Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göta Hovrätt’

Finns det de som fortfarande går och tror att Sverige är bäst på demokrati, rättvisa, jämnställdhet o.s.v.?
Jag bara undrar. Enligt mitt sätt att se det har det gått utför sedan min barndom. Jag är 64 år.

När jag var liten och bodde i Utby, var det min far som skötte storstädningen inne och ute. Det var han som i alla år fram till sin död månaden innan han skulle blivit 93 år skötte dammsugaren. Från början en Volta som såg ut som kakorna vi barn fick äta ibland på Bräutigams där pianospelande farbror förgyllde konditoribesöket. Det var pappa som på den tiden vi inte hade torktumlare eller torkskåp cyklade hem från Vattenverket och hjälpte mamma hänga lakanstvätten. I vår släkt var det vanligt att männen var de som tog hand om middagsdisken när det var gäster till bordet. Hur ser det ut idag i många svenska familjer?

När jag var liten, så respekterades kvinnan på ett helt annat sätt än idag i hela vårt bostadsområde. Ord som hora och värre hördes ytterst ytterst sällan annat än i filmer där uttryck som ‘lössläppt’ eller ‘fallen’ kvinna kunde nämnas. Att svenska domstolar skulle fått för sig att ifrågasätta kvinnors rätt att säga nej, det stod bara inte på tavlan….

Yttranderätten var något som man i skolan fick lära sig även gällde för ens egna värsta meningsmotståndare.

Mycket var det som inte var bättre, men på den tiden kanske Sverige var världsbäst ändå? Jag vet inte säkert. Men ett vet jag, idag finns det många i Sverige som går och tror att de utan att sitta i Sveriges Riksdag skulle äga rätten att stifta lagar och/eller att utan att ta hänsyn till våra svenska grundlagar + FN:s Mänskliga Rättigheter kan säga, tycka och även i Offentliga dokument uttrycka sig precis som de själva vill.

Urled är tiden och vi med den, sa någon vis person en gång. Det ligger mycket i det.

Se även: Glömda är de Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 23 oktober 2013

Read Full Post »

De Mänskliga Rättigheterna alla ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, för det finns väl inte obehöriga?, borde lärt ut så att alla elever i årskurs 9 kunde visa att de lärt in…..

Artiklar i de Mänskliga Rättigheterna som juridikinstitutionerna glömt kontrollera att juridikstuderande inte bara läst/lärt in utan också förstått…… 😛

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Källa: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN.se

Till detta skall också läggas Sveriges Grundlagar…….

REGRINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa: Regeringsformen, riksdagen.se

Högsta domstolen nästa för sexfilm på nätet, Sarah Britz blogg på GP.se 22 oktober 2013
Det osar kvinnoförakt lång väg, Frida Boisens krönika GT 22 oktober 2013
Göta Hovrätts snuskiga fantasi, Opinionsbloggen ledarredaktionen Expressen 22 oktober 2013
Dom i otakt med tiden, DN ledarsidan 23 oktober 2013 Minst sagt i otakt med tiden.
Domare: Det är ”allmänt veterligt”, domare Paul Forsberg SvD 22 oktober 2013 Herr domare tycks leva kvar i sin barndoms Inge och Stenprogram. Vad som är ”allmänt veterligt” herr domare är inget som någon svensk jurist äger rätten att fatta beslut om vad som är eller inte är. LÄR IN DE SVENSKA GRUNDLAGARNA!
”Domen – ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 21 oktober 2013 Moraliskt haveri? Ja så det osar om det. Men värre än så: Domen är ett haveri för de grundmål som varje svensk skolelev SKALL ha visat att de lärt samt förstått för att vara berättigade till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan. Något som väl torde krävas för att komma in på juridiklinjen???

Se även: Tål Hovrättsdomaren inte kritik, Norah4you 22 oktober 2013
Det är dags att svenska jurister m.fl. lär sig att Mänskliga Rättigheterna samt Svenska Grundlagar inte är några vackra ord på papper man kan glömma bort när man så önskar!

