Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hela Sverige skall försvaras’

Senaste i raden bland politiker att trilla i okunskapsfällan, dvs visa upp att de antingen inte lyssnade så de lärde in eller inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare årskurs 7 i Grundskolan, är Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V). Inte för att jag någonsin skulle rösta på Vänsterpartiet, men jag vill ändå säga att Vänsterpartiet må ha åsikter jag inte alls delar, men okunniga om var HUVUDANSVARET ligger när det gäller en frågas som hamnar på mer än ett bord, det brukar de inte visa så ofta som vissa andra 🙂

Nu ligger Försvarsmaktens ansökan på miljöminister Åsa Romsons bord. Sedan 2011 bereds frågan på Miljödepartementet. Den utdragna processen har bidragit till än mer oro och osäkerhet runt framtiden för Göteborgs skärgård. Tyvärr verkar beredningen av ärendet att dra ut än mer på tiden. Vi måste erkänna att vi har svårt att se hur detta skulle vara en svår eller komplex fråga; för en miljöpartistisk minister borde beslutet vara självklart. För inte är väl Miljöpartiet berett att kompromissa bort miljön och de boende i Göteborgs södra skärgård?Ska det skjutas ännu mer i skärgården Romson?, Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V) på GP debatt 11 april 2015

Hela Sverige skall försvaras. Även Göteborgs skärgård. Delar av Göteborgs skärgård ÄGER svenska Försvarsmakten och de områden det gäller, behöver kunna försvaras i skarpt läge. Det finns inte en enda som flyttat ut till något av tidigare eller nuvarande skyddsområde som inte känner till detta. Det är inte bara Stockholms skärgård som skall försvaras eller bara där övningar skall ske. Det är INTE miljöministern om än Åsa Romson brukar vara den som gått i okunskapsfällan och försökt utvidga sina domäner, det är i Regleringsbrev som utfärdas av sittande regering till Försvarsmakten utifrån det som föreslagits i Försvarsutskott och beslutats i Riksdagen som hur svenska soldater skall få öva för att klara sin uppgift att Försvara HELA Sverige.

Så själva frågan om skjutande hör inte hemma på Miljöministerns bord – däremot hör frågan om t.ex. alla från Andra Världskriget fortfarande existerande hinder på botten allt från förlista båtar som läcker olja till vapen som dumpats eller på annat sätt hamnat på havsbotten. Skilj på frågor som handlar om behov för Sveriges Försvar att öva på plats i hela Sveriges skärgård och ev. nedskräpning oavsett när, var och hur denna nedskräpning sker.

Read Full Post »

Det allvarliga kan vara att Sverige inte vaknar upp förrän det är försent. Svenska Försvaret, psykologiska såväl som Militära och Civilförsvaret, inklusive Hemvärnet, har under en lång räcka år rustats ner. Drömmar om en bättre värld där vett och reson skulle vara ledstjärna har gjort svenska politiker hemmablinda. Det handlar inte om vett och reson varken i Ukrainakonflikten, i Syrienkrisen, i Gazakriget som Israel för eller när det gäller Internationellt nödvändiga samordnade aktioner för att få bukt med ultraextremism på yttersta sidorna av det politiska spektrat.

Demokrati måste alltid försvaras, oavsett hur den ser ut. Och ut ser den. Inte lika enkelt att definiera demokrati som de som utifrån ämnes- och stadieobehöriga lärares lektioner någon gång för länge sedan brukar sägas vara ”Folkvälde”.

Demokrati som begrepp brukar sägas härröra från Aten under Antiken där Demos Kratos som betyder Folkvälde. Så enkelt är det dock inte.
…..
Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar och där de ledande i landet i princip är tvungna att följa det beslut som framkommer vid folkomröstningen. Undantag finns i vissa frågor, men är här överkurs. I Schweiz direktdemokrati kan människor om tillräckligt många vill lyfta en fråga till folkomröstning även tvinga fram en sådan. I en direktdemokrati har också alla vuxna medborgare rätt att delta i t.ex. kommunala fullmäktigemöten och säga sin mening.

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.

…….Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.

