Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgs kommunägda företag’

Det är endast poliser och ordningsvakter i ordningsvaktsuniform som överhuvudtaget har rätt att gripa, hålla kvar eller hålla i en misstänkt. Inte ens om trafikkontrollanterna i fråga skulle vara utbildade ordningsvakter, så har de enligt gällande svenska lagar rätt att gripa annat än om de kan bevisa att det skett under pågående uppenbart brott och i dylika fall får vem som helst ingripa och lämna över till polis. Observera också att det är totalt förbjudet enligt Grundlagarna, Regeringsformens 1 kap 2§ för det offentliga att bete sig på det sett som skett oaktat varför eftersom de som utifrån Göteborgs Spårvägars egna kontroll som här som i många andra frågor, handikapplats till exempel, försöker skriva egna lagar!

Regeringsformens 1 kap 2§ inledningen: ”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Se även Brottsbalken 1962:700 ”20 kap. Om tjänstefel m. m.
1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

Västtrafik: Hon hade inte betalat, GP 20 april 2012 Spelar ingen roll – det ger inte kontrollanterna tillåtelse att agera som de gjorde utan tvärt om är det BROTTSLIGT att bete sig som de gjorde! Fall har faktiskt varit uppe i HD så lagen håller inte Västtrafiks uppfattning om densamma.
Jag blev rädd och fick panik inombords, Expressen 20 april 2012

Tillägg 17.17 Protest mot övervåld, GP 21 april 2012

För alla som missförstår vad ‘under pågående brott’ och fängelsekravet är, så skall jag ge en kort lektion som jag själv brukade hålla i 7:e klassare.

Tänk dig att du precis fyllt 16 år och fått en moped. Du får inte plats med den i er bostad så du sätter den på balkongen ni bor ju i varje fall på 2:a våningen. Du går ut och ser en person med din moped nedanför balkongen. OBS du har alltså inte sett att det är vederbörande som stulit den och kan därför inte hävda pågående brott. Du får inte hålla fast vederbörande, envarsingripande, du får följa efter vederbörande samtidigt som du ringer polisen och du får fotografera personen som har din moped.
—–

För att återgå till det aktuella fallet. En tjänstman får aldrig överskrida sina befogenheter och SKALL känna till vilka befogenheter som gäller. Alldeles för många tycker för mycket. Lagen är solklar. Sedan kan vi gärna diskutera vad som skall göras för att minska rena fuskåkandet. Inte alls samma fråga som den här.

Read Full Post »

Något är fel på svensk lagstiftning i praktiken, kanske även i ordalydelsen i lagboken, när det är möjligt att det som vanligt folk skulle betrakta som mutor och missbruk av förtroendeställning överhuvudtaget kan släppas igenom utan fällande dom. Det är kanske dags att angripa problemet genom att utbilda svenska domstolars representanter, såväl jurister som nämndemän, i Regeringsformens 1 kap 2 § samt att låta Skattemyndigheterna upptaxera de som på något sätt fått något de inte skall kunna få som anställda av offentligt ägda företag.

Ny friande dom i mutmål, GP 6 mars 2012
Friande dom i mutmål, GT 6 mars 2012

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn är det som hänt de senaste 10 åren i Göteborgs Kommun? Kommunägda bolag har haft både de ena och de andra typerna av lurendrejerier, gräddfiler och mutaffärer. Nu är det dags att någon, eller helst några, av de ansvariga högst upp i kommunen tar sitt ansvar utan att skylla på att det ligger under dotterbolag eller någon nämnd. Det är de vi själva valt som får visa sig vuxna det ansvaret det innebär att vara valda ombud för oss Göteborgare!

Göteborg Energi kan ha lurats på miljoner, GP 29 januari 2012

Read Full Post »