Read Full Post »

Då är det illa ställt. För det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige, vilket jag påpekat ett antal gånger i bloggen. Det är däremot dumt att själv bevisa att man är dum! För något så urbota dumt som att inte ens ta ansvar för sina egna beslut utan skylla på Högsta Domstolen, det är så diskvalificerande för domarämbetet som tänkas kan:

Hovrättsdomare nr 1:s uttalande:
Lennart Östblom hänvisar till Högsta Domstolen som sagt att man i förtalsbrott ska bedöma vilka etiska och sociala värderingar som finns i samhället när brottet begås. Enligt hovrätten har det blivit mer accepterat av att vara utåtriktad med sina sexuella vanor.Hovrätten försvarar domen, DN 22 oktober 2013

Hovrättsdomare nr 2:s uttalande:
Att det idag, så som Göta Hovrätt motiverade dagens dom, är mer socialt accepterat att vara öppen med sina sexuella vanor, är ”allmänt veterligt”. Det säger Paul Forsberg, en av de tre domare som fällde utslaget i det uppmärksammade målet om en sexvideo på nätet.
Det är allmänt veterligt, SvD 22 oktober 2013 Det är allmänt veterligt herr hovrättsdomare, att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och lagar får inte stå i strid med eller tolkas som de står i strid med Svenska Grundlagar!
För övrigt är det inte allmänt veterligt. Tvärt om herr Hovrättsdomare. Idag är de unga, de under 30 år, betydligt mer restriktiva med vad som är acceptabelt än vad vi själva var på 70-talet och 80-talet! Till och med betydligt mer restriktiv än vad jag själv var, och det säger inte lite. Talar i princip flera gånger varje vecka med unga vuxna och yngre vuxna. Om det inte gått fram vad de unga tycker och tänker idag, så finns det fler V70-föräldrar (skriv sökord i sökrutan) än vad jag personligen kunde drömma om! Närvarande frånvarande vuxna faller också i tanken…..

Hovrätten dömde för förtal inte sexbrott, Sveriges Radio 22 oktober 2013 Herrar domare, Ni må leva kvar i Inge och Stentiden. Ungdomarna idag har lämnat den och lever helt annorlunda än vad Ni tror!

Sveriges Grundlagar gäller i Sverige även för domare i svenska Hovrätter. Att inte ens inse att Göta Hovrätt bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§, det är något som är häpnadsväckande. Skrämmande uppvisande av egen tolkning av vad som är eller inte är accepterat i Sverige utöver att det är kränkande ordalydelse i domslutet, så är det också ett klart brott mot artiklar i de Mänskliga Rättigheterna:

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Det må vara så att Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993;
men det som svenska grundlagar kräver är faktiskt att de som skall tolka våra lagar försöker objektifiera sig vilket i förlängningen innebär att de behöver den ordkunskap och ordförståelse som idag alltför många av dem saknar! Se: Brott mot Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 september 2013

Det ankommer inte på svensk domstol att avgöra vad som är respektive inte är accepterat i samhället. Det ankommer däremot på svensk domstol att objektifiera sig, dvs först försöka klarlägga sina subjektiva värderingar och därefter göra allt de kan för att bortse från dessa när de fattar beslut! Vi har Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet i Sverige – det är inte upp till domstol att avgöra om ena uppfattningen är mer värd än den andra!

Bloggartikel i aktuella domstolsbeslutet: Regeringsformen Göta Hovrätt!, Norah4you 21 oktober 2013

Read Full Post »

Reviderad artikel 04.30 22 oktober.

Regeringsformens 1 kap 2§ vad säger den, Göta Hovrätt? Motivationen i domen, dvs de av Göta Hovrätt använda argumenten är INTE giltiga argument! Texten i motivationen skriker av okunskap i logisk analys. Inte minst av det som brukar kallas Red Harring i vetenskapsteorins genomgång av fallacies.

