet’ Assange till Equadors ambassad och söker asyl för att England, som har lagar och avtal som om USA verkligen ville ha honom utlämnad skulle göra det i princip per omgående utifrån att de hemliga uppgifter som han, Assange, hjälpt till att publicera gjort stor skada inte bara för USA utan för NATO som helhet, att detta England nekat Assange skydd för att bli utlämnad till Sverige enligt de avtal som gäller för europeiska arresteringsorder.

Och det samma vecka när en amerikan som deserterade från amerikanska flygvapnet när han var stationerad i Tyskland för 28 år sedan vågar träda fram trots att USA: Vi vill verkligen fånga den här killen, Expressen 19 juni 2012 David A Hemler är minsann inte rädd att bli utlämnad. OK att Sverige inte lämnar ut politiska flyktingar eller de som flytt från militären, men den killen vågar röra sig utanför Sverige som han berättat om i tidigare dagars artiklar.

Men kraken till spektaklet Assange han som försökte sig på att stå ovanför lagar och internationella avtal, han flyr som en rädd hare till Equadors ambassad. Förvisso har Sverige inget utlämningsavtal med Equador men Equador har ett antal avtal med USA så inte ens om han fick asyl i Equador skulle han slippa få omprövat sin asylstatus om USA begärde utlämning. Snille i sina egna ögon men mer som det gamla talesättet ‘Stor i orden, liten på jorden’.

Assange söker asyl i Ecuador, GP 19 maj 2012
Julian Assange söker politisk asyl i Equador, Expressen 19 juni 2012
Assange söker asyl i Equador, SvD 19 juni 2012
Assange söker asyl i Ecuador, DN 19 juni 2012
Julian Asange söker politisk asyl i Equador, Aftonbladet 19 juni 2012

Håller med kvinnornas advokat Borgström: Assange är rädd för att dömas för sina brott, Aftonbladet 19 juni 2012 Assange är ett fegt kräk. OM han ens själv innerst inne ansåg att han verkligen var så oskyldig som han försökt framställa sig, så hade han självfallet för länge sedan sett till att komma till Sverige och låta sig bli förhörd. USA har inte utfärdat någon utlämningsbegäran och Assanges påståenden om risken för att bli utlämnad faller platt när man kan något om svenska lagar. Enda risken för honom är att bevisningen för våldtäkt är så stark utifrån teknisk bevisning (skall enligt uppgift kunna vara det) att han åker på ett långt straff i svenskt fängelse där de som våldtar kvinnor inte är speciellt populära bland medfångarna.

Var det inte Assange som skulle bli parlamentsledamot i Australien, sitt hemland, fram till dess att han insåg att han inte gick fri för lagbrott genom att bli det? Minns inte men har ett svagt minne av att läst det någonstans.
Fega karlar som inte kan stå för sina egna handlingar tillräckligt länge för att försvara dem i domstol, de är i mina ögon inget annat att göra åt än att skratta åt. Så säger de att kvinnor är det svaga könet…..

Enligt Ove Bring är inte ambassadområdet ecuadorianskt territorium, men det är skyddat diplomatiskt. Det innebär att brittisk polis inte kan ingripa på området. Å andra sidan kan inte Assange ta sig ifrån området heller.

– Den bisarra situationen kan uppstå att han tvingas stanna och leva på ambassaden i åratal. Det finns sådana exempel tidigare i historien
Expert: Latinamerika generösa med asyl, DN 19 juni 2012 Kan knappast vara bättre att vara instängd på ett ambassadområde än i ett fängelse?

Tillägg 06.13 20 juni 2012 Assanges mamma är åter ute i hetluften:
Det är ett sista desperat försök av Julian Assanges när han ansöker om politisk asyl i Ecuador, kommenterar Wikileaksgrundarens mor Christine Assange sedan sonen sagt att förlorat tilltron på sitt lands förmåga att skydda honom. Assanges mor: Sista desperat försök, GP 20 juni 2012
Så karln tror/inser att hans eget hemland inte kan skydda honom för brott som kan ha begåtts utomlands? Karln är inte relig som de gamle sa.

Assanges mor: Sista desperat försök, SvD 20 juni 2012
Assanges mor: Sista desperat försök, Aftonbladet 20 juni 2012

Read Full Post »

Older Posts »