Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘integritetskränkande’

rätt för media eller andra att ta kränkande bilder! Börja där i stället för att hävda att Fotografers arbete kan kriminaliseras av ny lag, Ulf Isaksson, advokat, med uppdrag för bland annat Dagens Nyheter och Expressen Erik Wassén, advokat på DN debatt 25 mars 2013

Frihet under ansvar. Personligt ansvar för de handlingar en person själv begår. Inget undantag för viss yrkesgrupp. Det är i grunden det som är en följd av Regeringsformens 1 kap 2§:

Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det står förvisso det allmänna men det innebär i korthet att det inte är tillåtet för det allmänna att godta att någon diskrimineras samt att ingen yrkesgrupp har rätten att kräva tillstånd för att som i det aktuella fallet ta integritetskränkande bilder hur som helst! Varje vecka ser vi i svensk press att den sk. självsaneringen spårat ur. Självfallet är det inte tillåtet och bör inte vara tillåtet att fotografera personer t.ex. nakna eller fotografera personer som befinner sig i redlöst tillstånd för att ‘visa’ i media detta. ALLA som fotograferas på ett integritetskränkande sätt liknande det som advokaterna tar upp bör ha den Mänskliga Rätten att säga NEJ. INGEN person äger rätten att ockra eller tjäna pengar på andras privatliv! Att skriva om en händelse kan förvisso vara mer integritetskränkande, men är utifrån Grundlag svårare att komma åt och betydligt mer försvarbart än alla dessa ‘avslöjande’ bilder på enskilda personer! Vänligen läs bättre igenom de Mänskliga Rättigheterna, så kanske möjligen även Ni som försvarar den typen av bilder förstår att Ni är fel ute och att Sverige snabbt behöver en Författningsdomstol i stället för media som försöker styra samhällets utveckling!

Read Full Post »