Vad är ett vetenskapsteoretiskt logisk fallacy:
Fallacies är falska eller vilseledande argument, argument som inte bevisar någonting. Fallacies verkar ofta övertygande även när de avslöjas som falsk motivering, men saknar giltighet som argument. Den falska argumentation är inte alltid avsiktlig, men en bra vetenskapsmans/logiskt kunnig persons uppgift är alltid att identifiera och avslöja lögner i använda argumenten</

Definition Red Herring:
Red Herring: An irrelevant distraction, attempting to mislead an audience by bringing up an unrelated, but usually emotionally loaded issue. E.g., ”In regard to my recent indictment for corruption, let’s talk about what’s really important instead–terrorists are out there, and if we don’t stop them we’re all gonna die!”

Utöver att giltiga argument saknas i domslutet, så är det allvarligaste för Sveriges Rättsväsende att det finns jurister som glömt Svenska Grundlagarna. Regeringsformen vad säger den, Göta Hovrätt?

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

——–
En ung människa på 17 år är fortfarande barn juridiskt sett. Man baxnar över okunskapen när det gäller ordkunskap och ordförståelse samt okunskapen när det gäller det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in OCH SKALL ha visat att den förstått för att en ämnes och stadiebehörig lärare skall ge godkänt i ämnet samhällskunskap!

Det finns ingen som helst ursäkt att någon svensk Hovrätt hittar på förklaringar till att gång på gång diskriminera speciellt unga kvinnor som råkar illa ut på ena eller andra sättet när det gäller sexbilder, sexuella övergrepp eller ännu värre våldtäkt! Hovrätten har vid tidigare tillfälle försökt påstå att de har att tolka lagen objektivt… Något så subjektivt som Göta Hovrätts argument har sällan skådats. Appeal to tradition är för övrigt enligt vetenskapsteori ett av de fallacies som används av de som saknar giltiga argument. Att Göta Hovrätt dessutom använder sig av ett av de allvarligaste fallacies, Non Sequitur (not 1. se nedan) säger tyvärr alltför mycket om avsaknad av logisk analysförmåga samt att ordkunskap saknas. Detta är allvarligt.

Finns INGET i svensk lag som ger någon enda jurist laglig rätt att utgå från vad de anser vara ”alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”,Sänkt skadestånd för sex-uthängd, DN 21 oktober 2013 Tvärt om ”mina damer och herrar” jurister – Svenska Grundlagar gäller i HELA SVERIGE och speciellt viktigt är det att de som har att tillämpa våra andra lagar har lärt sig inte bara vad som står i våra lagar utan vad varje paragraf i våra Grundlagar står för!

Det är inte upp till varken jurister eller media att bestämma vad som står i svenska lagar och samtidigt glömma bort att över alltihopa står de Svenska Grundlagarna! Det är inte en svensk jurist oavsett var han/hon sitter som äger rätten att självsvåldigt använda sig av subjektiva värderingar när han/hon fattar beslut. I all synnerhet inte när beslut som fattas står i strid med svensk Grundlag!

”Ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn, Aftonbladet 21 oktober 2013

För övrigt är det ointressant för svensk juridik om den unga kvinnans ansikte är eller inte är ”känt”. Hur i hela fridens namn har Ni så kapitalt kunnat missa vad som är grundläggande krav för att Sverige skall fortsätta vara en Rättstat.

BAKLÄXA! Inte en enda en som uttrycker sig på det sättet har ens uppnått grundkraven för kursmålen att bli godkänd i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! Hur i hela fridens namn förklarar Ni dessa upprepade fadäser!

Sänkt skadestånd för sex-uthängd, GP 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd kvinna, Expressen 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd, Aftonbladet 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd, SvD 21 oktober 2013
Rättsexpert: Det är djupt kränkande, Aftonbladet 21 oktober 2013
Värt att notera är att det INTE är tillåtet för svensk Offentlig Myndighet eller någon i Myndighetsutövande ställning att kränka. Regeringsformens 1 kap 2§, se ovan, gör detta solklart!