På ett sätt kan det ifrågasättas om detta är demokratiskt fullt ut. Skillnaden står mellan två synsätt: det där den valda gruppen anses skickad nog att besluta om vilka som mer skall utses. Det andra synsättet utgår från att det är individen som röstar som avgör vilka representanter för ett parti som skall få vilka positioner.
Detta andra synsätt finns i t.ex. USA där det är väljaren som väljer vem som skall få vara t.ex. domare, polischef o.s.v. genom att trycka på knapp eller kryssa för den som skall väljas.
Demokrati

Vilka länder som är att betrakta som demokratiska utifrån att de har Yttrandefrihet, Tryckfrihet o.s.v. är inte heller det enkelt att besvara. Alla friheter oavsett var har sina begränsningar. Den viktigaste begränsningen är oftast att skydda de av respektive lands Grundlag/Konstitution fastställda lagarna för hur landet skall kunna fortsätta vara demokratiskt. Den viktigaste begränsningen i samtliga länder som vi idag utifrån FN:s Mänskliga Rättigheter betraktar som demokratiska är något som varje land har i sin konstitution: Rikets säkerhet måste skyddas från icke parlamentariska enskildas samt gruppers försök att gå utanför de ramar som konstitutionen ger för att hota att/och ändra landets politiska och militära av Riksdag eller liknande fastställda Grundlagar/Konstitution samt även försöka förändra lagar fastställda av landets beslutande organ och de av landet underskrivna Internationella avtalen.

Vi har allt annat än fred i världen. Hotbilden mot Sverige är inte ”bara” den gängse refererade, Ryssland. Inom Sveriges gränser förekommer desinformation av varierande grad. Den sk. personliga integriteten är viktig. Inte tu tal om det. MEN, och det är viktigt att hålla i minnet: Varje person som använder nätet har med nödvändighet för att få tillgång till nätet, mjukvara m.m. SJÄLV godkänt att myndighet inom (samt även utanför landets gränser) äger rätten att få veta vad som sker om t.ex. Rikets säkerhet hotas; om personen själv är misstänkt eller medlem i en grupp som är misstänkt för utomparlamentarisk verksamhet som hotar landet eller är av grov brottslig art etc. Finstilta i avtal, vad är det?

Vad gäller Ryssland är det viktigt att känna till Rysslands historia samt skillnaderna som trots allt finns mellan Sovjetunionen och nutida Ryssland. Den som ledde Sovjetunionen hade i princip full kontroll på den politiska, ideologiska och militära sovjetiska arenan. Den som idag leder Ryssland, President Putin, behöver Dumans tillstånd till stort antal utrikespolitiska beslut. Problemet med Ryssland är att vi inte har en aning om Vad kommer efter Putin, Norah4you 16 juli 2013 Det vi vet, eller alla som är intresserade borde känna till, är att det under flera år pågått en maktkamp mellan Ryska Armen, Ryska Kyrkan samt ett antal olika ”oliktänkande” på skilda positioner på den demokratiska respektive politiska tavlan. Denna maktkamp förekommer även inom Duman samt i den Ryska Armen. Gammelkommunister, Stalinister, Trotskister samt de som förr kallades Vitryssar (ofta Tsarister ibland diverse Nationalistiska grupperingar) gör framtiden oviss.

Denna ovisshet har kristalliserats ut i Ukraina. Historiskt har Ukraina endast ockuperat Krimhalvön med Sovjetunionens goda minne under 60 år. Ukraina har till skillnad från Ryssland undantaget Kievrusiska riket ALDRIG haft makten i Krim än mindre är de sk. Krimtartarerna ursprungsbefolkning (kom långt efter de svenska Ruserna som byggde upp landet som blev Ryssland). Ryska har talats på Krim sedan Olof Skötkonungs dotters tid som Furstinna av Kiev. Nordisk/svensk gotiska finns dokumenterad från 200-talets slut fram till 12-1300 talet som officiellt språk vid sidan om rusiska. Ukrainska var ett marginalspråk på Krimhalvön. Östra Ukraina däremot har först under Sovjetunionens tid sett större rysk befolkning. Den gruppen som flyttade in flyttade in av militära skäl. Gruppen har historiskt sett varit opålitlig varje gång förändring skett i maktspelets Kreml. Detta var situationen från Katarina den storas tid fram till Sovjetunionen föll.Samma har historiskt sett gällt i Ryssland öster om Ukrainas gräns.

