Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Högerextrema grupper’

Allra först måste väl jag som alltid varit sportintresserad gratulera Ryssland till VM-Guld i ishockey samt skicka en hälsning från Göteborg till New York Rangers målvakt tidigare Burgårdarsstudent här i Göteborg: en vinst kvar… Nu tar vi dom som vi i Göteborg brukar säga.
En gång i tiden kom diskussionen om huruvida idrott förenar eller om det var viktigare att markera politiskt. Då som nu hördes och sågs vänsternissar på yttersta vänstern mer i media medan högerfötter trampade fram utan att media noterade återkomsten. För yttersta högerfoten var som i inledningen av förspelet till svenska Rasinstitutet i Uppsala var det inte blått som blev brunt utan rödgrönt som blev brunt och startade upp det som sedan blev något som Nationalsocialisterna i Tyskland tacksamt anammade…

I tider som dessa är det viktigt att även vi svenskar gör upp med vår rasistiska historia.(Se historisk tillbakablick längst ner)
Det börjar med rasism och slutar långt till höger om svenska Riksdagspartier. Viktigt att alla också får klart för sig att rasism och nazism finns på samma stam men är olika grenar. Du kan vara nationalist utan att vara vare sig rasist eller nazist. Samtidigt kan du vara rasist utan att vara nazist eller nationalist. Skillnaden är att nazisterna som grund har föreställningen att alla människor inte är lika värda samt att de är rasister som tror att deras egen etniska tillhörighet och kultur är mer värd än någon annans.

EU-valresultatet 2014

De högerextrema framgångarna var väntade ändå kom de som en chock. En politisk jordbävning.

Ukips, Nationella Fronten och andras starka resultat borde vara en väckarklocka för de etablerade partierna.
Men de kommer troligen att fortsätta slå dövörat till eftersom de i Bryssel kan blockera extremisterna trots vinnarvågen.

Signalen till politikerna i EU från dessa grupper är tydlig. Mindre makt åt Bryssel, restriktioner för den fria rörligheten och mindre invandring.

Ändå kommer de etablerade partierna förmodligen att ignorera valresultatet. Genom att samarbeta om mycket av lagstiftningen kan den konservativa partigruppen EPP och den socialistiska strunta i den hord av EU-fientliga som nu intar parlamentet.

Det är bara när de stora är oense som extremisterna kan få något inflytande.En politisk jordbävning, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 26 maj 2014

Ett omvälvande EU-resultat GP ledarsidan 26 maj 2014
20 nyanser av brunt, Expressen 25 maj 2014
Front National blir störst parti i Frankrike, Expressen 26 maj 2014
Stormen Gudruns kväll, DN ledarsidan 26 maj 2014 Nej jag röstade varken på mitt ”eget” parti eller på Gudrun Schymans Fi. (Gjorde mitt val utifrån lämplig kristen person). Dock tror jag att Fi behövs för att inte de verkliga vänsternissarna skall få tolkningsföreträde på den kanten.
En käftsmäll mot makten, SvD Ledarsidan 26 maj 2014
Både vänster- och högervindar i Europa, Wolfgang Hanssons kolumn 25 maj 2014 Det är ett stort problem om EU-parlamentet och EU-kommissionen inte lyssnar på människor som upplever att EU fattar beslut över deras huvuden. Enligt min bedömning en av orsakerna till att ytterkanterna växt efter att EU-valet hållits.

FUNDERINGAR OCH ANALYS
Problemet med EU löses tyvärr inte genom att de etablerade partierna ignorerar valresultatets framgångspartier på ytterkanterna. Att fortsätta som hittills bygger bara på intrycket att EU precis som gamla kolonialmakters ledande statsmän och politiker själva försöker sätta sig över det som ”vanligt” folk tycker och tänker.

Som jag sagt så många gånger: Att lägga tak och bygga färdigt skorsten på ett hus som saknar bärande balkar och vars grund inte säkrats, är inte säkert Problemet blir bara större ju längre EU:s ledande politiker sticker huvudet likt strutsen i sanden. Sådant gynnar såväl vänsternissar till vänster om demokratiska svenska Vänsterpartiet och till höger om svenska Riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Elitiskt tänkande har i sig stora likheter med rasism. Europa börjar mer och mer likna 1970-talet i efterdyningarna av 1968-ungdomsrevolterna på vänsterkanten. Instabilt är bara förnamnet.