Not 1. Non Sequitur: The fallacy of offering reasons or conclusions that have no logical connection to the argument at hand (e.g. “The reason I flunked your course is because the government is now putting out purple five-dollar bills!”). (See also Red Herring.) Occasionally involves the breathtaking arrogance of claiming to know why God is doing certain things. E.g., ”Obviously, God sent the earthquake to punish those people for their great wickedness.” Master List of Logical Fallacies, The University of Texas

Tillägg 13.45 22 oktober
Hård kritik mot porrfilmsdom, SvD 22 oktober 2013
Advokaten: Flickan ser det som ännu en kränkning, SvD 22 oktober 2013 Hur i hela fridens namn skulle flickan kunna se det som något annat än en ny kränkning? Det är en mycket allvarlig kränkning när en svensk Offentlig Myndighet i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ kränker och diskriminerar någon oavsett vem!
Alhem: Dom om smygfilmning i Göta Hovrätt Konservativ, SvD 22 oktober 2013
Hård kritik mot porrfilmsdom, DN 22 oktober 2013

SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL SNARAST MÖJLIGT! Vilket parti är berett att lägga motion till vårriksdagen om detta så att frågan kan tas upp samt bordläggas FÖRE VALET 2014! Nu är det på tiden att Sverige blir en riktig rättstat igen! Demokrati kräver rättstat!

Read Full Post »

Tänk om de som sitter i domstolar och tror sig vara ordakrobater trots avsaknad av kunskap om ords valörer och dålig kunskap om vad ord i lagtexter betyder,
tänk om de försökte fastställa VAD som hänt och inte VAD som kanske inte hänt om misstänkte gärningsmannen/kvinnan rent teoretiskt skulle kunna tala ”sanning”. Verklighet inte drömscenario mina herrar och damer i Sveriges domstolar – det är det ert uppdrag om vi läser Grundlagarna går ut på! Läs gärna: Fredriksson: Skäms för att vara svensk, Jimmy Fredriksson GT krönika 1 oktober 2013 SÅ är det.

MonikaGbg's Blog

Det har startats en sida på fb ”Stötta 15-åringen, Till att överklaga till Högsta Domstolen”. Bra initiativ tycker jag, för egentligen handlar det inte bara om hennes fall och rättvisa. Det handlar om allas vår rätt att själva bestämma vem vi har sex med, att ingen har rätt att utnyttja en. Ett nej är ett nej!

De som kontaktat grundaren av sidan fattar verkligen inte att de motarbetar sig själva och sina familjer och vänner. De som skrivit till grundaren av sidan och trott att det är 15-åringen själv som skapat sidan och skrivit orden ”Sluta sök uppmärksamhet i Svensk media” de har inte en aning om hur maktlös man känner sig efter att ha blivit utnyttjad och hur ett beslut som Hovrättens får en att må. Att ens öde om rättvisa gentemot sin/sina förövare har beslutats av några människor i en sal som aldrig varit med om något liknande. …

Visa originalinlägg 213 fler ord

Read Full Post »

och det så det sjunger om det i illavarslande falsett.

15-åriga flickan: Jag sade Nej, GP 29 september 2013
Läsare rasar mot hovrättens dom, Aftonbladet 29 september 2013
Sexlagstiftningen får kritik efter dom, SvD 29 september 2013

MP kräver att lagen skärps om våldtäkt, Aftonbladet 29 september 2013
Egentligen är det inte lagen som behöver skärpas. Kunskapskraven för att få komma in på juristutbildningen måste skärpas samtidigt som samtliga nu aktiva jurister och domare skulle behöva få göra ett ordkunskaps och ordförståelseprov! Lagen är solklar i Sverige gäller svenska Grundlagar (fattas bara annat) liksom att EU-rätt gäller över svensk lag och att de Mänskliga Rättigheterna gäller även i Sverige !

Speciellt ljuder oljudet från jurister och domare som gått och trott att ordakrobatik är viktigare än ordförståelse och ordkunskap. Men vad kan man förvänta sig annat i ett land vars invånare stannat kvar i samma märkliga kulturella ‘vi vet bäst’ miljö de senaste 1630 åren.

