Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘GS’

Under gårdagen kunde vi på GP:s hemsida läsa om bussföraren som blev misshandlad av ungar under 15 år.

Småpojkar attackerad busschaufför, GP 18 maj 2015
Buss vandaliserad – föraren misshandlad
Barn angrep bussförare, DN 18 maj 2015
Barn sparkade busschaufför, SvD 18 maj 2015

Inte trodde jag då att min egen dotter, spårvagnsförare var nästa att råka illa ut. Detta är vad hon skrev här runt midnatt:

Helt sjukt vart vår värld är påväg. Blivit misshandlad av en äldre man för att jag påpekade till honom att det är inte ok att slå på dörrarna för att de går igen…. Han smällde förardörren på mig två gånger. Först när jag öppnade den och försöker prata med honom. Andra gången efter han ryckt tag i den då jag försöker stänga dörren. Sitter nu på akuten för att kolla min arm….

Hon sitter fortfarande på akuten, röntgad och väntar på läkare drygt 4 timmar efter ankomst till lasarettet.

som om inte det varit nog med ouppfostrade unga så uppträdde äldre resenärer som borde vetat bättre så illa att de ”gav sig på” trafikledning som alltid skall kallas till platsen när något har hänt.

Skälet: För att en resenär ansåg att hon skulle hem till varje pris och att jag skulle jobba som förskollärare resenärer klagade på att min dotter helt i enlighet med gällande reglemente avvisat mannen från spårvagnen när han misshandlat henne och att vagnen sedan inte rullade så att de kom hem. Hur i hela fridens namn tänkte passagerarna? Tänk om det varit någon av dem som blivit misshandlad, hade de då önskat att spårvagnen skulle rulla vidare utan att filmrullen skulle tas ut som bevis att de blivit misshandlade och utan att de själva fått hjälp?

Read Full Post »

Det är endast poliser och ordningsvakter i ordningsvaktsuniform som överhuvudtaget har rätt att gripa, hålla kvar eller hålla i en misstänkt. Inte ens om trafikkontrollanterna i fråga skulle vara utbildade ordningsvakter, så har de enligt gällande svenska lagar rätt att gripa annat än om de kan bevisa att det skett under pågående uppenbart brott och i dylika fall får vem som helst ingripa och lämna över till polis. Observera också att det är totalt förbjudet enligt Grundlagarna, Regeringsformens 1 kap 2§ för det offentliga att bete sig på det sett som skett oaktat varför eftersom de som utifrån Göteborgs Spårvägars egna kontroll som här som i många andra frågor, handikapplats till exempel, försöker skriva egna lagar!

Regeringsformens 1 kap 2§ inledningen: ”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Se även Brottsbalken 1962:700 ”20 kap. Om tjänstefel m. m.
1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

Västtrafik: Hon hade inte betalat, GP 20 april 2012 Spelar ingen roll – det ger inte kontrollanterna tillåtelse att agera som de gjorde utan tvärt om är det BROTTSLIGT att bete sig som de gjorde! Fall har faktiskt varit uppe i HD så lagen håller inte Västtrafiks uppfattning om densamma.
Jag blev rädd och fick panik inombords, Expressen 20 april 2012

Tillägg 17.17 Protest mot övervåld, GP 21 april 2012

För alla som missförstår vad ‘under pågående brott’ och fängelsekravet är, så skall jag ge en kort lektion som jag själv brukade hålla i 7:e klassare.

Tänk dig att du precis fyllt 16 år och fått en moped. Du får inte plats med den i er bostad så du sätter den på balkongen ni bor ju i varje fall på 2:a våningen. Du går ut och ser en person med din moped nedanför balkongen. OBS du har alltså inte sett att det är vederbörande som stulit den och kan därför inte hävda pågående brott. Du får inte hålla fast vederbörande, envarsingripande, du får följa efter vederbörande samtidigt som du ringer polisen och du får fotografera personen som har din moped.
—–

För att återgå till det aktuella fallet. En tjänstman får aldrig överskrida sina befogenheter och SKALL känna till vilka befogenheter som gäller. Alldeles för många tycker för mycket. Lagen är solklar. Sedan kan vi gärna diskutera vad som skall göras för att minska rena fuskåkandet. Inte alls samma fråga som den här.

Read Full Post »