Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Integritetskränkning’

Hur står Yttrandefriheten och Tryckfriheten relaterat till människors personliga integritet och rätt till säkerhet under privatlivets helgd? En snabb genomgång av gällande Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna gör att frågan som uppkom genom Kreditupplysningsföretaget Ratsits sökmöjligheter ställs på sin spets. Personligen ställer jag mig frågan: Vilket eller vilka partier i Sveriges Riksdag är inför nästa års val beredda att ställa sig bakom ett krav på en Svensk Författningsdomstol?

Det borde inte vara möjligt att andra än myndighet får möjlighet att kunna läsa uppgifter om en person än den som framgår av Folkbokföringen som Skatteverket har samt att Myndighet aldrig får sälja människors adresser. I båda fallen bör domstolsbeslut vara enda godtagbara för att vidare upplysningar skall få ges vidare.

REGERINGSFORMEN

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

under rubriken:

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

står:
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

Med andra ord så får Yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas för att skydda enskildas anseende, privatlivets helgd samt för att förebygga och beivra brott.
Hur är det då möjligt att det skall anses vara en Yttrandefrihets- och/eller Tryckfrihetsfråga att svensk myndighet säljer adress/-er som går till enskilda personer?

Vidare står det längre upp i Regeringsformens 2 kapitel:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Lag (2010:1408).

Om man slår upp de Mänskliga Rättigheterna så ser man i klartext följande artiklar som ingår i FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna:

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur är det juridiskt möjligt att annan Grundlag och/eller lag tillåts kollidera med den enskildes personliga säkerhet utan att det i enskilda fallet varit uppe i domstol?

Se även: Vad är offentlighets och sekretesslagen, Norah4you 12 augusti 2013

Ratsit stoppar känsliga uppgifter, SvD 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Skånskan 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Västerbottens-Kuriren 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, GP 14 augusti 2013
Ratsit ändrar sökmöjligheter efter kritik, Sveriges Radio 14 augusti 2013 Personligen är jag tveksam till om en Författningsdomstol ens skulle godtagit att någon myndighet eller något företag skulle ha möjlighet att låta person/företag/myndighet utanför dess egna verksamhetsområde söka på enskilda personer över nätet. Det är en fråga som Datainspektionen som första instans i nuläget enligt mitt förmenande borde undersöka. Men det belyser vikten av att Sverige snarast får en Författningsdomstol.
Tekniken som utmanar etiken, SvD Ledarsidan 15 augusti 2013

Att den personliga integriteten och säkerheten kan komma att åsidosättas av nuvarande hantering av personliga uppgifter, det står helt klart.
Det finns fler frågor som uppkommer i efterdyningarna av Ratsits publicering av känsliga uppgifter. Det är bra att Ratsits VD tar tag i problemet och går igenom företagets uppgifter, det är mindre bra att myndigheter och eller företag lämnat ut uppgifter som direkt står i strid med vad som är tillåtet enligt Regeringsformen och/eller de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

kära myndigheter? Det är totalt förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, än mindre är det tillåtet att sälja dem eller förmedla dem! Till det viktigaste som finns i Offentlighets- och sekretesslagen hör att det krävs en enskilds samtycke för att sekretessbelagd uppgift, och det gäller i de fall som nämns i texten, SKALL få förmedlas till annan enskild eller till ett företag etc. Det skall inte ens krävas att Skattemyndigheten får uppgift om godkänt skyddande av personuppgift. Läs Regeringsformens 1 kap 2§ lite noggrannare.

Inledning av Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.

Samtliga uppgifter som finns hos myndigheter vad gäller personer som befinner sig på skyddat boende, oavsett om det är på kvinnojourer eller annat faller under sekretess som omtalas . Det är TOTALT FÖRBJUDET att lämna vidare till NÅGON förutsatt att inte den enskilde själv gett sitt tillstånd!

Se:
12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

1 § Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.

2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut….

Det må ha varit så att myndighet som sålt uppgifterna inte skrivit det förbehåll som lagen kräver, men det är ingen ursäkt att någon rent ut sagt riskerar livet på andra människor.

Som jag sagt många gånger förut: Sverige behöver snabbt en Författningsdomstol.
Sedan är en annan fråga om det överhuvudtaget skall vara tillåtet att myndighet får sälja enskildas hemmaadress oavsett vad. Svara på enskild fråga lär det vara svårt att neka när det inte gäller skyddat boende eller hemliga adresser. Men sälja, det vete katten enligt vilken lagtext de fått för sig att det ens är tillåtet.

Skam har gått på torran land länge här i Sverige när det gäller ordförståelse och ordkunskap nog att få godkänt i Samhällskunskap årskurs 9….. men detta är etter värre. Svenska Myndigheter är till för att tillvara ta enskildas intressen inte kommersiella företags eller förföljares! Snacka om integritetskränkning från myndighets sida att sälja personers bostadsadresser.

Ratsit avslöjar vem som sitter i fängelse, DN 12 augusti 2013
Känsliga uppgifter syns i söktjänst, GP 12 augusti 2013
De känsliga uppgifterna är uppgifter som faller under sekretess. Nu är det tyvärr så att även de som får skyddad adress ingalunda är säkra att denna inte hamnar på avvägar i Sverige eftersom det är alldeles för många myndigheter som får tillgång till korrekt uppgift. För att inte tala om de problem som ibland uppstår när någon får tillstånd av domstol att officiellt bo kvar medan posten ändå enligt beslut (kan vara olika formuleringar) når personen i fråga. Det faller direkt utifrån Regeringsformens 1 kap 2 § krav på att det Allmänna skall verka för social omsorg och trygghet…..
Ordkunskapen och ordförståelsen har nått nya bottnar. Hur långt ner skall det behöva gå innan det blir bättre?

Read Full Post »