Sextonhundra trettio åren? Vi har till Sverige fått många invandrare, samt krigsfångar ryska och baltiska inte att förglömma. När Hermanerik dog år 370 e.Kr.(eller om det nu var 375?) efter att ha härjat hela vägen ner i Europa på de ryska floderna, så var det första gången som något sas om folket här uppifrån ön i den Norra Oceanen, något som kunde gälla än idag. Oavsett alla invandringar från Skottar, Flamländare, Tyskar, Balter, Norskar och Danskar (en hel del idag har liksom jag norröne anor via fredsavtal för länge sedan) så är vi lika än idag. Men Hermanerik som härjade genom stor del av Europa som vore han född 700 år senare på Vikingatiden, han som Gruppen som Hermanerik anförde sägs av flera äldre historiker ha kommit över vatten mot det område vi idag kallar Baltikum. Hermaneriks män var kända för att slåss med bra dubbelsidiga(!) svärd och härjade i stort sett på samma sätt som senare tiders vikingar gjorde. Ett undantag – fick Hermanerik inte det tribut han önskade sig, var han känd för att ta ledande män ur den besegrade eller belägrade gruppen. Han gjorde dem till slavar och en del såldes senare efter Hermaneriks död nere i östra Europa.Hermanerik, Norah4history 8 mars 2013 Hermaneriks efterträdare Fritigern (Vertigern m.fl. stavningar) lyckades utöver att kastas ut ur i princip alla delar av Romarriket slutligen hamna i England och göra sig skyldig till samma brott som en ung flicka här i Sverige fått se svenska domare ta allt för lätt på.

Svenska domare som saknar ordkunskap och ordförståelse och förmodligen lever i en gammal dröm om ett Storsverige som det var på Magnus Erikssons tid i mitten av 1300-talet (Från Disco Bay på Grönland ner till Korsnes(!) diocese under Gardar i Nordamerika bort till det som senare kallades Sveaborg numera i Ryssland) samtidigt som de, domarna lever kvar i tron att Sverige och svenskarna minsann vet bäst.
Det har vi ju vetat genom århundraden. Som en postmästare i Asia Minor skrev år 844: ”De kallar sig Ar-rus och kommer från ön i Norra Oceanen ner längs de ryska floderna Dnjepr och stora Volga. De betalar frivilligt 10 % skatt [något som bara kristna behövde göra] på det de tjänar. De är <em<arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest, men de är bra på att hitta på skäl att ha fest han fortsätter i den skrivna marginalkommentaren: De far till öst. Till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion [England] och varför? Bara för att kunna säga att de varit där

Detta har jag skrivit om flera gånger i bloggen. Tänkte återigen på det när en hög domare jag ringde upp eftersom ett annat domslut, som jag kommenterat på annan plats för länge sedan, var ett klart brott mot gällande Svenska Grundlagar; Regeringsformens 1 kap 2§ noga bestämt. Domaren sa när jag hänvisade till orden i lagtexten, SOU:n bakom lagen samt förarbetena till lagtexten i fråga: Varför skall man läsa SOU:n? Bara idioter och okunniga behöver göra det. Det behövdes inte enligt honom.

Ordkunskap och Ordförståelse är något som ALLA skall ha med sig oavsett vilket språk som är Mitt eller Ditt. Men det är också viktigt att känna till att när det gäller Sverige, så gäller Svenska Grundlagar över svenska lagar vilket följer av att svensk lag inte får stå i konflikt med gällande Grundlagar. (Något som en annan jurist vid ett tillfälle försökte få det till att det var juristernas sak att tolka – Sverige behöver Författningsdomstol). Över Svenska lagar och Svensk Grundlag gäller EU-rätt. I EU-lagstiftningen (vardaglig benämning) så finns de Mänskliga Rättigheterna inskrivna. Detta vare sig herrar och damer jurister och domare vill det eller inte. Det ankommer inte på svensk domstol eller dess medlemmar att avgöra om av Sveriges Riksdag stiftade lagar och av Sveriges Riksdag/Regering antagna internationella överenskommelser gäller eller inte! Lika lite som media har jurister och domare tolkningsföreträde vad som står eller inte står, endast subjektiv tolkning, i Sveriges Lagar och vad som skall stå där!