Det är heller inte en lösning att enbart angripa ena eller andra extremgrupperna i hela EU eller i enskilt land som Sverige. För att kunna komma tillrätta med ett problem, så måste man först acceptera att det finns ett problem samt sätta sig ner lyssna och fundera på vad som går att göra. Här har media också en stor betydelse. Det måste bli slut på ”Tyck som jag”-syndromet.

Viktigt att göra klart här i Sverige att Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Demonstrationsfrihet gäller FÖR ALLA. Regeringsformens 1 kapitel ger INGEN åsiktsriktning INTE NÅGOT politiskt parti rätten att bestämma vilka som får utöva våra Rättigheter i Sverige. Sveriges Grundlagar gäller i Sverige. Det minsta man kan begära är att alla skall Respektera Grundlagarna Vill man ha en begränsning, så krävs det Grundlagsändring allt annat är rent nonsens och ignorans p.g.a. elitiskt tänkande!
Politiker är inget yrke som kräver examen och legitimation. Politiker varken vet eller kan mer för att de är politiker. Däremot har vi medborgare i Sverige rätten att kräva att våra valda ombud förstår och respekterar Sveriges Grundlagar.
– – – –

Historisk tillbakablick Rasbiologi
Det var Centerns föregångare, Bondeförbundets, Nils Wohlin statistiker och Riksdagsman som tidigt i debattartiklar drivit frågan om rashygien. Han var tillsammans med socialdemokrater drivande av frågan när motion om skapandet av världens första Rasbiologiska institut väcktes. Motionen som undertecknad av stort antal riksdagspartiers ledamöter antogs 13 januari 1920. Motionen antogs av Riksdagens båda kammare. Genomförandet och vidareutvecklingen av rasbiologin stod sedan Socialdemokraternas Hjalmar Branting fram till makarna Myrdal för.

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register? Rätt fråga, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

Tycka kan vi alla, men när det gäller Sveriges Grundlagars angivna rättigheter, så gäller samma rättighet för dig och mig som för de politiska partiers sympatisörer som vi avskyr mest.

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
……
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället</span styleoch för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

…..
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Tycka kan vi alltså, men i Sverige gäller svenska Grundlagar och där är det klart utskrivet att det Offentliga inte får diskriminera (alltså heller inte sätta upp lokala tolkningar av Grundlagarna) och att samtliga medborgare är tillförsäkrad (=garanterad) demonstrationsfrihet på allmän plats.

Frågan om denna här gruppen borde fått demonstrationstillstånd har diskuterats fram och tillbaka. Vi har mötes- och demonstrationsfrihet i Sverige. Men när det gäller en våldsbenägen och antidemokratisk gruppering är det knappast någon självklarhet, med tanke på den uppenbara risken för ordningsstörningar, att få tåga på centrala gator just första maj.Ingen självklar rättighet, GP ledarsidan 2 maj 2014 JO DET ÄR EN SJÄLVKLAR RÄTTIGHET – SÅ SJÄLVKLAR ATT DEN FINNS MED I KLARTEXT I REGERINGSFORMEN

Vad jag och du anser saknar helt betydelse. Det finns inget grundlagsrum som gör det tillåtet att neka någon när det gäller demonstration på viss dag och allmän plats. Polisen har endast möjlighet att styra demonstrationsväg så att två demonstrationståg inte går samma väg samtidigt. I övrigt finns det inte mycket som är tillåtet att begränsa ens extremistgrupper om de söker tillstånd. Borde det finnas begränsningar? Svårt att svara på den frågan för de begränsningarna i sig vore begränsningar av demokrati.

Read Full Post »

för svensk demokrati. Sagt det förr. Det är mycket bra att Vänsterpartiet ser till att hålla extremister utanför sitt parti. Finns andra partier, ingen nämnd och ingen glömd som borde göra samma sak. Såväl när det gäller höger som vänsterextremister.

Krossade fönsterrutor, saboterade lås och blodfärg på väggarna. Under natten till fredagen utsattes migrationsverket för flera attacker runtom i landet. En anarkistisk aktionsgrupp som kallar sig ”Aktion för en värld utan gränser” har tagit på sig ansvaret för attackerna.

– I förlängningen är det ett hot mot demokratin, säger migrationsverkets säkerhetschef Monica Karum Bergvall.Migrationsverket utsatt för flera attacker, Expressen 20 december 2013
Aktion för en värld utan gränser är inte bara anarkistiska de tillhör också vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet med ett och annat inslag av flumvänster från psedoliberala grupperingar som stått AFA nära.