Påverkar detta Sverige?
Ja det gör det. Främst för att Sverige tillhör EU och det finns ett större antal vänsternissar och högerfötter inom EU efter det senaste valet. EU är så långt ifrån stabilt som önskvärt vore. Om man nu röstade för EU. Vilket jag inte gjorde. Ser dock att EU i en hel del frågor ställt minimikrav som förbättrat på den svenska civila sidan.

Militärt är det något annat. Sverige har rustats ner sedan 80-talet. Socialdemokraterna har stått för de nedskärningar som fått värst konsekvenser för möjligheterna att försvara hela Sverige. Sverige är idag i ett mycket dåligt läge sett ur möjligheterna att försvara hela Sverige. Vi vet vad vi har i vårt närområde. Vi vet inte vad vi får inom de närmaste 20 åren. 20 år? Teoretiskt sett om inte kostnader för materiel och löner följde andra delar av Sveriges kostnadsutveckling, så vore det möjligt men tveksamt att Sverige som helhet skulle kunna försvaras år 2035. Det tar tid att bygga upp det som raserats. Kostar mer än vad något av de svenska politiska partierna i Riksdagen har en susning om. Minimibehovet för att trygga Sverige rimligt år 2025 är 40 miljarder extra direkt samt 10 miljarder extra per år de närmaste 10 åren. Minimi.

Sverige behöver ett psykologiskt försvar, Jakob Ljungman på SvD Brännpunkt 18 Juli 2014

Sverige behöver mer än ett psykologiskt försvar värt namnet. Personligen oroar jag mig inte så mycket för de Baltiska Staternas säkerhet som sådan. Faran ligger i vilka som kommer till makten efter President Putin. Gammelkommunister, Stalinister, Trotskister samt även Tsaristerna minns alltför väl kriget mot Japan i början av 1900-talet. Samma situation råder idag som då. Ryska Ishavsflottan har lång väg att gå om de skall till konflikthärd var som helst på jordklotet. Utöver de ubåtar m.m. som inte ligger i hamn utan seglar året runt, så har Ryssland endast två segelvägar ut på världshaven om vi räknar bort Stilla Havsflottan. Antingen måste de gå ut via Bosporen för att nå östra Medelhavsområdet med annat än flyg och raketer/robotar. Eller så behöver de kunna ta sig ut via Bälten. För att göra det senare, så är det fara värt att Gotland samt södra Sverige hamnar i farozonen samma ögonblick som de Baltiska staterna i en framtid skulle kunna hotas.

Sveriges politiker och media gömmer huvudet i sanden. Det löser inga problem. Tvärt om.

Read Full Post »

Däremot är jag inte säker på att det rätta är att köpa in Patriotrobotar från USA. Betydligt bättre att ta steget fullt ut och gå med i NATO samt även lägga pengar på den svensktillverkade robot som bromsats upp vad gäller inköp till Försvaret för att den kan gå för långt…. längre än den går att följa på radar. Vilket säger en del.

Björklund har helt rätt i att det behöver till stora satsningar på svenska Försvaret. HELA Sverige skall enligt min mening försvaras. Vi behöver inte gå längre än till det som hände inte en gång utan två gånger under Andra Världskriget. Nämligen att Sverige var timmar ifrån att bli invaderat. Vore på tiden att SVT som är så bra på att köra repriser plockade fram den intervju med Wallenberg där det många av oss hörde talas om redan när vi växte upp och fick bekräftat senare. Första gången var det Helsingborgs hamn som skulle bombats i första anfallsvågen…. det var bara det att dimma gjorde att det var kossor på ren landsbygd som drabbades. Hade inte Wallenberg och Gustav V (!) utnyttjat sina kontakter, så hade vi åkt dit redan då när ett av våra grannländer gjorde det. Plan som skulle bomba kraftverket i Trollhättan sköts ned. Minst ett i Göta Älvdalen och ett som flög in via Uddevalla. Andra gången går det att hämta artikel om via Sveriges Militärhistoriska Biblioteks nyhetsbrev.