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Det må vara så att Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993;
men det som svenska grundlagar kräver är faktiskt att de som skall tolka våra lagar försöker objektifiera sig vilket i förlängningen innebär att de behöver den ordkunskap och ordförståelse som idag alltför många av dem saknar!

Oavsett vad som står i lagen om Våldtäkt, Våldförande o.s.v. Så följer detta av de Mänskliga Rättigheterna:

Som minst är det omänsklig och förnedrande behandling som en flicka som utsätts för penetrering av ett flertal grabbar råkar ut för. Detta oavsett hur hon var klädd, om hon var berusad eller ej, om rummet var mörkt eller om grabbarna inte ville uppfatta att hon sagt nej.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Mellanslutsats: Det är en förnedrande behandling av en kvinna, flicka etc att bli utsatt för oönskat samlag!

Ett land som skrivit under de Mänskliga Rättigheterna är SKYLDIG att ge verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Enligt Sveriges Regeringsform 1 kap 2§ Får ingen diskrimineras p.g.a ålder, kön eller annan omständighet som gäller den enskilde personen.
Slutsats: Det ankommer på samtliga inom Sveriges Offentliga Förvaltning att se till att den som fått sina grundläggande rättigheter kränkta får verksamhjälp av Sveriges Nationella Domstolar.

V.S.B.

Se även Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

Tillägg 00.44. 1 oktober 2013 En okänslig våldtäktsdom, GP ledarsidan 1 oktober 2013 Minst sagt okänslig. Mer omänsklig och kränkande. Dvs Brott mot flickans Mänskliga Rättigheter!

Read Full Post »

Under natten blev jag väckt av ett SMS. Blev ombedd att reblogga. Vilket jag gärna gör. Instämmer mycket gärna i Monikas SKÄMS. Se även: Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

MonikaGbg's Blog

Nu får det ändå vara slut på hur svenska lagar feltolkas. Hur katten kan en domare gå ut och säga: Det kan hända hon sa nej, men det betyder inte att det är våldtäkt
Att ett gäng blir friat från gruppvåldtäkt för att tjejen inte ansågs helt hjälplös? ??? Så fort någon oavsett kön säger nej ÄR det våldtäkt! !! Nu förstår jag mer och mer hur polis och åklagare kan lägga ner brott felaktigt för att preskriptionstiden anses ha gått ut då brottet inte anses som grovt!! Fy katten för Sveriges rättsväsende!!! När skall offren få upprättelse? ?? Borde en våldtäkt av ett barn kunna kallas annat än grov???? Ett barn som inte kan skydda sig själv? ?? Ska vi tillåta att ett nej inte betyder nej??? För det är exakt det som den domaren säger. Han säger det är fritt fram att tvinga fram samlag, för ett nej…

Visa originalinlägg 25 fler ord

Read Full Post »

är det möjligen så att vi av ena eller andra skälet fått jurister i våra domstolar som så fort de hör något om misstänkt sexbrott som drabbar barn eller unga kvinnor får för sig att det kan ju inte vara så allvarligt. Tänk så många barn och unga som fått stor del av sitt liv förstörda och inte bara av handlingarna i sig, inte bara av idioter till försvarsadvokater som målar upp scenario som skulle göra Hollywoods producenter gröna av avund, tänk att vi inte kommit på de ursäkterna, bortförklaringarna, orsaks och verkan påståendena

Kort sagt. Jag skäms över svenska domstolars sätt att behandla de offer som drabbas av sexuella övergrepp. Ärligt talat skulle jag personligen vilja skicka dem till det varma stället i underjorden. Men det får jag överlåta åt portvakten på slutet. Tror inte St Per kommer att se mellan fingrarna som många svenska jurister gör!