Se även: Demokrati och rasism, Norah4you 20 december 2013 samt Angrepp på svenska demokratin, Norah4you 14 december 2013

Tillägg 23 december 2013
Tycker inte att hotet från extremvänstern kom fram under de stora demonstrationerna mot rasism som mer kom att handla om nazistisk rasism. ALL rasism skall fördömas. Att hotet finns från extremvänstern blir klart om man läser:

En 34-årig man häktades i dag på sannolika skäl misstänkt för dråpförsök vid manifestationen i Kärrtorp den 15 december. En av dem som angrep demonstrationen knivskars.

Den häktade mannen har pekats ut som ledargestalt inom vänsterrörelsen, skriver dn.se. Han greps i torsdags.En till häktad efter manifestation, GP 22 december 2013

Den som talade för Linje 17, Petri Myllykoski, presenterades som ”busschaufför, boende i området och funktionär från förra söndagen”. Det man glömde säga från scenen var att han är en framträdande medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.

Han började med att angripa ”polis och media” för att vi har påstått att det ”var två grupper som slogs” i Kärrtorp förra söndagen. Sen sa han att de 25 nazister som greps och sen släpptes borde sitta inne. Och att de tre som häktades för våldsamt upplopp ”borde anklagas för mordförsök”.

Han glömde berätta att en 34-årig ledare från Revolutionära fronten misstänks för dråpförsök vid samma demonstration.Räddare och ledsnare än när jag åkte dit, Britta Svenssons krönika Expressen 22 december 2013

Antifascist häktad för dråpförsök, DN 22 december 2013

Våld mot andra människor, även mot människor som själva förespråkar våld, är något som aldrig får accepteras i ett demokratiskt samhälle. Det är med argument inte med nävar och vapen som människor fås att förstå och om möjligt dra andra slutsatser än de gjort innan.

Read Full Post »

En av grundförutsättningarna för en demokratis möjlighet att klara av att skydda demokratiska värden, vilket inkluderar försvar av landet i fråga mot yttre och inre fiender utifrån av allmänt vald riksdags stiftade Grundlagar samt lagar och av riksdagen utsedd regering.

Det är i Riksdagen som lagar stiftas. Såväl jurister inom det Offentliga Rättsväsendet, advokater, media m.fl. inte bara BÖR utan SKALL respektera Regeringsformen som är den grund som alla andra Grundlagar vilar på. Innan en lag antas, så görs det en SOU. Minns fuller väl en hög jurist som härom året när jag tog mig friheten att ringa för att direkt framföra att ett ärende inte skötts i enlighet med vad som står i lagtext i klartext och inte i enlighet med de intentioner som kommit till uttryck såväl i svensk Riksdag i debatt före lagen togs som uttryckts i klartext i den specifika SOU:n. Vem annat än idioter och strawman läser SOU till en lag fick jag till svars 😛

Svenskt Rättsväsende kunde vara bättre på att följa de lagar som stiftats av Riksdagen. Det minsta man kan begära är att de som beslutar fått lära sig hur man gör en logiskt vetenskaplig analys och att ett ställningstagande oavsett om det sker av en domare eller en forskare aldrig någonsin kan vara helt objektivt. Det jag också skulle önska är att de som sitter i våra domstolar som minst uppmanades att läsa igenom SOU innan de fattar sina beslut oavsett bevekelsegrunder. Sverige behöver en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. Men vi kan inte vänta tills det gjorts en Statens Offentliga Utredning (SOU) som någon gång i framtiden möjligtvis skulle kunna ge oss det som de flesta demokratiska stater redan har – Författningsdomstol.

I Sverige idag finns det alldeles för många, även om de till antalet inte är så många som går och tror att de med våld, hot eller autonomaangrepp på de som inte följer deras egen uppfattning själva äger rätten att tolka de demokratiskt stiftade Grundlagarna och lagarna.
Detta är skrämmande att alldeles för många utomparlamentariska angrepp på Sveriges demokratiskt stiftade Grundlagar och lagar tillåts fortsätta. Detta oavsett om det handlar om äggkastning med uttalade hot som det angrepp som GT:s redaktion råkat ut för eller autonomagruppers angrepp på av Sveriges Riksdag, Regering och Offentliga Myndigheter godkänd djuruppfödning (se längre ner)
Demokrati kräver att man håller rent från utomparlamentariska grupper såväl till höger som vänster

Exempel 1. Högerextremism
På fredagseftermiddagen klev Kamil Ryba, 29, från högerextrema ”Swedish defence league” in på Expressens redaktion i Göteborg och hotade tidningen.