Sedan har vi incidenten(?) 22-23 februari 1944 när sovjetiska plan norra och södra Stockholm, Strängnäs samt östra Sverige. Något som talats tyst om i svenska skolor…. Bombningarna av Stockholm och Strängnäs 1944, Wikipedia som bland annat hänvisar till Stockholm bombas! Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944, av Åkesson, Tommy. I ”Militärhistorisk tidskrift 2003

Att fortsätta på den låga nivå som Försvaret kom att få med början av beslut under Göran Perssons tid vid makten är helt oförsvarbart. Alltså besluten som tagits av GP-s och Alliansen regeringar som satt oss i den sits vi sitter samtidigt som det rustas upp för fulla muggar i Ryssland, är helt oansvarigt.

FP vill ha mer till försvaret, GP 10 februari 2013
Björklund vill sätta in luftvärn på Gotland, Expressen 10 februari 2013
Björklund går emot Reinfeldt om försvaret, SvD 10 februari 2013
FP vill ha mer till försvaret, DN 10 februari 2013
Björklund vill möta rysshot med fördubblat försvar, Aftonbladet 10 februari 2013

Tillägg 11 februari 05.15 – Man moderniserar och har mycket ambitiösa planer. Men även om man lyckas fullfölja planerna till någon gång efter 2020 så är man inte tillbaka på de nivåer man hade på Sovjettiden, sade han.

– Vi räknade då med att det skulle komma tjugo kvalificerade divisioner över Östersjön, sade Bildt.

”Inga trupper står beredda erövra”
Men i dag står det inga trupper beredda att erövra Västeuropa, påpekade han.

-Det ligger inte riktigt i kartbilden, hävdade Carl Bildt.

Ryssland högprioriterar närområdet i sin säkerhetspolitik men han tror inte det påverkar Sverige direkt.

– Priorteten i rysk utrikes- och säkerhetspoltik ligger i det så kallade närområdet, det vi kallar CES-området, sade Bildt. Vi kommer aldrig att vara neutrala, Carl Bildt i SvT Agenda 10 februari 2013

Det ena utesluter inte det andra Carl Bildt. I dag behöver inget land ens 10 kvalificerade divisioner för att åstadkomma skada som nuvarande svenska Försvaret skulle ha svårt att klara av. Det handlar heller inte om nuvarande ryska regeringens inställning till vad som är närområde. Ryssland är och har historiskt sett sedan Peter den Stores tid varit ett komplicerat land med många heta viljor som fram till kommunisterna kom och även efteråt haft stora inre spänningar mellan de som suttit vid makten och den ryska militären å ena sidan, den ryska kyrkan å andra. Det är helt omöjligt att i dagsläget säga någonting om vilka som sitter vid makten i Ryssland om t.ex. 10-20 år. Det är det vi måste ha i åtanke. Inte hur dagsaktuella situationen ser ut! Du uttrycker själv oro för utvecklingen i Ryssland, Carl Bildt. Dags att erkänna att flera av de tänkbara scenarion som finns för framtidens utveckling i Ryssland oavsett allt kräver ett betydligt starkare svenskt försvar än det vi har idag.

Se även Nato eller satsa minst 40 miljarder mer, Norah4you 31 januari 2013

Tillägg 16.15 Försvarsutspel splittrar Alliansen, SvD 11 februari 2013 Försvaret av Sverige viktigare än något annat. Förstår inte att det gått fram i alla försvarets led och vapengrenar.

Tillägg 20.12 11 februari Ryssland under kraftig upprustning, SvD 11 februari 2013 Totalförsvarets forskningsinstitut har helt rätt och de sk. Rysslandskännarna helt fel. Ryssland är under kraftig upprustning, OCH vilket är viktigt att komma ihåg mycket instabilt pga egna orosmoln vilket endast kan leda till en enda hållbar slutsats: Det är inte dagens ryska situation, vem/vilka som är de styrande som är den som skall tas som intäkt för hotbilden. Hotbilden som den ser ut om t.ex. 7 år eller 15 år, är helt omöjlig att uttala sig om annat än att om man ser på Rysslands historia, så kan svängningar komma mycket snabbt. Ryssland har aldrig någonsin, inte ens under åren närmast efter Sovjetunionens fall, varit demokratiskt styrt i västerländsk mening. Uppbyggnaden av Ryssland från Peter den stores tid och framåt har krävt och förutsatt stark ledning, vilken har däremot varierat. Ett svenskt försvar som är värt att kalla försvar måste ta hänsyn till detta. Inte till vilka intentionerna är hos Putin och de andra i ledningen idag. Så enkelt är det nämligen inte.

Read Full Post »