Hovrätten för västra Sverige sänker fängelsestraffet för en 33-årig man som var en så kallad elitanvändare inom ett internationellt pedofilnätverk på internet. Han dömdes i somras av Göteborgs tingsrätt till sex års fängelse för flera sexövergrepp mot tolv flickor. Hovrätten sänker straffet till fem års fängelse.Hovrätten sänker straff för pedofil, GP 27 september 2013 VABADÅ? Har karln fått mängdrabatt eller? Nu får Hovrätten i Västra Sverige skärpa sig. De följer inte de Mänskliga Rättigheterna, de följer inte Svenska Grundlagar och de saknar allt vett, sans och empati. För det börjar gå så långt i konstiga domslut numera, inte bara här i Västra Sverige, att man kan börja ställa sig frågan VARFÖR svenska domstolar obstruerar mot Svenska Lagar? Sedan när är inte barn och unga vuxna lika viktiga om de är flickor? Nu har det gått för långt. Vilket parti kräver hårdare lagar mot pedofiler samt att pedofiler aldrig någonsin får släppas ut efter avtjänat 2/3 straff oavsett aldrig så fin skötsel i fängelse. Mig veterligt springer det inte kring barn och unga som frestar dem på våra fängelser. Klart att gubbarna(finns även kvinnor jag har läst..) sköter sig för att komma ut så snabbt som möjligt. En pedofil kan aldrig någonsin botas, endast genom kognitiv behandling förstå sitt handlande och försöka efter bästa förmåga, men botad ALDRIG NÅGONSIN.

Hovrätten sänker straff för pedofil, Aftonbladet 27 september 2013
Hovrätten sänker straff för pedofil, SvD 27 september 2013

Lika tossiga är Göta Hovrätts jurister:Göta hovrätt sänker straffet för en man som i Växjö tingsrätt dömts till åtta månaders fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande, skriver Smålandsposten. Sänkt straff för barnporrbrott, DN 30 augusti 2013 Har herrarna och damerna sovit Törnrosasömn i över hundra år? Hallå vi är på 2000 talet och barn, unga och kvinnor har rätt till sin egen kropp. FN har antagit de Mänskliga Rättigheterna för länge sedan har även Sverige skrivit på.

Sedan har jag förvisso ingen aning om hur tjejen, flickan som råkade ut för massvåldtäkt, finns inget annat ord än råkade ut för som hör hemma i ärendet, ser ut. Hon kan förvisso vara basketspelare 185 lång som tränat brottning eller boxning, men om det finns en sak på denna jord jag är 100% säker på, är att det inte är möjligt att samtliga deltagande män var puttefnasker som hon kunde kasta undan om hon ville! Att ens försöka hävda som Hovrätten att det inte handlade om att hon befann sig i hjälplöst tillstånd, De sex tonårspojkar som dömdes av tingsrätten för våldtäkt av en 15-årig flicka friades i dag av Svea hovrätt.

Hovrättsrådet Gösta Ihrfelt motiverar den friande domen för Expressen.se.

– Vi gjorde en bedömning utifrån gällande praxis att hon inte befann sig i ett hjälplöst tillstånd, säger han.Hovrätten: Inte i hjälplöst tillstånd, Expressen 27 september 2013 Hallå svenska Hovrätter och jurister i svenska domstolar: Jag upprepar vi befinner oss på 2000-talet! Sexbrott är allvarliga brott oavsett om händelser skett enligt gamla eller nya lagen. OFFREN INTE FÖRÖVARNA ÄR DE SOM HAR RÄTT ENLIGT GRUNDLAGAR SAMT MÄNSKLIGA RÄTIIGHETERNA ATT FÅ DOMSTOLARS STÖD. Vänster om svenska Vänsterpartiet verkar att tillsammans med kvasiliberaler letat sig in i våra domstolar utan att ha fått med sig ens det som varje svensk skolelev skall ha lärt in för att ens vara godkänd i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
det säger tyvärr allt om okunskap och oförmåga att vilja se. Okunskap och ovilja att se, höra som till och med är värre för vi talar om utbildade jurister, än vad som förekommer hos personal och rektorer när det gäller mobbning på våra skolor. VET HUT.

Pojkar var dömda för våldtäkt – nu frias de, Aftonbladet 27 september 2013
Våldtäktsfriande juridiskt akrobatnummer, SvD 27 september 2013 Akrobatnummer att svenska jurister inte kan läsa innantill i de Mänskliga Rättigheterna?

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Read Full Post »