Expressens granskning av hatsajter har gjort att de främlingsfientliga sajterna nu hotar med både hembesök hos journalister och stämningar.

– Det är fullt rimligt att den som är föremål för undersökande journalistik får komma till tals och får framföra mediekritik – men hot och eventuella aktioner mot medier orsakar ju bara en större negativ uppmärksamhet, säger Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om reaktionerna.Högerextremistens hot mot Expressen, GT 13 december 2013
Thomas M har rätt när det gäller att det är rimligt att den som är föremål för mediekritik skall äga rätten att komma till tals samt att detta inte inkluderar att vederbörande tillåts hota eller använda våld.

När man läser artikeln förs mina tankar närmast till agerande från vissa MC-organisationer under åren. Våld är aldrig försvarbart annat än när det gäller att rädda ett barn/en kvinna etc som hotas till livet i en akut situation. Det är i domstolarna som det skall avgöras vad som är och vad som inte är lagligt i Sverige. Därför är det helt ok enligt min mening och inte ett hot när någon säger att den skall anmäla. Bra gör så. Anmäl men ta i övrigt diskussioner utifrån giltiga argument. Våld är aldrig någon godtagbar handling och heller inget argument.
Alldeles bortsett från att svenska media senaste åren har börjat gå mer än balansgång när det gäller vad de får och inte får skriva utifrån de begränsningar som finns i Tryckfrihetsförordningens 7 kapitel, så är det aldrig tillåtet i en demokrati att hota människor, inom media eller annat.

Äggkastare hotade GT:s redaktion, GP 14 december 2013
Äggkastare hotade med kniv hos GT, Aftonbladet 14 december 2013
Äggkastare hotade med kniv hos GT, DN 13 december 2013

Det är även allvarligt när autonomagrupper från vänster om svenska Vänsterpartiet hotar svenska minkfarmare.
Exempel 2 Vänsterextremism modell autonoma grupper
Djurrättsaktivister ville skrämmas med gravsten, GP 13 december 2013
Det är den vänsterextrema gruppen Aktiongruppen Autonoma Arbetare Skåne som säger sig ligga bakom ammoniakaktionerna.

Polisen i Malmö bekräftar att det finns en anmälan. Brottet rubricerades i den som skadegörelse – men det var innan polisen, via DN, fick kännedom om att en vänsterextrem grupp säger sig ligga bakom dåden.Chefer på arbetsförmedlingen attackerade i sina hem, DN 14 december 2013

Det märkliga är att i flera av liknande fall, så är det ytterlighetsgrupper som tidigt kommit i konflikt med samhället under skoltiden som försöker styra agendan men genom handlingar som ibland direkt får människor att reagera mot det dessa ytterlighetsgrupperna står för. Har svårt att förstå att många idag agerar på ett sätt som är direkt kontraproduktivt för de åsikter de själva säger sig stå för.

Det gäller för demokrater i allmänhet och för demokratiska partier i synnerhet att se till att hålla fritt i sina egna led från all form om våld, hot och utomparlamentarisk verksamhet. I Sverige gäller svenska lagar. För att visa vad demokrati står för krävs att alla demokrater själva försöker följa spelreglerna. Media är inga domstolar. Politiska angrepp från autonomagruppers sida skall också stävjas. För att göra en parafras på en gammal Tegnerfras – det är dags att inom Demokratins gränser vinna demokratin åter.

Se även: Demokrati, Facts not Fiction sida

Read Full Post »

Något börjar bli otäckt här i Sverige. Ord som under generationer haft allt annat än negativa värden, nå möjligtvis om man tänker på mannen jag beskriver nedan som gick bärsärkagång, har under 2000-talet fått för mig mycket märkliga känslosvall speciellt hos media och de politiker samt kulturpersonligheter som vill vara politiskt korrekta så in i bomben för att de anser att det krävs för att vara ‘inne’. Något annat kan jag i de flesta fall annars aldrig förstå vad som ligger bakom.

Ord har i Sverige långa anor från den tid innan vi fick skrivna/nedtecknade berättelser om människor mer än namn. Ord har sällan haft samma betydelse, inte helt i varje fall, i norr som i söder. Innan jag börjar plocka ur mitt minnesarkiv om hur jag upplevt och upplever en del ord som folk idag hakar upp sig på så det står härliga till, så vill jag ge ett annat exempel (för den som följt bloggen: Jo jag har dragit det förr):

1954 flyttade vi från Göteborg till Linköping för att pappa fått jobb hos Perry Joven som var den som fått Väg och Vattens uppdrag att starta upp det som långt senare kom att bli Miljövården i Sverige. Pappa cyklade till och från jobbet. Kom hem på lunchen. Åt med oss som var hemma. Diskade. De gånger jag sett min snart 98-åriga mor vara den som diskat är få under åren. Enbart om inte pappa var hemma. Torka disken var hennes grej. Pappa lade sig alltid och vilade i 10 minuter innan han cyklade tillbaka till jobbet. En dag råkade han cykla på en sten och ramlade. Slog sig och åkte till vår familjeläkare. En underbar man som alltid hade tid med sina patienter. Han frågade pappa vad som hänt med axeln. Pappa svarade jag cyklade vält. Doktorn tittade på pappa. Tittade i sina papper små hårda A5-ark. Så såg han på pappa, berättade pappa hemma. Men det står ingenjör. Är du bonde också? (vi var du med vår läkare långt innan du reformen.) Vält är för den som inte vet det ett jordbruksredskap som vänder jorden. En välta är en vält jordbit och i Västsverige användes verbet välta lika ofta för något som vält som för en välta av jord…..

Mitt första intryck av ordet ‘neger’ var så positivt att ni får ursäkta att jag skriver det en enda gång här. Vi var på Göteborgs Central och jag var inte gammal. När vi gick från en perrong mot utgången, så rullades det fram en röd matta. Nyfiken som jag är född fick jag mamma att stanna och så kom Stockholmståget in. De där stora blixtarna som fotografen höll i ena handen medan han han knäppte kort med användande av lådan som hängde i ett band om halsen, började blixtra. Inte en blixt utan många på en gång. Så klev han av. Den korte mannen med ansikte som den vackraste ebenholz. Ebenholz var på den tiden ett av de dyraste träslagen. Något vi inte hade hemma. Han lyfte ena handen den han höll den gyllene trumpeten i. För mig var det som om en kung stigit ner från tåget och hälsats med glädje av den stora massan som utöver oss samlats där i änden av perrongen. På radion spelades han ofta Louis Armstrong. Mannen med den gyllene trumpeten som fick jazzen att leva sitt eget liv som om inte jazzen i sig var nog.

I söndagsskolan sjöng vi Jesus älskar alla barnen. Alla barnen på vår jord. Vit och röd och gul och svart gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord Ärligt talat, så var det aldrig någonsin någon som sa något negativt om färgade. Färg på huden var inget som hade betydelse annat än när negativa ord sades eller kunde läsas i tidningar om de vitklädda Ku-Klux Klan som nästan alltid förknippades med Sydstatare som inte verkade ha fattat att alla var lika värda och att de förlorat det amerikanska inbördeskriget.

Ordet statare förresten. Det var i min barndom ett ord som i huvudsak användes om människor som inte hade eget hem utan en gång om året, sas det, ofta fick flytta från den ene bondens ruckelhus nära lagårn till den andres för att de skulle kunna få jobb. Statare hade det svårt. Det hörde man alltid.

Så det där nu mera omdiskuterade ordet Svart i alla dess former. Vi har sedan tidig medeltid Svartån, bebyggelse namnet Black som alltid förknippades med svarthåriga män. 29 sept 1387 fick Herman Svart (nationalitet okänd) i Stockholm ett kvitto av Gise van Helpten; 20 augusti 1378 på Ruds gård i Örs socken skrev Halvard i Baggetorp ett dokument där såväl Orm Svarte som Torger Svart nämns på samma sätt som många hundra år senare Svarte/Svarting/Svart används som tillnamn på män med svart hår företrädesvis yviga när och om man får läsa mer detaljerade skildringar. Men nedsättande att använda orden? Icke sa Nicke!

Ords värde ligger i hur betraktare i nutid uppfattar hur någon som har en helt annan värdering utifrån sitt eget bagage på ett ord han använder. Samt förstås HUR ordet sägs och i vilket sammanhang. Det är ren skandal att ord får egna vingar flygande från något som betraktas som positivt under många hundra år och inte som något liknande ett öknamn, till att skrivas om i tidningar som vore det ett fult ord. Ett ord som liknar något som katten tar in och lägger framför mattes fötter och som får matte att ropa FY och UT. Ni får ursäkta, men nu tycker jag många av dagens unga oavsett var de är födda och invandrade äldre har lite för lätt att lägga nutida politiskt korrekta värderingar i andras mun. Det försvarar inte om någon använder ett ord, vilket som helst, i aggitation eller i ilska/hån för att förringa någon person. Men allt är inte så menat som uppfattaren subjektivt uppfattar saken.

SD hårt pressat efter nya skandalen, GP 29 november 2012
Andra än rasister använder fula ord, Expressen 29 november 2012
Som jag skrivit många gånger förut. Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att rösta på Sverigedemokraterna. MEN skall vi kunna försvara den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen, så krävs det att media och enskilda oavsett var de kommer ifrån inte lägger EGNA värderingar på ord i andras mun. Nu har det gått för långt i Sverige. Ords värde förändras över tid och det finns betydligt värre tillmälen än att använda ett gammalt svenskt ord som ingalunda historiskt har varit förknippat med sk. ras, någon speciell icke svensk kulturell grupp eller liknande. När det blev cirkus om Eurovisionsslager presentatör Dannys användning av ordet, så har det gått för långt i Sverige.

Det är inte betraktaren, åhöraren som skall avgöra vad som är rasistiskt utan det avgörs utifrån HUR det sägs, NÄR det sägs och VAR det sägs. Allt är inte menat att vara negativt laddat även om en hel del politiskt korrekta försöker få det till det utifrån senaste politiska uppfattningen. Det är inte att värna yttrandefrihet. Åtala de som använder ord fel i nutid, prova det i domstol utifrån svenska lagarna. Men bestäm inte innan domstol fattat beslut eller om någon tagit sitt straff för att använt ord på ett nedsättande vis i förringande syfte, att så är fallet inte bara när det hände utan även framledes. Häxjakter har jag aldrig gillat!

Wiechel: Jag vill inte göra bort mig, DN 29 november 2012
Nazister går på våra gator, Aftonbladet ledarkrönika 30 november 2012 Med all säkerhet är det så. Men det är ingalunda så att det är något yttersta högerfenomen. Skolornas historieböcker i Sverige har ännu inte gjort räfst och rättarting med den svenska rasisthistorien speciellt den som uttrycktes av ledande politiker i det från slutet av 1920-talet och fram till Andra Världskriget största partiet. Endast två rakryggade Socialdemokratiska politiker som inte såvitt jag har kunnat finna när jag studerat den biten under åren uttryckt sig på sätt som redan då Liberaler och Kommunister reagerade på vill jag framhäva som goda exempel på bra syn på Människors värde: Tage Erlander och Gunnar Sträng. I övrigt finns det mycket som ännu inte skrivits om i svenska media eller historieböcker.

Gårdagens mest okunniga inlägg står dock i SvD Opinion Hur mycket rasism tål Sverige, Maria Ferm Miljöpartiet i SvD Opinion 29 november 2012 Sverige har trots att Sverige var ett av de första länderna som redan under Medeltiden förbjöd träldom och slaveri i lag (praktiken var en annan) det land som genom alla århundraden haft mest av det man kallar rasism. Speciellt från slutet av 1800-talet och fram till dess att det skapades ett rasbiologiskt institut i Uppsala föreslaget av en bondeförbundare genomfört av Socialdemokrater. Vi har tålt betydligt mer även om en hel del borde gjort sin läxa bättre och förstått detta. Rasism är inget nytt i Sverige. Vi var värre och före tyskarna med det och det var inte i högerkretsar det började växa. Lär av historien att endast dåvarande Kommunistpartiet och en del liberaler i Folkpartiet kan gå med huvudet högt när det på ålderns höst blickar tillbaka på föregående sekel.

Read Full Post »

i allmänhet och SÄPO-s rätt att skydda svenska förhållanden. Det kunde lika väl varit på yttersta vänsterkanten, AFA eller andra vänsterextrema grupperingar, eller som i det aktuella fallet nazister det handlat om. Men den svenska naiviteten och kravet på personlig integritet eftersom ju det inte kan finnas behov av att inhämta underrättelsematerial om svenskar i Sverige har överskuggat debatten som borde handla om allas vår rätt att kräva att Sverige skall kunna försvaras innefrån likaväl som från yttre hot!

Nazisterna har ryska raketgevär, Aftonbladet 25 december 2009
Säpo utreder nazisthot, DN 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, GP 24 december 2009
Säpo utreder nazisthot, SvD 24 december 2009

Read Full Post »

« Newer Posts